Ehdot

Yleiset ehdot

iZettle AB, 556806-0734, (”iZettle”), Kungsgatan 9, 111 43 Tukholma, tarjoaa palvelua, joka mahdollistaa tili- ja luottokorttimaksujen vastaanottamisen matkapuhelimen ja tabletin välityksellä (”Palvelu”). Seuraavassa listataan ehdot, joita sovelletaan Palveluun (”Ehdot”). Rekisteröimällä tilin iZettlellä (”Tili”) ja hyväksymällä Ehdot maksupalvelukäyttäjä (”Käyttäjä”) ja iZettle solmivat – edellyttäen, että iZettle on antanut alla kohdassa 3.5 lähemmin kuvatun hyväksynnän – sopimuksen (”Sopimus”), joka oikeuttaa Käyttäjän käyttämään Palvelua.

iZettlellä on Ruotsin valvovan viranomaisen (Finanspektionen) mukainen lupa (perustuen sovellettaviin lakeihin, lagen (2010:751) om betaltjänster ja lagen (2011:755) om elektroniska pengar) laskea liikkeelle sähköistä rahaa ja tarjota maksupalveluja. Itse Palveluun sovelletaan siihen soveltuvaa lakia sekä niitä normeja, joita kulloinkin sovelletaan iZettlen yhteistyökumppaneina toimiviin pankki- ja korttiyhteisöihin, mukaan lukien MasterCard ja VISA, (kaikki jäljempänä ”Yhteisöt”). Lisäksi iZettle noudattaa Palvelun markkinoinnissa Suomen lakia.

Rekisteröinnin aikana tietyssä paikassa annetulla ilmoituksella Käyttäjä hyväksyy, että hän on lukenut ja hyväksynyt Ehdot ja hyväksyy, että hänen Palvelua koskevat oikeutensa ja velvollisuutensa säädellään Ehdoissa. Käyttäjä sitoutuu noudattamaan Ehtoja. Käyttäjä vastaa siitä, että Käyttäjän työntekijä tai muu Käyttäjän puolesta Palvelua käyttävä henkilö lukee Ehdot, hyväksyy ne ja noudattaa niitä. Käyttäjä kuitenkin vastaa täysin kaikesta Tiliin liittyvästä Palvelun käytöstä huolimatta siitä, kuka tosiasiassa käyttää Palvelua. Käyttäjä hyväksyy samalla myös sen, että lakien edellyttämät ilmoitukset ja muut tiedot Käyttäjän oikeuksista ja velvollisuuksista voidaan lähettää Käyttäjälle sähköisesti ja että Käyttäjän sähköisellä allekirjoituksella on sama vaikutus kuin jos allekirjoitus olisi allekirjoitettu käsin koskien sopimuksia ja asiakirjoja.

PALVELU

1. Yleistä

1.1 Käyttäjä voi ottaa vastaan Palvelun avulla pankki- ja luottokorteilla (”Kortit”) tehtyjä maksuja matkapuhelimen ja tabletin välityksellä. iZettle rekisteröi näiden Ehtojen mukaisesti Käyttäjän kohdan 22 mukaisesti osoittamalle Tilille iZettlen maksutapahtumien yhteydessä vastaanottamat summat, jotka on suoritettu Palvelun välityksellä, ja maksaa summat edelleen Käyttäjän osoittamalle pankkitilille (vähennettynä alla kohdassa 9 mainituilla kuluilla). Tili on rekisteröity iZettlen keskuspalvelimelle. Tilin saldoa vastaava summa säilytetään Käyttäjän lukuun erillään iZettlen varoista (mutta yhdessä muiden Käyttäjien puolesta säilytettyjen summien kanssa) asiakastilillä pankissa soveltuvan lain, lagen (1944:181) om redovisningsmedel, mukaisesti.

1.2 Käyttäjä voi käyttää Palvelua ja Tiliä iZettlen mobiilisovelluksen (”Sovellus”) ja kotisivun www.izettle.com/fi (”Kotisivu”) kautta. Palvelua voi käyttää joko iZettlen tarjoamalla pankki ja luottokortinlukijalla tai siten, että maksajan pankki- tai luottokorttitiedot syötetään manuaalisesti Sovelluksen välityksellä.

1.3 iZettle voi milloin tahansa uudistaa tai muuttaa Palvelua. iZettle pyrkii aina ilmoittamaan Käyttäjälle mahdollisista muutoksista kohtuullisella ennakkoilmoituksella Kotisivulla, sähköpostin välityksellä Käyttäjän ilmoittamaan osoitteeseen tai Sovelluksen kautta. iZettle pidättää kuitenkin oikeuden tehdä sellaisia välittömästi voimaan tulevia muutoksia, jotka ovat tarpeen järjestelmän turvallisuuden ylläpitämiseksi tai lakien, asetusten tai iZettlen lunastuspankin tai Yhteisön määräämien sääntöjen noudattamiseksi.

2. Palvelun käytön edellytykset ja rajoitukset

2.1 Hyväksymällä Ehdot Käyttäjä vakuuttaa että: (i) Käyttäjä – jos hän on fyysinen henkilö – tai kuka tahansa Palvelua Käyttäjän puolesta käyttävä henkilö on vähintään 18-vuotias, ja että Käyttäjällä on kotipaikka Suomessa ja (ii) Palvelun välityksellä suoritettavat maksut ovat soveltuvien lakien ja määräysten mukaisia.

2.2 Käyttäjä ei saa käyttää Palvelua saadakseen maksun tavaroista ja palveluista, jotka (i) sisältävät internetin kautta hankittua tupakkaa, (ii) sisältävät pornografiaa, mukaan lukien pornografiaa sisältävät seksiklubit, seuralaispalvelut, lehdet, filmit tai kuvat, sekä seksivälineet, silloin kun ne ovat ainoat myytävät tuotteet, (iii) sisältävät ns. time sharing palveluja, (iv) sisältävät lääkemääräyksen edellyttämiä lääkkeitä, jotka myydään etämyynnillä (edellyttäen, että myyjälle ei ole myönnetty sellaisten lääkkeiden myyntiin vaadittavaa lupaa soveltuvien lakien ja määräysten mukaisesti) tai huumeita, (v) sisältävät deittailua (mukaan lukien seksideittailua), (vi) sisältävät aseita, (vii) sisältävät pelejä, vedonlyöntiä, arvontoja, bingoa tai muita kasinopalveluja (tämä ei kuitenkaan koske sellaista peli- ja arvontatoimintaa, johon on arpajaislain tai vastaavan normin edellyttämä lupa), (viii) sisältävät ns. anonymiteettipalveluja, (ix) sisältävät arvoseteleitä, jotka ovat voimassa pidempään kuin 36 kuukautta, (x) sisältävät virtuaalirahaa, (xi) sisältävät eroottista tanssia tai vastaavia palveluita, (xii) käsittävät rahoituspalveluita tai (xiii) ovat lailla kiellettyjä tai muuten arveluttavia riski-, valitus- tai mainenäkökulmasta. iZettlellä on oikeus määritellä, sisältyykö Käyttäjän Palvelun käyttöön jokin edellä esitetyistä tavaroista tai palveluista, jolloin Palvelun käyttö ei ole näiden Ehtojen mukaista.

2.3 Käyttäjä ei saa (i) asettaa summarajoja Kortin hyväksymiselle, (ii) asettaa korkeampia hintoja tai lisämaksuja Korttia maksutapahtuman yhteydessä käytettäessä, (iii) tehdä käteisnostoja maksutapahtuman yhteydessä, (iv) suorittaa maksutapahtumia muilla alueilla kuin Suomessa tai muussa valuutassa kuin euroissa, (v) asettaa eri Kortteja eriarvoiseen asemaan mistään syystä, (vi) tarjota käsiteltäväksi tai luotolle, suoraan tai epäsuorasti, mitään maksutapahtumaa, joka ei johdu Käyttäjän ja kortinhaltijan välisestä maksutapahtumasta, tai mitään maksutapahtumaa, jonka Käyttäjä tiesi tai olisi pitänyt tietää petolliseksi tai jolle ei ole kortinhaltijan lupaa, (vii) tarjota käsiteltäväksi mitään maksutapahtumaa, joka vastaa kortinhaltijan olemassa olevan velvoitteen uudelleenrahoittamista, (viii) edellyttää kortinhaltijaa luopumaan oikeudesta riitauttaa maksutapahtuma, (ix) edellyttää kortinhaltijaa paljastamaan PIN-koodinsa missään maksutapahtuman vaiheessa, (x) kortinhaltijan käyttäessä sirua ja PIN-koodia käyttävää Korttia, tulostaa kuitille PIN-koodiin viittaavia tietoja, tai (xi) käsitellä yhden tavaran tai palvelun ostotapahtumaa useina maksutapahtumina.

2.4 Käyttäjä ei saa käyttää Palvelua maksutapahtumiin sellaisella Kortilla, joka on myönnetty Käyttäjälle.

2.5 Tarjotakseen Palvelua iZettle on sopinut tietyistä järjestelyistä liikkeellelaskijan ja Yhteisöjen kanssa. Liikkeellelaskija ja Yhteisöt asettavat tiettyjä rajoituksia Käyttäjän vuotuiselle korttitransaktioiden volyymille liittyen MasterCard ja VISA -merkeillä varustettujen Korttien käyttöön Palvelun kautta. Sekä MasterCardin että VISA:n ilmoittama käyttöraja on 100.000 USA:n dollaria. Jos Käyttäjän vuosittainen korttitransaktiovolyymi ylittää Palvelun käytössä joko MasterCard tai VISA - merkeillä varustetun Kortin osalta 100.000 USA:n dollaria tai vastaavan summan euroina, iZettle ilmoittaa asiasta Käyttäjälleja antaa Käyttäjälle mahdollisuuden sopia laajennetusta sopimuksesta ("Premium iZettle Kauppasopimus"), jossa liikkeellelaskija on myös osapuolena, jotta Käyttäjä voi jatkaa Palvelun käyttöä. Jos Käyttäjää ei voida hyväksyä Premium iZettle Kauppasopimuksen osapuoleksi, iZettle ei voi hyväksyä yllä kuvatun volyymirajan ylittäviä transaktioita. Tällaisissa tilanteissaiZettle saattaa joutua pidättäytymään Palvelun tarjomisesta ja päättämään Sopimuksen kohdan 26.3 mukasisesti. Käyttäjän tulee välittömästi ilmoittaa iZettlelle, jos tämä epäilee että vuosittainen korttitransaktiovolyymi ylittää edellä mainitun summan.

2.6 Jos Käyttäjä on rekisteröitynyt iZettleen fyysisenä henkilönä ja iZettle arvioi Käyttäjän Tiliin liittyvän vuotuisen liikevaihdon, Käyttäjän hyväksymien maksujen lukumäärän tai muuten Käyttäjän Palvelun käytön perusteella, että Käyttäjän toiminnot viittaavat tosiasiallisesti liiketoimintaan, voi iZettle edellyttää Käyttäjää rekisteröitymään yrityksenä. Jos Käyttäjä ei noudata kehotusta, iZettle voi päättää Sopmuksen kohdan 26.3 mukaisesti.

2.7 Käyttäjä ei saa viitata iZettleen, iZettlen lunastuspankkiin tai Yhteisöön esittäessään väitteitä tavaroidensa tai palvelujensa kelpoisuudesta.

3. Tili ja Palveluun liittyminen

3.1 Käyttääkseen Palvelua Käyttäjän tulee luoda Tili. Tilin rekisteröinnin yhteydessä Käyttäjän tulee antaa oikeat ja täydelliset tiedot. Niin kauan kuin Käyttäjällä on voimassaoleva sopimus käyttää Palvelua, hän on velvollinen viivytyksettä päivittämään mahdollisesti muuttuneet tiedot. Jos Käyttäjä ei anna iZettlelle oikeita, täydellisiä ja päivitettyjä tietoja, iZettlen voi olla mahdoton tarjota Palvelua tai muuten täyttää Sopimuksen ehtoja. Käyttäjä hyväksyy, että iZettle voi myös estää pääsyn Käyttäjän Tilille, evätä pääsyn Palveluun ja/tai päättää Sopimuksen kohdan 26.3 mukaisesti, mikäli Käyttäjä ei ole antanut oikeita, täydellisiä ja päivitettyjä tietoja.

3.2 Varmistaakseen, että Käyttäjä on kohdassa 7.1 viitatun pankkitilin haltija, iZettlellä on tässä tarkoituksessa oikeus tiedustella asiaa asiaankuuluvalta pankilta. Käyttäjä hyväksyy, että iZettlellä on tämä oikeus, ja suostuu kohtuullisin keinoin avustamaan iZettleä tällaisessa asiassa.

3.3 Jos iZettlen tietoon kohdassa 3.2 esitettyjen toimien tuloksena tai muuten tulee, että kohdassa 7.1 viitattuun pankkitiliin liittyvät tiedot ovat jossain suhteessa vääriä tai epätäydellisiä, iZettle varaa oikeuden olla maksamatta rahoja kyseiselle pankkitilille kunnes Käyttäjä on korjannut ja täydentänyt ja iZettle on varmentanut (kohdan 3.2 mukaisesti) tiedot. Epätietoisuuden välttämiseksi, riippumatta siitä, onko kyseinen varmistus suoritettu vai ei, iZettle ei vastaa mistään rahoista, jotka ovat Käyttäjän antamien väärien tai epätäydellisten tietojen vuoksi maksettu pankkitilille, joka ei kuulu Käyttäjälle.

3.4 Kun Käyttäjä on rekisteröitynyt Palveluun ja hyväksynyt Ehdot, iZettle suorittaa tarkastukset Finanssivalvonnan Standardin 2.4, Asiakkaan tunteminen - rahanpesun, terrorismin rahoittamisen sekä markkinoiden väärinkäytön estäminen, Määräykset ja ohjeet, mukaisesti. iZettle voi myös pyytää Käyttäjästä luottotietoselvityksen. Käyttäjä hyväksyy, että iZettle hakee luottotietoselvitystä ja tekee tällaiset lisätarkastukset sekä sitoutuu avustamaan niissä tarpeellisessa määrin. Katso lisätietoja kohdasta 27.

3.5 iZettle päättää harkintansa mukaan, kuinka Käyttäjä hyväksytään käyttämään Palvelua. Nämä Ehdot sitovat iZettleä vasta sen jälkeen, kun iZettle on päättänyt antaa Käyttäjälle pääsyn Palveluun.

3.6 Tekniset vaatimukset, jotka iZettle asettaa Käyttäjän matkapuhelimelle ja tabletille, on annettu Kotisivulla www.izettle.com/fi Palvelun käyttäminen matkapuhelimella tai tabletilla, jonka tekniset suojaustoimenpiteet on kierretty esimerkiksi niin kutsutulla jailbreak menetelmällä, on kielletty.

3.7 Käyttäjän pääsy Palveluun matkapuhelimen tai tabletin välityksellä on riippuvainen Käyttäjän kolmansilta osapuolilta hankkimista palveluista. Nämä kolmannet osapuolet saattavat veloittaa Käyttäjältä maksuja pääsystä Palveluun (esim. pääsystä internetiin ja tiedonsiirrosta). Käyttäjä on yksin vastuussa näiden maksujen maksamisesta. Käyttäjän Palvelun käyttö voi myös kuulua hänen ja hänen matkapuhelinpalvelujensa tarjoajan välillä solmitun sopimuksen ehtojen alaisuuteen.

3.8 Jos Käyttäjä solmii Sopimuksen kuluttajana, hän voi peruuttaa tämän Sopimuksen kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä päivästä lähtien, kun Sopimus on näiden Ehtojen mukaisesti solmittu. Jos Käyttäjä pätevästi peruuttaa Sopimuksen, iZettle käsittelee Käyttäjälle mahdollisesti kuuluvan hyvityksen 30 päivän kuluessa siitä päivästä, kun Käyttäjä ilmoitti peruutuksesta iZettlelle. Tässä tapauksessa iZettle palauttaa Palveluun maksetun summan kokonaisuudessaan. Yleensä iZettle palauttaa Käyttäjältä saadut rahat samalla menetelmällä kuin mitä Käyttäjä käyttänyt maksaessaan Palvelusta. iZettle ei kuitenkaan ole velvollinen maksamaan Käyttäjälle palkkioita, jotka on maksettu Palvelun käytön yhteydessä suoritetuista maksutapahtumista ennen peruutusta.

4. Kirjautumistietojen jne. muotoilu ja suoja

4.1 Käyttäjän tulee noudattaa iZettlen kulloinkin voimassa olevia, Kotisivuilta löytyviä salasanoihin ja muihin kirjautumistietoihin liittyviä käytäntöjä ja turvallisuusohjeita.

4.2 Käyttäjän vastuulla on huolehtia, että hänen tilinumeronsa ja salasanansa sekä hänen muut kirjautumistietonsa Palveluun (”Tilitiedot”) säilytetään turvallisesti ja että muilla ei ole pääsyä niihin. Käyttäjä sitoutuu säilyttämään Tilitiedot siten, että ne eivät ole asiattomien saatavilla. Tilitiedot ovat henkilökohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa muulle tai käyttää muu kuin Käyttäjä.

4.3 iZettle olettaa, että maksumääräyksen ja muiden ohjeiden lähettäjä on Käyttäjä, kun ne on lähetetty Käyttäjän kirjautumistietojen ja salasanan avulla. Käyttäjän on siksi välittömästi joko ilmoitettava iZettlelle Kotisivun kautta www.izettle.com/fi tai muutettava kirjautumistiedot, jos on aihetta olettaa, että asiattomalla on pääsy niihin tai tieto niistä.

5. Palvelun käyttöä koskevat Käyttäjän velvollisuudet

5.1 Sen lisäksi, mitä yllä kohdassa 3.1 mainitaan, Käyttäjä on velvollinen – ellei hän käytä Palvelua kuluttajana – antamaan iZettlelle kaikkien toimistojensa ja toimipaikkojensa osoitteet, kaikki käyttämänsä toiminimet sekä täydellisen kuvauksen niistä tuotteista ja palveluista, joita Käyttäjä tarjoaa. Niin kauan kuin Käyttäjä käyttää Palvelua, on hän velvollinen päivittämään muuttuneet tietonsa ilman aiheetonta viivytystä. Jos jokin tieto on virheellinen tai puutteellinen, on iZettlellä oikeus sulkea Tili sekä estää Käyttäjän pääsy Palveluun.

5.2 Käyttäjän on noudatettava soveltuvaa lakia ja iZettlen pyynnöstä kohtuullisessa ja tarpeellisin määrin avustettava iZettleä noudattamaan soveltuvaa lakia, iZettlen lunastuspankin tai Yhteisön antamia sääntöjä ja muita iZettlelle asetettuja velvoitteita. Käyttäjä sitoutuu noudattamaan kaikkia iZettlen antamia kulloinkin voimassaolevia Palveluun liittyviä ohjeita.

5.3 Käyttäjä vastaa siitä, ettei iZettleä kohtaan esitetä kolmannen osapuolen taholta vaatimuksia siitä syystä, että Käyttäjä on käyttänyt Palvelua Ehtojen, soveltuvan lain tai määräysten tai iZettlen lunastuspankin tai Yhteisöjen laatimien tai muuten soveltamien sääntöjen vastaisesti.

5.4 Käyttäjän on ilmoitettava iZettlelle välittömästi Käyttäjään tai johonkin sen omistajaan liittyen aloitetusta maksukyvyttömyysmenettelystä, selvitystilasta, konkurssista tai muusta vastaavasta kanteesta tai menettelystä. Käyttäjän on myös ilmoitettava iZettlelle välittömästi, jos Käyttäjä saa tietää tähän Sopimukseen tai Palveluun liittyvästä lain rikkomisesta.

5.5 Käyttäjä vakuuttaa, että kaikki maksutapahtumat suoritetaan vilpittömässä mielessä.

6. Lisenssi

6.1 iZettle myöntää Käyttäjälle ei-yksinomaisen ja ei-siirrettävän lisenssin Sovellukseen sekä oikeuden käyttää sellaisia muita ohjelmistoja ja Internet-pohjaisia palveluja, jotka vaaditaan Palvelun käyttämiseen. Käyttäjällä on myös – niillä ehdoilla, jotka erityisesti on annettu asianmukaisessa yhteydessä – oikeus ladata ja asentaa Palvelun päivityksiä.

6.2 Käyttäjällä ei ole oikeutta (i) luovuttaa, lisensoida, kopioida, julkaista tai jakaa Palvelua; (ii) sallia kolmannen osapuolen käyttää Palvelua; (iii) edelleenluovuttaa oikeuksia, jotka ehtojen mukaan kuuluvat Käyttäjälle; tai (iv) kiertää Palvelun teknisiä suojakeinoja tai purkaa tai muulla tavoin uudelleen rakentaa Palvelua paitsi siinä laajudessa ja niissä olosuhteissa kuin pakottava laki sallii.

7. Tili

7.1 Käyttäjälle maksutapahtuman yhteydessä iZettlen Asiakasvaratilille maksetut varat maksetaan Käyttäjän osoittamalle pankkitilille alla olevan kohdan 22 mukaisesti.

7.2 Varat, joita iZettle säilyttää Käyttäjän lukuun liitetään muiden käyttäjien varoihin yhdelle tai useammalle asiakastilille pankissa soveltuvan lain, lagen (1944:181) om redovisningsmedel, mukaisesti (”Asiakasvaratilit”). iZettlellä on yksin päätösvalta kaikkien Asiakasvaratilien luomisesta ja ylläpidosta.

8. Käyttämätön tili

8.1 Jos Tilillä ei ole ollut toimintaa vähintään kahtena peräkkäisenä vuonna ja Käyttäjällä on saldoa Asiakasvaratileillä, iZettle ilmoittaa tästä Käyttäjälle sähköpostitse Käyttäjän rekisteröimään osoitteeseen ja antaa hänelle mahdollisuuden säilyttää Tili tai lopettaa se ja nostaa jäljellä oleva saldo Asiakasvaratileiltä. Jos iZettle ei ole saanut Käyttäjän vastausta kolmenkymmenen päivän kuluessa ilmoituksen lähettämisestä, iZettle lopettaa Tilin automaattisesti, ja Käyttäjän varoja käsitellään soveltuvan lain mukaisesti eli ne siirtyvät – siinä määrin kuin on sallittua – iZettlelle.

9. Maksuehdot

9.1 Palvelun käytöstä aiheutuu kuluja, jotka on ilmoitettu Kotisivulla www.izettle.com/fi ja liitteenä olevassa, sähköpostitse/postitse kulloinkin päivitettävässä kulutaulukossa. Palvelut ovat arvonlisäverosta vapautettuja maksupalveluja. iZettlellä on oikeus muuttaa kuluja alla olevan kohdan 30 mukaisesti.

9.2 iZettlellä on oikeus kuitata tästä Sopimuksesta johtuvat saatavansa Käyttäjältä hänen Tilillään olevaa saldoa vastaan.

9.3 Kaikki kulut laskutetaan Käyttäjältä siinä yhteydessä, kun kyseinen summa siirretään iZettlen Asiakasvaratileiltä Käyttäjän pankkitilille alla olevan kohdan 22 mukaisesti.

10. Vaihtokurssit

10.1 Valuuttakurssit, joita kulloinkin sovelletaan muussa valuutassa kuin euroissa tehtäviin maksuihin, ilmoitetaan Kotisivulla. Käyttäjän on annettava asiakkaalle tiedoksi ennen jokaisen maksutapahtuman suorittamista, mikäli valuuttaa vaihdetaan sekä mitä valuuttakurssia käytetään.

11. Palvelun tarjoaminen

11.1 Palvelua tarjotaan normaalisti 24 tuntia vuorokaudessa seitsemänä päivänä viikossa. iZettle ei kuitenkaan takaa, että Palvelu on virheetön tai keskeytymätön tuona aikana.

11.2 Toisinaan iZettle tekee huoltotoimia tai parannuksia Palveluun, mikä saattaa aiheuttaa Palveluun keskeytyksiä, viivästyksiä tai virheitä. iZettle pyrkii aina ilmoittamaan etukäteen suunnitelluista huoltotoimista, mutta ei voi taata, että ilmoituksia toimitetaan aina. Lisäksi Palvelu voi sisältää virheitä ja ohjelmavirheitä, jotka saattavat johtaa keskeytyksiin ja virheisiin. Käyttäjä ymmärtää tämän ja hyväksyy, että iZettle voi ottaa häneen yhteyttä tarkoituksenaan auttaa Käyttäjää Palvelun kanssa ja pyytää tietoja, joita tarvitaan virheiden tunnistamiseen ja toimenpiteisiin ryhtymiseen.

11.3 Käyttäjän pääsy Palveluun riippuu lisäksi kolmannen osapuolen palveluista (kuten matkapuhelinpalveluista). iZettlellä ei ole mitään vastuuta tuollaisten palvelujen toimittamisesta.

12. Reklamaatiot ja velvollisuus maksaa asiattomat maksutapahtumat

12.1 Jos Käyttäjä (i) haluaa vedota virheeseen Palvelussa tai (ii) huomaa, että on tapahtunut virhe tai että hänen Tililleen on tullut asiattomia tapahtumia, hänen tulee ilmoittaa siitä iZettlelle ottamalla yhteyttä iZettleen Kotisivun www.izettle.com/fi kautta viivytyksettä sen jälkeen, kun Käyttäjä huomasi tai hänen olisi pitänyt huomata virhe tai maksutapahtuma.

13. iZettlen vastuu Palvelusta

13.1 iZettle vastaa, alla kohdassa 14 ilmoitetuin rajoituksin, että Palvelun kautta suoritetut maksutapahtumat tehdään oikein, että Palvelua käyttämällä tehdyt maksumääräykset siirtyvät oikein kortinhaltijan maksupalvelujen tarjoajalle ja että Käyttäjälle hyvitetyt varat maksetaan Käyttäjälle kohdassa 22 tarkemmin kuvatulla tavalla, ellei tässä Sopimuksessa ole toisin esitetty. Jos maksutapahtumaa ei ole tehty oikein tai sitä ei ole tehty lainkaan, Käyttäjän pyynnöstä iZettle koettaa jäljittää maksutapahtuman ja ilmoittaa Käyttäjälle tämän tuloksesta.

13.2 iZettle vastaa kuluista ja/tai koroista, jotka tulevat Käyttäjän, jos hän on kuluttaja, maksettavaksi maksutapahtumasta, jota ei ole tehty oikein tai jota ei ole tehty lainkaan, edellyttäen että tällainen tapahtuma johtuu iZettlen virheestä. Jos Käyttäjä ei ole kuluttaja, iZettlellä ei ole tällaista vastuuta.

13.3 iZettle ei vastaa (i) muista Palveluun tai sen toimittamiseen liittyvistä puutteista tai virheistä (mukaan lukien kohdassa 11.1 esitetty), (ii) siitä, että Palvelu on aina saatavilla maksutapahtumia varten, tai (iii) asiattomasta pääsystä iZettlen palvelimella säilytettäviin Tilitietoihin tai niiden käytöstä, ellei pakottavasta laista muuta seuraa.

13.4 Mikäli iZettle saa tai on saanut tietoonsa asiattomasta pääsystä iZettlen palvelimella oleviin Tilitietoihin, iZettle tiedottaa Käyttäjää tapahtuneesta sekä, siltä osin kuin on mahdollista siitä, mitä Tilitietoja tapahtunut koskee.

14. Vastuunrajoitus

14.1 Kohdassa 14.2 esitetty huomioiden, iZettle ei vastaa missään olosuhteissa välillisistä vahingoista, kuten saamatta jääneestä voitosta, tiedon menetyksestä tai muista Palvelun käytön tai käyttämättä jättämisen yhteydessä aiheutuneista menetyksistä.

14.2 Kohdasta 14.1 huolimatta iZettle vastaa aiheuttamastaan kuolemasta tai henkilövahingosta, iZettlen tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta Käyttäjälle aiheutuneista vahingoista tai muusta menetyksestä, jonka osalta iZettle ei voi soveltuvan lainsäädännön puitteissa rajata vastuutaan.

14.3 Edelleen yllä oleva huomioiden, iZettle vastaa ainoastaan vahingoista, jotka aiheutuvat iZettlen yksinomaisesta virheestä, eikä vastaa mistään kolmansien osapuolten teoista tai laiminlyönneistä. iZettle ei ole missään tapauksessa vastuussa Käyttäjän kokemista vahingoista tai menetyksistä, jotka johtuvat iZettlen velvoitteista noudattaa soveltuvaa lakia, viranomaisen menettelystä tai laiminlyönnistä, sotatoimista, onnettomuudesta, luonnonmullistuksesta, lakosta, saarrosta tai muusta vastaavasta tapahtumasta, huolimatta siitä että iZettle olisi kyseisen tapahtuman alkuunpanija.

MAKSUTAPAHTUMAT

15. Hyväksytyt tilikortit jne.

15.1 Palvelussa voidaan tehdä maksutapahtumia vain niillä pankkikorteilla, jotka on lueteltu Kotisivulla www.izettle.com/fi. Hyväksyttyjen Korttien valikoimaa voidaan muuttaa milloin tahansa ja ilman ennakkoilmoitusta. Käyttäjän tulee hyväksyä kaikki Kotisivulla luetellut Kortit kaikkiin tarjoamiinsa tavaroihin ja/tai palveluihin.

15.2 Jos kortissa ei ole EMV-sirua (ns. EMV-sirutekniikka), Käyttäjä voi, riippuen Käyttäjän Palvelun yhteydessä käyttämän laitteen toiminnallisuudesta, joutua syöttämään vaaditut Korttiin liittyvät tiedot manuaalisesti.

16. Tarkastukset maksutapahtuman yhteydessä

16.1 Käyttäjän tulee maksun yhteydessä suorittaa seuraavat tarkastukset:

Kortti

Käyttäjän tulee silmämääräisen tarkastuksen kautta varmistaa, että (i) Kortti ei ole vanhentunut, (ii) Korttiin painettu tilinumero vastaa tilinumeroa Kortin takapuolella, (iii) Kortti on varustettu kortinhaltijan allekirjoituksella ja tämä allekirjoitus vastaa kortinhaltijan Palvelun yhteydessä käytettävän laitteen näytölle tekemää allekirjoitusta, (iv) Kortissa ei ole merkkejä muutoksista eikä se muutenkaan näytä käsitellyltä, (v) Kortissa olevat tiedot kuten kortinhaltijan nimen sukupuoli vastaavat Käyttäjän havaintoja, ja että (vi) henkilöllisyystodistus esitettäessä Korttiin painettu nimi on sama kuin kortinhaltijan henkilöllisyystodistuksessa. Edellä esitettyjen seikkojen suhteen epäselvissä tapauksissa Korttia ei saa hyväksyä maksuvälineeksi.

Henkilöllisyystodistus

Jos ostoksen summa ylittää iZettlen kulloinkin päättämän, Sovelluksen tai muuta kautta tiedottaman summan, kortinhaltijan tulee osoittaa olevansa kortinhaltija pankkiasiointiin hyväksytyllä henkilöllisyystodistuksella. Jos kortinhaltijalla ei ole tällaista henkilöllisyystodistusta tai hän ei kykene todistamaan olevansa kortinhaltija, Korttia ei saa hyväksyä maksuvälineeksi.

Nimikirjoitus

Käyttäjän tulee verrata kortinhaltijan allekirjoitusta allekirjoitustositteessa pankkikortin ja henkilöllisyystodistuksen nimikirjoitukseen. Jos yhteneväisyydessä on puutteita tässä suhteessa, Korttia ei saa hyväksyä maksuvälineeksi.

16.2 PIN-koodilla varustettua sirukorttia käytettäessä Käyttäjä ei saa pyytää kortinhaltijalta allekirjoitusta tai vaatia muunlaista henkilöllisyyden todistamista ellei sovellettava laki tätä salli.

17. Maksutapahtuman hyväksyminen

17.1 Kortinhaltija hyväksyy maksutapahtuman ja sen, että summa nostetaan hänen tililtään, allekirjoittamalla sähköisen allekirjoitustositteen nimellään Sovelluksessa merkittyyn paikkaan ellei Sovellus kehota käyttämään PIN-koodia.

18. Tosite

18.1 iZettle tarjoaa ainoastaan sähköisiä tositteita sähköpostitse tai tekstiviestitse.

18.2 Käyttäjän on kortinhaltijan pyynnöstä annettava tälle suoritettua maksutapahtumaa koskeva kirjallinen tosite.

18.3 Käyttäjän vastuulla on varmistaa, että mahdolliset kirjanpitolain (1997:1336) ja vastaavien normien mukaiset velvollisuudet tulevat noudatetuiksi.

19. Maksumääräyksen peruuttaminen

19.1 Maksumääräystä ei saa peruuttaa sen päivän päättymisen jälkeen, kun kortinhaltija on siirtänyt määräyksen tai antanut hyväksyntänsä tapahtuman suorittamiselle.

20. Tapahtumien vahvistaminen

20.1 Kun maksu tehdään Käyttäjälle, iZettle päivittää hänen tilihistoriansa Kotisivulla ja Sovelluksessa ja lähettää hänelle sähköpostiviestin, jossa varmistetaan maksutapahtuma ja esitetään siitä tarkemmat tiedot. Sopimuksen irtisanomisen yhteydessä iZettlellä ei ole pakottavan lainsäädännön asettamien velvollisuuksien lisäksi velvollisuutta säilyttää tai tarjota asiakirjoja tai muuta tietoa mistään Palvelun välityksellä suoritetusta tapahtumasta.

21. Takaisinmaksu kortinhaltijoille

21.1 Käyttäjältä edellytetään, että hän (i) ylläpitää oikeudenmukaisia sääntöjä tavaroiden ja palveluiden palautukselle ja peruutukselle sekä korttimaksujen järjestämiselle, (ii) luovuttaa palautus- ja peruutussääntönsä asiakkailleen ostotapahtuman yhteydessä, (iii) ei maksa takaisin asiakkaalle käteisellä ja (iv) ei hyväksy käteistä tai muuta korvausta takaisinmaksun suorittamisesta.

21.2 Takaisinmaksujen tulee liittyä aikaisemmin suoritettuun tapahtumaan ja se tulee tehdä samalla pankkikortilla, jota käytettiin maksutapahtuman tekemiseen. Takaisinmaksun määrä ei saa ylittää alkuperäisen maksutapahtuman määrää.

21.3 Jos Käyttäjä hyväksyy tavaran vaihdon, joka aiheuttaa eron kauppahinnassa, Käyttäjän tulee maksaa takaisin palautettujen tavaroiden kokonaissumma ja rekisteröidä uusi ostos uusille tavaroille.

22. Nostot Käyttäjän pankkitilille

22.1 Käyttäjälle maksutapahtuman yhteydessä maksetut varat siirretään Käyttäjän pankkitilille vasta, kun transaktion katsotaan tapahtuneen kokonaisuudessaan. Transaktion katsotaan tapahtuneen kokonaisuudessaan, kun iZettle on vastaanottanut varat Asiakasvaratilille. Ellei tässä Sopimuksessa ole toisin todettu, iZettlen verifioitua Käyttäjän pankkitilin, iZettle aloittaa automaattisesti maksun Käyttäjän pankkitilille sinä pankkipäivänä, joka seuraa pankkipäivää, jolloin iZettle vastaanotti varat Asiakasvaratilille. Riippuen käytetystä kortinlukijatyypistä, siitä onko Korttiin liittyvät tiedot saatu kortinlukijalaitteen kautta tai manuaalisesti syöttämällä ja siitä, onko Käyttäjän asiakas hyväksynyt maksutapahtuman allekirjoituksellaan vai pin-koodilla, varojen siirrot Käyttäjän pankkitilille tapahtuvat Käyttäjälle kulloinkin ilmoitettujen ajajaksojen ja muiden rajojen puitteissa. Näistä aikajaksoista ja rajoista on löydettävissä informaatiota Kotisivulta www.izettle.com/fi ja niistä voidaan informoida Sovelluksen kautta. Käyttäjä saa Sovelluksen kautta tietoa Käyttäjän pankkitilille aloitetuista varojen siirrosta.

22.2 iZettle varaa kuitenkin oikeuden pidättää varat, Käyttäjän lukuun siinä määrin kuin iZettlelle on tarpeen, jotta voidaan saattaa päätökseen selvitys tai ratkaista riita tai siten kuin vaaditaan laissa tai tuomioistuimen päätöksessä tai muutoin rikoksia vastaan toimivien viranomaisten tai valtiollisen yksikön toimesta.

23. Takaisintilitys ja riitaisat tapahtumat

23.1 Tapahtumaan liittyvä summa voidaan tilittää tai nostaa takaisin Asiakasvaratileiltä, tai jos sellainen summa on jo tilitetty Käyttäjälle, vaatia takaisin Käyttäjältä, (molemmat edellä mainitut tilanteet Takaisintilitys”), jos tapahtuma (i) on riitautettu, (ii) jostain syystä vedetään takaisin Yhteisöjen, lunastuspankin, kortinhaltijan tai kortin liikkeellelaskijan toimesta, (iii) ei ole sallittu tai iZettlellä on aihetta epäillä, että tapahtuma ei ole sallittu, tai (iv) on väitetysti laiton tai arveluttava tai se ei ole Ehtojen tai lunastuspankin tai Yhteisön sääntöjen mukainen. Käyttäjä ei saa uudelleenlähettää tai -käsitellä mitään maksutapahtumaa, joka on ollut Takaisintilityksen kohteena.

23.2 iZettlellä on oikeus pidättää jokaisesta iZettlen arvion mukaan Takaisintilitykseen johtavasta tapahtumasta summa, joka vastaa todennäköistä takaisintilityssummaa, kunnes varmistuu onko Takaisintilitys tarkoituksenmukaista. Takaisintilitykseen liittyen iZettlellä on oikeus tehdä Asiakasvaratileiltä nostoja tai vaatia Käyttäjältä sellaisia summia, jotka vastaavat takaisintilityssummaa sekä sellaisia Yhteisöjen perimiä kuluja tai sakkoja, jotka liittyvät Takaisintilitykseen.

23.3 Jos Asiakasvaratileillä ei ole riittäviä varoja Takaisintilityksen kattamiseen, Käyttäjän tulee välittömästi korvata tämä iZettlelle (mukaan lukien iZettlelle Takaisintilityksestä aiheutuvat kulut).

23.4 Jos iZettle katsoo, että Käyttäjälle tulee Takaisintilityksiä liian usein, iZettle varaa oikeuden tehdä tarkastuksia tai asettaa Tilille ja Palvelulle rajoittavia ehtoja, mukaan lukien oikeuden vahvistaa uusia kuluja tapahtumien käsittelemisestä, vaatia kohtuullista varasummaa tulevien Takaisintilitysten ja kulujen kattamiseen, rajoittaa nostomahdollisuutta Asiakasvaratileiltä sekä irtisanoa Sopimus ja lopettaa Palvelu.

23.5 Käyttäjä sitoutuu pyynnöstä kohtuullisessa määrin auttamaan iZettleä riitaisiin maksutapahtumiin liittyen, esimerkiksi tarkastamaan tapahtumia, jotka on tehty Palvelun välityksellä. iZettle saattaa pyytää Käyttäjältä tarpeellisia tietoja tarkoituksenaan riitauttaa Takaisintilitykset.

23.6 Käyttäjä vapauttaa iZettlen vastuusta kaikkiin kustannuksiin, menetyksiin tai vastuisiin nähden, joita iZettlelle voi koitua johtuen sitä vastaan kohdistetuista Palvelun tarjoamiseen liittyvistä vaatimuksista, mukaan lukien rajoituksetta kaikki vaatimukset, jotka liittyvät virheisiin iZettlen käsittelemillä Korteilla ostetuissa tuotteissa tai palveluissa.

MUITA MÄÄRÄYKSIÄ

24. Salassapito ja tiedon säilytys

24.1 Käyttäjä on velvollinen suojaamaan ja huolehtimaan, ettei perusteettomasti paljasta, rekisteröi tai muuten käsittele pankkikorttitietoja tai muita kortinhaltijaan liittyviä tietoja, jotka se on saanut maksutapahtumien suorittamisen yhteydessä, ellei tästä Sopimuksesta muuta johdu. Jos Käyttäjä saa tietää tällaisten tietojen luvattomasta paljastumisesta tai epäilee sellaista, Käyttäjän on ilmoitettava siitä välittömästi iZettlelle ja tarjottava iZettlelle tarvittavat todisteet ja apunsa sekä muutoinkin toimittava iZettlen kohtuullisten ohjeiden mukaisesti. Käyttäjä on lisäksi velvollinen käsittelemään tilikorttitietoja niiden standardien ja toimintaohjeiden mukaan, jotka PCI DSS kulloinkin määrää ja jotka ovat saatavilla osoitteessa www.pcisecuritystandards.org.

24.2 Käyttäjä saa käyttää kohdassa 24.1 viitattuja tietoja tämän Sopimuksen voimassaoloaikana ja sen jälkeen ainoastaan käyttääkseen Palvelua ja tämän Sopimuksen ehtojen ja sovellettavan lain mukaisesti mukaan lukien, mutta siihen rajoittumatta, tietosuojaa koskevat lait.

24.3 Kohdassa 27 mainitun ohella Käyttäjä hyväksyy sen, että iZettle voi paljastaa mitä tahansa sille tai lunastuspankille toimitettuja tietoja Yhteisöille, varmistuakseen yksilön, mukaan lukien kortinhaltijat, henkilöllisyydestä Yhteisöjen määräämien sääntöjen mukaisesti ja siten kuin sovellettava laki tämän sallii.

25. Palaute Palvelusta

25.1 Käyttäjä voi antaa palautetta, mukaan lukien uusia ideoita, Palveluun liittyen lähettämällä sähköpostia osoitteeseen hello@izettle.com tai suoraan iZettlen vastuuhenkilölle osoitteeseen thisisnotok@izettle.com. iZettle ei vastaa annetusta palautteesta. Käyttäjällä ei ole oikeutta korvaukseen antamastaan palautteesta, vaan iZettle voi vapaasti käyttää palautetta, mukaan lukien uusia ideoita, ja hyödyntää kaikkia niihin liittyviä oikeuksia.

26. Sopimuskausi ja irtisanominen jne.

26.1 Sopimus on voimassa toistaiseksi. Käyttäjällä on oikeus irtisanoa Sopimus milloin tahansa ja lopettaa Tilinsä välittömin vaikutuksin ottamalla yhteyttä iZettleen Kotisivun www.izettle.com/fi kautta. iZettlellä on oikeus irtisanoa Sopimus kahden kuukauden irtisanomisajalla.

26.2 Tämän Sopimuksen voimassaolo päättyy välittömin vaikutuksin, jos iZettlen lunastussopimuksen voimassaolo päättyy, lunastusopimus päättyy jostakin muusta syystä tai Yhteisöt poistavat iZettlen rekistereistään.

26.3 iZettlellä on oikeus sulkea Käyttäjän Tili, evätä häneltä pääsy Palveluun ja/tai purkaa Sopimus välittömin vaikutuksin, jos (i) iZettle saa tietää tai iZettlellä on muutoin aiheellinen syy olettaa, että Käyttäjä käyttää tai tulee käyttämään Palvelua Ehtojen vastaisesti tai muutoin soveltuvan lain tai määräysten tai iZettlen lunastuspankin taiYhteisöjen laatimien sääntöjen vastaisesti, (ii) on tullut ilmi sellaisia tietoturvallisuuteen liittyviä teknisiä tai hallinnollisia käytäntöjä, että on aiheellinen syy epäillä, että Käyttäjän Tiliä tullaan väärinkäyttämään, (iii) muutoin on aiheellinen syy olettaa, että Käyttäjän Tiliä on väärinkäytetty tai tullaan väärinkäyttämään, (iv) Käyttäjä peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelemiseksi kohdan 27.9 mukaisesti, (v) Käyttäjän vuosittainen MasterCard ja VISA merkeillä varustettujen Korttien transaktioiden volyymi ylittää kohdassa 2.5 kuvatun summan ja/tai Käyttäjää ei hyväksytä Premium iZettle Kauppasopimuksen osapuoleksi, (vi) Käyttäjä ei noudata iZettlen kehotusta kohdan 2.6 mukaisesti; tai (vii) Käyttäjä ei anna oikeita ja tarvittavia päiväntasaisia tietoja Tiliinsä liittyen.

26.4 Ellei näistä Ehdoista muuta johdu, sopimuksen lakkaamisen yhteydessä iZettlen tulee tilittää Käyttäjälle mahdolliset varat, joita on pidetty erillään tämän lukuun, vähennettynä mahdollisilla kuluilla. Lakkaamisen yhteydessä Käyttäjällä ei ole enää oikeutta käyttää Palvelua ja myönnetty käyttöoikeus lakkaa olemasta voimassa.

26.5 Ehdot 13, 14 ja 23 jäävät voimaan Sopimuksen päättymisen jälkeen.

27. Henkilötietojen käsittely ja luottoarvioinnit

27.1 iZettle tarjoaa Palvelun mahdollistaakseen asiakkaidensa yksinkertaisemman ja turvallisen maksutavan. Palvelun tarjoaminen edellyttää, että iZettle käsittelee Käyttäjän henkilötietoja sekä tietoja siitä, kuinka käyttäjä käyttää Palvelua (”Henkilötiedot”). iZettle on Henkilötietoja käsittelevä rekisterinpitäjä ja käsittelee Henkilötietoja soveltuvan tietosuojalain, erityisesti Ruotsin henkilötietolain (1998/204) ja maksupalvelulain (2010:751) 6 pykälän, mukaisesti.

27.2 Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on syötettyjen tietojen oikeellisuuden varmistaminen päätöksenteon aikana, Palvelun tarjoaminen sekä Sopimuksen hallinnointi ja sen täyttäminen, riskien hallinta ja luottotietojen käsittely, maksukorteilla tapahtuvien väärinkäytösten ehkäiseminen, reklamointien käsittely, markkinointitarkoitus (esimerkiksi uutiskirjeiden jakelu, tarjousten ja ilmoitusten lähettäminen Käyttäjän sähköpostiosoitteeseen ja/tai Käyttäjän matkapuhelimeen tai tablettiin tekstiviestillä, multimediaviestillä tai muulla vastaavalla tavalla, iZettlen Käyttäjälle tarjoaman mainonnan ja kampanjoinnin sisällön räätälöinti, Palvelun parantaminen tai Käyttäjän kontaktointi Palvelun käyttöön liittyen), menetelmä-, liiketoiminta- ja tuotekehitys (esim. Palvelun käyttötapojen tutkiminen) sekä laista ja iZettlen lunastuspankin tai Yhteisöjen asettamista säännöistä johtuvien velvoitteiden täyttäminen.

27.3 iZettle käsittelee seuraavia Henkilötietoja:

(i) Perustiedot, kuten nimi, osoitetiedot, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

(ii) Muut Käyttäjän tiedot, kuten sisäänkirjautumistiedot, henkilökohtainen tunnistamisnumero tai organisaationumero, pankkitilinumero, pankkia koskevat tiedot sekä muut vastaavat tiedot, joita Käyttäjä antaa iZettlelle Kotisivujen ja/tai Sovelluksen kautta ja/tai muutoin lähettää tai toimittaa iZettlelle, sen osakkuusyhtiöille, tytäryhtiöille tai sen edustajina/liikekumppaneina toimiville kolmansille osapuolille rekisteröintiprosessin, Palvelun toimittamisen tai muuten Sopimuksen yhteydessä.

(iii)Kun Käyttäjä on rekisteröitynyt Palveluun, iZettle varmistaa Käyttäjän henkilöllisyyden ja hakee Käyttäjästä luottotietoselvityksen luottotietoyhtiöiden rekistereistä. iZettle käsittelee yhtiöiltä saatuja osoite- ja luottotietoja (esimerkiksi tiedot luottohistoriasta, väestötiedot, riskiluokitustiedot, riskiennustetiedot, tiedot luottorajoista ja vastaavat tiedot). Luottotietoyhtiöt lisäävät Käyttäjän tietoihin tiedon iZettlen suorittamasta hausta, joka säilytetään ja joka on muiden hakuja suorittavien yhteisöjen nähtävissä. Nämä yhtiöt ja iZettle käyttävät näitä rekisteritietoja apuna luottopäätösten teossa, luottoihin liittyvissä hauissa, velallisten jäljittämisessä, velkojen perinnässä, rahanpesun ja petosten estämisessä ja Käyttäjän tilien hallinnoinnissa. iZettle käyttää luottopisteytys- tai muuta automaattista päätöksentekomenetelmää arvioidessaan Käyttäjän pääsyä Palveluun. On tärkeää, että Käyttäjä antaa tarkat tiedot. iZettle tarkistaa Käyttäjän tiedot, ja jos Käyttäjä on antanut vääriä tai epätäsmällisiä tietoja ja petos havaitaan, tiedot luovutetaan asianomaiselle viranomaiselle. Lainvalvontaviranomaiset voivat saada ja käyttää näitä tietoja. iZettle ja muut yhteisöt voivat myös saada ja käyttää näitä tietoja estäkseen petoksia ja rahanpesua, esimerkiksi (i) tarkistaessaan tietoja luottohakemusten ja muiden luottoihin liittyvien palveluiden yhteydessä, (ii) hallinnoidessaan luottoja ja luottoihin liittyviä toimintoja, (iii) velkojen perinnässä, (iv) tarkistaessaan tietoja kaikentyyppisten vakuutustarjousten ja vaatimusten yhteydessä ja (v) tarkistaessaan työnhakijoiden ja työntekijöiden tietoja. iZettle ja muut yhteisöt voivat saada ja käyttää muiden maiden viranomaisten muista maista keräämiä tietoja. Käyttäjä voi saada tarkempia tietoja iZettlen käyttämistä luottotietoyhtiöistä ja viranomaisista ottamalla yhteyttä osoitteella security@izettle.com.

(iv) Tietoja, joita iZettle hankkii Käyttäjän suostumuksella sosiaalisesta mediasta, kuten Facebookista. Kerätyt tiedot koskevat Käyttäjän julkisen profiilin tietoja tai vastaavia tietoja, jotka ovat yleisesti saatavissa, kuten lukumäärätietoja kontakteista tai ystävistä taikka Käyttäjään koskevaa profiilikuvaa.

(v) Tietoja, jotka koskevat maksamistapahtumia, kuten rahasummia, kuvausta maksutapahtuman kohteesta, tavaroiden kappalemäärää, kapplehintaa, mahdollisia alennuksia, GPS-paikkatietoa maksutapahtumatilanteessa, tietoja käytetystä laitteistosta, jota käytetään maksutapahtumahetkellä ja muita teknisiä tietoja, jotka liittyvät maksutapahtumaan. Muut tekniset tiedot ovat esimerkiksi tietoja, jotka koskevat puhelinmallia, käyttöjärjestelmän versiota, IP-osoitetta tai muuta uniikkia tunnistetta, josta tietokone voidaan tunnistaa sekä matkapuhelinta, tablettia tai vastaavaa laitteita, jota käytetään Palvelun hyödyntämiseksi. iZettle käsittelee myös Käyttäjän Kotisivun tai Sovelluksen käytöstä syntyviä navigointitietoja Käyttäjän kirjautuessa Kotisivulle tai Sovellukseen, käyttöjärjestelmätietoja, verkkolukijatietoja, sekä tietoja Kotisivulla tai Sovelluksessa vietetystä ajasta ja näissä tapahtuvista muista toimista. Mikäli Käyttäjä ottaa iZettleen yhteyttä postitse, sähköpostitse, puhelimella, taikka muulla tavoin, käsittelee iZettle yhteydenoton sisältöä ja tarkoitusta.

27.4 Henkilötietoja luovutetaan iZettlen palveluntarjoajille, sen osakkuus- ja tytäryhtiöille, iZettlen lunastuspankille, Yhteisöille, viranomaisille (kuten finanssivalvontaviranomaiset), muille pankeille ja finanssilaitoksille ja muille kolmansille osapuolilla näissä Ehdoissa mainittuihin tarkoituksiin, mihin sisältyy näihin rajoittumatta myös näiden osapuolten tuotteiden ja palveluiden markkinointi. Henkilötietoja voidaan luovuttaa sosiaalisessa mediassa myös niille Käyttäjän kontakteille (”ystäville”), jotka ovat myös iZettlen asiakkaita. Tällöin iZettle luovuttaa ainoastaan Käyttäjän perustietoihin liittyviä kohdassa 27.3(i) kuvattuja tietoja.

27.5 iZettlelle luovutettuja Henkilötietoja voidaan siirtää yllä luetelluille vastaanottajille Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolella oleviin maihin (jopa Yhdysvaltoihin ja maihin, joissa on rajoitetusti tai ei lainkaan tietosuojaa). Hyväksymällä nämä Ehdot Käyttäjä antaa yksiselitteisesti suostumuksensa sille, että Käyttäjän Henkilötietoja voidaan siirtää näiden Ehtojen mukaisesti tällaisiin maihin.

27.6 iZettle säilyttää henkilötietoja vain sen ajan kuin on välttämätöntä näissä Ehdoissa kuvatuissa käsittelytarkoituksissa pakottavan lain määräämissä rajoissa.

27.7 Käyttäjällä on oikeus saada kerran kalenterivuodessa ilmaiseksi iZettleltä tiedot siitä, mitä Henkilötietoja iZettle Käyttäjästä käsittelee, mistä tiedot on saatu, tietojen käyttötarkoitus sekä kenelle vastaanottajille tai vastaanottajakategoriatahoille tietoja luovutetaan. Pyyntö tiedoista tulee lähettää iZettlelle kirjallisena postitse näiden Ehtojen alkuosassa ilmoitettuun osoitteeseen, ja Käyttäjän tulee allekirjoittaa pyyntö henkilökohtaisesti. Mikäli Käyttäjä havaitsee, että Henkilötiedoissa on virhellisiä tietoja, Käyttäjä voi pyytää iZettleä korjaamaan tiedot.

27.8 iZettle soveltaa ja noudattaa maailmanlaajuisesti tunnustettua PCI-DSS –tietoturvastandardia www.pcisecuritystandards.org suojatakseen Käyttäjän tilitietoja tahattomilta menetyksiltä tai asiattomalta pääsyltä. Kyseinen standardi sisältää ohjeistuksia, käytäntöjä, menettelyjä, verkkoarkkitehtuuria, ohjelmistoja ja muita kriittisiä toimenpiteitä koskevia vaatimuksia. Turvatoimenpiteistä huolimatta iZettle ei voi kuitenkaan taata, että asiaton kolmas osapuoliei koskaan voisi kiertää näitä turvallisuustoimia tai käyttää Käyttäjän tilitietoja asiattomiin tarkoituksiin. Käyttäjä sitoutuu siihen, että hän luovuttaa henkilötietonsa omalla riskillään.

27.9 Hyväksyessään nämä Ehdot, Käyttäjä antaa suostumuksensa sille, että iZettle käsittelee henkilötietoja Ehtojen mukaisesti. Lisäksi Käyttäjä antaa suostumuksensa ja sitoutuu siihen, että iZettle tai sen lunastuspankki voivat käyttää Henkilötietoja raportoidakseen tietoja, ja täyttääkseen tähän liittyvät velvollisuutensa, VMAS- ja MATCH-luetteloihin Yhteisöjen määräämien sääntöjen mukaisesti. Käyttäjä voi milloin tahansa ottaa yhteyttä iZettleen koskien Henkilötietojen käsittelyä, virheellisten tietojen korjaamiseksi tai peruuttaakseen suostumuksensa Henkilötietojen käsittelyyn tai osaan siitä, kuten suoramarkkinoinnin vastaanottamiseen, ottamalla yhteyttä iZettleen sähköpostitse osoitteeseen help@izettle.com tai postitse Ehtojen alkuosassa ilmoitettuun osoitteeseen. Käyttäjä ymmärtää kuitenkin, että suostumuksen peruuttaminen voi johtaa siihen, että Käyttäjän ei ole mahdollista käyttää Palveluja tai sen osia. Suostumuksen peruuttaminen voi myös johtaa Sopimuksen automaattiseen päättymiseen yllä olevan kohdan 26 mukaisesti.

28. Ilmoitukset ja tiedot

28.1 Kirjalliset ilmoitukset iZettleltä Käyttäjälle laaditaan suomeksi ja lähetetään sähköpostitse tai Sovelluksen kautta Käyttäjän osoittamaan osoitteeseen. Ilmoitusten, jotka lähetetään edellä kuvatusti Käyttäjälle, katsotaan tulleen tämän saataville viimeistään seuraavana päivänä.

28.2 Tiedot, jotka iZettlen on soveltuvan maksupalvelulain mukaan annettava Käyttäjälle, on kaiken aikaa saatavilla Kotisivun kautta. Käyttäjällä on pyynnöstä oikeus saada nämä Ehdot ja kaikki muut maksupalvelulain edellyttämät tiedot luettavissa olevassa kestävässä muodossa. Pyyntö on lähetettävä kirjallisena Ehtojen alkuosassa ilmoitettuun osoitteeseen.

29. Luovuttaminen

29.1 Käyttäjällä ei ole oikeutta luovuttaa Palveluun tai Tiliin liittyviä oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan kolmannelle osapuolelle ilman iZettlen kirjallista hyväksyntää. iZettlellä on oikeus luovuttaa Sopimukseen kuuluvat oikeudet ja velvollisuudet kokonaan tai osittain kolmannelle osapuolelle ilman Käyttäjän hyväksyntää.

30. Lisäykset ja muutokset

30.1 iZettlellä on oikeus tehdä toisinaan lisäyksiä ja muutoksia Ehtoihin. Nämä muutokset tehdään suomeksi. Jos Käyttäjä on kuluttaja, Käyttäjälle ilmoitetaan muutos- tai lisäysehdotuksista, ja ne tulevat voimaan kahden kuukauden kuluttua ilmoituksesta. Jos Käyttäjä ei hyväksy tiedotettuja muutoksia tai lisäyksiä, hänellä on oikeus irtisanoa nämä Ehdot kohdan 26 mukaisesti. Jos Käyttäjä ei ole ilmoittanut iZettlelle, että hän ei hyväksy muutoksia ja lisäyksiä niiden voimaantulopäivään mennessä, Käyttäjän katsotaan hyväksyneen ne. Epäselvyyden välttämiseksi, jos Käyttäjä ei ole kuluttaja, muutokset ja lisäykset tulevat voimaan välittömästi.

30.2 iZettlellä on aina oikeus ryhtyä välittömin vaikutuksin sellaisiin toimenpiteisiin (mukaan lukien hinnanmuutos), joita vaaditaan laissa, asetuksessa tai viranomaisen päätöksessä tai iZettlen lunastuspankin tai Yhteisön määräämissä asetuksissa ja säännöissä.

31. Riidat ja lainvalinta

31.1 Sopimusta tulkitaan Ruotsin lain mukaan, ja Sopimukseen liittyvät riidat, joita ei saada ratkaistua osapuolten välisissä neuvotteluissa, ratkaistaan ruotsalaisessa käräjäoikeudessa. Kuluttajalla on tästä huolimatta oikeus vedota pakottavaan lainsäädäntöön ja saada riita ratkaistuksi pakottavan lainsäädännön mukaisesti.

31.2 Käyttäjällä on mahdollisuus ottaa yhteys iZettleen koskien kaikenlaisia Palveluun liittyviä tiedusteluja ja valituksia. Tämän ja muun yllä olevan lisäksi, mikäli Käyttäjä on kuluttaja, hän voi Käyttäjän ja iZettlen välisessä riitatilanteessa ottaa yhteyttä kuluttajansuojaviranomaisiin.

31.3 Mikäli tämä Sopimus ja Yhteisöjen määräämät säännöt ovat ristiriidassa, on säännöillä etusija voimassa olevan pakottavan lain sallimassa laajuudessa.

32. Kolmansien osapuolten www-sivustot

32.1 Kotisivulla voi olla linkkejä tai ohjauksia muiden kuin iZettlen ylläpitämille www-sivustoille. iZettle ei hallitse eikä vastaa mistään näiden www-sivustojen sisällöstä. Käyttäjä on täydessä vastuussa tällaisten www-sivustojen käytöstä. Tästä syystä Käyttäjää kehotetaan lukemaan huolellisesti kaikki saatavilla olevat tietosuojaa koskevat ehdot ja toimintaperiaatteet.

33. Henkilökohtainen takaus

33.1 Jos Käyttäjä ei ole fyysinen henkilö, iZettle voi päätöksellään, ennen yllä kohdassa 3.5 kuvatun päätöksen tekemistä tai sen jälkeen, vaatia johtajaa, osakasta tai muuta edustajaa antamaan iZettlen hyväksi henkilökohtaisen takauksen tämän Sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämisestä. Tällaisen henkilökohtaisen takauksen ehtojen tulee olla muodoltaan ja sisällöltään iZettlen hyväksyttävissä, ja ne tulee toimittaa iZettlen päätettävissä olevassa määräajassa.

34. Tarkastus

34.1 Käyttäjä sitoutuu siihen, että iZettlellä on oikeus, ennen yllä kohdassa 3.5 kuvatun päätöksen tekemistä tai sen jälkeen, itse tai iZettlen osoittaman kolmannen osapuolen välityksellä tarkastaa Käyttäjän liiketoiminnat (sisältäen paikan päällä suoritettavan tarkastuksen) siten kuin iZettle harkitsee tarpeelliseksi sen varmistamiseksi, että sovellettavat lait sekä iZettlen lunastuspankin, Yhteisöjen ja/tai tämän Sopimuksen asettamat säännöt tulevat noudatetuiksi.


Nämä Ehdot ovat voimassa toistaiseksi 06-08-2013 alkaen.