izettle gift cards

Vilkår og betingelser for gavekorttjeneste

Sidst opdateret: 25 maj 2020

Disse vilkår og betingelser inklusiv vilkår, politikker, retningslinjer og instrukser henvist til heri (“Gavekortbetingelser”), og de almindelige handelsbetingelser der regulerer din adgang til vores service (“General Terms and Conditions”), udgør en juridisk bindende aftale mellem iZettle Merchant Services AB, registreringsnummer 556812-2674, adresse: Regeringsgatan 59, 111 56 Stockholm, Sverige, (“iZettle”, “vi”, “vores” eller “os”) og dig, som enkeltmandsvirksomhed, selskab eller anden juridisk person, som har oprettet en konto hos os (den ”Forretningsdrivende”, ”dig” eller ”din”), og regulerer din adgang til og benyttelse af vores gavekorttjeneste (tilsammen ”iZettles Gavekorttjeneste”).

Ved at acceptere eller på anden elektronisk vis tiltræde disse Gavekortbetingelser bekræfter du at have læst, forstået og accepteret at være bundet af disse Gavekortbetingelser. Hvis du ikke kan tiltræde disse Gavekortbetingelser (eller hvis du ikke er bemyndiget til at tegne selskabet eller den juridiske person, du repræsenterer), er du ikke berettiget til at tilgå eller benytte iZettles Gavekorttjeneste, og du skal i det tilfælde ikke acceptere disse Gavekortbetingelser.

De generelle handelsbetingelser, som du har accepteret i forbindelse med oprettelsen af dig som iZettle-bruger, og som gælder for din adgang til iZettle-tjenesterne (de ”Almindelige Handelsbetingelser”), skal anses som en integreret del af disse Gavekortbetingelser i det omfang, disse Gavekortbetingelser specifikt henviser til de Almindelige Handelsbetingelser samt de steder, hvor bestemmelserne i de Almindelige Handelsbetingelser henviser til ”Tillægsbetingelser” for specifikke tjenester (inklusiv disse Gavekortbetingelser).

Du vil være i stand til at acceptere og behandle betalinger fra dine kunder for gavekort på dine forretningssteder gennem de forskellige betalingsmetoder, der tilbydes af iZettle i din jurisdiktion, såsom betalinger med Kort (”Betalingstjenesten”). Din adgang til og brug af Betalingstjenesten er underlagt iZettles betalingsbetingelser (”Betalingsbetingelser”). For yderligere information besøg venligst vores Hjemmeside.

Definerede begreber anvendt i disse Gavekortbetingelser skal have samme betydning som i de Almindelige Handelsbetingelser eller Betalingsbetingelserne, medmindre andet fremgår af disse Gavekortbetingelser.

Det er vigtigt, at du forstår de risici og det ansvar, som er forbundet med at benytte iZettles Gavekorttjeneste. Du opfordres derfor til at læse disse Gavekortbetingelser grundigt, inden du accepterer dem, og inden du begynder at benytte iZettles Gavekorttjeneste.

Hvis du har spørgsmål eller bekymringer vedrørende indholdet af disse Gavekortbetingelser, eller hvis du ønsker at få en bedre forståelse af, hvordan iZettles Gavekorttjeneste fungerer, er du meget velkommen til at kontakte os ved at ringe til vores kundeservice på telefon 089 88 78 70 eller via e-mail til help.dk@izettle.com.

1. Vores rolle

iZettles Gavekorttjeneste giver dig en platform, hvor du kan tilbyde dine kunder gavekort, som kan bruges i din fysiske butik til dine produkter og tjenester, samt håndtere og administrere salg af gavekort. iZettles Gavekorttjeneste er integreret i din iZettle-konto og gør det muligt for dig at sælge, spore og indløse gavekort i din fysiske butik. iZettles Gavekorttjeneste omfatter ikke udbud af fysiske kort eller andre værdibeviser. Yderligere information om iZettles Gavekorttjeneste kan findes på https://www.izettle.com/dk/betalingslosninger/gavekort.

2. Din rolle

Du er eneansvarlig for udstedelse og håndtering af gavekort. Vi påtager os intet ansvar for at verificere eller på anden vis kontrollere gavekort, som du har udstedt til kunder, og du er eneansvarlig for at give korrekte beskrivelser, oplysninger og indhold om gavekort, som du udsteder via iZettles Gavekorttjeneste.

Gavekort, som du udsteder, må kun kunne anvendes i din(e) forretning(er) til at erhverve varer og tjenester, som du stiller til rådighed på dit/dine forretningssted(er) i Danmark.

3. Vores vederlag

Ved at tilmelde dig iZettles Gavekorttjeneste accepterer du at betale det vederlag og eventuelle relevante skatter og afgifter som anført på vores Hjemmeside og/eller i indstillingerne for din iZettle-konto eller på anden måde skriftligt aftalt, når de forfalder i overensstemmelse med de Almindelige Handelsbetingelser.

Ved at acceptere disse Gavekortbetingelser anmoder du om og accepterer, at vi opkræver dig Vederlaget (efter en fast takst for forretningsdrivende) vurderet og fastsat af os i overensstemmelse med prislisten.

iZettles Gavekorttjeneste er en momspligtig tjeneste. Vi forbeholder os ret til at ændre vores vederlag på et hvilket som helst tidspunkt i overensstemmelse med afsnit 24 i Almindelige Handelsbetingelser. Vores vederlag vil blive vurderet på tidspunktet for behandlingen af transaktionen og vil blive fratrukket de midler, der modtages af os og tilskrives din iZettle-konto.

4. Skatter

Dit udstedelse af gavekort via iZettles gavekorttjeneste pålægges moms. Du accepterer og er indforstået med, at gavekorttjenesten kun understøtter såkaldte "multi-purpose vouchers", og at eventuel moms først skal betales, når gavekortet udveksles mod varer eller tjenester.

5. Restriktioner

Ved at acceptere disse Gavekortbetingelser bekræfter du, samt erklærer dig enig i, at du ikke vil bruge iZettles Gavekorttjeneste til transaktioner i forbindelse med de forretninger eller aktiviteter, der er inkluderet på listen over Forbudte Segmenter.

iZettles gavekorttjeneste stilles til rådighed for virksomheder, der er registreret i Danmark, og skal i overensstemmelse med begrænsningen, der er beskrevet i afsnit 7 i Vilkår og betingelser for betaling, ikke bruges i andre jurisdiktioner end Danmark.

6. Begrænsninger

Ved at acceptere disse Gavekortbetingelser accepterer du, at du ikke må udstede gavekort med en værdi på over 1.000 DKK (eller et tilsvarende beløb i udenlandsk valuta) eller tilføje værdi til et tidligere udstedt gavekort, så der sammenlagt er lagret midler på et gavekort på en enkelt dag, som overstiger 1.000 DKK. Du må yderligere ikke udstede mere end 5.000 DKK i gavekort til en enkelt person på en enkelt dag.

Du må ikke udstede gavekort gennem iZettles Gavekorttjeneste, som er gyldige i mere end seksogtredive (36) måneder fra udstedelsesdatoen.

Du må ikke tilbyde kontant tilbagebetaling på gavekort bortset fra i det omfang, som lovgivningen kræver. Du må ikke indfri et tidligere udstedt gavekort med et andet gavekort. Ethvert ansvar for brug eller misbrug af dine gavekort og ethvert krav fra tredjemand som opstår fra eller er forbundet med dine gavekort er alene dit ansvar.

Du må kun acceptere betaling af gavekort gennem sådanne betalingsmetoder, som iZettle fra tid til anden tilbyder i din jurisdiktion, såsom betalinger med Kort (som defineret i de Almindelige Handelsbetingelser) eller kontant.

Du er ansvarlig for at give dine kunder oplysninger om betingelserne i disse Gavekortbetingelser, som finder anvendelse på udstedte gavekort, for eksempel at du ikke må tilbyde kontant tilbagebetaling, at beløbsgrænser finder anvendelse, og at kun visse betalingsmetoder accepteres. Du accepterer yderligere at informere dine kunder om udløbsdatoen for det udstedte Gavekort som angivet på den kvittering, som du er ansvarlig for at give i henhold til afsnit 12 i Betalingsbetingelser.

Du er eneansvarlig for overholdelse af lovgivning og forskrifter, som finder anvendelse på dine gavekort, inklusiv, men ikke begrænset til, lov om betalinger, momsloven og forbrugeraftaleloven. Du er også ansvarlig for at yde kundeservice til købere og indehavere af gavekort.

7. Lovgivningsmæssige forhold

Din brug af iZettles Gavekorttjeneste kan medføre, at du: a) usteder elektroniske penge i Danmark, hvilket kan kræve, at du får tilladelse af, eller registreres hos, Finanstilsynet som et e-pengeinstitut i henhold til lov om betalinger; og/eller b) tilbyder betalingstjenester i Danmark, hvilket kan kræve, at du får tilladelse af eller registreres hos Finanstilsynet med tilladelse til at udbyde betalingstjenester eller som et betalingsinstitut i henhold til lov om betalinger.

En person, som udbyder betalingstjenester eller udsteder elektroniske penge uden en tilladelse fra eller registrering hos Finanstilsynet med henvisning til undtagelserne om, at betalingsinstrumenterne kun kan anvendes til at erhverve varer og tjenester hos udbyderen selv, eller hos et begrænset netværk af udbydere, eller kun kan anvendes til at erhverve et meget begrænset antal varer og tjenesteydelser, skal i henhold til lov om betalinger underrette Finanstilsynet, når den samlede værdi af betalingstransaktionerne udført gennem sådanne tjenester og/eller foretaget med de elektroniske penge inden for enhver periode på tolv måneder overstiger 1.000.000 euro (eller et tilsvarende beløb i udenlandsk valuta). Du er eneansvarlig for, og forpligtet til, at indberette dine aktiviteter til Finanstilsynet i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om betalinger.

Under forudsætning af, at du overholder disse Gavekortbetingelser, anser iZettle din brug af iZettles Gavekorttjeneste for omfattet af en af ovenstående undtagelser, hvilket vil sige, at du ikke anses for at udstede elektroniske penge eller udbyde regulerede betalingstjenester i henhold til lov om betalinger. Dansk lovgivning og forskrifter kan dog til enhver tid ændres, og du er på et hvilket som helst tidspunkt eneansvarlig for at foretage en vurdering af gældende lovgivning og forskrifter og fastslå, om din brug af iZettles Gavekorttjeneste kræver tilladelse fra Finanstilsynet eller ej.