iZettle

Betalingsbetingelser (erhverskunder)

BETALINGSBETINGELSER (ERHVERSKUNDER)

Senest opdateret og gældende fra: 1. oktober 2020

Senest opdateret: 24 September 2019

Disse betalingsbetingelser, inklusiv de vilkår, politikker, retningslinjer og instruktioner der henvises til heri, (”Betalingsbetingelser”) og de almindelige handelsbetingelser der regulerer din adgang til vores service (”Almindelige Handelsbetingelser”), udgør en bindende aftale mellem iZettle AB, registreringsnummer 556806-0734, Regeringsgatan 59, 111 56 Stockholm, Sverige (“iZettle”, “vi”, “vores” eller “os”) og dig, som enkeltmandsvirksomhed, selskab eller anden juridisk person, som har oprettet en konto hos os (”Forretningsdrivende”), ”du”, ”dig” eller ”dit”), regulerer din adgang til og brug af vores betalingstjeneste (”Betalingstjenesten”).

Ved din accept af disse Betalingsbetingelser, bekræfter du at have læst, forstået og accepteret at være bundet af disse Betalingsbetingelser. Hvis du ikke kan tiltræde disse Betalingsbetingelser (eller hvis du ikke er bemyndiget til at tegne selskabet eller den juridiske person, du repræsenterer), er du ikke berettiget til at tilgå eller benytte Betalingstjenesten, og du skal i det tilfælde ikke acceptere disse Betalingsbetingelser.

Definerede begreber anvendt i disse Betalingsbetingelser skal have samme betydning som i de Almindelige Handelsbetingelser, medmindre andet fremgår af disse Betalingsbetingelser.

iZettle er et svensk E-pengeinstitut med licens til at udstede elektroniske penge og tilbyde betalingstjenester under henholdsvis den svenske lov (2011:755) om elektroniske penge og den svenske lov (2010:751) om betalingstjenester (sammen benævnt de ”Reglerne”) og er registreret hos, og under tilsyn af, det svenske finanstilsyn. iZettle leverer Tjenesterne til kunder i Danmark på tværs af grænserne i overensstemmelse med artikel 28 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/2366 om betalingstjenester i det indre marked.

For at vi som betalingsformidler kan facilitere behandlingen af betalingstransaktioner, har vi indgået aftaler med erhvervende banker (”Erhververe”). En liste over de Erhververe iZettle samarbejder med fra tid til anden kan findes her.

Betalingstjenesten er, foruden disse Betalingsbetingelser og Reglerne, reguleret af kravene og retningslinjerne fastsat af vores Erhververe, såvel som kravene og retningslinjerne (sammen benævnt ”Kortordningsreglerne”) fastsat af Visa Europe Limited, MasterCard Europe S.A., American Express Limited og andre relevante kortordningsudbydere (sammen benævnt ”Kortordningsudbydere”). Betalingstjenesten kan også være underlagt specifikke vilkår og betingelser, der gælder for brugen af en bestemt betalingsmetode (”Specifikke Vilkår”), der leveres af os eller en tredjepart (”Tredjeparts Betalingsudbyder”).

Det er vigtigt, at du forstår de risici og det ansvar, som er forbundet med brugen af Betalingstjenesten. Du opfordres derfor til at læse disse Betalingsbetingelser grundigt igennem, inden du accepterer dem og begynder at bruge Betalingstjenesten.

Hvis du har spørgsmål eller er i tvivl om indholdet af disse Betalingsbetingelser eller hvis du ønsker at få en bedre forståelse af, hvordan Betalingstjenesten anvendes, er du meget velkommen til at kontakte vores kundeservice team telefonisk på 32 72 04 70 eller via e-mail til help.dk@izettle.com.

DEL 1 – ADGANG TIL OG BENYTTELSE AF BETALINGSTJENESTEN

1. Oprettelse

For at tilgå og benytte Betalingstjenesten skal du oprette en iZettle-konto som beskrevet i afsnit 1 i de Almindelige Handelsbetingelser.

I tillæg til garantierne givet i afsnit 1 i de Almindelige Handelsbetingelser, garanterer du os, at: a) du udelukkende vil bruge Betalingstjenesten til handel, forretningsmæssige eller professionelle formål i Danmark, b) du ikke direkte eller indirekte bruger Betalingstjenesten i eller til andre lande, medmindre andet er aftalt med os, og c) du er minimum 18 år, eller hvis du er under 18 år, har opnået samtykke fra din forælder eller din værge til din accept af disse Betalingsbetingelser og din benyttelse af Betalingstjenesten.

For at tilgå og benytte Betalingstjenesten er det nødvendigt, at du angiver yderligere information om dig og din forretning, herunder dit navn, registreret firmanavn, registreret adresse, andre navne hvorunder du driver forretning, firmaadresser, formål og karakter af din forretning, en komplet beskrivelse af dine produkter og tjenesteydelser og, hvor relevant, information om reelle ejere og repræsentanter i din virksomhed. Du bedes sørge for at alle informationer, du angiver, er korrekte, fuldstændige og opdaterede. Du bedes informere os om eventuelle ændringer samt opdatere dine informationer på din iZettle-konto i overensstemmelse med ændringerne uden ugrundet ophold.

Vi forbeholder os ret til at suspendere din adgang til og benyttelse af Betalingstjenesten og til at opsige og lukke din iZettle-konto, hvis de oplysninger du giver os, er unøjagtige, urigtige eller ufuldstændige, eller hvis du ikke lever op til kravene til oprettelse af en iZettle-konto.

Hvis der ikke har været aktivitet på din iZettle-konto i mindst to (2) fortløbende år og du har et indestående på din iZettle-konto, sender vi dig en meddelelse herom på den e-mailadresse, du har registreret/eller tilknyttet din iZettle-konto, for at give dig muligheden for enten at holde din iZettle-konto aktiv eller lukke din iZettle-konto og anmode om udbetaling af eventuelle midler, som vi holder på dine vegne. Hvis du ikke svarer på vores meddelelse inden for tredive (30) dage, vil din iZettle-konto automatisk blive lukket og eventuelle midler som vi holder på dine vegne, vil blive håndteret i overensstemmelse med gældende lovgivning og tilfalde os såfremt tilladt.

For at gøre det muligt for os at udbetale midler tilskrevet din iZettle-konto i overensstemmelse med afsnit 15, skal du udpege samt, hvis vi anmoder herom, verificere en bankkonto i dit navn i en bank i Danmark. Du giver os tilladelse til at rette spørgsmål og indsamle informationer fra den relevante bank, blandt andet hvor det er nødvendigt for at verificere den af dig angivne bankkonto. Du accepterer at træffe alle rimelige foranstaltninger for at hjælpe os med verificeringen af din bankkonto. I tilfælde af at den angivne konto er ukorrekt eller ufuldstændig eller hvis vi uanset årsag ikke kan verificere, at bankkontoen står i dit navn, kan vi afbryde forbindelsen mellem bankkontoen og din iZettle-konto. Du bekræfter og accepterer, at vi ikke er forpligtede til at udbetale eventuelle midler til dig førend det tidspunkt, hvor du har givet korrekte og fuldstændige informationer om din bankkonto og vi har kunnet kontrollere, at du er indehaveren af bankkontoen.

2. Løbende indhentelse af informationer, kreditvurderinger m.v.

I forbindelse med at du opretter en iZettle-konto og tilmelder dig Betalingstjenesten, vil vi foretage kreditvurderinger og andre verifikationer, der kan kræve, at du leverer yderligere oplysninger og dokumentation, der måtte være rimeligt påkrævet for, at vi kan verificere din identitet og i øvrigt opfylde og forsikre os om, at vi har overholdt alle vores lovmæssige forpligtelser med hensyn til hvidvaskning, bekæmpelse af terrorfinansiering eller lignende. Fra tid til anden kan vi foretage yderligere kreditvurderinger og verifikationer med henblik på at afgøre, om du fortsat er berettiget til adgang og benyttelse af Betalingstjenesten. Vi kan også anmode om din tilladelse til at foretage en fysisk inspektion af dit forretningssted og til at undersøge dit regnskabsmateriale og optegnelser, der vedrører din overholdelse af disse Betalingsbetingelser. Du accepterer at efterkomme sådanne eventuelle anmodninger uden ugrundet ophold. Du giver tilladelse til at vi og vores Erhververe, fra tid til anden, kan indhente oplysninger om dig og give informationer om dig til tredjeparter, herunder kreditoplysningsbureauer og andre informationsudbydere, samt tilladelse til og instruktion til sådanne tredjeparter om at udarbejde og udlevere sådanne informationer til os.

Når vi har opnået, indsamlet og verificeret alle dine informationer, vil vi vurdere, hvorvidt du er berettiget til at få adgang til og benytte Betalingstjenesten. Du accepterer at vi, efter vores eget skøn, har ret til at afgøre, hvorvidt du er berettiget til adgang og benyttelse af Betalingstjenesten. Vi vil alene være bundet af disse Betalingsbetingelser, når vi har vurderet, at du er berettiget til adgang og benyttelse af Betalingstjenesten.

Vi forbeholder os ret til at suspendere din adgang til og benyttelse af Betalingstjenesten og til at opsige og lukke din iZettle-konto, hvis vi vurderer, at du ikke længere er berettiget til adgang og benyttelse af Betalingstjenesten, eller hvis du undlader straks at efterkomme eventuelle anmodninger i overensstemmelse med ovenstående.

3. Vores rolle

Betalingstjenesten gør det muligt for dig at acceptere og behandle betalinger fra dine kunder (i) med Kort ved brug af App’en installeret på din smartphone, tablet eller andre kompatible mobile enheder tilsluttet din iZettle Kortlæser, (ii) når dine kunder betaler en faktura online ved brug af Kort eller hvilken som helst anden online betalingsmetode, der stilles til rådighed af iZettle i din jurisdiktion (”Faktureringstjenesten”), (iii) og når dine kunder betaler for dine produkter og/eller tjenesteydelser via et betalingslink leveret til din kunde i e-mail, tekstbesked eller lignende kommunikationsværktøjer.

Forudsat at du har tilmeldt dig vores tjeneste, der gør det muligt for dig at sælge produkter og/eller tjenesteydelser online (”Netbutiktjenesten”), vil Betalingstjenesten gøre det muligt for dig at modtage og behandle betalinger fra de af dine kunder, der ønsker at betale online ved hjælp af Kort eller en anden online betalingsmetode, der stilles til rådighed af iZettle i din jurisdiktion.

Tilgængeligheden af disse betalingsmetoder afhænger af din jurisdiktion. For mere information se da venligst vores hjemmeside.

En del af vores levering af Betalingstjenesten består i at vi faciliterer behandlingen af betalingstransaktioner gennemført ved brug af Betalingstjenesten på dine vegne, tilskriver midler modtaget hos os fra sådanne transaktioner på din iZettle-konto og afregner sådanne midler (fratrukket vores Vederlag, Tilbageførsler, refusioner, krav og andre skyldige beløb til os) til din angivne bankkonto i overensstemmelse med disse Betalingsbetingelser. Vi holder et beløb svarende til saldoen på din iZettle-konto adskilt fra vores egne midler, men dog sammen med beløb vi holder på vegne af andre forretningsdrivende, på en nærmere specificeret klientkonto i en bank (”Klientkonto”) i overensstemmelse med Reglerne.

Du giver os tilladelse og instruks til på dine vegne at modtage, holde og udbetale midler i overensstemmelse med disse Betalingsbetingelser. Denne tilladelse og instruks har virkning indtil din iZettle-konto er lukket eller opsagt.

Du accepterer, at vi, når som helst, kan opdatere og tilpasse Betalingstjenesten. Vi vil altid bestræbe os på at informere dig omkring sådanne eventuelle opdateringer eller tilpasninger med rimeligt varsel i overensstemmelse med afsnit 19 i Almindelige Handelsbetingelser. Vi forbeholder os dog ret til at implementere sådanne opdateringer med øjeblikkelig virkning uden forudgående varsel, når det er nødvendigt for at vedligeholde sikkerheden af vores systemer, eller for at overholde gældende lovgivning og regler, herunder Kortordningsreglerne.

4. Servicemål

Vi vil gøre os alle kommercielt rimelige bestræbelser på at levere Betalingstjenesten firetyve (24) timer om dagen, syv (7) dage om ugen, men vi garanterer ikke, at Betalingstjenesten vil være uden forstyrrelser, forsinkelser eller fejl forårsaget af vores systemer, handlinger eller udeladelser hos vores Erhververe, Kortordningsudbydere eller andre tredjepartstjenesteudbydere, generelle internetsvigt eller force majeure. Du bedes meddele os uden ugrundet ophold via vores hjemmeside eller ved at kontakte vores support på help.dk@izettle.com, hvis du oplever afbrydelser, forsinkelser eller fejl i Betalingstjenesten, samt give alle rimelige ønskede oplysninger og assistance i forbindelse med at identificere og løse sådanne afbrydelser, forsinkelser eller fejl.

Fra tid til anden vil vi udføre vedligeholdelse og opgradering af Betalingstjenesten, hvilken kan resultere i forstyrrelser, forsinkelser eller fejl i Betalingstjenesten. Vi gør vores bedste for at sende dig en forudgående meddelelse om eventuel planlagt vedligeholdelse i overensstemmelse med afsnit 19 i Almindelige Handelsbetingelser, man vi kan ikke garantere, at en sådan meddelelse altid vil blive sendt.

5. Kortordningsreglerne og Specifikke Vilkår

Din brug af en bestemt betalingsmetode leveret af os eller en Tredjeparts Betalingsudbyder, kan være underlagt Kortordningsreglerne eller de Specifikke Vilkår, som vil indgå i din aftale med os. Et eksempel på dette er, at når du accepterer kortbetalinger, så er du nødt til at overholde Kortordningsreglerne i tilsvarende omfang, de er gældende for forretningsdrivende og er online tilgængelige eller sendt til dig fra os, vores Erhververe eller Kortordningsudbydere. Yderligere information om Kortordningsreglerne og de Specifikke Vilkår kan findes her.

Du bekræfter og accepterer hermed, at du vil overholde Kortordningsreglerne og de Specifikke Vilkår, og at Kortordningsreglerne og de Specifikke Vilkår har forrang over disse Betalingsbetingelser hvad angår den bestemte betalingsmetode, og at Kortordningsreglerne/de Specifikke Vilkår går forud for disse Betalingsbetingelser i tilfælde af uoverensstemmelse mellem en bestemmelse i disse Betalingsbetingelser og Kortordningsreglerne/de Specifikke Vilkår.

Vi kan til enhver tid tilføje, slette og ændre visse betalingsmetoder, ligesom Kortordningsreglerne og de Specifikke Vilkår også kan blive ændret fra tid til anden. En sådan ændring kan foretages ensidigt af os uden varsel, men vi vil forsøge at informere dig på forhånd. Din fortsatte brug af en sådan betalingsmetode udgør dit samtykke og din accept af sådanne tilføjelser, sletninger og ændringer. For at undgå enhver tvivl skal det bemærkes, at hvis du benytter den betalingsmetode, der leveres af Klarna, har vi ret til at erhverve og videreoverføre krav mod din kunde, der er opstået fra dit salg af varer eller tjenesteydelser til nævnte kunde som nærmere beskrevet i de Specifikke Vilkår.

Vi forbeholder os ret til at ændre disse Betalingsbetingelser i overensstemmelse med afsnit 24 i de Almindelige Handelsbetingelser, eller en kortere periode, hvis påkrævet af Kortordningsudbydere eller en Tredjeparts Betalingsudbyder som en nødvendighed for at overholde Kortordningsreglerne, eller på anden måde adressere ændringer i Betalingstjenesten.

6. App og iZettle Kortlæser

For at gøre brug af Betalingstjenesten i forbindelse med salg fra en fysisk lokation, skal du downloade og installere App’en samt anskaffe en af vores kompatible kortlæsere (”iZettle Kortlæser”).

Du kan downloade App’en fra Apple Store eller Google Play. Du skal downloade og bruge den nyeste tilgængelige version af App’en, herunder fra tid til anden downloade og installere eventuelle opdateringer der gøres tilgængelige. App’en kan også gøres tilgængelig i andre formater, så som i SDK-format.

Information om ledige iZettle Kortlæsere og hvordan de kan købes, kan findes på vores hjemmeside. Du kan også købe din iZettle Kortlæser fra vores Tilbehørsbutik eller fra andre autoriserede forhandlere.

7. Restriktioner og begrænsninger

Ved din accept af disse Betalingsbetingelser bekræfter du, at du ikke vil bruge Betalingstjenesten til modtagelse af betaling i forbindelse med de forretninger eller forretningsaktiviteter, der fremgår af listen over Forbudte Segmenter. Derudover bekræfter og accepterer du, at du ikke vil bruge Betalingstjenesten til modtagelse af betalinger i forbindelse med de følgende typer forretning og forretningsaktiviteter uden vores udtrykkelige, skriftlige godkendelse. Denne godkendelse kan vi, efter vores eget skøn, tilbageholde eller tilbagekalde, hvor vi finder, at det udgør en risiko for vores forretning og/eller omdømme: a) privat sundhedsvæsen, b) spil- og bettingtjenester (uanset om sådanne spil- og bettingtjenester bliver leveret i overensstemmelse med gældende lovgivning og er autoriseret af alle relevante myndigheder), c) finansielle tjenesteydelser (uanset om sådanne finansielle tjenesteydelser bliver leveret i overensstemmelse med gældende lovgivning og er autoriseret af alle relevante myndigheder), d) gavekort, e) event arrangører, eller f) transport og rejser.

Foruden eventuelle andre forpligtelser, krav, restriktioner eller begrænsninger angivet i disse Betalingsbetingelser bekræfter og accepterer du, at du ikke vil: a) fastsætte beløbsmæssige grænser for anvendelsen af Kort, b) fastsætte en højere pris eller yderligere vederlag for brugen af Kort i forbindelse med en transaktion, medmindre det er tilladt at gøre dette ifølge eventuel lovgivning i din jurisdiktion, c) udnytte eventuel kredit tilgængelig på et Kort for at give kontante forskud til kunder, d) gennemføre transaktioner i andre lande end Danmark og i andre valutaer end danske kroner (DKK), e) diskriminere mellem Kort af enhver art, medmindre det er tilladt under eventuel lovgivning i din jurisdiktion, f) sende transaktioner til behandling der ikke er opstået fra dine salg af produkter eller tjenesteydelser til dine kunder, f.eks. må du ikke sende transaktioner til behandling, der oprinder fra salg eller aktiviteter, der tilbydes af andre parter, g) sende transaktioner til behandling som du ved, eller burde vide, er svigagtige eller ikke autoriseret af kunden, h) fungere som betalingsmellemmand eller aggregator eller på anden måde videresælge Betalingstjenesten, i) sende transaktioner til behandling der udgør refinansiering af en kundes eksisterende forpligtelse, j) kræve at nogen kunde skal frafalde sin ret til at bestride en transaktion, k) kræve at nogen kunde skal afsløre hans/hendes PIN-kode på noget tidspunkt under en Korttransaktion, eller l) printe data med referencer til en kundes PIN-kode på kvitteringen i tilfælde hvor en kunde bruger Kort med chip og PIN-kode eller m) ikke at behandle et køb af varer og/eller tjenesteydelse som flere betalingstransaktioner.

Vores Erhververe og Kortordningsudbydere kan fra tid til anden fastsætte særlige beløbsmæssige grænser i forhold til vores Forretningsdrivendes årlige volumen af transaktioner med Kort via benyttelse af Betalingstjenesten. Hvis din årlige volumen af transaktioner med Kort overstiger det beløb, der er angivet af Kortordningsudbyderne, kan det være nødvendigt for dig at indgå en udvidet aftale direkte med vores Erhververe. Ved at acceptere disse betalingsbetingelser giver du os bemyndigelse til på dine vegne at indgå sådanne aftaler med vores Erhververe. Hvis du ikke ønsker at indgå sådanne aftaler, eller af den ene eller anden årsag ikke kan accepteres af Erhververne, kan vi muligvis ikke acceptere transaktioner, der ligger over den førnævnte beløbsmæssige grænse. I et sådant tilfælde kan vi desuden være forpligtede til at suspendere din adgang til og benyttelse af Betalingstjenesten og til at opsige og lukke din iZettle-konto.

Du må ikke bruge Betalingstjenesten til at gennemføre transaktioner med Kort med dine egne Kort eller andre Kort, der er udstedt i dit navn.

Du må ikke på nogen måde henvise til os, vores Erhververe eller Kortordningsudbydere som havende godkendt dine produkter og/eller tjenesteydelser.

Brugen af Betalingstjenesten er underlagt særlige begrænsninger i forhold til volumen af daglige transaktioner med Kort. Dette er nærmere beskrevet på vores hjemmeside.

8. Fejl og uautoriseret eller ulovlig brug

Vi lægger til grund at du er afsender af enhver transaktion og andre instruktioner til os, når de afsendes med dine Kontolegitimationsoplysninger. Du skal straks underrette os via vores hjemmeside eller ved at kontakte vores kundeserviceteam på help.dk@izettle.com, hvis du opdager eller har grund til at tro, at der er opstået en fejl eller uautoriseret eller ulovlig brug af din iZettle-konto. Hvor muligt opfordres du endvidere til straks at ændre dine Kontolegitimationsoplysninger for at forhindre yderligere fejl og/eller uautoriseret eller ulovlig brug. Du bedes give os alle informationer og dokumenter i din besiddelse vedrørende grunden til sådanne fejl og/eller uautoriseret eller ulovlig brug af din iZettle-konto og tage alle rimelige foranstaltninger, som vi anmoder om, for at assistere i vores undersøgelser.

9. Accepterede Kort

Betalingstjenesten kan benyttes til at modtage transaktioner med kort med de fleste kreditkort, debetkort og andre typer af kort (”Kort”), der bærer varemærket på de Kortordningsudbydere, der er nærmere beskrevet på vores hjemmeside. Vi kan, uden forudgående varsel, og på et hvilket som helst tidspunkt, fjerne eller tilføje Kort som vi accepterer. Vi behandler kun transaktioner med Kort, der er autoriseret af den gældende Kortordningsudbyder eller udsteder af Kort.

Du er indforstået med, at du er ansvarlig for verifikation af identiteten på dine kunder og berettigelsen af hvert Kort, der anvendes til at købe dine produkter og tjenesteydelser, samt for alle tilbageførte transaktioner og refusioner, uanset grunden til eller tidspunktet for tilbageførslen eller refusionen som nærmere beskrevet i afsnit 18.

Du forpligter dig til at informere dine kunder om muligheden for at betale med Kort ved skiltning med alle de Kortløsninger, der tilbydes af iZettle som mulige betalingsmetoder i din fysiske butik eller online.

10. Vores vederlag

For at benytte Betalingstjenesten accepterer du at betale det vederlag (”Vederlag”), som er vurderet og beregnet af os i overensstemmelse med prislisten, som er tilgængelig på vores hjemmeside.

Ved at acceptere disse Betalingsbetingelser anmoder du om og accepterer, at vi opkræver dig Vederlaget (efter en fast takst for forretningsdrivende) vurderet og fastsat af os i overensstemmelse med prislisten.

Betalingstjenesten er en betalingstjeneste fritaget for moms. Vi forbeholder os ret til at ændre vores Vederlag på et hvilket som helst tidspunkt i overensstemmelse med afsnit 24 i Almindelige Handelsbetingelser. Vores Vederlag vil blive vurderet på tidspunktet for behandlingen af transaktionen, og vil blive fratrukket de midler, der modtages af os og tilskrives din iZettle-konto.

11. Skatter og afgifter

Foruden det der er angivet i afsnit 10 i de Almindelige Handelsbetingelser, er du indforstået med og accepterer, at vi fra tid til anden kan være forpligtede til at rapportere indtægter til skattemyndighederne, som påkrævet i henhold til loven, samt dit navn, adresse og informationer om transaktioner behandlet af os på dine vegne gennem benyttelse af Betalingstjenesten.

12. Behandling af betalingstransaktioner

Du skal overholde alle instruktioner fra os vedrørende accept og autorisation af betalingstransaktioner, herunder dem der er tilgængelige på vores hjemmeside.

Du forpligter dig til at sikre, at alle dine medarbejdere og andre berettigede repræsentanter der håndterer betalingstransaktioner på dine vegne, på forhånd er informerede om indholdet af disse Betalingsbetingelser og at de modtager den oplæring, der er påkrævet for at overholde forpligtelserne i disse Betalingsbetingelser.

Når en betalingstransaktion foretages, vil vi opdatere transaktionsoplysningerne på din iZettle-konto for at bekræfte, at transaktionen har fundet sted og for at angive detaljerne på transaktionen som nærmere beskrevet i afsnit 16.

Du skal forsyne kunderne med en kvittering, hvis de anmoder om det. I stedet for en papirkvittering, kan kunder modtage en elektronisk kvittering via e-mail eller SMS.

En autoriseret betalingstransaktion kan ikke trækkes tilbage af dig eller din kunde efter udløbet af den dag på hvilken din kunde har autoriseret transaktionen.

Du accepterer, at du ikke vil afgive falske eller vildledende beskrivelser af nogen betalingstransaktion, som du har gennemført via Betalingstjenesten, og at beskrivelser afgivet inde i specificerede transaktioner er en nøjagtig og sand beskrivelse af det produkt og/eller tjeneste, der købes.

Vi forbeholder os ret til ikke at autorisere eller behandle betalingstransaktioner, som du gennemfører via Betalingstjenesten, hvis vi vurderer, at de kan være i strid med disse Betalingsbetingelser eller eventuel gældende lovgivning, eller kan udsætte dig eller os for skade, inklusiv og ikke begrænset til, svig eller andre kriminelle handlinger. Du autoriserer os til at dele information med de retshåndhævende myndigheder om dig, dine transaktioner, eller din brug af Betalingstjenesten, hvis vi med rimelighed kan formode at din iZettle-konto er blevet brugt til uautoriserede, ulovlige eller kriminelle formål.

13. Behandling af transaktioner med Kort

Du kan benytte Betalingstjenesten til at behandle transaktioner, hvor både Kortet og kunden er fysisk til stede på tidspunktet for transaktionen, ved at indsætte Kortet i din iZettle Kortlæser og modtage kundens PIN-kode eller underskrift, eller ved at anvende Kortets magnetstribe og modtage kundens PIN-kode eller underskrift. Baseret på kundens kort, vil App’en bede dig om at verificere, hvis nødvendigt. Hvis en kundes Kort har en elektronisk chip, skal du altid først forsøge at opnå chip autorisation førend du anvender Kortets magnetstribe.

Du er også i stand til at benytte Betalingstjenesten til at behandle kontaktløse transaktioner (dvs. transaktioner foretaget ved brug af kontaktløs induktionsteknologi med en iZettle Kortlæser der understøtter kontaktløse transaktioner, herunder en transaktion med et Kort eller smartphone/enhed der benytter nærfeltskommunikation med en iZettle Kortlæser, der understøtter kontaktløse transaktioner), men du kan ikke behandle kontaktløse transaktioner med en værdi, der overstiger den gældende beløbsmæssige grænse for den pågældende transaktion fastsat af en Erhverver, en Kortordningsudbyder og/eller os.

14. Tilbagebetaling og returnering

Du skal selv foretage alle eventuelle tilbagebetalinger og prisjusteringer for returnering af dine produkter eller tjenesteydelser gennem Betalingstjenesten i overensstemmelse med vilkårene og betingelserne i disse Betalingsbetingelser og de gældende Kortordningsregler. Alle tilbagebetalinger og prisjusteringer der knytter sig til transaktioner med Kort skal foretages til kundens Kort. Du forpligter dig til: a) at opretholde en rimelig retur-, annullations- og beløbsjusteringspolitik, b) at offentliggøre din retur- eller annullationspolitik til kunder på tidspunktet for købet, c) ikke at foretage kontante tilbagebetalinger til en kunde i forbindelse med en Korttransaktion, medmindre det er påkrævet ved lov, og d) ikke at acceptere kontanter eller andre værdigenstande i forbindelse med tilbagebetalingen af en Korttransaktion.

En fuld tilbagebetaling skal bestå af det nøjagtige beløb på den oprindelige transaktion, inklusiv skatter og afgifter. Tilbagebetalingsbeløbet kan ikke overstige det oprindelig salgsbeløb, bortset fra et beløb svarende til eventuelle tilbagebetalinger til kunden for forsendelsesomkostninger afholdt i forbindelse med returnering af varen. Tilbagebetalinger behandlet via Betalingstjenesten skal indsendes inden tredive (30) dage efter den oprindelige transaktion. For behandlede tilbagebetalinger fratrækker vi det tilbagebetalte beløb (inklusiv eventuelle gældende vederlag) fra beløb der skyldes til os for behandlingen af andre transaktioner, eller beløb tilskrevet din iZettle-konto. Hvis disse beløb ikke dækker tilbagebetalingsforpligtelsen, accepterer du at betale os alle beløb, du skylder os straks efter påkrav. Du er selv ansvarlig for accept af og behandling af returneringer af dine produkter eller tjenesteydelser.

Via indstillingerne for din iZettle-konto kan du vælge og instruere os til at opretholde en saldo på din iZettle-konto specifikt til dækning af tilbagebetalinger eller til fremskyndelse af gennemførelsen af tilbagebetalinger.

15. Udbetaling af midler

Beløb fra betalingstransaktioner tilskrevet din iZettle-konto vil ikke blive udbetalt til din angivne bankkonto førend transaktionen anses for at være gennemført. En Korttransaktion er anset for gennemført i det øjeblik vi har modtaget beløbet fra den relevante Kortordningsudbyder eller Erhverver på Klientkontoen. En betalingstransaktion der benytter en anden form for betalingsmetode, vil blive anset for gennemført, når vi har modtaget beløbet på Klientkontoen. Når vi har verificeret din angivne bankkonto (hvis relevant), vil vi indlede udbetalingen af beløbene (fratrukket vores Vederlag, Tilbageførsler, tilbagebetalinger, refusioner, krav og andre skyldige beløb til os) til din angivne bankkonto på hverdagen efter den hverdag, hvorpå vi har modtaget beløbene på Klientkontoen, medmindre andet er angivet i disse Betalingsbetingelser. Gennem indstillingerne for din iZettle-konto kan du vælge og instruere os til at udsætte eller forsinke en udbetaling af beløb til din tilknyttede bankkonto. Udbetalinger af beløb til din angivne bankkonto er underlagt visse grænser som nærmere beskrevet på vores hjemmeside.

Udbetalinger til din angivne bankkonto gennemføres, i hvert fald delvist, af uafhængige finansielle institutioner og vi er således ikke ansvarlige for den endelige tilskrivning af beløb på din angivne bankkonto, når først vi har udbetalt beløbet til din angivne bankkonto. Derudover er vi ikke ansvarlige for eventuelle beløb der, på grund af ukorrekte eller ufuldstændige bankkonto oplysninger fra dig, er blevet udbetalt til en bankkonto, der ikke er i dit navn.

Vi forbeholder os ret til midlertidigt af suspendere og/eller forsinke udbetalinger til din angivne bankkonto og/eller begrænse adgang til eventuelle beløb tilskrevet din iZettle-konto, hvor vi er nødt til at foretage en undersøgelse eller løse en verserende tvist, der knytter sig til din iZettle-konto og/eller er nødvendig for at overholde Kortordningsreglerne, gældende lovgivning eller en retskendelse eller hvis det på anden vis er blevet anmodet af de retshåndhævende myndigheder eller statslige myndigheder.

16. Transaktionsoplysninger

Du kan tilgå dine transaktionsoplysninger ved at logge ind på din iZettle-konto. Du vil også kunne tilgå visse rapporter, som du kan downloade. Transaktionsoplysningerne vil også vise alle betalte Vederlag, eventuelle andre beløb opkrævet fra din iZettle-konto i den relevante periode og information om udbetalinger til din angivne bankkonto.

Vi giver dig information om betalingstransaktioner med en reference, der gør det muligt for dig at identificere transaktionen, beløbet på transaktionen i den valuta som din iZettle-konto er tilskrevet samt beløbet af vores Vederlag for transaktionen. Ved at acceptere disse Betalingsbetingelser, anmoder du om og accepterer, at vi kan indsamle disse informationer for alle transaktioner med Kort efter mærke, anvendelse, kategori af betalingsinstrument og vederlaget gældende for transaktionen, og at vi gør disse informationer tilgængelige for dig løbende, mindst en gang om måneden, via din iZettle-konto i et format der gør det muligt for dig at lagre og genskabe informationerne i uændret form.

17. Reserve

Vi forbeholder os ret til at angive et beløb, som du skal bevare på din iZettle-konto og/eller oprette en reserve på dine vegne (”Reserve”) for at sikre udførelsen af din betalingsforpligtelse under disse Betalingsbetingelser. Vi kan kræve og/eller tilbageholde en Reserve, herunder hvis du har et stort antal Tilbageførsler og tilbagebetalinger, eller hvis der er andre indikationer på betalingsvanskeligheder knyttet til din brug af Betalingstjenesten.

Reserven vil tjene som sikkerhed til at dække forventede Tilbageførsler, tilbagebetalinger og/eller uopfyldte produkter eller tjenesteydelser eller kreditrisiko baseret på din behandlingshistorik. Vi har ret til at indsamle og afregne alle beløb, som du skylder os under disse Betalingsbetingelser, fra Reserven. Du giver tilladelse og instruerer os til at foretage eventuelle hævninger eller debiteringer fra Reserven uden forudgående varsel, samt til at indsamle og afregne beløb, som du skylder os under disse Betalingsbetingelser.

18. Tilbageførsler

Ethvert beløb der kan henføres til en betalingstransaktion kan refunderes eller tilbageføres til din iZettle-konto (en ”Tilbageførsel”), hvis transaktionen: a) på nogen måde er bestridt, b) er refunderet af Kortordningsudbyderen, vores Erhververe, kortholderen eller Kortudstederen, c) ikke var autoriseret, eller vi har grund til at tro, at den ikke var autoriseret, og/eller d) påstås at være ulovlig, mistænksom eller i strid med disse Betalingsbetingelser.

For hver betalingstransaktion, som vi vurderer, kan resultere i en Tilbageførsel, har vi ret til at tilbageholde det anslåede beløb på Tilbageførslen i en Reserve. Vi kan modregne beløb svarende til enhver Tilbageførsel og ethvert tilhørende vederlag, bøde og/eller sanktioner fastsat af Kortordningsudbyderen eller vores Erhverver, fra beløb tilskrevet din iZettle-konto eller ethvert andet beløb, der skyldes dig i henhold til disse Betalingsbetingelser. Hvis vi tror, at en Tilbageførsel er sandsynlig med hensyn til en betalingstransaktion, kan vi tilbageholde et beløb svarende til den potentielle Tilbageførsel fra betalinger, der skyldes dig i henhold til disse Betalingsbetingelser indtil at: a) en Tilbageførsel er fastslået på baggrund af klage fra en kunde, i hvilket tilfælde vi så beholder beløbene, b) perioden ifølge gældende lovgivning, eller regler efter hvilke kunden kan bestride transaktionen, er udløbet, eller c) vi vurderer at en Tilbageførsel på transaktionen ikke vil forekomme. Hvis vi er ude af stand til at modregne beløb relateret til en Tilbageførsel, som du er ansvarlig for, betaler du os det fulde beløb svarende til Tilbageførslen straks efter påkrav. Du accepterer at betale alle omkostninger og udgifter, inklusiv og ikke begrænset til, omkostninger til advokater og andre hermed forbundne omkostninger, afholdt af eller på vegne af os i forbindelse med inddrivelsen af alle, af dig, ubetalte saldi.

Hvis vi vurderer, at du pådrager dig en uforholdsmæssigt stor forpligtelse til at foretage en Tilbageførsel, eller at Tilbageførsler, som har forbindelse til dig er for ofte forekommende, kan vi etablere kontrolforanstaltninger eller betingelser for din iZettle-konto, inklusiv og ikke begrænset til: a) oprette en Reserve bestående af et beløb, der er rimeligt fastsat af os til dækning af forventede Tilbageførsler og relaterede vederlag, sanktioner eller bøder, b) suspendere din adgang til og benyttelse af Betalingstjenesten, og/eller c) opsige og lukke din iZettle-konto.

Du accepterer at assistere os, på din bekostning, med at undersøge transaktioner behandlet via Betalingstjenesten, når anmodet herom. Du accepterer desuden, at vi kan dele information om en Tilbageførsel med dine kunder, kundens pengeinstitut og dit pengeinstitut for at undersøge og/eller facilitere en Tilbageførsel. Du anerkender, at din undladelse af at assistere os i rette tid med undersøgelsen af en transaktion, herunder give os nødvendig information og dokumentation inden for ti (10) dage efter vores anmodning, kan resultere i en irreversibel Tilbageførsel. Vi forbeholder os ret til, efter forudgående varsel, at opkræve et vederlag for at facilitere og/eller undersøge tvister om Tilbageførsler.

19. Dit privatliv og sikkerhed

Foruden det der er anført i afsnit 20 i de Almindelige Handelsbetingelser anerkender du, at vi er forpligtede til at rapportere dit forretningsnavn og navnet på de retmæssige ejere og/eller hovedpersoner til den MATCH-liste som føres af MasterCard og som American Express har tilgang til at opdatere, VMAS-databasen opretholdt af Visa, hvis relevant, i henhold til kravene i Kortordningsreglerne. Du anerkender, at vi skal opfylde forpligtelserne i forbindelse med sådan notering og rapportering og du frafalder og accepterer at holde os skadesløse fra alle krav og forpligtelser, der er pålagt dig som følge af sådan notering og rapportering.

Vi er ansvarlige for at beskytte sikkerheden af Kortinformationer i vores besiddelse. Vi har implementeret administrative, tekniske og organisatoriske procedurer med det formål at beskytte Kortinformationer, der er lagret på vores servere, fra uautoriseret adgang og utilsigtet tab, ændring og offentliggørelse.

20. Andres privatliv

Både du og iZettle påtager sig at overholde gældende regler om beskyttelse af personoplysninger, herunder aktuelle krav om f.eks. registrering hos eller anmeldelse til relevante tilsynsmyndigheder og at implementere tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger og foretage konsekvensanalyser vedrørende databeskyttelse. Hver part påtager sig at undersøge sine forpligtelser i relation til databeskyttelse og at sikre sig at man opfylder sådanne forpligtelser. I tilfælde af at iZettle indsamler yderligere personoplysninger direkte fra den Forretningsdrivendes kunde, eller i øvrigt anvender Kundeinformationer, som indeholder personoplysninger, til andre formål end at give dig mulighed for at oprette, administrere og håndtere fakturaer gennem Faktureringstjenesten, vil iZettle være at anse som dataansvarlig. iZettle er i denne situation selv ansvarlig for at behandlingen sker i overensstemmelse med gældende databeskyttelsesregler og iZettles Privatlivspolitik.

Faktureringstjenesten gør det muligt for dig, når dine kunder vælger at betale via faktura, selvstændigt at indsamle information om dine kunder (”Kundeinformationer”) og til efterfølgende at lagre sådanne informationer om dine kunder i nødvendigt omfang for at du kan udstede, styre og administrere fakturaer i forbindelse med anvendelsen af Faktureringstjenesten. Kundeinformationer kan omfatte e-mailadresse, navn, adresse, CVR-nummer (eller lignende), handelsnavn, registreringsnummer, telefonnummer og information om købet. Fakturaen oprettet via Faktureringstjenesten sendes til den e-mailadresse, som du har indsamlet i forbindelse med at din kunde har valgt at betale via faktura.

Ved brug af Faktureringstjenesten accepterer du, at du har ansvaret for a) udstedelse, styring og administration af fakturaerne genereret ved brug af Faktureringstjenesten i overensstemmelse med din privatlivspolitik, b) indsamling, lagring og behandling af Kundeinformationer i overensstemmelse med gældende lovgivning og din privatlivspolitik.

Du må ikke bruge personoplysninger, som du behandler og/eller har fået adgang til gennem brugen af Faktureringstjenesten til noget andet formål end til anvendelsen af Faktureringstjenesten i overensstemmelse med disse Betalingsbetingelser. For at undgå tvivl understreges det, at du ikke må bruge personoplysninger, som du behandler og/eller har fået adgang til gennem Faktureringstjenesten til formål der ikke er forenelige med det formål, som du oprindeligt indsamlede dem til, og hvilket er at udstede, styre og administrere fakturaer vedrørende dine kunders køb af dine varer og/eller tjenesteydelser.

Hvis, og i det omfang, iZettle behandler Kundeinformationer, der omfatter personoplysninger (”Personoplysninger på kunder”) på dine vegne, når du bruger Faktureringstjenesten, skal det, der er angivet i bilag 1 gælde for iZettles behandling af Personoplysninger på kunder i sin egenskab af databehandler.

21. Dine yderligere garantier

Foruden eventuelle andre garantier angivet i disse Betalingsbetingelser og i afsnit 15 i de Almindelige Handelsbetingelser, garanterer du os, at: a) du er berettiget til at registrere dig for samt benytte Betalingstjenesten og at du er berettiget til og har evnen til at tiltræde og efterleve disse Betalingsbetingelser, b) enhver betalingstransaktion gennemført af dig via Betalingstjenesten repræsenterer et bona fide-salg foretaget af dig i god tro, c) enhver betalingstransaktion gennemført af dig via Betalingstjenesten beskriver nøjagtigt det produkt eller tjeneste solgt og leveret til din kunde, d) du vil opfylde alle dine forpligtelser over for hver enkelt kunde på vegne af hvem du gennemfører en betalingstransaktion, samt vil løse eventuelle kunde tvister eller klager direkte med kunden, e) du og enhver betalingstransaktion gennemført af dig via Betalingstjenesten overholder al lovgivning gældende for din forretning og Betalingstjenesten, f) ingen betalingstransaktion gennemført af dig via Betalingstjenesten repræsenterer et salg til en overordnet, partner, indehaver eller ejer af din forretning, undtagen som led i den almindelig og sædvanlig drift, og g) du, hverken direkte eller indirekte, vil benytte Betalingstjenesten til svigagtig virksomhed eller på anden vis med henblik på at forstyrre brugen af Betalingstjenesten.

22. Dine yderligere forpligtelser og skadesløsholdelse

Foruden det der er anført i afsnit 16 i de Almindelige Handelsbetingelser, er du ansvarlig for alle Tilbageførsler, refusioner, tilbagebetalinger, vederlag, bøder, sanktioner og andre forpligtelser afholdt af en tredjepart eller os, men forårsaget af din adgang til og benyttelse af Betalingstjenesten og/eller der udspringer af dit brud på en bestemmelse i disse Betalingsbetingelser. Du accepterer at kompensere sådanne tredjeparter eller os for alle eventuelle sådanne forpligtelser.

Uanset ovenstående eller eventuelle andre bestemmelser i disse Betalingsbetingelser og i tillæg til det der er anført i afsnit 16 i de Almindelige Handelsbetingelser, accepterer du at forsvare, kompensere og holde os, vores Erhververe, Kortordningsudbydere og hver enkelt af vores respektive direktører, agenter, associerede selskaber og repræsentanter skadesløse fra og mod ethvert krav, omkostninger, retssag, fordring, tab, forpligtelse, skade, handling, efterfølgende dom, straf, rente og udgift (inklusiv og ikke begrænset til, rimelige udgifter til advokater), der udspringer af eller er relaterede til: a) enhver af dine faktiske eller påståede overtrædelser af bestemmelserne i disse Betalingsbetingelser, inklusiv og ikke begrænset til, enhver overtrædelse af Kortordningsreglerne, b) din uretmæssige og ukorrekte brug af Betalingstjenesten, c) enhver betalingstransaktion gennemført af dig via Betalingstjenesten, og d) tredjeparters erstatningsforpligtelser som vi direkte eller indirekte afholder som følge af dine handlinger eller undladelser (inklusiv erstatning af eventuelle Erhververe og Kortordningsudbydere).

I tilfælde af at du er ansvarlig for eventuelle skyldige beløb til os, kan vi straks modregne sådanne beløb i midler tilskrevet din iZettle-konto eller ethvert andet beløb, der skyldes dig under disse Betalingsbetingelser. Hvis der ikke er midler nok til at dække din forpligtelse, accepterer du at kompensere os straks efter påkrav med andre midler.

23. Vores forpligtelser

Med respekt af afsnit 17 og 18 i de Almindelige Handelsbetingelser er vi forpligtede til at sikre at betalingstransaktioner initieret via Betalingstjenesten, overføres korrekt til slutkundens betalingstjenesteudbyder, samt at betalingstransaktioner udført ved brug af Betalingstjenesten gennemføres korrekt, forudsat at: a) transaktionen er blevet autoriseret af slutkunden, b) transaktionen overholder disse Betalingsbetingelser, og c) du har overholdt dine forpligtelser under disse Betalingsbetingelser. Ifølge afsnit 17 og 18 i de Almindelige Handelsbetingelser er vi desuden forpligtede til at sikre, at beløb der tilskrives din iZettle-konto er udbetalt til din angivne bankkonto i overensstemmelse med afsnit 15, forudsat at vi har modtaget sådanne beløb fra den relevante Kortordningsudbyder, Erhverver eller et andet pengeinstitut på vores Klientkonto.

Hvis en autoriseret transaktion ikke gennemføres korrekt, eller slet ikke er gennemføres, vil vi, efter din anmodning, og med rimelige bestræbelser forsøge at spore og rette eventuelle fejl, som du eller vi opdager, samt underrette dig om resultatet. Hvis fejlen resulterer i, at du modtager et beløb, der er mindre end det beløb, du har ret til, vil vi tilskrive differencen på din iZettle-konto. Hvis fejlen resulterer i, at du modtager et beløb, der er større end det beløb, som du har ret til, vil vi debitere din iZettle-konto de overskydende midler. Vi vil alene forsøge at rette transaktioner, som du har behandlet forkert, hvis du underretter os om sådanne fejl uden ugrundet ophold og ikke senere end tres (60) dage fra at fejlen for første gang fremgik af din elektroniske transaktionshistorie.

Del 2 – ØVRIGE BETINGELSER

24. Erhvervskunde

Ved at acceptere disse Betalingsbetingelser bekræfter du, at du tilmelder dig Betalingstjenesten som erhvervskunde og ikke som forbruger, dvs. en fysisk person der handler til andre formål end hans/hendes forretning eller erhverv. Du accepterer som erhvervskunde, at vi, selv om vi kan, ikke er forpligtede til at overholde kravene i kapitel 4 af den svenske lov om betalingstjenester (2010:751) eller eventuel tilsvarende lovgivning i din jurisdiktion. Du accepterer desuden, at afsnit 1, 28, 29, 30, 35, 36, 37, 47, 48, 50, 51, 53 og 54 af kapitel 5 i den svenske lov om betalingstjenester (2010:751) eller eventuel tilsvarende lovgivning i din jurisdiktion, ikke gælder for din adgang til og benyttelse af Betalingstjenesten. Dette betyder, uanset eventuelle bestemmelser i disse Betalingsbetingelser, at vi ikke er ansvarlige over for dig for eventuelle tab eller skader, som du måtte lide som følge af de situationer der nævnes i afsnit 1, 28, 29, 30, 35, 36, 37, 47, 48, 50, 51, 53 og 54 af kapital 5 i den svenske lov om betalingstjenester (2010:751) eller eventuel tilsvarende lovgivning i din jurisdiktion, medmindre andet er bestemt i disse Betalingsbetingelser.

25. Ophør og opsigelse

Disse Betalingsbetingelser er gældende fra den dag du tiltræder dem og vil forblive gældende indtil de opsiges af enten dig eller os.

Foruden det der er anført i afsnit 23 i de Almindelige Handelsbetingelser kan vi opsige disse Betalingsbetingelser eller din brug af Betalingstjenesten i sin helhed eller delvist, eller suspendere eller lukke din iZettle-konto uden forudgående varsel: a) efter anmodning fra en Kortordningsudbyder eller Erhverver, b) hvis vores aftale med en Erhverver eller en Kortordningsudbyder udløber eller opsiges, c) hvis vi af-registreres som betalingsformidler af en Kortordningsudbyder eller en Erhverver, d) hvis, efter vores rimelige vurdering, dine aktiviteter eller handlinger er ødelæggende eller kan ødelægge vores, en Kortordningsudbyders eller en Erhververs image eller omdømme, e) hvis du har tilmeldt dig Betalingstjenesten som et selskab eller anden juridisk person og der sker en overgang af bestemmende indflydelse i dette selskab eller anden juridiske person, f) hvis ejere eller andre personer associeret med dig fremgår af europæiske eller amerikanske sanktionslister (f.eks. OFAC’s sanktionsliste og EU's liste over økonomiske sanktioner eller terroristliste).

Ethvert beløb tilskrevet din iZettle-konto, der holdes af os på dine vegne, vil blive udbetalt til dig i overensstemmelse med afsnit 15 på det tidspunkt din iZettle-konto bliver suspenderet eller lukket, medmindre andet er bestemt i disse Betalingsbetingelser.

Enhver opsigelse af disse Betalingsbetingelser eller lukning eller suspension af din iZettle-konto, frigør dig ikke for dine forpligtelser i medfør af disse Betalingsbetingelser, og vi kan vælge fortsat at tilbageholde eventuelle midler, der anses nødvendige indtil der er truffet beslutning om eventuelle andre betingelser eller forpligtelser defineret i disse Betalingsbetingelser, inklusiv og ikke begrænset til, Tilbageførsler, Vederlag, tilbagebetalinger, refusioner eller andre undersøgelser eller procedurer.

26. Personlig garanti og anden sikkerhed

Hvis du har tilmeldt dig Betalingstjenesten som et selskab eller anden juridisk person, bekræfter og accepterer du, at vi kan kræve en personlig garanti fra en ejer, direktør, overordnet eller anden repræsentant for dit selskab eller etablering af en bankgaranti eller tilvejebringelse af anden passende sikkerhed for den betalingsforpligtelse, du pålægges under disse Betalingsbetingelser. Hvis vi kræver en personlig garanti, bankgaranti eller anden form for sikkerhed, vil vi specifikt informere dig herom. Du accepterer, at vi vil fastlægge omfanget af sådanne garantier eller anden sikkerhed. Vi forbeholder os ret til at suspendere din adgang til og benyttelse af Betalingstjenesten og til at opsige og lukke din iZettle-konto, hvis du undlader at tilvejebringe sådanne garantier eller anden sikkerhed efter vores anmodning.

27. Tilsyn

Du bekræfter og accepterer, at vi kan kræve, at du, eller en tredjepart udpeget af dig, giver os adgang til at foretage tilsyn med din forretning og faciliteter for at sikre din overholdelse af disse Betalingsbetingelser og Kortordningsreglerne. Vi forbeholder os ret til at suspendere din adgang til og benyttelse af Betalingstjenesten og til at opsige og lukke din iZettle-konto, hvis du underlader at give os, eller en tredjepart udpeget af os, adgang til at foretage tilsyn efter vores anmodning.

28. Særlige betingelser for Faktureringstjenesten

Du må kun benytte Faktureringstjenesten til udstedelse, styring og administration af fakturaer i overensstemmelse med disse Betalingsbetingelser. Enhver faktura udstedt ved anvendelse af Faktureringstjenesten må ikke overstige de begrænsninger, som iZettle kan fastsætte og som er nærmere beskrevet på vores hjemmeside.

Når du udsteder en faktura via Faktureringstjenesten, vil din kunde modtage en e-mail, der indeholder faktura og et link til en side, hvor din kunde kan betale fakturaen online. Når din kunde på korrekt vis har betalt fakturaen online med Kort eller ved anvendelse af anden online betalingsmetode gjort tilgængelig af iZettle i din jurisdiktion, anses din kunde for at have betalt dig med frigørende virkning.

Ved anvendelse af Faktureringstjenesten er du opmærksom på og accepterer, at iZettle ikke er ansvarlig og forpligtet, men at du er selv ansvarlig i relation til a) udstedelse, styring og administration af fakturaer genereret ved anvendelse af Faktureringstjenesten i overensstemmelse med gældende lovgivning og din privatlivspolitik, b) nøjagtigheden og fuldstændighed af dine fakturaer, c) sikring af at dine kunder betaler i overensstemmelse med fakturaen udstedt ved anvendelse af Faktureringstjenesten, d) enhver instruktion om betaling er korrekt, e) beløb der, grundet at du har givet forkerte information til os, er blevet overført til en bankkonto, der ikke tilhører dig, og f) at modtageren af fakturaen har sådanne tekniske installationer, firewalls, domæner, software etc., der gør det muligt at modtage elektroniske meddelelser, og g) levering af tilstrækkelig support til dine kunder, i tilfælde af at dette kræves, vedrørende en faktura udstedt ved anvendelse af Faktureringstjenesten, på dine produkter og/eller tjenesteydelser eller lignende leveret af dig, eller i relation til andre spørgsmål eller omstændigheder, som iZettle ikke er ansvarlig for. Uanset ovennævnte vil iZettle håndtere eventuelle fejl i overensstemmelse med det, der er anført i afsnit 23 i disse Betalingsbetingelser.

Bilag 1 – Databehandleraftale - Faktureringstjeneste

iZettle behandler alene Personoplysninger på Kunder i overensstemmelse med dine skriftlige instruktioner eller anden skriftlig aftale mellem parterne og kun til de formål, der står anført i disse Betalingsbetingelser. Personoplysninger på Kunder kan indeholde (i) identifikationsoplysninger så som CVR-nummer eller lignende, (ii) kontaktinformationer så som e-mailadresse, navn, adresse, telefonnummer, og (iii) informationer om købet.

Du anerkender, at vi er afhængige af, at du meddeler os i hvilket omfang vi er berettigede til at bruge og behandle Personoplysninger på Kunder indsamlet via din brug af Faktureringstjenesten. I konsekvens heraf er iZettle ikke ansvarlig for krav fra en registreret person, der udspringer af iZettles handlinger eller undladelser, i det omfang at sådanne handlinger eller undladelser kan henføres direkte til dine instruktioner.

iZettle informerer dig hvis iZettles mener at en instruktion fra dig strider mod gældende lovgivning om persondatabeskyttelse. iZettles eventuelle undladelse af at informere dig, påvirker ikke dit ansvar for dine instruktioner.

iZettle implementerer passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der er passende henset til den risiko, der er forbundet med den konkrete databehandlingsaktivitet, i særdeleshed utilsigtet eller ulovlig destruktion, tab, modificering, uautoriseret offentliggørelse af eller adgang til Personoplysninger på Kunder, herunder adgangskontrol til lokaler, faciliteter, systemer og data, logning, backup, processtyringsprocedure i overensstemmelse med instruktioner og adskillelse af data.

iZettle må ikke overføre eller behandle Personoplysninger på kunder uden for EØS uden skriftligt samtykke. Hvor du samtykker til overførsel eller behandling af Personoplysninger på kunder uden for EØS, skal iZettle overholde alt gældende lovgivning relateret til sådanne overførsler.

iZettle skal træffe alle rimelige foranstaltninger for at sikre pålideligheden af og kompetencerne hos de medarbejdere, der har adgang til Personoplysninger på kunder, samt sikre at personalet er informeret om, at sådanne Personoplysninger på kunder skal behandles ligesom dine fortrolige oplysninger.

Du anerkender og accepterer, at iZettle kan overføre Personoplysninger på kunder til underleverandører, forudsat at iZettle sikrer, at enhver aftale med sådanne underleverandører indeholder bestemmelser til fordel for dig, der svarer til de bestemmelser, der er anført i dette Bilag 1, samt forbliver ansvarlig over for dig for underleverandørernes handlinger og undladelser, som om de var foretaget af iZettle. iZettle skal, efter din skriftlige anmodning, give dig information om eventuelle underleverandørers behandling af Personoplysninger på kunder i det omfang det er nødvendigt, for at du kan overholde gældende lovgivning og anmodninger fra tilsynsmyndigheder.

iZettle kan til enhver tid og uden begrundelse udpege en ny underleverandør, forudsat at du fra den 25.maj 2018 vil blive tildelt femten (15) dages forudgående varsel på vores hjemmeside og i løbet af en sådan periode har mulighed for retmæssigt at protestere mod sådanne ændringer. Retmæssige protester skal indeholde rimelige og dokumenterede begrundelser i relation til en underleverandørs overtrædelse af gældende regler om persondatabeskyttelse. Hvis, efter iZettles rimelige opfattelse, sådanne protester er retmæssige, kan du, ved at give skriftlig meddelelse til iZettle, opsige Faktureringstjenesten straks.

iZettle skal uden ugrundet ophold meddele dig, hvis iZettle bliver opmærksom på eventuelle brud på sikkerheden, der fører til utilsigtet eller ulovlig destruktion, tab, modificering, uautoriseret offentliggørelse af eller adgang til Personoplysninger på kunder, og skal forsyne dig med den yderligere rimelige information der der krævet for at du kan overholde dine forpligtelser under gældende regler om persondatabeskyttelse (under hensyntagen til karakteren af behandlingen og den information de er tilgængelig for iZettle).

iZettle påtager sig at samarbejde, assistere og levere informationer (ved brug af passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger) inden for de tidshorisonter, som du med rimelighed kan kræve iværksat for at: (i) svare på eventuelle spørgsmål eller anmodninger fra registrerede eller tilsynsmyndigheder i overensstemmelse med gældende regler om persondatabeskyttelse, herunder anmodninger om indsigt, berigtigelse, sletning eller blokering af personoplysninger (under hensyntagen til de informationer tilgængelige for iZettle), og (ii) overholde dine forpligtelser i forbindelse med sikkerhed eller konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse (under hensyntagen til karakteren af den information der er tilgængelig for iZettle) som kan være påkrævet under gældende regler om persondatabeskyttelse. I det omfang det er tilladt i lovgivningen, skal du være ansvarlig for eventuelle omkostninger, der udspringer af iZettles levering af sådan assistance. iZettle skal derudover omgående informere dig om eventuelle forespørgsler eller anmodninger vedrørende din behandling af personoplysninger, som iZettle modtager direkte fra registrerede eller tilsynsmyndigheder.

På din anmodning vil iZettle forsyne dig med en tredjepartscertificering i relation til iZettles databehandlingsaktiviteter udarbejdet af en uafhængig eller upartisk agent/revisor efter dit valg og som der ikke med rimelighed er protesteret imod af iZettle. Du er indforstået med at sådan certificering skal behandles som vores fortrolige informationer.

iZettle skal efter færdiggørelsen af sine kontraktuelle forpligtelser, destruere eller tilbagelevere, som instrueret af dig, eventuelle Personoplysninger på kunder behandlet på dine vegne inden for en rimelig tidsramme, medmindre andet er påkrævet af gældende lovgivning.

BETALINGSVILKÅR OG -BETINGELSER FOR BRUGEN AF iZETTLE – EN PAYPAL-TJENESTE

Senest opdateret og gældende fra: 1. oktober 2020

Disse betalingsbetingelser, inklusiv de vilkår, politikker, retningslinjer og instruktioner der henvises til heri, (”Betalingsbetingelser”) og de almindelige vilkår og betingelser, der regulerer din adgang til vores service (”Almindelige Vilkår og Betingelser”), udgør en bindende aftale mellem PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349), et behørigt licenseret luxembourgsk kreditinstitut under tilsyn af den luxembourgske myndighed for den finansielle sektor, Commission de Surveillance du Secteur Financier, (”vi”, “vores” eller “os”) og dig, som enkeltmandsvirksomhed, selskab eller anden juridisk person, som har oprettet en konto hos os (den ”Forretningsdrivende”, ”du”, ”dig” eller ”dit”), og regulerer din adgang til og brug af vores betalingstjeneste, som leveres under iZettle-navnet (”Betalingstjenesten”).

Ved oprettelse og anvendelse af din iZettle-konto (defineret nedenfor), accepterer og erklærer du dig enig i at overholde disse Betalingsbetingelser. Hvis du ikke kan tiltræde disse Betalingsbetingelser (eller hvis du ikke er bemyndiget til at tegne selskabet eller den juridiske person, du repræsenterer), er du ikke berettiget til at tilgå eller benytte Betalingstjenesten.

Definerede begreber anvendt i disse Betalingsbetingelser skal have samme betydning som i de Almindelige Vilkår og Betingelser, medmindre andet fremgår af disse Betalingsbetingelser.

For at vi som kreditinstitut kan facilitere behandlingen af betalingstransaktioner, har vi indgået aftaler med erhvervende banker (”Erhververe”). En liste over de Erhververe, vi samarbejder med for at levere Betalingstjenesten fra tid til anden, kan findes her.

Betalingstjenesten er, foruden disse Betalingsbetingelser og gældende love og regler, reguleret af kravene og retningslinjerne fastsat af vores Erhververe, såvel som kravene og retningslinjerne (sammen benævnt ”Kortordningsreglerne”) fastsat af Visa Europe Limited, MasterCard Europe S.A., American Express Limited og andre relevante kortordningsudbydere (sammen benævnt ”Kortordningsudbydere”).

Det er vigtigt, at du forstår de risici og det ansvar, som er forbundet med brugen af Betalingstjenesten, og du bør læse disse Betalingsbetingelser grundigt, inden du accepterer dem, og inden du begynder at bruge Betalingstjenesten.

Hvis du har spørgsmål eller bekymringer vedrørende indholdet af disse Betalingsbetingelser, eller hvis du ønsker at få en bedre forståelse af, hvordan Betalingstjenesten fungerer, er du meget velkommen til at kontakte os.

DEL 1 – ADGANG TIL OG BENYTTELSE AF BETALINGSTJENESTEN

1. Oprettelse

For at tilgå og benytte Betalingstjenesten skal du oprette en iZettle-konto som beskrevet i afsnit 1 i de Almindelige Vilkår og Betingelser.

Hvis der ikke har været aktivitet på din iZettle-konto i mindst to (2) fortløbende år, og du har et indestående på din iZettle-konto, sender vi dig en meddelelse herom på den e-mailadresse, du har registreret og/eller tilknyttet din iZettle-konto, for at give dig muligheden for enten at holde din iZettle-konto aktiv eller lukke din iZettle-konto og anmode om udbetaling af eventuelle midler, som vi holder på dine vegne. Hvis du ikke svarer på vores meddelelse inden for tredive (30) dage, vil din iZettle-konto automatisk blive lukket, og eventuelle midler, som vi holder på dine vegne, vil blive håndteret i overensstemmelse med gældende lovgivning. For at kunne modtage midler fra din iZettle-konto, skal du enten (i) forbinde din iZettle-konto med din PayPal-konto (som defineret nedenfor) eller (ii) udpege og, hvis vi anmoder om det, verificere en bankkonto i dit navn i en bank i Danmark (din ”Bankkonto”). Du vil modtage midler i overensstemmelse med afsnit 14 på enten din PayPal-konto eller din Bankkonto (din ”Udpegede Konto”).

I forbindelse med disse Betalingsbetingelser defineres ”PayPal-konto” som et digitalt betalingsinstrument, som kan bruges til at sende og modtage penge eller foretage betalinger ved brug af en understøttet betalingsmetode, der er åbnet i henhold til PayPals brugeraftale.

På den dato hvor du accepterer disse Betalingsbetingelser, vil du falde ind under en af kategorierne af Forretningsdrivende angivet i underafsnit (a) til (d) nedenfor. Disse underafsnit angiver den eller de tilladelser, som du vil skulle give os for at overføre midler, der er krediteret fra din iZettle-konto eller PayPal-konto (alt efter omstændighederne), til din Bankkonto eller din PayPal-konto (alt efter omstændighederne).

a) Kun eksisterende PayPal-kontoindehaver

Hvis du har en eksisterende PayPal-konto og ønsker at åbne en iZettle-konto, giver du os tilladelse til og instruerer os i at påbegynde betaling af alle midler, der er krediteret til din iZettle-konto, til din PayPal-konto.

b) Eksisterende PayPal- og iZettle-kontoindehaver

Hvis du har åbnet en PayPal-konto, men har forbundet en Bankkonto til din iZettle-konto (som beskrevet under c) nedenfor), skal du forbinde din iZettle-konto til din PayPal-konto for at kunne modtage udbetalinger af midler, der er krediteret til din iZettle-konto, på din PayPal-konto. I det omfang det er teknisk muligt, giver du os tilladelse til og instruerer os i at forbinde din iZettle-konto til din PayPal-konto på dine vegne og accepterer, at enhver udbetaling af midler fra din iZettle-konto vil blive foretaget til din PayPal-konto i stedet for din Bankkonto.

c) Kun eksisterende iZettle-kontoindehaver

Hvis du kun bruger Betalingstjenesten og ikke har en PayPal-konto, skal du udpege og, hvis vi anmoder om det, verificere din Bankkonto. Når du har udpeget en Bankkonto, giver du os tilladelse til og instruerer os i at påbegynde betaling af midler, der er krediteret til din iZettle-konto, til din Bankkonto. Du giver os tilladelse til at stille spørgsmål til og indhente oplysninger fra den relevante bank, herunder for at verificere din udpegede Bankkonto. Du accepterer, på vores anmodning, at træffe alle rimelige foranstaltninger for at hjælpe os med at verificere din Bankkonto. Hvis oplysningerne om din udpegede Bankkonto er ukorrekte eller ufuldstændige, eller hvis vi af en hvilken som helst grund ikke kan verificere, at bankkontoen er i dit navn, kan vi fjerne Bankkontoens tilknytning til din iZettle-konto, og du bekræfter og accepterer, at vi ikke vil være forpligtet til at udbetale nogen penge til dig, før du har givet os korrekte og fuldstændige Bankkonto-oplysninger, og vi, hvor det er relevant, har været i stand til at verificere, at du er indehaveren af Bankkontoen.

d) Eksisterende iZettle-kontoindehaver og ny PayPal-kontoindehaver Hvis du har en iZettle-konto og efterfølgende åbner en PayPal-konto, skal du tilknytte din iZettle-konto til din PayPal-konto for at modtage midler, der er krediteret til din iZettle-konto, på din PayPal-konto. I det omfang det er teknisk muligt, giver du os tilladelse til og instruerer os i at forbinde din iZettle-konto til din PayPal-konto på dine vegne og accepterer, at enhver udbetaling af midler fra din iZettle-konto vil blive foretaget til din PayPal-konto i stedet for din Bankkonto.

2. Løbende indhentelse af informationer, kreditvurderinger m.v.

Ved tilmelding til Betalingstjenesten, instruerer du os i og tillader du os at foretage kreditvurderinger, sanktionskontroller og andre verifikationer, der kan kræve, at du leverer yderligere oplysninger og dokumentation, der måtte være rimeligt påkrævet for, at vi kan verificere din identitet og opfylde alle vores lovmæssige forpligtelser med hensyn til forebyggelse af hvidvaskning, bekæmpelse af terrorfinansiering og andre lovmæssige forpligtelser. Fra tid til anden kan vi foretage yderligere kreditvurderinger og verifikationer med henblik på at afgøre, om du fortsat er berettiget til adgang og benyttelse af Betalingstjenesten. Vi kan også anmode om din tilladelse til at foretage en fysisk inspektion af dit forretningssted og til at undersøge dit regnskabsmateriale og optegnelser, der vedrører din overholdelse af disse Betalingsbetingelser. Du accepterer at efterkomme sådanne eventuelle anmodninger uden ugrundet ophold. Du giver tilladelse til at vi og vores Erhververe, fra tid til anden, kan indhente oplysninger om dig og give informationer om dig til tredjeparter, herunder kreditoplysningsbureauer og andre informationsudbydere, samt tilladelse til og instruktion til sådanne tredjeparter om at udarbejde og udlevere sådanne informationer til os.

Når vi har opnået, indsamlet og verificeret alle dine informationer, vil vi vurdere, hvorvidt du er berettiget til at få adgang til og benytte Betalingstjenesten. Du accepterer at vi, efter vores eget skøn, har ret til at afgøre, hvorvidt du er berettiget til adgang og benyttelse af Betalingstjenesten. Vi vil alene være bundet af disse Betalingsbetingelser, når vi har vurderet, at du er berettiget til adgang og benyttelse af Betalingstjenesten.

Vi forbeholder os retten til at suspendere din adgang til og benyttelse af Betalingstjenesten og til at opsige og lukke din iZettle-konto og din PayPal-konto, hvis vi vurderer, at du ikke længere er berettiget til adgang og benyttelse af Betalingstjenesten, eller hvis du undlader straks at efterkomme eventuelle anmodninger i overensstemmelse med ovenstående.

3. Vores rolle

Betalingstjenesten gør det muligt for dig at acceptere og behandle betalinger fra dine kunder (i) med Kort eller deres smartphone, tablet eller andre kompatible mobile enheder, der giver dem mulighed for at foretage kontaktløse smartphone-/enhedstransaktioner ved brug af App’en installeret a) på din smartphone, tablet eller andre kompatible mobile enheder tilsluttet din iZettle-kortlæser, eller b) direkte på en iZettle-kortlæser, der giver dig mulighed for at foretage kontaktløse betalinger, (ii) når dine kunder betaler en faktura online ved brug af Kort eller en hvilken som helst anden online betalingsmetode, der stilles til rådighed af os i din jurisdiktion (”Faktureringstjenesten”), (iii) når dine kunder betaler for dine produkter og/eller tjenesteydelser via et betalingslink leveret til din kunde i e-mail, tekstbesked eller et lignende kommunikationsværktøj, og (iv) ved at indløse gavekort udstedt af dig ved at benytte vores gavekorttjeneste (”iZettles Gavekorttjeneste”).

Hvis du har tilmeldt dig en tjeneste, der gør det muligt for dig at sælge produkter og/eller tjenesteydelser online, og en sådan tjeneste har den fornødne integration med vores Betalingstjeneste, kan du også modtage og behandle betalinger fra de af dine kunder, der kan betale online ved hjælp af Kort eller en sådan online betalingsmetode, som stilles til rådighed af os i din jurisdiktion.

Disse betalingsmetoder samt de funktioner, der er beskrevet i afsnit 12, er muligvis ikke tilgængelige i dit land. Besøg venligst vores Hjemmeside for mere information.

En del af vores levering af Betalingstjenesten består i, at vi faciliterer behandlingen af betalingstransaktioner gennemført ved brug af Betalingstjenesten på dine vegne, tilskriver midler modtaget hos os fra sådanne transaktioner på din iZettle-konto og afregner sådanne midler (fratrukket vores Vederlag, Tilbageførsler, refusioner, krav og andre skyldige beløb til os eller et andet selskab i PayPal-gruppen) til din Udpegede Konto i overensstemmelse med disse Betalingsbetingelser.

Du giver os tilladelse til og instruerer os i at modtage, holde og udbetale midler på dine vegne i overensstemmelse med disse Betalingsbetingelser. Denne tilladelse og instruks har virkning, indtil din iZettle-konto lukkes eller opsiges.

4. Kortordningsreglerne og Specifikke Vilkår

Betalingstjenesten er underlagt Kortordningsreglerne og kan også være underlagt specifikke vilkår og betingelser, der gælder for brugen af visse betalingsmetoder (”Specifikke Vilkår”), som leveres af os eller en tredjeparts-betalingsudbyder (”Tredjeparts-Betalingsudbyder”). Kortordningsreglerne, for så vidt de finder anvendelse i forhold til forretningsdrivende, og de Specifikke Vilkår relateret til de betalingsmetoder, du har tilmeldt dig, vil indgå som en del af din aftale med os. Yderligere information om Kortordningsreglerne og de Specifikke Vilkår kan findes her.

Du accepterer, at du vil overholde Kortordningsreglerne og de Specifikke Vilkår, og at Kortordningsreglerne og de Specifikke har forrang over disse Betalingsbetingelser for så vidt angår den relevante betalingsmetode, og at følgende prioritetsrækkefølge vil gælde i tilfælde af en konflikt mellem en bestemmelse i disse Betalingsbetingelser og Kortordningsreglerne/de Specifikke Vilkår: (i) Kortordningsreglerne, (ii) de Specifikke Vilkår, og (iii) Betalingsbetingelserne.

Vi kan til enhver tid tilføje, slette og ændre visse betalingsmetoder, ligesom Kortordningsreglerne og de Specifikke Vilkår også kan blive ændret fra tid til anden i overensstemmelse med relevante vilkår og betingelser. En sådan ændring kan foretages ensidigt af os uden varsel, men vi vil forsøge at informere dig forinden. Din fortsatte brug af en sådan betalingsmetode udgør dit samtykke og din accept af sådanne tilføjelser, sletninger og ændringer. For at undgå enhver tvivl skal det bemærkes, at hvis du benytter den betalingsmetode, der leveres af Klarna, har vi ret til at erhverve og videreoverføre krav mod din kunde, der er opstået fra dit salg af varer eller tjenesteydelser til nævnte kunde som nærmere beskrevet i de Specifikke Vilkår. Vi forbeholder os retten til at ændre disse Betalingsbetingelser i overensstemmelse med afsnit 23 i de Almindelige Vilkår og Betingelser eller inden for en kortere periode, hvis påkrævet af Kortordningsudbydere eller en Tredjeparts-Betalingsudbyder som en nødvendighed for at overholde Kortordningsreglerne eller på anden måde adressere ændringer i Betalingstjenesten.

5. iZettle-kortlæser

For at bruge Betalingstjenesten i forbindelse med salg fra en fysisk lokation, skal du downloade og installere App’en samt anskaffe en af vores kompatible kortlæsere (”iZettle-kortlæser”).

Information om tilgængelige iZettle-kortlæsere og hvordan, de kan købes, kan findes på vores Hjemmeside. Du kan også købe din iZettle-kortlæser fra vores Tilbehørsbutik eller fra andre autoriserede forhandlere.

Du er også ansvarlig for at kontakte os, hvis du har mistanke om, at der er blevet manipuleret med din iZettle-kortlæser, eller at den er blevet stjålet.

6. Restriktioner og begrænsninger

Ved at acceptere disse Betalingsbetingelser accepterer du, at du ikke vil bruge Betalingstjenesten til modtagelse af betalinger i forbindelse med de følgende typer forretning og forretningsaktiviteter uden vores udtrykkelige, skriftlige godkendelse. Denne godkendelse kan vi, efter vores eget skøn, tilbageholde eller tilbagekalde, hvor vi finder, at det udgør en risiko for vores forretning og/eller omdømme: a) privat sundhedsvæsen, b) spil- og bettingtjenester (uanset om sådanne spil- og betting-tjenester bliver leveret i overensstemmelse med gældende lovgivning og er autoriseret af alle relevante myndigheder), c) finansielle tjenesteydelser (uanset om sådanne finansielle tjenesteydelser bliver leveret i overensstemmelse med gældende lovgivning og er autoriseret af alle relevante myndigheder), d) gavekort (udover som beskrevet i afsnit 3 og afsnit 28 samt i overensstemmelse med vores Almindelige Vilkår og Betingelser, e) tjenester, der involverer tilrettelæggelse af planlagte offentlige eller sociale arrangementer, såsom billetsalg, eller f) transport og rejser.

Foruden eventuelle andre forpligtelser, krav, restriktioner eller begrænsninger angivet i disse Betalingsbetingelser bekræfter og accepterer du, at du ikke vil: a) fastsætte beløbsmæssige grænser for anvendelsen af Kort, b) fastsætte en højere pris eller yderligere vederlag for brugen af Kort i forbindelse med en transaktion, medmindre det er tilladt at gøre dette ifølge eventuel lovgivning i din jurisdiktion, c) udnytte eventuel kredit tilgængelig på et Kort for at give kontante forskud til kunder, d) i forhold til transaktioner foretaget i forretninger, gennemføre transaktioner i andre lande end Danmark og i andre valutaer end DKK, e) diskriminere mellem Kort af enhver art, medmindre det er tilladt under eventuel lovgivning i din jurisdiktion, f) sende transaktioner til behandling der ikke er opstået fra dine salg af produkter eller tjenesteydelser til dine kunder, f.eks. må du ikke sende transaktioner til behandling, der oprinder fra salg eller aktiviteter, der tilbydes af andre parter, g) sende transaktioner til behandling som du ved, eller burde vide, er svigagtige eller ikke autoriseret af kunden, h) fungere som betalingsmellemmand eller aggregator eller på anden måde videresælge Betalingstjenesten, i) sende transaktioner til behandling der udgør refinansiering af en kundes eksisterende forpligtelse, j) kræve at nogen kunde skal frafalde sin ret til at bestride en transaktion, k) kræve at nogen kunde skal afsløre hans/hendes PIN-kode på noget tidspunkt under en Korttransaktion, l) printe data med referencer til en kundes PIN-kode på kvitteringen i tilfælde hvor en kunde bruger Kort med chip og PIN-kode eller m) behandle et køb af varer og/eller tjenesteydelser som flere betalingstransaktioner.

Vores Erhververe og Kortordningsudbydere kan fra tid til anden fastsætte særlige beløbsmæssige grænser for Forretningsdrivendes årlige volumen af transaktioner med Kort via brugen af Betalingstjenesten. Hvis din årlige volumen af transaktioner med Kort overstiger det beløb, der er angivet i Kortordningsreglerne, vil det være nødvendigt for dig at indgå yderligere aftaler direkte med vores Erhververe (”Aftaler med Kommercielle Parter”). Ved at acceptere disse Betalingsbetingelser accepterer du, at Aftaler med Kommercielle Parter automatisk vil gælde mellem henholdsvis dig, os og den relevante Erhverver, når grænserne er nået. Du kan finde aftalerne her. I mangel af Aftale(r) med Kommercielle Parter vil vi ikke kunne acceptere transaktioner over disse grænser.

Du må ikke bruge Betalingstjenesten til at gennemføre transaktioner med Kort med dine egne Kort eller andre Kort, der er udstedt i dit navn.

Du må ikke på nogen måde henvise til os, vores Erhververe eller Kortordningsudbydere som havende godkendt dine produkter og/eller tjenesteydelser.

Brugen af Betalingstjenesten er underlagt særlige begrænsninger i forhold til volumen af daglige transaktioner med Kort. Dette er nærmere beskrevet på vores Hjemmeside.

7. Fejl og uautoriseret eller ulovlig brug

Vi lægger til grund, at du er afsender af enhver transaktion og andre instruktioner til os, når de afsendes med dine Kontolegitimationsoplysninger. Du skal straks underrette os via vores Hjemmeside eller ved at kontakte vores kundeserviceteam på help.dk@izettle.com, hvis du opdager eller har grund til at tro, at der er opstået en fejl eller uautoriseret eller ulovlig brug af din iZettle-konto. Hvor muligt opfordres du endvidere til straks at ændre dine Kontolegitimationsoplysninger for at forhindre yderligere fejl og/eller uautoriseret eller ulovlig brug. Du bedes give os alle informationer og dokumenter i din besiddelse vedrørende grunden til sådanne fejl og/eller uautoriseret eller ulovlig brug af din iZettle-konto og tage alle rimelige foranstaltninger, som vi anmoder om, for at assistere i vores undersøgelser.

8. Accepterede Kort

Betalingstjenesten kan benyttes til at modtage transaktioner med kort med de fleste kreditkort, debetkort og andre typer af kort (hver et ”Kort”), der bærer varemærket på de Kortordningsudbydere, der er nærmere beskrevet på vores Hjemmeside. Vi kan, uden forudgående varsel, og på et hvilket som helst tidspunkt, fjerne eller tilføje Kort som vi accepterer. Vi behandler kun transaktioner med Kort, der er autoriseret af den gældende Kortordningsudbyder eller udsteder af Kort.

Du accepterer, at du er eneansvarlig for verifikation af identiteten på dine kunder og berettigelsen af ethvert Kort, der anvendes til at købe dine produkter og tjenesteydelser, samt for alle tilbageførte transaktioner og refusioner, uanset grunden til eller tidspunktet for tilbageførslen eller refusionen som nærmere beskrevet i afsnit 17.

Du forpligter dig til at informere dine kunder om muligheden for at betale med Kort ved skiltning med alle de Kortløsninger, der tilbydes af os som mulige betalingsmetoder i din fysiske butik eller online.

9. Vores vederlag

For at benytte Betalingstjenesten accepterer du at betale det vederlag (”Vederlag”), som er vurderet og beregnet af os i overensstemmelse med prislisten, som er tilgængelig på vores Hjemmeside.

Ved at acceptere disse Betalingsbetingelser anmoder du om og accepterer, at vi opkræver dig Vederlaget (efter en fast takst for forretningsdrivende) vurderet og fastsat af os i overensstemmelse med prislisten.

Betalingstjenesten er en betalingstjeneste fritaget for moms. Vi forbeholder os ret til at ændre vores Vederlag på et hvilket som helst tidspunkt i overensstemmelse med afsnit 23 i de Almindelige Vilkår og Betingelser. Vores Vederlag vil blive vurderet på tidspunktet for behandlingen af transaktionen, og vil blive fratrukket de midler, der modtages af os og tilskrives din iZettle-konto.

10. Skatter og afgifter

Foruden det der er angivet i afsnit 10 i de Almindelige Vilkår og Betingelser, accepterer du, at vi fra tid til anden kan være forpligtede til at rapportere indtægter til skattemyndighederne, som påkrævet i henhold til loven, samt dit navn, adresse og informationer om transaktioner behandlet af os på dine vegne gennem benyttelse af Betalingstjenesten.

11. Behandling af betalingstransaktioner

Du skal overholde alle instruktioner fra os vedrørende accept og autorisation af betalingstransaktioner, herunder dem der er tilgængelige på vores Hjemmeside. Du forpligter dig til at sikre, at alle dine medarbejdere og andre berettigede repræsentanter, der håndterer betalingstransaktioner på dine vegne, på forhånd er informerede om indholdet af disse Betalingsbetingelser, og at de modtager den oplæring, der er påkrævet for at overholde forpligtelserne i disse Betalingsbetingelser.

Når en betalingstransaktion foretages, vil vi opdatere transaktionsoplysningerne på din iZettle-konto for at bekræfte, at transaktionen har fundet sted og for at angive detaljerne på transaktionen som nærmere beskrevet i afsnit 15.

Du skal forsyne kunder med en kvittering, hvis de anmoder om det. I stedet for en papirkvittering kan kunder modtage en elektronisk kvittering via e-mail eller SMS. Det er dit ansvar at informere din kunde om, at du vil bruge App’en til at sende dem en kvittering via e-mail eller SMS, før du gør det.

En autoriseret betalingstransaktion kan ikke trækkes tilbage af dig eller din kunde efter udløbet af den dag, hvor din kunde har autoriseret transaktionen.

Du accepterer, at du ikke vil afgive falske eller vildledende beskrivelser af nogen betalingstransaktion, som du har gennemført via Betalingstjenesten, og at beskrivelser afgivet inde i specificerede transaktioner er en nøjagtig og sand beskrivelse af det produkt og/eller tjeneste, der købes.

Vi forbeholder os retten til ikke at autorisere eller behandle betalingstransaktioner, som du gennemfører via Betalingstjenesten, hvis vi vurderer, at de kan være i strid med de Almindelige Vilkår og Betingelser, Betalingsbetingelserne eller eventuel gældende lovgivning eller kan udsætte dig eller os for skade, herunder, men ikke begrænset til, svig eller andre kriminelle handlinger. Du giver os tilladelse til at dele oplysninger med de retshåndhævende myndigheder om dig, dine transaktioner, eller din brug af Betalingstjenesten, hvis vi med rimelighed kan formode, at din iZettle-konto er blevet brugt til uautoriserede, ulovlige eller kriminelle formål.

12. Behandling af transaktioner med Kort

Du kan benytte Betalingstjenesten til at behandle transaktioner, hvor både Kortet og kunden er fysisk til stede på tidspunktet for transaktionen, ved at indsætte Kortet i din iZettle-kortlæser og modtage kundens PIN-kode eller underskrift, eller ved at anvende Kortets magnetstribe og modtage kundens PIN-kode eller underskrift. Baseret på kundens kort, vil App’en bede dig om at verificere, hvis nødvendigt. Hvis en kundes Kort har en elektronisk chip, skal du altid prioritere at opnå chip-autorisation, førend du anvender Kortets magnetstribe.

Afhængigt af tilgængeligheden i dit land kan du muligvis også bruge Betalingstjenesten til at behandle indtastede transaktioner (det vil sige transaktioner, hvor hverken kunden eller Kortet er til stede på transaktionstidspunktet, og du i stedet indtaster kortnummeret, udløbsdatoen og sikkerhedskoden), men du må ikke behandle en indtastet transaktion, når din kundes Kort er til stede.

Du kan bruge Betalingstjenesten til at behandle kontaktløse transaktioner (det vil sige transaktioner foretaget ved brug af kontaktløs induktionsteknologi med en iZettle-kortlæser eller en kompatibel mobil enhed, der understøtter kontaktløse transaktioner foretaget med Kort eller smartphone/enhed-transaktioner ved brug af nærfeltskommunikation eller QR-koder), men du må ikke behandle kontaktløse transaktioner med en værdi, der overstiger den gældende beløbsmæssige grænse for den pågældende transaktion fastsat af en Erhverver, en Kortordningsudbyder og/eller os fra tid til anden som angivet på vores Hjemmeside.

13. Tilbagebetaling og returnering

Du skal foretage alle anmodninger om tilbagebetalinger og prisjusteringer for returnering af dine produkter eller tjenesteydelser gennem Betalingstjenesten i overensstemmelse med vilkårene og betingelserne i disse Betalingsbetingelser og de gældende Kortordningsregler. Alle tilbagebetalinger og prisjusteringer der knytter sig til transaktioner med Kort skal foretages til kundens Kort. Du forpligter dig til: a) at opretholde en rimelig retur-, annullations- og beløbsjusteringspolitik, b) at offentliggøre din retur- eller annullationspolitik til kunder på tidspunktet for købet, c) ikke at foretage kontante tilbagebetalinger til en kunde i forbindelse med en Korttransaktion, medmindre det er påkrævet ved lov, og d) ikke at acceptere kontanter eller andre værdigenstande i forbindelse med tilbagebetalingen af en Korttransaktion.

En fuld tilbagebetaling skal bestå af det nøjagtige beløb på den oprindelige transaktion, inklusiv skatter og afgifter. Tilbagebetalingsbeløbet kan ikke overstige det oprindelig salgsbeløb, bortset fra et beløb svarende til eventuelle tilbagebetalinger til kunden for forsendelsesomkostninger afholdt i forbindelse med returnering af varen. Tilbagebetalinger behandlet via Betalingstjenesten skal indsendes inden tredive (30) dage efter den oprindelige transaktion. For godkendte tilbagebetalinger fratrækker vi det tilbagebetalte beløb (inklusiv eventuelle gældende vederlag) fra beløb der skyldes til os for behandlingen af andre transaktioner, eller beløb tilskrevet din iZettle-konto. Hvis disse beløb ikke dækker tilbagebetalingsforpligtelsen, accepterer du at betale os alle beløb, du skylder os straks efter påkrav. Du er selv ansvarlig for accept af og behandling af returneringer af dine produkter eller tjenesteydelser.

Via indstillingerne for din iZettle-konto kan du vælge at instruere os til at opretholde midler på din iZettle-konto specifikt til dækning af tilbagebetalinger eller til fremskyndelse af gennemførelsen af tilbagebetalinger.

14. Udbetaling af midler

Beløb fra betalingstransaktioner tilskrevet din iZettle-konto vil ikke blive udbetalt til din Udpegede Konto, førend transaktionen anses for at være gennemført. En Korttransaktion anses for gennemført i det øjeblik, vi har modtaget beløbet fra den relevante Kortordningsudbyder eller Erhverver. En betalingstransaktion, der benytter en anden form for betalingsmetode, vil blive anset for gennemført, når vi har modtaget beløbet på vores konto for klientmidler (”Klientkontoen”). Når vi har verificeret din Udpegede Konto (hvis relevant), vil vi bestræbe os på inden for kommercielt rimelige grænser at indlede udbetalingen af beløbet (fratrukket vores Vederlag, Tilbageførsler, Reserve, tilbagebetalinger, refusioner, krav og andre skyldige beløb til os) til din Udpegede Konto på hverdagen efter den hverdag, hvorpå vi har modtaget midlerne på Klientkontoen, medmindre andet er angivet i disse Betalingsbetingelser.

Gennem indstillingerne for din iZettle-konto kan du indstille frekvensen af af udbetalinger af midler til din Udpegede Konto. Vi vil derefter automatisk udbetale alle midlerne i overensstemmelse med den valgte frekvens. Udbetaling af midler til din Udpegede Konto er underlagt visse grænser som nærmere beskrevet på vores Hjemmeside.

Udbetalinger til din Bankkonto gennemføres, i hvert fald delvist, af uafhængige finansielle institutioner. Vi er ikke ansvarlige for den endelige tilskrivning af midler på din Bankkonto, når først vi har instrueret betaling til din Bankkonto. Derudover er vi ikke ansvarlige for eventuelle beløb, der, på grund af ukorrekte eller ufuldstændige Bankkonto-oplysninger fra dig, er blevet udbetalt til en bankkonto, der ikke står i dit navn.

Vi forbeholder os retten til midlertidigt at suspendere og/eller forsinke udbetalinger til din Udpegede Konto og/eller begrænse adgang til eventuelle beløb tilskrevet din iZettle-konto, hvor vi er nødt til at foretage en undersøgelse eller løse en verserende tvist, der knytter sig til din iZettle-konto og/eller er nødvendig for at overholde Kortordningsreglerne, gældende lovgivning eller en retskendelse eller hvis det på anden vis er blevet anmodet af de retshåndhævende myndigheder eller statslige myndigheder.

15. Transaktionsoplysninger

Du kan tilgå dine transaktionsoplysninger ved at logge ind på din iZettle-konto. Du vil også kunne tilgå visse rapporter, som du kan downloade. Transaktionsoplysningerne vil også vise alle betalte Vederlag, eventuelle andre beløb opkrævet fra din iZettle-konto i den relevante periode og information om udbetalinger til din Udpegede Konto.

Vi giver dig information om betalingstransaktioner med en reference, der gør det muligt for dig at identificere transaktionen, beløbet på transaktionen i den valuta som din iZettle-konto er tilskrevet samt beløbet af vores Vederlag for transaktionen. Ved at acceptere disse Betalingsbetingelser, anmoder du om og accepterer, at vi kan indsamle disse informationer for alle transaktioner med Kort efter mærke, anvendelse, kategori af betalingsinstrument og vederlaget gældende for transaktionen, og at vi gør disse informationer tilgængelige for dig løbende, mindst en gang om måneden, via din iZettle-konto i et format der gør det muligt for dig at lagre og genskabe informationerne i uændret form.

16. Reserve

Vi forbeholder os retten til at angive et beløb, som du skal bevare på din iZettle-konto og/eller oprette en reserve på dine vegne (en ”Reserve”) for at sikre opfyldelsen af din betalingsforpligtelser i henhold til disse Betalingsbetingelser eller sådanne andre krav, som vi kan beslutte er nødvendige som beskyttelse mod risikoen forbundet med vores forretningsforhold med dig. Vi kan kræve og/eller tilbageholde en Reserve af en hvilken som helst årsag, herunder hvis du har et stort antal Tilbageførsler og tilbagebetalinger, eller hvis der er andre indikationer på betalingsvanskeligheder forbundet med din brug af Betalingstjenesten.

Reserven vil tjene som sikkerhed til at dække forventede Tilbageførsler, tilbagebetalinger og/eller uopfyldte produkter eller tjenesteydelser eller kreditrisiko baseret på din behandlingshistorik. Vi har ret til at indsamle og afregne alle beløb, som du skylder os under disse Betalingsbetingelser, fra Reserven. Du giver tilladelse og instruerer os til at foretage eventuelle hævninger eller debiteringer fra Reserven uden forudgående varsel, samt til at indsamle og afregne beløb, som du skylder os under disse Betalingsbetingelser.

17. Tilbageførsler

Ethvert beløb, der kan henføres til en betalingstransaktion, kan refunderes eller tilbageføres til din iZettle-konto (en ”Tilbageførsel”), hvis transaktionen: a) på nogen måde er bestridt, b) er refunderet af Kortordningsudbyderen, vores Erhververe, kortholderen eller Kortudstederen, c) ikke var autoriseret, eller vi har grund til at tro, at den ikke var autoriseret, og/eller d) påstås at være ulovlig, mistænksom eller i strid med disse Betalingsbetingelser.

For hver betalingstransaktion som, vi vurderer, kan resultere i en Tilbageførsel, har vi ret til at tilbageholde Tilbageførslens potentielle beløb i en Reserve. Vi kan modregne beløb svarende til enhver Tilbageførsel og ethvert tilhørende vederlag, bøde og/eller sanktioner fastsat af Kortordningsudbyderen eller vores Erhverver, fra beløb tilskrevet din iZettle-konto eller ethvert andet beløb, der skyldes dig i henhold til disse Betalingsbetingelser. Hvis vi tror, at en Tilbageførsel er sandsynlig med hensyn til en betalingstransaktion, kan vi tilbageholde et beløb svarende til den potentielle Tilbageførsel fra betalinger, der skyldes dig i henhold til disse Betalingsbetingelser indtil at: a) en Tilbageførsel er fastslået på baggrund af klage fra en kunde, i hvilket tilfælde vi så beholder beløbene, b) perioden ifølge gældende lovgivning, eller regler efter hvilke kunden kan bestride transaktionen, er udløbet, eller c) vi vurderer at en Tilbageførsel på transaktionen ikke vil forekomme. Hvis vi er ude af stand til at modregne beløb relateret til en Tilbageførsel, som du er ansvarlig for, betaler du os det fulde beløb svarende til Tilbageførslen straks efter påkrav. Du accepterer at betale alle omkostninger og udgifter, inklusiv og ikke begrænset til, omkostninger til advokater og andre hermed forbundne omkostninger, afholdt af eller på vegne af os i forbindelse med inddrivelsen af alle, af dig, ubetalte saldi.

Hvis vi vurderer, at du pådrager dig en uforholdsmæssigt stor forpligtelse til at foretage en Tilbageførsel, eller at Tilbageførsler, som har forbindelse til dig er for ofte forekommende, kan vi etablere kontrolforanstaltninger eller betingelser for din iZettle-konto, herunder og ikke begrænset til: a) oprettelse af en Reserve bestående af et beløb, der er rimeligt fastsat af os til dækning af forventede Tilbageførsler og relaterede vederlag, sanktioner eller bøder, b) suspension af din adgang til og benyttelse af Betalingstjenesten, og/eller c) opsigelse eller lukning af din iZettle-konto og din PayPal-konto.

Du accepterer, at du på vores anmodning vil assistere os, på din bekostning, med at undersøge transaktioner behandlet via Betalingstjenesten. Du accepterer desuden, at vi kan dele information om en Tilbageførsel med dine kunder, kundens pengeinstitut og dit pengeinstitut for at undersøge og/eller facilitere en Tilbageførsel. Du anerkender, at din undladelse af at assistere os i rette tid med undersøgelsen af en transaktion, herunder give os nødvendig information og dokumentation inden for ti (10) dage efter vores anmodning, kan resultere i en irreversibel Tilbageførsel. Vi forbeholder os ret til, efter forudgående varsel, at opkræve et vederlag for at facilitere og/eller undersøge tvister om Tilbageførsler.

18. Dit privatliv og sikkerhed

Foruden det, der er anført i afsnit 11 i de Almindelige Vilkår og Betingelser, anerkender du, at vi er forpligtede til at rapportere dit forretningsnavn og navnet på de retmæssige ejere og/eller hovedpersoner til den MATCH-liste som føres af MasterCard og som American Express har tilgang til at opdatere, VMAS-databasen opretholdt af Visa, hvis relevant, i henhold til kravene i Kortordningsreglerne. Du anerkender, at vi skal opfylde forpligtelserne i forbindelse med sådan notering og rapportering og du frafalder og accepterer at holde os skadesløse fra alle krav og forpligtelser, der er pålagt dig som følge af sådan notering og rapportering.

Vi er ansvarlige for at beskytte sikkerheden af Kortinformationer i vores besiddelse. Vi har implementeret administrative, tekniske og organisatoriske procedurer med det formål at beskytte Kortinformationer, der er lagret på vores servere, fra uautoriseret adgang og utilsigtet tab, ændring og offentliggørelse.

19. Dine yderligere garantier

Foruden eventuelle andre garantier angivet i disse Betalingsbetingelser og i afsnit 14 af de Almindelige Vilkår og Betingelser, garanterer du os, at: a) enhver betalingstransaktion gennemført af dig via Betalingstjenesten repræsenterer et bona fide-salg foretaget af dig i god tro, b) enhver betalingstransaktion gennemført af dig via Betalingstjenesten beskriver nøjagtigt det produkt eller tjeneste solgt og leveret til din kunde, c) du vil opfylde alle dine forpligtelser over for hver enkelt kunde på vegne af hvem du gennemfører en betalingstransaktion, samt vil løse eventuelle kunde tvister eller klager direkte med kunden, d) du vil og enhver betalingstransaktion gennemført af dig via Betalingstjenesten vil overholde al lovgivning gældende for din forretning og Betalingstjenesten, e) ingen betalingstransaktion gennemført af dig via Betalingstjenesten repræsenterer et salg til en overordnet, partner, indehaver eller ejer af din forretning, undtagen som led i den almindelig og sædvanlig drift, og f) du, hverken direkte eller indirekte, vil benytte Betalingstjenesten til svigagtig virksomhed eller på anden vis med henblik på at forstyrre brugen af Betalingstjenesten.

20. Dine yderligere forpligtelser og skadesløsholdelse

Foruden det der er anført i afsnit 15 af de Almindelige Vilkår og Betingelser, er du ansvarlig for alle Tilbageførsler, refusioner, tilbagebetalinger, vederlag, bøder, sanktioner og andre forpligtelser afholdt af en tredjepart eller os, men forårsaget af din adgang til og benyttelse af Betalingstjenesten og/eller der udspringer af dit brud på en bestemmelse i disse Betalingsbetingelser. Du accepterer at kompensere sådanne tredjeparter eller os for alle eventuelle sådanne forpligtelser.

Uanset ovenstående eller eventuelle andre bestemmelser i disse Betalingsbetingelser og i tillæg til det der er anført i afsnit 15 af de Almindelige Vilkår og Betingelser, accepterer du at forsvare, kompensere og holde os, vores Erhververe, Kortordningsudbydere og hver enkelt af vores respektive direktører, agenter, associerede selskaber og repræsentanter skadesløse fra og mod ethvert krav (herunder alle krav fra tredjemand), omkostninger, retssag, fordring, tab, forpligtelse, skade, handling, efterfølgende dom, straf, rente og udgift (inklusiv og ikke begrænset til, rimelige udgifter til advokater), der udspringer af eller er relaterede til: a) enhver af dine faktiske eller påståede overtrædelser af bestemmelserne i Kortordningsreglerne, b) enhver betalingstransaktion gennemført af dig via Betalingstjenesten, og c) tredjeparters erstatningsforpligtelser som vi direkte eller indirekte afholder som følge af dine handlinger eller undladelser (inklusiv erstatning af eventuelle Erhververe og Kortordningsudbydere).

Hvis du skylder os nogen beløb, kan vi straks modregne sådanne beløb i eventuelle midler, der opbevares af os på dine vegne. Hvis der ikke er midler nok til at dække din forpligtelse, accepterer du at kompensere os straks efter påkrav med andre midler.

21. Vores forpligtelser

Med respekt af afsnit 16 og 17 i de Almindelige Vilkår og Betingelser er vi forpligtede til at sikre at betalingstransaktioner initieret via Betalingstjenesten, overføres korrekt til slutkundens betalingstjenesteudbyder, samt at betalingstransaktioner udført ved brug af Betalingstjenesten gennemføres korrekt, forudsat at: a) transaktionen er blevet autoriseret af slutkunden, b) transaktionen overholder disse Betalingsbetingelser, og c) du har overholdt dine forpligtelser under disse Betalingsbetingelser. Ifølge afsnit 16 og 17 i de Almindelige Vilkår og Betingelser er vi desuden forpligtede til at sikre, at beløb der tilskrives din iZettle-konto er udbetalt til din Udpegede Konto i overensstemmelse med afsnit 14, forudsat at vi har modtaget sådanne beløb fra den relevante Kortordningsudbyder, Erhverver eller et andet pengeinstitut på vores Klientkonto.

Hvis en autoriseret transaktion ikke gennemføres korrekt, eller slet ikke er gennemføres, vil vi, efter din anmodning, og med rimelige bestræbelser forsøge at spore og rette eventuelle fejl, som du eller vi opdager, samt underrette dig om resultatet. Hvis fejlen resulterer i, at du modtager et beløb, der er mindre end det beløb, du har ret til, vil vi tilskrive differencen på din iZettle-konto. Hvis fejlen resulterer i, at du modtager et beløb, der er større end det beløb, som du har ret til, vil vi debitere din iZettle-konto de overskydende midler. Vi vil alene forsøge at rette transaktioner, som du har behandlet forkert, hvis du underretter os om sådanne fejl uden ugrundet ophold og ikke senere end tres (60) dage fra at fejlen for første gang fremgik af din elektroniske transaktionshistorie.

DEL 2 – ØVRIGE BETINGELSER

22. Anvendelse af visse bestemmelser i EU's direktiv om betalingstjenester (direktiv 2015/2366/EU) ("PSD2")

Ved at acceptere disse Betalingsbetingelser accepterer du, hvis og i det omfang leveringen af nogen af Tjenesterne til enhver tid er underlagt anden lovgivning i en hvilken som helst jurisdiktion, som er vedtaget med henblik på at implementere PSD2 (”PSD-lovgivning”), at: følgende bestemmelser i PSD2, som implementeret i PSD-lovgivning, ikke gælder for disse Betalingsbetingelser eller leveringen af disse Tjenester: (i) Artikel 40 (Gebyrer for oplysninger), 41 (Bevisbyrden vedrørende oplysningskrav), 42 (Undtagelse fra oplysningskravene i forbindelse med betalingsinstrumenter for små betalinger og elektroniske penge), 44 (Generelle forudgående oplysninger), 45 (Oplysninger og betingelser), 46 (Oplysninger til betaleren og betalingsmodtageren efter initiering af en betalingsordre), 47 (Oplysninger til betalerens kontoførende betalingstjenesteudbyder i tilfælde af en betalingsinitieringstjeneste) 48 (Oplysninger til betaleren efter modtagelse af en betalingsordre), 49 (Oplysninger til betalingsmodtageren efter gennemførelse), 51 (Generelle forudgående oplysninger), 52 (Oplysninger og betingelser), 53 (Adgang til oplysninger og betingelser i rammeaftaler), 54 (Ændringer i betingelser i rammeaftaler), 55 (Opsigelse), 56 (Oplysninger før gennemførelse af særskilte betalingstransaktioner), 57 (Oplysninger til betaleren om særskilte betalingstransaktioner), 58 (Oplysninger til betalingsmodtageren om særskilte betalingstransaktioner), 59 (Valuta og valutaomregning), 60 (Oplysninger om tillægsgebyrer eller rabatter), 62, stk. 1, (Gældende gebyrer), 64, stk. 3 (Samtykke og tilbagekaldelse af samtykke), 71 (Underretning om og berigtigelse af uautoriserede eller fejlbehæftede betalingstransaktioner 72 (Bevis for autentifikation og gennemførelse af betalingstransaktioner), 74 (Betalerens ansvar for uautoriserede betalingstransaktioner), 76 (Tilbagebetaling af betalingstransaktioner initieret af eller via en betalingsmodtager), 77 (Anmodninger om tilbagebetaling af betalingstransaktioner initieret af eller via en betalingsmodtager), 80 (Betalingsordrers uigenkaldelighed), 89 (Betalingstjenesteudbyderes ansvar ved manglende, mangelfuld eller forsinket gennemførelse af betalingstransaktioner), og 90 (Betalingsinitieringstjenesters ansvar ved manglende, mangelfuld eller forsinket gennemførelse af betalingstransaktioner); og (ii) hvor transaktioner hverken er i euro eller pund sterling, finder kravene vedrørende gennemførelsestidspunkt og valørdato i henhold til PSD-lovgivning, som implementerer artikel 83-85 af PSD2, ikke anvendelse på denne Aftale eller for leveringen af sådanne Tjenester, i det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning.

23. Ophør og opsigelse

Disse Betalingsbetingelser er gældende fra den dag du tiltræder dem, og vil forblive gældende, indtil de opsiges af enten dig eller os.

Foruden det der er anført i afsnit 22 af de Almindelige Vilkår og Betingelser, kan vi opsige disse Betalingsbetingelser eller din brug af Betalingstjenesten i sin helhed eller delvist, eller suspendere eller lukke din iZettle-konto og PayPal-konto, uden forudgående varsel: a) efter anmodning fra en Kortordningsudbyder eller Erhverver, b) hvis vores aftale med en Erhverver eller en Kortordningsudbyder udløber eller opsiges, c) hvis vi af-registreres som betalingsformidler af en Kortordningsudbyder eller en Erhverver, d) hvis, efter vores rimelige vurdering, dine aktiviteter eller handlinger er ødelæggende eller kan ødelægge vores, en Kortordningsudbyders eller en Erhververs image eller omdømme, e) hvis du har tilmeldt dig Betalingstjenesten som et selskab eller anden juridisk person og der sker en overgang af bestemmende indflydelse i dette selskab eller anden juridiske person, f) hvis ejere eller andre personer associeret med dig fremgår af europæiske eller amerikanske sanktionslister (f.eks. OFAC’s sanktionsliste og EU's liste over økonomiske sanktioner eller terroristliste), eller g) hvis din Udpegede Konto er din PayPal-konto, og din PayPal-konto lukkes af enten os eller dig.

Ethvert beløb tilskrevet din iZettle-konto, der holdes af os på dine vegne, vil blive udbetalt til dig i overensstemmelse med afsnit 14 på det tidspunkt, hvor din iZettle-konto bliver suspenderet eller lukket, medmindre andet er bestemt i disse Betalingsbetingelser.

Enhver opsigelse af disse Betalingsbetingelser eller lukning eller suspension af din iZettle-konto, frigør dig ikke for dine forpligtelser i medfør af disse Betalingsbetingelser, og vi kan vælge fortsat at tilbageholde eventuelle midler, der anses nødvendige indtil der er truffet beslutning om eventuelle andre betingelser eller forpligtelser defineret i disse Betalingsbetingelser, inklusiv og ikke begrænset til, Tilbageførsler, Vederlag, tilbagebetalinger, refusioner eller andre undersøgelser eller procedurer.

24. Personlig garanti og anden sikkerhed

Hvis du har tilmeldt dig Betalingstjenesten som et selskab eller anden juridisk person, bekræfter og accepterer du, at vi kan kræve en personlig garanti fra en ejer, direktør, overordnet eller anden repræsentant for dit selskab eller etablering af en bankgaranti eller tilvejebringelse af anden passende sikkerhed for den betalingsforpligtelse, du pålægges under disse Betalingsbetingelser. For at sikre at du lever op til disse Betalingsbetingelser, giver du os sikkerhed i midlerne på din Udpegede Konto, for betaling af ethvert beløb du eventuelt måtte skylde os. Hvis vi kræver en personlig garanti, bankgaranti eller anden form for sikkerhed, vil vi specifikt informere dig herom. Du accepterer, at vi vil fastlægge omfanget af sådanne garantier eller anden sikkerhed. Vi forbeholder os ret til at suspendere din adgang til og benyttelse af Betalingstjenesten og til at opsige og lukke din iZettle-konto, hvis du undlader at tilvejebringe sådanne garantier eller anden sikkerhed efter vores anmodning.

25. Tilsyn

Du bekræfter og accepterer, at vi kan kræve, at du, eller en tredjepart udpeget af dig, giver os adgang til at foretage tilsyn med din forretning og faciliteter for at sikre din overholdelse af disse Betalingsbetingelser og Kortordningsreglerne. Vi forbeholder os ret til at suspendere din adgang til og benyttelse af Betalingstjenesten og til at opsige og lukke din iZettle-konto, hvis du underlader at give os, eller en tredjepart udpeget af os, adgang til at foretage tilsyn efter vores anmodning.

26. Service-, fradrags- og inddrivelsesrettigheder

Hvis du har optaget et lån fra, eller benyttet en anden form for finansieringsordning, der tilbydes af os (eller et andet selskab i PayPay-gruppen), tillader og instruerer du os (eller et sådant andet selskab i PayPal-gruppen, der udfører service i forbindelse med et sådant lån eller finansiering) uigenkaldeligt om at inddrive eller fradrage skyldige beløb (eller beløb, som det på anden vis er aftalt, skal betales) i forbindelse med et sådant lån eller finansiering fra dit transaktionsprovenu eller andre midler, som holdes eller opretholdes af os (eller et andet selskab i PayPal-gruppen) på dine vegne, indtil det beløb, som vi (eller et sådant andet selskab i PayPal-gruppen) har til gode, er blevet indfriet fuldt ud.

27. Særlige vilkår for Faktureringstjenesten

Du må kun benytte Faktureringstjenesten til udstedelse, styring og administration af fakturaer i overensstemmelse med disse Betalingsbetingelser. Enhver faktura udstedt ved anvendelse af Faktureringstjenesten må ikke overstige de begrænsninger, som vi fastsætter fra tid til anden, og som er nærmere beskrevet på vores Hjemmeside.

Når din kunde vælger at betale med faktura, giver Faktureringstjenesten dig mulighed for uafhængigt at indsamle oplysninger om dine kunder og efterfølgende gemme og behandle sådanne oplysninger om din kunde i det omfang, det er nødvendigt for, at du kan udstede, styre og administrere fakturaer ved brug af Faktureringstjenesten (”Kundeoplysninger”). Kundeoplysninger kan omfatte e-mailadresse, navn, adresse, personligt identifikationsnummer (eller tilsvarende), handelsnavn, registreringsnummer, telefonnummer og oplysninger om købet.

Når du udsteder en faktura via Faktureringstjenesten, vil din kunde modtage en e-mail, der indeholder faktura og et link til en hjemmeside, hvor din kunde kan betale fakturaen online. Når din kunde på korrekt vis har betalt fakturaen online med Kort eller ved anvendelse af anden online betalingsmetode gjort tilgængelig af os i din jurisdiktion, anses din kunde for at have opfyldt sin betalingsforpligtelse over for dig i forhold til en sådan faktura.

Ved anvendelse af Faktureringstjenesten accepterer du, at vi ikke er ansvarlige og forpligtede, men at du er selv ansvarlig i relation til a) udstedelse, styring og administration af fakturaer genereret ved anvendelse af Faktureringstjenesten i overensstemmelse med gældende lovgivning og din privatlivspolitik, b) nøjagtigheden og fuldstændighed af dine fakturaer, c) sikring af at dine kunder betaler i overensstemmelse med fakturaen udstedt ved anvendelse af Faktureringstjenesten, d) enhver instruktion om betaling er korrekt, e) beløb der, grundet at du har givet forkerte information til os, er blevet overført til en bankkonto, der ikke tilhører dig, og f) at modtageren af fakturaen har sådanne tekniske installationer, firewalls, domæner, software etc., der gør det muligt at modtage elektroniske meddelelser, og g) levering af tilstrækkelig support til dine kunder, i tilfælde af at dette kræves, vedrørende fakturaerne udstedt ved anvendelse af Faktureringstjenesten, på dine produkter og/eller tjenesteydelser eller lignende leveret af dig, eller i relation til andre spørgsmål eller omstændigheder, som vi ikke er ansvarlige for.

Du er ansvarlig for og garanterer, at du vil indsamle, lagre og behandle Kundeoplysninger i overensstemmelse med alle gældende love, regler og forskrifter samt din privatlivspolitik, hvilket omfatter at have retten til, og have sikret, at der er en passende hjemmel til, at indsamle, lagre og behandle Kundeoplysningerne, der er indhentet via brugen af Faktureringstjenesten. Uanset det ovenstående håndterer vi eventuelle fejl i overensstemmelse med det angivne i afsnit 21.

28. Særlige vilkår for Gavekorttjenesten

iZettles Gavekorttjenesten giver dig en platform, hvor du kan tilbyde dine kunder gavekort, som kan bruges i din fysiske butik til dine produkter og tjenesteydelser, samt håndtere og administrere salg af gavekort. iZettles Gavekorttjeneste er integreret i din iZettle-konto og gør det muligt for dig at sælge, spore og indløse gavekort i din fysiske butik. iZettles Gavekorttjeneste omfatter ikke udbud af fysiske kort eller andre værdibeviser. Yderligere information om iZettles Gavekorttjeneste kan findes på vores Hjemmeside.

Du er eneansvarlig for udstedelse og håndtering af gavekort. Vi påtager os intet ansvar for at verificere eller på anden vis kontrollere gavekort, som du har udstedt til kunder, og du er eneansvarlig for at give korrekte beskrivelser, oplysninger og indhold om gavekort, som du udsteder via iZettles Gavekorttjeneste.

Gavekort, som du udsteder, må kun kunne anvendes i din(e) forretning(er) til at erhverve varer og tjenesteydelser, som du stiller til rådighed på dit/dine forretningssted(er).

Din udstedelse af gavekort via iZettles Gavekorttjeneste er momspligtig. Du anerkender og er indforstået med, at iZettles Gavekorttjeneste kun understøtter vouchere til flere formål, hvilket betyder, at der først skal betales moms, når voucheren indløses til varer eller tjenesteydelser.

Du må ikke udstede gavekort med en værdi på over 10.000 DKK (eller et tilsvarende beløb i udenlandsk valuta) eller tilføje værdi til et tidligere udstedt gavekort, så der sammenlagt er lagret midler på et gavekort på en enkelt dag, som overstiger 10.000 DKK. Du må yderligere ikke udstede mere end 50.000 DKK i gavekort til en enkelt person på en enkelt dag.

Du må ikke udstede gavekort gennem iZettles Gavekorttjeneste, som er gyldige i mere end seksogtredive (36) måneder fra udstedelsesdatoen.

Du må ikke tilbyde kontant tilbagebetaling på gavekort bortset fra i det omfang, som lovgivningen kræver. Du må ikke indfri et tidligere udstedt gavekort med et andet gavekort. Ethvert ansvar for brug eller misbrug af dine gavekort og ethvert krav fra tredjemand som opstår fra eller er forbundet med dine gavekort er alene dit ansvar.

Du må kun acceptere betaling af gavekort gennem sådanne betalingsmetoder, som vi fra tid til anden tilbyder i din jurisdiktion, såsom betalinger med Kort eller kontant.

Du er eneansvarlig for at give dine kunder oplysninger om betingelserne i disse Betalingsbetingelser, som finder anvendelse på udstedte gavekort, for eksempel at du ikke må tilbyde kontant tilbagebetaling, at beløbsgrænser finder anvendelse, og at kun visse betalingsmetoder accepteres. Du accepterer yderligere at informere dine kunder om udløbsdatoen for det udstedte gavekort som angivet på den kvittering, som du er ansvarlig for at give i henhold til afsnit 11.

Du er eneansvarlig for overholdelse af lovgivning og forskrifter, som finder anvendelse på dine gavekort, herunder. Du er også ansvarlig for at yde kundeservice til købere og indehavere af gavekort.

Din brug af iZettles Gavekorttjeneste kan medføre, at du: a) udsteder elektroniske penge i Danmark, hvilket kan kræve, at du får tilladelse af, eller registreres hos, Finanstilsynet som et e-pengeinstitut i henhold til lov om betalinger; og/eller b) tilbyder betalingstjenester i Danmark, hvilket kan kræve, at du får tilladelse af eller registreres hos Finanstilsynet med tilladelse til at udbyde betalingstjenester eller som et betalingsinstitut i henhold til lov om betalinger.

En person, som udbyder betalingstjenester eller udsteder elektroniske penge uden en tilladelse fra eller registrering hos Finanstilsynet med henvisning til undtagelserne om, at betalingsinstrumenterne kun kan anvendes til at erhverve varer og tjenester hos udbyderen selv, eller hos et begrænset netværk af udbydere, eller kun kan anvendes til at erhverve et meget begrænset antal varer og tjenesteydelser, skal i henhold til lov om betalinger underrette Finanstilsynet, når den samlede værdi af betalingstransaktionerne udført gennem sådanne tjenester og/eller foretaget med de elektroniske penge inden for enhver periode på tolv måneder overstiger 1.000.000 euro (eller et tilsvarende beløb i udenlandsk valuta). Du er eneansvarlig for, og forpligtet til, at indberette dine aktiviteter til Finanstilsynet i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om betalinger.

Under forudsætning af, at du overholder disse Gavekortbetingelser, anser vi din brug af iZettles Gavekorttjeneste for omfattet af en af ovenstående undtagelser, hvilket vil sige, at du ikke anses for at udstede elektroniske penge eller udbyde regulerede betalingstjenester i henhold til lov om betalinger. Dansk lovgivning og forskrifter kan dog til enhver tid ændres, og du er på et hvilket som helst tidspunkt eneansvarlig for at foretage en vurdering af gældende lovgivning og forskrifter og fastslå, om din brug af iZettles Gavekorttjeneste kræver tilladelse fra Finanstilsynet eller ej.