izettle

Almindelige handelsbetingelser (erhvervskunder)

ALMINDELIGE HANDELSBETINGELSER (ERHVERVSKUNDER)

Senest opdateret og gældende fra: 1. oktober 2020

Senest opdateret: 24. april 2018

Disse almindelige handelsbetingelser inklusiv vilkår, politikker retningslinjer og instrukser henvist til heri, (“Almindelige Handelsbetingelser”) udgør en juridisk bindende aftale mellem iZettle AB, registreringsnummer 556806-0734, adresse: Regeringsgatan 59, 111 56 Stockholm, Sverige, eller hermed koncernforbundne selskaber (“iZettle”, “vi”, “vores” eller “os”) og dig, som enkeltmandsvirksomhed, selskab eller anden juridisk person, som har oprettet en konto hos os (den ”Forretningsdrivende”, ”dig”, ”din”), og regulerer din adgang til og benyttelse af vores tjenester, herunder vores mobile software applikation (”App’en”), hardware, vores hjemmeside (”Hjemmesiden”) og øvrige varer og tjenester (tilsammen ”Tjenesterne”).

Ved din accept af disse Almindelige Handelsbetingelser bekræfter du at have læst, forstået og accepteret at være bundet af disse Almindelige Handelsbetingelser. Du accepterer endvidere de yderligere vilkår og betingelser, som gælder for de specifikke tjenester, du benytter (”Tillægsbetingelser”), eksempelvis Betalingsbetingelserne, og som udgør en integreret del af din aftale med os. Hvis du ikke kan tiltræde disse Almindelige Handelsbetingelser (eller hvis du ikke er bemyndiget til at tegne selskabet eller den juridiske person, du repræsenterer), er du ikke berettiget til at tilgå eller benytte Tjenesterne og skal i så fald ikke acceptere disse Almindelige Handelsbetingelser.

Såfremt Tjenesterne benyttes af dine ansatte eller andre personer, som anvender Tjenesterne på dine vegne, påtager du dig at sikre, at disse personer har læst, forstået og accepteret at være bundet af disse Almindelige Handelsbetingelser og eventuelle Tillægsbetingelser.

Det er vigtigt, at du forstår de risici og det ansvar, som er forbundet med at benytte Tjenesterne. Du opfordres derfor til at læse disse Almindelige Handelsbetingelser grundigt, inden du accepterer dem og inden du begynder at benytte Tjenesterne.

Hvis du har spørgsmål eller bekymringer vedrørende indholdet af disse Almindelige Handelsbetingelser, eller hvis du ønsker at få en bedre forståelse af, hvordan Tjenesterne fungerer, er du meget velkommen til at kontakte os ved at ringe til vores kundeservice på telefon 32 72 04 70 eller via e-mail til help.dk@izettle.com.

DEL 1 – ADGANG TIL OG BENYTTELSE AF TJENESTERNE

1. Oprettelse

For at få adgang til og benytte Tjenesterne skal du oprette en konto hos os (en “iZettle-konto”). Tjenesterne udbydes kun til enkeltmandsvirksomheder, selskaber eller andre af os accepterede juridiske personer, der driver virksomhed med salg af varer og tjenesteydelser, og udbydes således ikke til personer, som ønsker at benytte Tjenesterne til personlige, familiemæssige eller andre private formal. Du kan kun oprette én iZettle-konto, medmindre vi konkret giver samtykke til oprettelse af yderligere iZettle-konti.

Du kan vælge at oprette dig som enkeltmandsvirksomhed, som et selskab eller anden af os accepteret juridisk person. Hvis du opretter en iZettle-konto som enkeltmandsvirksomhed, garanterer du over for os, at du ikke handler på vegne af andre eller i andres interesse. Hvis du opretter en iZettle-konto som et selskab eller anden juridisk person, garanterer du over for os, at du er bemyndiget til at oprette en iZettle-konto på vegne af det pågældende selskab eller anden juridiske person.

Hvis du opretter en iZettle-konto som et selskab eller anden juridisk person, vil definitionerne den ”Forretningsdrivende”, ”du”, ”dig”, ”din” og ”dit” referere til dig som fysisk person såvel som til pågældende selskab eller juridiske person. Du garanterer endvidere, at: a) du enten er statsborger eller har lovligt ophold i Danmark, eller er et selskab eller anden juridisk person med bemyndigelse til at udøve erhvervsvirksomhed her i landet, b) du udelukkende vil benytte Tjenesterne som led i handel eller andre erhvervsmæssige formål her i landet, c) du hverken direkte eller indirekte vil benytte Tjenesterne i, eller til, noget andet land uden forudgående aftale herom med os, og at d) du, som fysisk person, er fyldt 18 år, eller hvis du ikke er fyldt 18 år, har samtykke fra din forælder eller din værge til din accept af disse Almindelige Handelsbetingelser og benyttelse af Tjenesterne i overensstemmelse med vores anvisninger.

Du vil blive bedt om at oplyse en e-mailadresse og oprette et kodeord for at få adgang til din iZettle-konto og Tjenesterne. Du kan også blive bedt om at give visse personoplysninger. Det er nødvendigt, at du giver nøjagtige og fuldstændige oplysninger, når du opretter din iZettle-konto. Det er ligeledes nødvendigt, at du sikrer, at al information løbende holdes opdateret, således at dine informationer til enhver tid er nøjagtige, fuldstændige og ajourførte. Du skal informere os om ændringer i dine oplysninger og opdatere disse på din iZettle-konto uden ugrundet ophold.

Du accepterer, at vi må kontakte og dele information om dig og din iZettle-konto med vores erhververe, udbydere af kortordninger samt til betroede samarbejdspartnere, der består af banker og finansielle institutioner. Denne ret omfatter deling af informationer om dig og dine transaktioner med det formål at kunne overholde regulatoriske forpligtelser, til brug for drift og vedligeholdelse af vores Tjenester, for at oprette og opdatere kundehistorik om dig og for at kunne gennemføre monitorerings- og risikohåndteringsprocesser.

Vi forbeholder os ret til at suspendere din adgang til og benyttelse af Tjenesterne og til at opsige og lukke din iZettle-konto, hvis de oplysninger du giver os, er fejlbehæftede, usande eller ufuldstændige, eller hvis du ikke opfylder kravene til oprettelse af en iZettle-konto.

2. Kontolegitimationsoplysninger

Du er ansvarlig for at sikre, at din e-mailadresse, dit kodeord og andre personlige sikkerhedsforanstaltninger, som du anvender til at tilgå din iZettle-konto og Tjenesterne (”Kontolegitimationsoplysninger”) opbevares sikkert og forsvarligt. Du er som følge heraf forpligtet til at tage alle rimelige skridt for at hemmeligholde dine Kontolegitimationsoplysninger og til ikke at videregive dem til nogen, bortset fra behørigt autoriserede medarbejdere eller repræsentanter for din virksomhed.

Du skal straks informere os via vores hjemmeside eller vores kundeservice på help.dk@izettle.com, hvis du opdager eller har grund til at tro, at nogle af dine Kontolegitimationsoplysninger er blevet stjålet eller gået tab, eller hvis uvedkommende har brugt eller forsøgt at bruge din iZettle-konto ved hjælp af dine Kontolegitimationsoplysninger uden din accept.

3. Underkonti

Gennem indstillingerne for din iZettle-konto har du mulighed for at oprette underkonti eller bemyndige dine medarbejdere eller andre relevante repræsentanter (hver enkelt benævnt ”Autoriseret Bruger”) til at anvende sådanne underkonti til at tilgå din iZettle-konto og benytte Tjenesterne på vegne af din virksomhed. Du skal registrere hver Autoriseret Bruger hos os og oprette et brugernavn og et kodeord for, at hver Autoriseret Bruger kan tilgå og benytte Tjenesterne. Vi forbeholder os ret til at begrænse antallet af Autoriserede Brugere, som er tilknyttet din iZettle-konto. Dine Autoriserede Brugere vil alene have adgang til at udføre de specifikke handlinger, som du vælger i indstillingerne for din iZettle-konto.

Du er ansvarlig for at sikre, at dine Autoriserede Brugere overholder disse Almindelige Handelsbetingelser og eventuelle Tillægsbetingelser ved benyttelse af din iZettle-konto og Tjenesterne. Vi forbeholder os ret til, til enhver tid, at nægte enhver Autoriseret Bruger adgang til din iZettle-konto og til Tjenesterne. Du bekræfter, at du til enhver tid er ansvarlig for dine Autoriserede Brugeres handlinger eller undladelser og at du vil holde os skadesløse fra ethvert krav udsprunget som følge af dine Autoriserede Brugeres handlinger eller undladelser i forbindelse med disses brug eller misbrug af din iZettle-konto eller Tjenesterne.

4. Vores rolle

Tjenesterne vil gøre dig i stand til blandt andet at dokumentere kontantbetalinger samt visse andre accepterede betalingsmetoder ved hjælp af App’en på din smartphone eller anden mobile enhed, samt til at indsamle, analysere og kortlægge information genereret i forbindelse med sådanne transaktioner.

Du accepterer, at vi til enhver tid kan opdatere og tilpasse Tjenesterne. Vi vil altid bestræbe os på at underrette dig om sådanne opdateringer og tilpasninger med rimeligt varsel i overensstemmelse med afsnit 19. Vi forbeholder os imidlertid ret til uden varsel at implementere sådanne opdateringer og tilpasninger, som er nødvendige for opretholdelse af systemets sikkerhed eller til overholdelse af gældende love, regler og forskrifter.

Din mulighed for at benytte Tjenesterne er afhængig af adgang til ydelser leveret til dig af tredjeparter (så som internet, datatrafik og netværkstjenester) og kan også være afhængig af softwareapplikationer leveret af tredjeparter (så som point of sale-løsninger). I det omfang sådanne tredjeparter opkræver gebyrer for at tilgå og benytte sådanne tjenester og/eller softwareapplikationer for at benytte Tjenesterne, er du selv ansvarlig for betalingen af sådanne gebyrer. Vi hverken ejer, kontrollerer eller har noget ansvar for nogen tredjepartstjenester eller softwareapplikationer, som du vælger at benytte i forbindelse med Tjenesterne. Vi accepterer eller påtager os intet ansvar for driften af eller sikkerheden i forbindelse med tredjepartstjenester eller softwareapplikationer, for din manglende evne til at benytte Tjenesterne som et resultat af tredjepartstjenester eller softwareapplikationer eller for din overtrædelse af vilkårene i din kontrakt med nogen tredjepartstjenester eller softwareapplikationer, som et resultat af brug af Tjenesterne eller på anden måde.

5. Servicemål

Om end vi vil gøre os alle rimelige bestræbelser på at levere Tjenesterne firetyve (24) timer i døgnet, syv (7) dage om ugen, kan vi ikke garantere, at Tjenesterne vil være uberørte af forstyrrelser, forsinkelser eller fejl forårsaget af vores systemer eller leverandører af tredjepartstjenester, generelle internetnedbrud eller force majeure. Du skal underrette os uden ugrundet ophold via vores hjemmeside eller ved at kontakte vores kundeservice på help.dk@izettle.com, hvis du oplever forstyrrelser, forsinkelser eller fejl i Tjenesterne samt give os med al information og assistance, som med rimelighed kan forlanges for at kunne identificere og afvikle sådanne forstyrrelser, forsinkelser og fejl.

Vi vil fra tid til anden udføre vedligeholdelse og opgraderinger af Tjenesterne, som kan resultere i forstyrrelser, forsinkelser og fejl i Tjenesterne. Vi vil gøre vores bedste for at underrette dig forud for planlagt vedligeholdelse i overensstemmelse med afsnit 19, men vi kan ikke garantere, at sådan underretning altid vil blive givet.

6. Kundeservice og klager

Vi vil yde sædvanlig kundeservice via e-mail, online eller per telefon inden for normal arbejdstid med henblik på at løse problemer relateret til benyttelse af Tjenesterne, App’en, Hjemmesiden og din iZettle-konto.

Du er selv ansvarlig for at yde service til dine kunder i relation til ethvert forhold vedrørende dine egne varer og tjenester.

Du kan til enhver tid kontakte os, hvis du ønsker at klage over Tjenesterne via vores hjemmeside.

7. Kompatibilitet

Din brug af Tjenesterne kræver, at du har en kompatibel mobil enhed. Vi gør vores bedste for at føre en opdateret liste over kompatible mobile enheder på vores hjemmeside, men vi kan ikke garantere at Tjenesterne er kompatible med din mobile enhed. Det er ikke tilladt at benytte Tjenesterne med en mobil enhed, som er blevet ændret i strid med producentens retningslinjer for software eller hardware.

8. App’en

For at benytte Tjenesterne skal du downloade og installere App’en. Du kan downloade App’en fra App Store eller Google Play. Du skal downloade og benytte den seneste version af App’en, som er tilgængelig samt downloade og installere de opdateringer, som løbende bliver tilgængelige. App’en kan også være tilgængelig i andre formater, herunder som software development kit format (SDK-format).

9. Fejl og uautoriseret eller ulovlig brug

Du skal straks underrette os via vores hjemmeside eller ved at kontakte vores kundeservice på help.dk@izettle.com, hvis du opdager eller har grund til at tro, at der er opstået en fejl, eller uautoriseret eller ulovlig brug af din iZettle-konto har fundet sted. Hvis muligt opfordres du endvidere til straks at ændre dine Kontolegitimationsoplysninger for at forhindre yderligere fejl og/eller uautoriseret eller ulovlig brug. Du skal forsyne os med al oplysning og information i din besiddelse vedrørende omstændighederne ved sådanne fejl og/eller uautoriseret eller ulovlig brug af din iZettle-konto samt tage alle rimelige skridt, som vi måtte anmode om i forbindelse med vores undersøgelser af forholdet.

10. Skatter og afgifter

Du er ansvarlig for at opgøre enhver skat eller afgift, som skal opkræves, betales eller indeholdes, uanset grundlaget herfor, som følge af salg af dine egne varer og tjenesteydelser og alle betalinger, som du modtager som led i din brug af Tjenesterne (”Skatter og Afgifter”). Du er selv ansvarlig for at opkræve, indeholde, indberette og betale korrekte skatter og afgifter til den relevante skattemyndighed. Vi er ikke forpligtet til, og vil ikke, vurdere om og hvorvidt der er skattemæssige konsekvenser forbundet med nogen transaktion, og vi påtager os intet ansvar for at opgøre, opkræve, indberette eller betale nogen skatter eller afgifter opstået som følge af en transaktion.

11. Transaktionsoplysninger

Du har adgang til informationer som genereres i forbindelse med de transaktioner, der gennemføres ved brug af Tjenesterne, ved at logge ind på din iZettle-konto. Du vil også have adgang til at downloade visse rapporter. Vi giver dig adgang til informationerne på en måde, der gør dig i stand til at gemme og fremkalde informationerne i uændret form, for eksempel ved at udskrive kopier.

12. Dit privatliv

Dit privatliv og beskyttelsen af dine personoplysninger er vigtig for os. Du bekræfter at have modtaget og i sin helhed læst vores Privatlivspolitik, som med denne henvisning er inkorporeret i disse Almindelige Handelsbetingelser og som forklarer hvordan og til hvilke formål, vi indsamler, bruger, opbevarer, videregiver og beskytter de informationer, du har givet til os.

Vi er ansvarlige for opretholdelsen af sikkerheden for personoplysninger, som er i vores besiddelse. Vi har implementeret administrative, tekniske og organisatoriske foranstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som opbevares på vores servere, mod uautoriseret adgang og hændelig undergang, ændring eller videregivelse. Vi kan dog ikke garantere, at uvedkommende parter aldrig vil være i stand til at overkomme disse foranstaltninger eller bruge sådanne oplysninger til uvedkommende formål.

13. Andres privatliv

Du bekræfter og erklærer dig enig i, at du vil beskytte og, medmindre dette måtte være påkrævet ved lov, ikke vil videregive, registrere eller på anden måde behandle oplysninger, som du modtager om dine kunder eller andre tredjeparter ved brug af Tjenesterne. Du skal underrette os via vores hjemmeside eller kontakte vores kundeservice på help.dk@izettle.com uden ugrundet ophold, hvis du bliver opmærksom på nogen mistænkelig eller uautoriseret adgang til eller videregivelse af sådanne oplysninger. Du må ikke videregive eller distribuere nogen oplysninger om dine kunder eller andre tredjeparter eller bruge sådanne oplysninger til markedsføring eller andre formål, medmindre du har indhentet udtrykkeligt samtykke dertil fra pågældende kunder eller tredjeparter. Du er selv ansvarlig for overholdelse af gældende databeskyttelseslovgivning i din jurisdiktion.

14. Dit indhold

I forbindelse med din iZettle-konto, forretningsfortegnelse og din benyttelse af Tjenesterne, vil du have mulighed for at uploade billeder, logoer, varer eller andre materialer eller information (“Indhold”). Du accepterer, at du ikke vil uploade eller tilgængeliggøre noget Indhold, som du ikke selv har skabt, eller medmindre du har samtykke dertil fra rettighedshaveren. Du giver os, vores associerede selskaber og efterfølgende rettighedshavere en global, ikke-eksklusive, vederlagsfri, fuldt betalt, overdragelig, licensérbar ret til at benytte, reproducere, modificere, tilpasse, offentliggøre, skabe afledte værker, distribuere, offentligt udføre og offentligt fremføre dit Indhold på ethvert medium for at kunne levere og markedsføre Tjenesterne. Du bevarer enhver ret over dit Indhold med forbehold for de rettigheder, du har givet os i disse Almindelige Handelsbetingelser. Du er berettiget til at modificere eller fjerne dit Indhold via din iZettle-konto eller ved at opsige din iZettle-konto, men dit Indhold kan forblive i historiske, arkiverede eller cachelagrede kopier og versioner deraf, som er tilgængelige på eller via Tjenesterne.

Du accepterer, at du ikke vil uploade eller tilgængeliggøre Indhold eller på anden måde overføre, transmittere, distribuere eller formidle noget materiale via Tjenesterne, som a) er falsk, vildledende, ulovligt, frastødende, uanstændigt, sjofelt, pornografisk, injurierende, truende, chikanerende, hadsk eller krænkende, b) tilskynder til adfærd, der vil blive betragtet som en strafbar handling eller giver anledning til civilretligt ansvar, c) overtræder eller strider mod nogen pligt over for, eller rettigheder, for nogen fysisk eller juridisk person, herunder ret til omtale, privatliv eller immaterielle rettigheder, d) indeholder beskadigede data eller andre skadelige, forstyrrende eller ødelæggende filer, eller e) efter vores skøn er uhensigtsmæssigt, eller som kan udsætte os, vores associerede selskaber eller kunder for skade eller ansvar af nogen art.

15. Dine garantier

Udover andre garantier beskrevet i disse Almindelige Handelsbetingelser, garanterer du os at: a) du opfylder betingelserne for at kunne oprette dig og benytte Tjenesterne og er berettiget og bemyndiget, samt er i stand til at indgå og leve op til disse Almindelige Handelsbetingelser, b) det navn, du har angivet i forbindelse med oprettelsen, er dit navn eller forretningsnavn under hvilket du sælger varer og/eller tjenesteydelser, c) du og din brug af Tjenesterne vil overholde alle love, regler og forskrifter, der gælder for din virksomhed, herunder eventuelle gældende skattelove og regler, og d) du hverken direkte eller indirekte vil benytte Tjenesterne til svigagtig virksomhed eller på nogen måde for at forstyrre brugen af Tjenesterne.

16. Dit ansvar og skadesløsholdelse

Du er ansvarlig for alle forpligtelser, som en tredjepart eller vi pådrager os, og som er forårsaget af din adgang til og benyttelse af Tjenesterne og/eller udspringer fra dit brud på en af bestemmelserne i disse Almindelige Handelsbetingelser og eventuelle Tillægsbetingelser. Du accepterer at godtgøre en sådan tredjepart eller os for alle sådanne forpligtelser.

Uanset ovenstående eller eventuelle andre bestemmelser i disse Almindelige Handelsbetingelser eller eventuelle Tillægsbetingelser, accepterer du at forsvare, kompensere og holde os og vores respektive direktører, agenter, associerede selskaber og repræsentanter skadesløse fra og mod ethvert krav, omkostninger, retssag, fordring, tab, forpligtelse, skade, handling, efterfølgende dom, straf, rente og udgift (inklusiv, og ikke begrænset til, rimelige udgifter til advokater), der udspringer af eller er relaterede til: a) ethvert af dine faktiske eller formodede brud på bestemmelserne i disse Almindelige Handelsbetingelser eller eventuelle Tillægsbetingelser, b) din uretmæssige og ukorrekte brug af Tjenesterne, c) din overtrædelse af en tredjeparts rettighed, herunder men ikke begrænset til beskyttelse af personlige oplysninger eller immaterielle rettigheder, d) tredjeparters erstatningsforpligtelser som vi direkte eller indirekte afholder som følge af dine handlinger eller undladelser, og e) din overtrædelse af gældende love, regler eller forskrifter i din jurisdiktion.

17. Ingen garantier

Vi tilbyder Tjenesterne til dig som de er og forefindes uden nogen garantier eller betingelser, udtrykkelige eller stiltiende, undtagen som specifikt angivet i disse Almindelige Handelsbetingelser. Vi garanterer ikke vedvarende, uafbrudt eller sikker adgang til nogen del af Tjenesterne, og vi er ikke ansvarlige for eventuelle afbrydelser eller forringelser af Tjenesterne under disse Almindelige Handelsbetingelser.

Uden at begrænse ovennævnte, garanterer vi ikke, at Tjenesterne er nøjagtige, pålidelige eller korrekte, at Tjenesterne møder dine krav, at Tjenesterne vil være uafbrudt eller sikkert tilgængelige på et bestemt tidspunkt eller lokation, at enhver defekt eller fejl vil blive rettet, eller at Tjenesterne er fri for virus eller andre skadelige komponenter. Indhold eller data downloadet eller på anden måde opnået gennem brug af Tjenesterne, er downloadet på din egen risiko og du er selv ansvarlig for eventuelle skader på vores ejendom eller tab af data som resultat af sådanne download.

18. Ansvarsbegrænsning

Vi er under ingen omstændigheder ansvarlige for følgende typer af skader, der opstår under eller i forbindelse med disse Almindelige Handelsbetingelser, eventuelle Tillægsbetingelser eller andet: a) indirekte skader eller tab eller følgeskader (herunder tab af overskud, goodwill, aftaler, indtægt eller forventede besparelser, selv om vi er oplyst om muligheden for sådanne skader, b) tab eller korruption af data, c) tab eller skade som ikke stammer direkte fra vores brud på disse Almindelige Handelsbetingelser eller eventuelle Tillægsbestemmelser, d) tab eller skade ud over tabet eller skade som er direkte forårsaget af dit brud på disse Almindelige Handelsbetingelser eller eventuelle Tillægsbetingelser (forudsat at du er i stand til at bevise sådanne tab eller skader), eller e) tab eller skade som du pådrager dig som følge af handlinger eller undladelser begået af dig eller en tredjepart, eller vores forpligtelse til at overholde gældende lovgivning, handlinger eller undladelser begået af statslige myndigheder, krigshandling, ulykke, naturkatastrofe, strejke, blokade eller andre lignende begivenheder, uanset om vi er årsagen til hændelsen eller genstand for den.

Intet i disse Almindelige Handelsbetingelser eller eventuelle Tillægsbetingelser begrænser vores ansvar som følge af vores svig eller svigagtige handlemåde, grove uagtsomhed, bevidste forseelse, eller for død eller personskade som følge af vores uagtsomhed eller i det omfang vi ikke kan begrænse vores ansvar ifølge gældende lovgivning.

Vores fulde ansvar over for dig under eller i forbindelse med disse Almindelige Handelsbetingelser og eventuelle Tillægsbetingelser med hensyn til ethvert krav kan ikke overstige det akkumulerede beløb der udgøres af alle vederlag betalt af dig til os for Tjenesterne i løbet af den tremåneders periode der ligger forud for den hændelse, der giver anledning til kravet om ansvar, eller hvis du ikke har brugt Tjenesterne i tre (3) måneder, dit gennemsnitlige månedlige vederlag multipliceret med tre (3).

DEL 2 – ØVRIGE BETINGELSER

19. Meddelelser og informationer

Du accepterer, at vi kan fremsende skriftlige meddelelser og informationer til dig elektronisk ved at slå disse op på vores Hjemmeside, eller ved at e-maile dem til den anførte e-mailadresse knyttet til din iZettle-konto. Sådanne meddelelser og informationer vil blive anset for modtaget af dig inden for firetyve (24) timer fra at de er slået op på vores Hjemmeside eller inden for firetyve (24) timer fra at vi har e-mailet dem til dig, medmindre vi modtager en meddelelse om, at e-mailen ikke er leveret. Til dette formål skal du til alle tider opretholde mindst én gyldig e-mailadresse knyttet til din iZettle-konto. Vi er ikke ansvarlige for e-mails, der ikke leveres, hvis den eneste e-mailadresse du har angivet, ikke er gyldig, eller hvis du har skiftet e-mailadresse, men ikke givet os besked om denne ændring.

Du er forpligtet til at tjekke indgående meddelelser og informationer jævnligt og regelmæssigt. E-mails kan indeholde links til yderligere kommunikation på vores Hjemmeside. Hvor eventuel lovgivning kræver, at vi giver information til dig i varig form, vil vi enten sende dig en e-mail eller sende dig en notifikation, der guider dig til information på vores Hjemmeside på en måde der gør det muligt for dig at beholde informationen i printvenligt format.

Foruden meddelelser til dig via e-mail, forbeholder vi os ret til at kontakte dig via brev eller telefon, hvor det er passende. Enhver meddelelse eller information der sendes med post anses for modtaget af dig fem (5) dage fra afsendelsen.

Du instruerer os i at underrette dig om sikkerhedsrisici, som iZettle i henhold til gældende lovgivning er forpligtet til at underrette deres kunder om, ved at sende en e-mail til den e-mailadresse du har knyttet til din iZettle-konto.

Vi indstiller dit foretrukne sprog baseret på det land, du vælger under oprettelsesprocessen, og vi sender dig standardmeddelelser og information i dit valgte sprog. For ikke-standardiseret kommunikation forbeholder vi os ret til at kommunikere med dig på engelsk.

20. Din licens

Vi giver dig en personlig, begrænset, reversibel, ikke-eksklusiv, uoverdragelig, ikke-underlicensérbar licens til elektronisk at tilgå og benytte Tjenesterne udelukkende til at administrere din iZettle-konto og udnytte eventuelle andre tjenester som gøres tilgængelige gennem App’en i overensstemmelse med disse Almindelige Handelsbetingelser og eventuelle Tillægsbetingelser. Tjenesterne inkluderer vores hjemmesider, vores applikationer, software, programmer, dokumentation, værktøjer, internetbaserede tjenester, komponenter og eventuelle opdateringer (herunder softwarevedligeholdelse, serviceinformation, hjælpefunktioner, fejlrettelser eller vedligeholdelsesudgivelser) dertil. Du er berettiget til at downloade opdateringer til Tjenesterne, under eventuelle yderligere betingelser, vi gør dig bekendt med på det tidspunkt, hvor vi gør disse opdateringer tilgængelige.

Selv om vi ønsker, at du skal have glæde af Tjenesterne, må du ikke, eller give en tredjepart tilladelse til at, gøre følgende: a) tilgå eller overvåge noget materiale eller information i et iZettle system ved hjælp af nogen manuelle processer eller robotter, crawler, scraper eller andre automatiserede metoder, medmindre du har indgået en separat skriftlig aftale med os, der udtrykkeligt tillader dig at fravige dette forbud, b) kopiere, reproducere, ændre, modificere, skabe afledte værker, offentligt fremvise, genudsende, uploade, slå op, overføre, videresælge eller distribuere Tjenesterne eller noget materiale eller information som du modtager eller gives adgang til af os, c) tillade en tredjepart at bruge og drage fordel af Tjenesterne ved udlejning, leasing, timeshare eller andre lignende arrangementer, d) overføre rettigheder tildelt dig under disse Almindelige Handelsbetingelser eller eventuelle Tillægsbetingelser, e) overtræde restriktionerne på Tjenesterne, på nogen måde omgå nogen af de tekniske begrænsninger af Tjenesterne, benytte værktøjer til at aktivere funktioner, der ellers er deaktiveret i Tjenesterne, eller dekompilere, afmontere eller på anden måde omdanne Tjenesterne, f) udføre eller forsøge at udføre handlinger, der vil forstyrre Tjenesternes korrekte funktionalitet, hindre andre af vores kunders adgang til og benyttelse af Tjenesterne, eller pålægge en urimelig eller uforholdsmæssigt stor belastning af vores infrastruktur, eller g) på anden måde benytte Tjenesterne til anden end det der er udtrykkeligt tilladt under disse Almindelige Handelsbetingelser og eventuelle Tillægsbetingelser.

21. Ejerskab

Tjenesterne er licenseret og sælges ikke. Vi forbeholder os alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er indrømmet dig i disse Almindelige Handelsbetingelser og eventuelle Tillægsbetingelser. Tjenesterne er beskyttet af patent-, ophavsrets- og varemærkelovgivningen og anden lovgivning om immaterielle rettigheder og forretningshemmeligheder. I forholdet mellem dig og os er det os, der har ejerskab til titel, varemærke og andre globale immaterielle rettigheder i Tjenesterne og alle kopier af Tjenesterne. Hverken disse Almindelige Handelsbetingelser eller eventuelle Tillægsbetingelser giver dig nogen ret til vores varemærker.

Du kan vælge, eller vi kan invitere dig til, at indsende kommentarer eller feedback i relation til Tjenesterne, herunder men ikke begrænset til hvordan man kan forbedre Tjenesterne eller vores andre produkter eller tjenester (”Feedback”). Ved at indsende Feedback accepterer du, at din tilkendegivelse er vederlagsfri, uopfordret og uden restriktioner, at det ikke vil anbringe os i et tillidsforhold eller under andre forpligtelser, og at vi frit kan bruge din Feedback uden nogen yderligere kompensation til dig og/eller offentliggøre din Feedback på ikke-fortrolig basis eller på anden måde til enhver. Du anerkender endvidere at vi, ved at acceptere din indsendelse, ikke frafalder nogen rettigheder til at bruge lignende eller relaterede ideer tidligere kendt for os, eller udviklet af vores medarbejdere, eller opnået fra andre kilder end dig.

22. Tredjeparts hjemmesider

Vores Hjemmeside kan indeholde link til tredjeparters hjemmesider. At vi inkluderer link til hjemmesider, indebærer ikke en godkendelse, støtte eller anbefaling fra os. Du accepterer, at du tilgår sådanne hjemmesider på eget ansvar, og at sådanne hjemmesider ikke er underlagt de vilkår og betingelser, der er indeholdt i disse Almindelige Handelsbetingelser eller eventuelle Tillægsbetingelser. Vi fralægger os udtrykkeligt alt ansvar for disse hjemmesider. Din ageren på andre hjemmesider, herunder dem der har et link på vores hjemmeside, er underlagt de regler og politikker, der gælder for den pågældende hjemmeside.

23. Ophør og opsigelse

Disse Almindelige Handelsbetingelser og eventuelle Tillægsbetingelser træder i kraft på datoen for din tiltrædelse af dem og forbliver i kraft indtil de opsiges af dig eller af os.

Du kan til enhver tid opsige disse Almindelige Handelsbetingelser og eventuelle Tillægsbetingelse ved at lukke din iZettle-konto i overensstemmelse med instruktionerne tilgængelig på vores hjemmeside eller på din iZettle-konto eller med tredive (30) dages forudgående varsel ved at kontakte vores kundeservice på help.dk@izettle.com.

Vi kan til enhver tid opsige disse Almindelige Handelsbetingelser samt eventuelle Tillægsbetingelser, eller suspendere eller lukke din iZettle-konto efter forudgående varsel i overensstemmelse med afsnit 19.

Endvidere kan vi til enhver tid opsige disse Almindelige Handelsbetingelser samt eventuelle Tillægsbetingelser, eller suspendere eller lukke din iZettle-konto uden forudgående varsel hvis: a) du overtræder eller på anden måde ikke lever op til nogen af vilkårene i disse Almindelige Handelsbetingelser eller eventuelle Tillægsbetingelser, b) vi har grund til at tro, at du på nogen måde er involveret i svigagtig aktivitet, hvidvaskning af penge, finansiering af terrorisme eller anden kriminel aktivitet, c) du udgør en uacceptabel kredit- eller besvigelsesrisiko for os, eller d) du erklæres insolvent, bliver genstand for gældssanering, indgår akkord eller lignende gældsordninger, erklæres konkurs eller tages under rekonstruktionsbehandling.

Hvis din iZettle-konto bliver suspenderet eller lukket eller disse Almindelige Handelsbetingelser eller Tillægsbetingelser opsiges (af dig eller af os) erklærer du dig enig i: a) fortsat at være bundet af disse Almindelige Handelsbetingelser samt eventuelle Tillægsbetingelser indtil eventuelle udestående forpligtelser og forpligtelser mellem dig og os er blevet endelig afregnet, b) at du straks vil standse din brug af Tjenesterne, c) at den licens, der er givet i henhold til disse Almindelige Handelsbetingelser og eventuelle Tillægsbetingelser, ophører, d) at vi må slette alle dine oplysninger og kontodata, som er gemt på vores servere, medmindre vi er forpligtet til at opbevare sådanne oplysninger i medfør af gældende lov og e) at vi ikke er ansvarlige over for dig for nogen kompensation, refusion eller erstatning i forbindelse med sletning af dine oplysninger eller Kontolegitimationsoplysninger.

Vi er ikke ansvarlige over for dig for nogen kompensation, refusion eller erstatning i forbindelse med opsigelse af disse Almindelige Handelsbetingelser samt eventuelle Tillægsbetingelser, eller lukning eller suspension af din iZettle-konto. Opsigelse af disse Almindelige Handelsbetingelser eller af eventuelle Tillægsbetingelser, eller lukning eller suspension af din iZettle-konto vil ikke frigøre dig for dine forpligtelser i henhold til disse Almindelige Handelsbetingelser eller eventuelle Tillægsbetingelser.

24. Ændringer og tilpasninger

Til enhver tid har vi ret til at ændre, slette eller føje til disse Almindelige Handelsbetingelser og eventuelle Tillægsbetingelser og til at ændre, slette, afbryde eller opstille betingelser for enhver funktion eller del af Tjenesterne. En ændring kan foretages ensidigt af os. Vi vil give dig tredive (30) dages varsel om enhver ændring, dog altid mindst i overensstemmelse med ufravigelige lovkrav jf. afsnit 19 med virkning fra udløbet af varslingsperioden, dog således at vi ikke er bundet af varslingsperioden såfremt ændringen er påkrævet ved Kortordningsreglerne eller gældende lov, eller vedrører tilføjelse af en ny tjeneste, yderligere funktionalitet til de eksisterende Tjenester eller enhver anden ændring, som efter vores rimelige vurdering hverken vil forringe dine rettigheder eller forøge dine forpligtelser. Under sådanne omstændigheder vil ændringen blive gennemført uden forudgående varsel og med øjeblikkelig virkning.

Såfremt du ikke kan acceptere en ændring, skal du lukke din iZettle-konto. Hvis du ikke gør indsigelse mod en ændring ved at lukke din iZettle-konto inden udløbet af varslingsperioden på tredive (30) dage, anses dette som en accept af ændringen. Du kan til enhver tid lukke din iZettle-konto uden omkostninger, men bemærk at du fortsat kan være ansvarlig over for os, når du opsiger disse Almindelige Handelsbetingelser og eventuelle Tillægsbetingelser for eventuelle forpligtelser, du måtte have pådraget dig og er ansvarlig for, inden opsigelsen af disse Almindelige Handelsbetingelser og eventuelle Tillægsbetingelser.

25. Overdragelse

Disse Almindelige Handelsbetingelser og eventuelle Tillægsbetingelser, samt enhver ret og licens givet herunder, kan ikke overdrages eller overføres af dig uden vores forudgående skriftlige samtykke, men kan af os overdrages uden dit samtykke og uden restriktioner.

26. Lovvalg og tvister

Disse Almindelige Handelsbetingelser og eventuelle Tillægsbetingelser og enhver tvist eller ethvert krav, som udspringer af eller i forbindelse med ethvert forhold reguleret heraf (herunder tvister om erstatning uden for kontrakt) er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med svensk ret, dog med undtagelse af de svenske lovvalgsregler.

Enhver tvist, uenighed eller krav, som udspringer af eller i forbindelse med disse Almindelige Handelsbetingelser eller eventuelle Tillægsbetingelser, eller misligholdelse, opsigelse eller ugyldighed heraf, kan alene indbringes for den kompetente ret i Stockholm, Sverige. iZettle er, på trods af det foregående, berettiget til at anlægge sag mod dig ved enhver ret og i enhver jurisdiktion.

27. Aftalegrundlag

Disse Almindelige Handelsbetingelser og eventuelle Tillægsbetingelser udgør det fulde aftalegrundlag mellem dig og os vedrørende leveringen af Tjenesterne. I tilfælde af en konflikt mellem disse Almindelige Handelsbetingelser og eventuelle Tillægsbetingelser og enhver anden politik eller aftale, skal disse Almindelige Handelsbetingelser have forrang for så vidt angår genstanden for disse Almindelige Handelsbetingelser og eventuelle gældende Tillægsbetingelser skal have forrang for så vidt angår genstanden for sådanne Tillægsbetingelser, medmindre andet fremgår af henholdsvis disse Almindelige Handelsbetingelser eller Tillægsbetingelserne.

Medmindre andet fremgår udtrykkeligt heraf, beskriver disse Almindelige Handelsbetingelser samt eventuelle gældende Tillægsbetingelser samtlige vores forpligtelser over for dig og indeholder en udtømmende angivelse af dine beføjelser i forhold til din adgang til og benyttelse af Tjenesterne. Såfremt nogen bestemmelse i disse Almindelige Handelsbetingelser eller eventuelle gældende Tillægsbetingelser måtte blive kendt ugyldig eller uden retskraft i henhold til gældende lov, skal bestemmelsen ændres og fortolkes på en sådan måde, at formålet bag den pågældende bestemmelse opnås i videst muligt omfang under hensyntagen til gældende lov, og de resterende bestemmelser skal forblive i kraft og ikke være påvirket af sådan ugyldighed eller manglende retskraft. De rettigheder som er tillagt os i medfør af disse Almindelige Handelsbetingelser samt eventuelle gældende Tillægsbetingelser, udelukker ikke hinanden og begrænser på ingen måde andre rettigheder, som vi måtte have i medfør af lov.

28. Force majeure

Ingen part skal være ansvarlig for forsinket behandling eller anden manglende opfyldelse af sine forpligtelser, som skyldes hændelser som brand, telekommunikations- og internetnedbrud, forsyningssvigt, strømsvigt, udstyrsfejl, medarbejderstrejke, optøjer, terrorangreb, leverandørsvigt eller andre hændelser uden for den pågældende parts rimelige kontrol, idet disse begrænsninger dog ikke skal berøre dine forpligtelser i henhold til afsnit 16.

Uanset ovenstående er en part ikke ansvarlig i henhold til disse Almindelige Handelsbetingelser eller eventuelle gældende Tillægsbetingelser (eller dele heraf) i tilfælde af unormale og uforudsete omstændigheder uden for denne parts kontrol, i det omfang konsekvenserne af sådanne omstændigheder ville have været uundgåelige, eller hvor iZettle er bundet af andre juridiske forpligtelser omfattet af EU eller national lovgivning.

29. Fortsat gyldighed

Enhver bestemmelse, der er nødvendig for at gennemføre eller håndhæve formålet med disse Almindelige Handelsbetingelser og eventuelle gældende Tillægsbetingelser skal fortsat have gyldighed og forblive i kraft i overensstemmelse med dens vilkår efter opsigelsen af disse Almindelige Handelsbetingelser og eventuelle gældende Tillægsbetingelser.

DEL 3 – PARTNERAPPLIKATIONER OG YDERLIGERE TJENESTERS

30. Partnerapplikation

Via indstillingerne for din iZettle-konto kan du give, fjerne eller administrere autorisationer til visse tredjepartstjenesteudbydere (”Partnere”) til at foretage bestemte handlinger på dine vegne ved at koble sig til din iZettle-konto, så som at tilgå og hente dine iZettle-Kontolegitimationsoplysninger. Ved at autorisere en tredjepartssoftwareapplikation (en ”PartnerApp”) til at koble sig til din iZettle-konto, bemyndiger og instruerer du iZettle til at tillade PartnerApp’en at foretage sådanne handlinger, som følger af dine autorisationer. Når en PartnerApp én gang er autoriseret, vil den vedblive med at have adgang til din iZettle-konto og til at have autorisation til at foretage sådanne handlinger, som følger af dine autorisationer, indtil du aktivt tilbagekalder din autorisation ved at ændre indstillingerne i din iZettle-konto. Du anerkender, at en Partners adgang til dine iZettle-Kontolegitimationsoplysninger og brugen af en hvilken som helst tjeneste hos en Partner, udelukkende er reguleret af pågældende Partners vilkår, betingelser og retningslinjer. Du er selv ansvarlig for din adgang til og benyttelse af en PartnerApp, og du opfordres derfor til omhyggeligt at læse vilkår, betingelser og politikker vedrørende din adgang til og benyttelse af en PartnerApp. Du anerkender og accepterer, at du ikke vil holde iZettle ansvarlig for og vil holde iZettle skadesløs for ethvert ansvar som følge af handlinger eller undladelser fra nogen Partnere i forbindelse med autorisationer, du giver.

31. Yderligere tjenester og abonnementer

iZettle (eller andre selskaber inden for iZettle-koncernen) kan tilbyde yderligere tjenester til dig, forudsat at du accepterer de Tillægsbetingelser, der gælder for sådanne yderligere tjenester. Hvor du og iZettle (eller et andet selskab inden for iZettle-koncernen) indgår aftale om levering af yderligere tjenester, finder de Tillægsbetingelser, der gælder for sådanne tjenester, anvendelse mellem iZettle (eller et sådant andet selskab inden for iZettle-koncernen) og dig med hensyn til sådanne tjenester i tillæg til disse Almindelige Handelsbetingelser, og sådanne yderligere tjenester vil blive anset som inkluderet i definitionen af ”Tjenester” i disse Almindelige Handelsbetingelser.

iZettle (eller et andet selskab inden for iZettle-koncernen) kan tilbyde en eller flere af Tjenesterne som et abonnement (”Abonnement”). Ved at oprette et Abonnement, accepterer du, at disse Almindelige Handelsbetingelser vil regulere din adgang til og benyttelse af Tjenester omfattet af Abonnementet i tillæg til eventuelle Tillægsbetingelser. Et Abonnement bliver automatisk fornyet hver måned indtil du opsiger det i overensstemmelse med disse Almindelige Handelsbetingelser eller eventuelle Tillægsbetingelser.

Ved at tilmelde dig en yderligere tjeneste eller et Abonnement, herunder ved udløbet af en eventuel gratis prøveperiode, accepterer du rettidigt at betale det vederlag og eventuelle skatter og afgifter, der fremgår af vores Gebyrplan og/eller indstillingerne for din iZettle-konto, eller i henhold til anden skriftlig aftale til enten (i) os (på vore egne vegne som udbyder af den yderligere tjeneste eller Abonnementet eller på vegne af et sådant andet selskab inden for iZettle-koncernen, der yder den yderligere tjeneste eller Abonnement), eller (ii) sådant andet selskab inden for iZettle-koncernen, der yder den yderligere tjeneste eller Abonnement. Yderligere vederlag kan betales med debetkort, kreditkort, faktura eller fratrukket dine transaktionsprovenuer, alt efter hvad der er relevant. Hvis du tilknytter et debet- eller kreditkort til din iZettle-konto, bemyndiger du os (eller det relevante selskab i iZettle-koncernen) til at opkræve yderligere vederlag ved at hæve på dit tilknyttede debet- eller kreditkort.

Månedligt tilbagevendende vederlag betales forud. Medmindre andet er fastsat i disse Almindelige Handelsbetingelser eller eventuelle Tillægsbetingelser, har du ikke ret til refusion af allerede betalte vederlag. I tilfælde af at du opsiger disse Almindelige Handelsbetingelser eller eventuelle Tillægsbetingelser i overensstemmelse med afsnit 23, har du ret til at bruge dit Abonnement, indtil næste månedlige vederlag forfalder til betaling.

32. Premium kundeservice

I tilfælde af at du har tilmeldt dig vores tjeneste, som indeholder premium kundeservice, har du adgang til vores kundesupport under udvidede åbningstider på hverdagsaftener og i weekender. Prisen for premium kundeservice fremgår af vores prisliste som er tilgængelig på vores hjemmeside og er eksklusive moms, skatter og andre vederlag.

ALMINDELIGE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF IZETTLE – EN PAYPAL-TJENESTE

Senest opdateret og gældende fra: 1. oktober 2020

Disse almindelige vilkår og betingelser inklusiv vilkår, politikker retningslinjer og instrukser henvist til heri, (”Almindelige Vilkår og Betingelser”) er en aftale mellem PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349), et behørigt licenseret luxembourgsk kreditinstitut under tilsyn af den luxembourgske myndighed for den finansielle sektor, Commission de Surveillance du Secteur Financier, (”vi”, “vores” eller “os”) og dig, som enkeltmandsvirksomhed, selskab eller anden juridisk person, som har oprettet en konto hos os (den ”Forretningsdrivende”, ”dig”, ”din”), og regulerer din adgang til og benyttelse af vores tjenester, herunder vores mobile software applikation (”App’en”), hardware, vores hjemmeside (”Hjemmesiden”) og øvrige varer og tjenester, som leveres under iZettle-navnet (tilsammen ”Tjenesterne”).

iZettle er en PayPal-tjeneste. Enhver henvisning til ”PayPal” eller ”PayPal-gruppen” i disse Almindelige Vilkår og Betingelser eller Tillægsbetingelserne (defineret nedenfor) skal forstås som gruppen af virksomheder, som direkte eller indirekte kontrollerer, kontrolleres af eller er under fælles kontrol med os.

Ved oprettelse og anvendelse af din iZettle-konto (defineret nedenfor), accepterer og erklærer du dig enig i at overholde disse Almindelige Vilkår og Betingelser. Du accepterer og erklærer dig endvidere enig i at overholde de yderligere vilkår og betingelser, som gælder for de specifikke produkter og tjenesteydelser, du benytter (”Tillægsbetingelser”), eksempelvis Betalingsbetingelserne, og som udgør en integreret del af din aftale med os. Hvis du ikke kan tiltræde disse Almindelige Vilkår og Betingelser (eller hvis du ikke er bemyndiget til at tegne selskabet eller den juridiske person, du repræsenterer), er du ikke berettiget til at tilgå eller benytte Tjenesterne.

Såfremt Tjenesterne benyttes af dine ansatte, eller andre personer som anvender Tjenesterne på dine vegne, påtager du dig at sikre, at disse personer har læst, forstået og accepteret at være bundet af disse Almindelige Vilkår og Betingelser og eventuelle Tillægsbetingelser.

Det er vigtigt, at du forstår de risici og det ansvar, som er forbundet med at benytte Tjenesterne, og du bør læse disse Almindelige Vilkår og Betingelser og Tillægsbetingelserne grundigt, inden du accepterer dem, og inden du begynder at benytte Tjenesterne.

Hvis du har spørgsmål eller bekymringer vedrørende indholdet af disse Almindelige Vilkår og Betingelser eller Tillægsbetingelserne, eller hvis du ønsker at få en bedre forståelse af, hvordan Tjenesterne fungerer, er du meget velkommen til at kontakte os.

DEL 1 – ADGANG TIL OG BENYTTELSE AF TJENESTERNE

1. Oprettelse

For at benytte Tjenesterne skal du oprette en konto hos os: en “iZettle-konto”. Tjenesterne udbydes kun til enkeltmandsvirksomheder, selskaber eller andre enheder, der driver virksomhed med salg af varer og tjenesteydelser, og stilles ikke til rådighed for personlige, familiemæssige eller andre private formal. Du kan kun oprette én iZettle-konto, medmindre vi konkret giver samtykke til oprettelse af yderligere iZettle-konti.

Du skal oprette dig som enkeltmandsvirksomhed, som et selskab eller som en anden af os accepteret juridisk person. Hvis du opretter en iZettle-konto som enkeltmandsvirksomhed, garanterer du over for os, at du ikke handler på vegne af andre eller i andres interesse. Hvis du opretter en iZettle-konto som et selskab eller anden juridisk person, garanterer du over for os, at du er bemyndiget til at oprette en iZettle-konto på vegne af det pågældende selskab eller anden juridiske person.

Hvis du opretter en iZettle-konto som et selskab eller anden juridisk person, vil definitionerne den ”Forretningsdrivende”, ”du”, ”dig”, ”din” og ”dit” referere til dig som fysisk person såvel som til pågældende selskab eller juridiske person. Du garanterer endvidere, at: a) du enten er statsborger eller har lovligt ophold i Danmark, eller er et selskab eller anden juridisk person med bemyndigelse til at udøve erhvervsvirksomhed her i landet, b) du udelukkende vil benytte Tjenesterne som led i handel eller andre erhvervsmæssige formål her i landet, c) du hverken direkte eller indirekte vil benytte Tjenesterne i, eller til, noget andet land uden forudgående aftale herom med os, og at d) du, som fysisk person, er fyldt 18 år og har fuld retsevne, herunder til at acceptere disse Almindelige Vilkår og Betingelser og benytte Tjenesterne i overensstemmelse med vores anvisninger. Hvis du opretter en konto på en virksomheds vegne eller under et firmanavn, erklærer du, at du er bemyndiget til at repræsentere og afgive oplysninger om virksomheden samt til at acceptere disse Almindelige Vilkår og Betingelser og eventuelle Tillægsbetingelser på virksomhedens vegne.

Du vil blive bedt om at oplyse en e-mailadresse og oprette et kodeord for at få adgang til din iZettle-konto og Tjenesterne. Du kan også, på løbende basis, være forpligtet til at afgive visse oplysninger om dig og din virksomhed, herunder dit navn, registreret handelsnavn, registreret adresse, navne du udøver virksomhed under, forretningsadresser, din virksomheds formål og karakter, en komplet beskrivelse af dine produkter og tjenesteydelser, og, hvor det er relevant, oplysninger om din virksomheds personkreds og reelle ejere. Det er nødvendigt, at du giver nøjagtige og fuldstændige oplysninger, når du opretter din iZettle-konto. Det er ligeledes nødvendigt, at du sikrer, at al information løbende holdes opdateret, således at dine oplysninger til enhver tid er nøjagtige, fuldstændige og ajourførte. Du skal informere os om ændringer i dine oplysninger og opdatere disse på din iZettle-konto uden ugrundet ophold.

Du accepterer, at vi må kontakte og dele oplysninger om dig og din iZettle-konto med vores erhververe, udbydere af kortordninger samt til samarbejdspartnere, der består af banker og finansielle institutioner. Denne ret omfatter deling af informationer om dig og dine transaktioner med det formål at kunne overholde regulatoriske forpligtelser, til brug for drift og vedligeholdelse af vores Tjenester, for at oprette og opdatere kundehistorik om dig og for at kunne gennemføre monitorerings- og risikohåndteringsprocesser. For yderligere oplysninger om hvordan vi behandler dine personoplysninger, læs venligst vores Privatlivspolitik.

Vi forbeholder os retten til at suspendere din adgang til og benyttelse af Tjenesterne og til at opsige og lukke din iZettle-konto, hvis de oplysninger, du giver os, er fejlbehæftede, usande eller ufuldstændige, eller hvis du ikke opfylder kravene til oprettelse af en iZettle-konto. Hvis du ikke overholder disse bestemmelser, accepterer du, at dette også vil give os ret til at ophøre med at levere andre PayPal-tjenester til dig.

2. Kontolegitimationsoplysninger

Du er ansvarlig for at sikre, at din e-mailadresse, dit kodeord og andre personlige sikkerhedsforanstaltninger, som du anvender til at tilgå din iZettle-konto og Tjenesterne (”Kontolegitimationsoplysninger”) opbevares sikkert og forsvarligt. Du er forpligtet til at tage alle rimelige skridt for at hemmeligholde dine Kontolegitimationsoplysninger og til ikke at videregive dem til nogen, bortset fra behørigt autoriserede medarbejdere eller repræsentanter for din virksomhed.

Du skal straks informere os via vores Hjemmeside eller ved at kontakte vores kundeservice på help.dk@izettle.com, hvis du opdager eller har mistanke om, at nogle af dine Kontolegitimationsoplysninger er blevet stjålet eller gået tabt, eller hvis uvedkommende har brugt eller forsøgt at bruge din iZettle-konto ved hjælp af dine Kontolegitimationsoplysninger uden din accept.

3. Underkonti

Gennem indstillingerne for din iZettle-konto har du mulighed for at oprette underkonti eller bemyndige dine medarbejdere eller andre relevante repræsentanter (hver enkelt benævnt ”Autoriseret Bruger”) til at anvende sådanne underkonti til at tilgå din iZettle-konto og benytte Tjenesterne på vegne af din virksomhed. Du skal registrere hver Autoriseret Bruger hos os og oprette et brugernavn og et kodeord for, at hver Autoriseret Bruger kan tilgå og benytte Tjenesterne. Vi forbeholder os retten til at begrænse antallet af Autoriserede Brugere, som er tilknyttet din iZettle-konto, eller nægte at oprette en Autoriseret Bruger. Dine Autoriserede Brugere vil alene have adgang til at udføre de specifikke handlinger, som du vælger i indstillingerne for din iZettle-konto.

Du er ansvarlig for at sikre, at dine Autoriserede Brugere overholder disse Almindelige Vilkår og Betingelser og eventuelle Tillægsbetingelser ved benyttelse af din iZettle-konto og Tjenesterne. Vi forbeholder os ret til, til enhver tid, at nægte enhver Autoriseret Bruger adgang til din iZettle-konto og til Tjenesterne. Du bekræfter, at du til enhver tid er ansvarlig for dine Autoriserede Brugeres handlinger eller undladelser og at du vil holde os skadesløse fra ethvert krav opstået som følge af dine Autoriserede Brugeres handlinger eller undladelser i forbindelse med disses brug eller misbrug af din iZettle-konto eller Tjenesterne.

4. Vores rolle

Tjenesterne vil gøre dig i stand til blandt andet at dokumentere kontantbetalinger samt visse andre accepterede betalingsmetoder ved hjælp af App’en på din smartphone eller anden mobile enhed, samt til at indsamle, analysere og kortlægge information genereret i forbindelse med sådanne transaktioner.

Du accepterer, at vi til enhver tid kan opdatere og tilpasse Tjenesterne. Vi vil altid bestræbe os på at underrette dig om sådanne opdateringer og tilpasninger med rimeligt varsel i overensstemmelse med afsnit 18. Vi forbeholder os imidlertid ret til uden varsel at implementere sådanne opdateringer og tilpasninger, som er nødvendige for opretholdelse af systemets sikkerhed eller til overholdelse af gældende love, regler og forskrifter.

Din mulighed for at benytte Tjenesterne er afhængig af adgang til ydelser leveret til dig af tredjeparter (så som internet, datatrafik, netværkstjenester og point of sale-løsninger). I det omfang sådanne tredjeparter opkræver gebyrer for at tilgå og benytte sådanne tjenester og applikationer for at benytte Tjenesterne, er du selv ansvarlig for betalingen af sådanne gebyrer. Vi hverken ejer, kontrollerer eller har noget ansvar for nogen tredjepartstjenester eller softwareapplikationer, som du vælger at benytte i forbindelse med Tjenesterne. Vi accepterer eller påtager os intet ansvar for driften af eller sikkerheden i forbindelse med tredjepartstjenester eller softwareapplikationer, for din manglende evne til at benytte Tjenesterne som et resultat af tredjepartstjenester eller softwareapplikationer eller for din overtrædelse af vilkårene i din kontrakt med nogen tredjepartstjenester eller softwareapplikationer, som et resultat af brug af Tjenesterne eller på anden måde.

5. Servicemål

Om end vi vil gøre os alle rimelige bestræbelser på at levere Tjenesterne uafbrudt, kan vi ikke garantere, at Tjenesterne vil være uberørte af forstyrrelser, forsinkelser eller fejl forårsaget af vores systemer eller leverandører af tredjepartstjenester, generelle internetnedbrud eller force majeure. Du skal underrette os uden ugrundet ophold via vores Hjemmeside eller ved at kontakte vores kundeservice på help.dk@izettle.com, hvis du oplever forstyrrelser, forsinkelser eller fejl i Tjenesterne samt forsyne os med al information og assistance, som med rimelighed kan forlanges for at kunne identificere og afvikle sådanne forstyrrelser, forsinkelser og fejl.

Vi vil fra tid til anden udføre vedligeholdelse og opgraderinger af Tjenesterne, som kan resultere i forstyrrelser, forsinkelser og fejl i Tjenesterne. Vi vil gøre vores bedste for at underrette dig forud for planlagt vedligeholdelse i overensstemmelse med afsnit 18, men vi kan ikke garantere, at sådan underretning altid vil blive givet.

6. Kundeservice og klager

Vi vil yde sædvanlig kundeservice via e-mail, online eller per telefon inden for normal arbejdstid med henblik på at løse problemer relateret til benyttelse af Tjenesterne, App’en, Hjemmesiden og din iZettle-konto. Du er selv ansvarlig for at yde service til dine kunder i relation til ethvert forhold vedrørende dine egne varer og tjenester. Du kan til enhver tid kontakte os via vores Hjemmeside, hvis du ønsker at klage over Tjenesterne.

7. Kompatibilitet

Din brug af Tjenesterne kræver, at du har en kompatibel mobil enhed. Vi gør vores bedste for at føre en opdateret liste over kompatible mobile enheder på vores Hjemmeside, men vi kan ikke garantere, at Tjenesterne er kompatible med din mobile enhed. Det er ikke tilladt at benytte Tjenesterne med en mobil enhed, som er blevet ændret i strid med producentens retningslinjer for software eller hardware.

8. App’en

For at benytte Tjenesterne skal du downloade og installere App’en. Du kan downloade App’en fra Apples ”App Store” eller Google Play. Du skal downloade og benytte den seneste version af App’en, som er tilgængelig samt downloade og installere de opdateringer, som løbende bliver tilgængelige. App’en kan også være tilgængelig i andre formater, herunder som software development kit format (SDK-format).

9. Fejl og uautoriseret eller ulovlig brug

Du skal straks underrette os via vores hjemmeside eller ved at kontakte vores kundeservice på help.dk@izettle.com, hvis du opdager eller har mistanke om, at der er opstået en fejl, eller at uautoriseret eller ulovlig brug af din iZettle-konto har fundet sted. Hvis muligt opfordres du endvidere til straks at ændre dine Kontolegitimationsoplysninger for at forhindre yderligere fejl og/eller uautoriseret eller ulovlig brug. Du skal forsyne os med al oplysning og information i din besiddelse vedrørende omstændighederne ved sådanne fejl og/eller uautoriseret eller ulovlig brug af din iZettle-konto samt tage alle rimelige skridt, som vi måtte anmode om i forbindelse med en undersøgelse af forholdet.

10. Skatter og afgifter

Du er ansvarlig for at opgøre enhver skat eller afgift, som skal opkræves, indberettes, betales eller indeholdes, uanset grundlaget herfor, som følge af salg af dine egne varer og tjenesteydelser og alle betalinger, som du modtager som led i din brug af Tjenesterne (”Skatter og Afgifter”). Du er selv ansvarlig for at opkræve, indeholde, indberette og betale korrekte skatter og afgifter til den relevante skattemyndighed. Vi er ikke forpligtet til, og vil ikke, vurdere om og hvorvidt der er skattemæssige konsekvenser forbundet med nogen transaktion, og vi påtager os intet ansvar for at opgøre, opkræve, indberette eller betale nogen skatter eller afgifter opstået som følge af en transaktion.

11. Dit privatliv

Dit privatliv og beskyttelsen af dine personoplysninger er vigtig for os. Du bekræfter at have modtaget og i sin helhed læst vores Privatlivspolitik, som med denne henvisning er inkorporeret i disse Almindelige Vilkår og Betingelser, og som forklarer, hvordan og til hvilke formål vi indsamler, bruger, opbevarer, videregiver og beskytter de informationer, du har givet til os.

Vi er ansvarlige for opretholdelsen af sikkerheden for personoplysninger, som er i vores besiddelse. Vi har implementeret administrative, tekniske og organisatoriske foranstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som opbevares på vores servere, mod uautoriseret adgang og hændelig undergang, ændring eller videregivelse. Vi kan dog ikke garantere, at uvedkommende parter aldrig vil være i stand til at overkomme disse foranstaltninger eller bruge sådanne oplysninger til uvedkommende formål.

12. Andres privatliv

Du bekræfter og erklærer dig enig i, at du vil beskytte og, medmindre dette måtte være påkrævet ved lov, ikke vil videregive, registrere eller på anden måde behandle oplysninger, som du modtager om dine kunder eller andre tredjeparter ved brug af Tjenesterne. Du skal underrette os via vores Hjemmeside eller kontakte vores kundeservice på help.dk@izettle.com uden ugrundet ophold, hvis du bliver opmærksom på nogen mistænkelig eller uautoriseret adgang til eller videregivelse af sådanne oplysninger. Du må ikke videregive eller distribuere nogen oplysninger om dine kunder eller andre tredjeparter eller bruge sådanne oplysninger til markedsføring eller andre formål, medmindre du har sikret et relevant juridisk grundlag - i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning - inden en sådan videregivelse eller distribution. . Du er selv ansvarlig for overholdelse af gældende databeskyttelseslovgivning i din jurisdiktion, herunder gældende krav til eksempelvis registrering eller underretning af den relevante tilsynsmyndighed, hvor det er relevant, gennemførsel af passende sikkerhedsforanstaltninger og sørge for at kunder og tredjeparter informeres om brug af deres personoplysninger, inklusiv, men ikke begrænset af, hvordan vi (eller andre selskaber inden for PayPal-gruppen) anvender sådanne personoplysninger.

13. Dit indhold

I forbindelse med din iZettle-konto, forretningsfortegnelse og din benyttelse af Tjenesterne, vil du have mulighed for at uploade billeder, logoer, varer eller andre materialer eller information (“Indhold”). Du accepterer, at du ikke vil uploade eller tilgængeliggøre noget Indhold, som du ikke selv har skabt, eller medmindre du har samtykke dertil fra rettighedshaveren. Du giver os, vores associerede selskaber og efterfølgende rettighedshavere en global, ikke-eksklusiv, vederlagsfri, fuldt betalt, overdragelig, licensérbar ret til at benytte, reproducere, modificere, tilpasse, offentliggøre, skabe afledte værker, distribuere, offentligt udføre og offentligt fremføre dit Indhold på ethvert medium for at kunne levere og markedsføre Tjenesterne. Du bevarer enhver ret over dit Indhold med forbehold for de rettigheder, du har givet os i disse Almindelige Vilkår og Betingelser. Du er berettiget til at modificere eller fjerne dit Indhold via din iZettle-konto eller ved at opsige din iZettle-konto, men dit Indhold kan forblive i historiske, arkiverede eller cachelagrede kopier og versioner deraf, som er tilgængelige på eller via Tjenesterne.

Du accepterer, at du ikke vil uploade eller tilgængeliggøre Indhold eller på anden måde overføre, transmittere, distribuere eller formidle noget materiale via Tjenesterne, som a) er falsk, vildledende, ulovligt, frastødende, uanstændigt, sjofelt, pornografisk, injurierende, truende, chikanerende, hadsk eller krænkende, b) tilskynder til adfærd, der vil blive betragtet som en strafbar handling eller giver anledning til civilretligt ansvar, c) overtræder eller strider mod nogen pligt over for, eller rettigheder, for nogen fysisk eller juridisk person, herunder ret til omtale, privatliv eller immaterielle rettigheder, d) indeholder beskadigede data eller andre skadelige, forstyrrende eller ødelæggende filer, eller e) efter vores skøn er uhensigtsmæssigt, eller som kan udsætte os, vores associerede selskaber eller kunder for skade eller ansvar af nogen art.

14. Dine garantier

Ved at acceptere disse Almindelige Vilkår og Betingelser accepterer du, at du ikke vil bruge vores Tjenester i forbindelse med de virksomheder eller aktiviteter, som fremgår på listen over Forbudte segmenter, og at du til enhver til tid vil overholde vores Politik om godkendt brug.

Udover andre garantier beskrevet i disse Almindelige Vilkår og Betingelser garanterer du os, at: a) du opfylder betingelserne for at kunne oprette dig og benytte Tjenesterne og er berettiget og bemyndiget, samt er i stand til at indgå og leve op til disse Almindelige Vilkår og Betingelser, b) det navn, du har angivet i forbindelse med oprettelsen, er dit navn eller forretningsnavn under hvilket du sælger varer og/eller tjenesteydelser, c) du og din brug af Tjenesterne vil overholde alle love, regler og forskrifter, der gælder for din virksomhed, herunder, men ikke begrænset til, forbrugeres rettigheder i overensstemmelse med direktiv 2011/83/EU om forbrugerrettigheder, direktiv 2005/29/EF om urimelig handelspraksis, direktiv 93/13/EØF om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler og direktiv 2000/31/EF om elektronisk handel, som implementeret i gældende lokal lovgivning, samt eventuelle gældende skattelove og regler, og d) du hverken direkte eller indirekte vil benytte Tjenesterne til svigagtig virksomhed eller på nogen måde for at forstyrre brugen af ​​Tjenesterne.

15. Dit ansvar og skadesløsholdelse

Du er ansvarlig for alle forpligtelser, som en tredjepart og/eller vi pådrager os, og som er forårsaget af din adgang til og benyttelse af Tjenesterne og/eller udspringer fra dit brud på en af bestemmelserne i disse Almindelige Vilkår og Betingelser og eventuelle Tillægsbetingelser. Du accepterer at refundere en sådan tredjepart og/eller os for alle sådanne forpligtelser.

Uanset ovenstående eller eventuelle andre bestemmelser i disse Almindelige Vilkår og Betingelser eller eventuelle Tillægsbetingelser, accepterer du at forsvare, kompensere og holde os og vores respektive ledelsesmedlemmer, agenter, associerede selskaber og repræsentanter skadesløse fra og mod ethvert krav (herunder alle krav fra tredjemand), omkostninger, retssag, fordring, tab, forpligtelse, skade, handling, efterfølgende dom, straf, rente og udgift (inklusiv, og ikke begrænset til, rimelige udgifter til advokater), der udspringer af eller er relaterede til: a) ethvert af dine faktiske eller formodede brud på bestemmelserne i disse Almindelige Vilkår og Betingelser eller eventuelle Tillægsbetingelser, b) din uretmæssige og ukorrekte brug af Tjenesterne, c) din overtrædelse af en tredjeparts rettigheder, herunder men ikke begrænset til beskyttelse af personlige oplysninger eller immaterielle rettigheder, d) tredjeparters erstatningsforpligtelser som vi direkte eller indirekte afholder som følge af dine handlinger eller undladelser, og e) din overtrædelse af gældende love, regler eller forskrifter i din jurisdiktion.

16. Ingen garantier

Vi tilbyder Tjenesterne til dig som de er og forefindes uden nogen garantier eller betingelser, udtrykkelige eller stiltiende, undtagen som specifikt angivet i disse Almindelige Vilkår og Betingelser. Vi garanterer ikke vedvarende, uafbrudt eller sikker adgang til nogen del af Tjenesterne, og vi er ikke ansvarlige for eventuelle afbrydelser eller forringelser af Tjenesterne under disse Almindelige Vilkår og Betingelser.

Uden at begrænse ovennævnte, garanterer vi ikke, at Tjenesterne er nøjagtige, pålidelige eller korrekte, at Tjenesterne opfylder dine krav, at Tjenesterne vil være uafbrudt eller sikkert tilgængelige på et bestemt tidspunkt eller lokation, at enhver defekt eller fejl vil blive rettet, eller at Tjenesterne er fri for virus eller andre skadelige komponenter. Din brug af Tjenesterne er på eget ansvar; indhold eller data downloadet eller på anden måde rekvireret gennem brug af Tjenesterne, er downloadet på din egen risiko og du er selv ansvarlig for eventuelle skader på vores ejendom eller tab af data som resultat af sådan download.

17. Ansvarsbegrænsning

Vi er under ingen omstændigheder ansvarlige for følgende typer af skader, der opstår under eller i forbindelse med din brug af Tjenesterne, disse Almindelige Vilkår og Betingelser, eventuelle Tillægsbetingelser eller andet: a) indirekte skader eller tab eller følgeskader (herunder tab af overskud, goodwill, kontrakter, indtægt eller forventede besparelser, selv om vi er oplyst om muligheden for sådanne skader, b) tab eller korruption af data, c) tab eller skade som ikke stammer direkte fra vores brud på disse Almindelige Vilkår og Betingelser eller eventuelle Tillægsbestemmelser, d) tab eller skade ud over tabet eller skade som er direkte forårsaget af dit brud på disse Almindelige Vilkår og Betingelser eller eventuelle Tillægsbetingelser (forudsat at du er i stand til at bevise sådanne tab eller skader), eller e) tab eller skade som du pådrager dig som følge af handlinger eller undladelser begået af dig eller en tredjepart, eller vores forpligtelse til at overholde gældende lovgivning, handlinger eller undladelser begået af statslige myndigheder, krigshandling, ulykke, naturkatastrofe, strejke, blokade eller andre lignende begivenheder, uanset om vi er årsagen til hændelsen eller genstand for den.

Uagtet eventuelle modstridende bestemmelser, der kan være indskrevet i disse Almindelige Vilkår og Betingelser eller andre Tillægsbetingelser, vil intet i disse Almindelige Vilkår og Betingelser eller eventuelle Tillægsbetingelser begrænse vores ansvar som følge af vores svig eller svigagtige handlemåde, grove uagtsomhed, bevidste forseelse, eller for død eller personskade som følge af vores uagtsomhed eller i det omfang vi ikke kan begrænse vores ansvar ifølge gældende lovgivning.

Vores fulde ansvar over for dig under eller i forbindelse med disse Almindelige Vilkår og Betingelser og eventuelle Tillægsbetingelser med hensyn til ethvert krav kan ikke overstige det akkumulerede beløb der udgøres af alle vederlag betalt af dig til os for Tjenesterne i løbet af den tremåneders periode der ligger forud for den hændelse, der giver anledning til kravet om ansvar, eller hvis du ikke har brugt Tjenesterne i tre (3) måneder, dit gennemsnitlige månedlige vederlag multipliceret med tre (3).

DEL 2 – ØVRIGE BETINGELSER

18. Meddelelser og informationer

Du accepterer, at vi kan fremsende skriftlige meddelelser og informationer til dig elektronisk ved at slå disse op på vores Hjemmeside, eller ved at e-maile dem til den anførte e-mailadresse knyttet til din iZettle-konto. Sådanne meddelelser og informationer vil blive anset for modtaget af dig inden for firetyve (24) timer fra at de er slået op på vores Hjemmeside eller inden for firetyve (24) timer fra at vi har e-mailet dem til dig, medmindre vi modtager en meddelelse om, at e-mailen ikke er leveret. Til dette formål skal du til alle tider opretholde mindst én gyldig e-mailadresse knyttet til din iZettle-konto. Vi er ikke ansvarlige for e-mails, der ikke leveres, hvis den eneste e-mailadresse du har angivet, ikke er gyldig, eller hvis du har skiftet e-mailadresse, men ikke givet os besked om denne ændring.

Du er forpligtet til at tjekke indgående meddelelser og informationer jævnligt og regelmæssigt. E-mails kan indeholde links til yderligere kommunikation på vores Hjemmeside. Hvor eventuel lovgivning kræver, at vi giver information til dig i varig form, vil vi enten sende dig en e-mail eller sende dig en notifikation, der guider dig til information på vores Hjemmeside på en måde der gør det muligt for dig at beholde informationen i printvenligt format.

Foruden meddelelser til dig via e-mail, forbeholder vi os ret til at kontakte dig via brev eller telefon, hvor det er passende. Enhver meddelelse eller information der sendes med post anses for modtaget af dig fem (5) dage fra afsendelsen.

Du instruerer os i at underrette dig om sikkerhedsrisici, som vi i henhold til gældende lovgivning er forpligtet til at underrette vores kunder om, ved at sende en e-mail til den e-mailadresse, som du har knyttet til din iZettle-konto.

Vi indstiller dit foretrukne sprog baseret på det land, du vælger under oprettelsesprocessen, og vi sender dig standardmeddelelser og information i dit valgte sprog. For ikke-standardiseret kommunikation forbeholder vi os ret til at kommunikere med dig på engelsk.

19. Din licens

Vi giver dig en personlig, begrænset, reversibel, ikke-eksklusiv, uoverdragelig, ikke-underlicensérbar licens til elektronisk at tilgå og benytte Tjenesterne udelukkende til at administrere din iZettle-konto og udnytte eventuelle andre tjenester som gøres tilgængelige gennem App’en i overensstemmelse med disse Almindelige Vilkår og Betingelser og eventuelle Tillægsbetingelser. Tjenesterne inkluderer vores hjemmesider, vores applikationer, software, programmer, dokumentation, værktøjer, internetbaserede tjenester, komponenter og eventuelle opdateringer (herunder softwarevedligeholdelse, serviceinformation, hjælpefunktioner, fejlrettelser eller vedligeholdelsesudgivelser) dertil. Du er berettiget til at downloade opdateringer til Tjenesterne, under eventuelle yderligere betingelser, vi gør dig bekendt med på det tidspunkt, hvor vi gør disse opdateringer tilgængelige.

Selv om vi ønsker, at du skal have glæde af Tjenesterne, må du ikke gøre, eller give en tredjepart tilladelse til at gøre følgende: a) tilgå eller overvåge noget materiale eller information i vores systemer ved hjælp af nogen manuelle processer eller robotter, crawler, scraper eller andre automatiserede metoder, medmindre du har indgået en separat skriftlig aftale med os, der udtrykkeligt tillader dig at fravige dette forbud, b) kopiere, reproducere, ændre, modificere, skabe afledte værker, offentligt fremvise, genudsende, uploade, slå op, overføre, videresælge eller distribuere Tjenesterne eller noget materiale eller information som du modtager eller gives adgang til af os, c) tillade en tredjepart at bruge og drage fordel af Tjenesterne ved udlejning, leasing, timeshare eller andre lignende arrangementer, d) overføre rettigheder tildelt dig under disse Almindelige Vilkår og Betingelser eller eventuelle Tillægsbetingelser, e) overtræde restriktionerne på Tjenesterne, på nogen måde omgå nogen af de tekniske begrænsninger af Tjenesterne, benytte værktøjer til at aktivere funktioner, der ellers er deaktiveret i Tjenesterne, eller dekompilere, afmontere eller på anden måde omdanne Tjenesterne, f) udføre eller forsøge at udføre handlinger, der vil forstyrre Tjenesternes korrekte funktionalitet, hindre andre af vores kunders adgang til og benyttelse af Tjenesterne, eller pålægge en urimelig eller uforholdsmæssigt stor belastning af vores infrastruktur, eller g) på anden måde benytte Tjenesterne til anden end det der er udtrykkeligt tilladt under disse Almindelige Vilkår og Betingelser og eventuelle Tillægsbetingelser.

20. Ejerskab

Tjenesterne er licenseret og sælges ikke. Vi forbeholder os alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er indrømmet dig i disse Almindelige Vilkår og Betingelser og eventuelle Tillægsbetingelser. Tjenesterne er beskyttet af patent-, ophavsrets- og varemærkelovgivningen og anden lovgivning om immaterielle rettigheder og forretningshemmeligheder. I forholdet mellem dig og os er det os, der har ejerskab til titel, varemærke og andre globale immaterielle rettigheder i Tjenesterne og alle kopier af Tjenesterne. Hverken disse Almindelige Vilkår og Betingelser eller eventuelle Tillægsbetingelser giver dig nogen ret til vores varemærker.

Du kan vælge, eller vi kan invitere dig til, at indsende kommentarer eller feedback i relation til Tjenesterne, herunder men ikke begrænset til hvordan man kan forbedre Tjenesterne eller vores andre produkter eller tjenesteydelser (”Feedback”). Ved at indsende Feedback accepterer du, at din tilkendegivelse er vederlagsfri, uopfordret og uden restriktioner, at det ikke vil anbringe os i et tillidsforhold eller under andre forpligtelser, og at vi frit kan bruge din Feedback uden nogen yderligere kompensation til dig og/eller offentliggøre din Feedback på ikke-fortrolig basis eller på anden måde til enhver. Du anerkender endvidere at vi, ved at acceptere din indsendelse, ikke frafalder nogen rettigheder til at bruge lignende eller relaterede ideer tidligere kendt for os, eller udviklet af vores medarbejdere, eller opnået fra andre kilder end dig.

21. Tredjemands hjemmesider

Vores Hjemmeside kan indeholde link til tredjeparters hjemmesider. At vi inkluderer link til hjemmesider, indebærer ikke en godkendelse, støtte eller anbefaling fra os. Du accepterer, at du tilgår sådanne hjemmesider på eget ansvar, og at sådanne hjemmesider ikke er underlagt de vilkår og betingelser, der er indeholdt i disse Almindelige Vilkår og Betingelser eller eventuelle Tillægsbetingelser. Vi fralægger os udtrykkeligt alt ansvar for disse hjemmesider. Din ageren på andre hjemmesider, herunder dem der har et link på vores hjemmeside, er underlagt de regler og politikker, der gælder for den pågældende hjemmeside.

22. Ophør og opsigelse

Disse Almindelige Vilkår og Betingelser og eventuelle Tillægsbetingelser træder i kraft på datoen for din tiltrædelse af dem og forbliver i kraft indtil de opsiges af dig eller af os.

Du kan til enhver tid opsige disse Almindelige Vilkår og Betingelser og eventuelle Tillægsbetingelse ved at lukke din iZettle-konto i overensstemmelse med instruktionerne, som er tilgængelige på vores Hjemmeside, eller på din iZettle-konto eller med tredive (30) dages forudgående varsel ved at kontakte vores kundeservice på help.dk@izettle.com.

Vi kan til enhver tid opsige disse Almindelige Vilkår og Betingelser samt eventuelle Tillægsbetingelser, eller suspendere eller lukke din iZettle-konto efter når vi måtte ønske det ved at give dig 30 dages forudgående varsel, eller forudgående varsel i overensstemmelse med afsnit 18.

Endvidere kan vi til enhver tid opsige disse Almindelige Vilkår og Betingelser samt eventuelle Tillægsbetingelser, eller suspendere eller lukke din iZettle-konto uden forudgående varsel, hvis: a) du overtræder eller på anden måde ikke lever op til nogen af vilkårene i disse Almindelige Vilkår og Betingelser, eventuelle Tillægsbetingelser eller PayPals brugeraftale, b) vi har grund til at tro, at du på nogen måde er involveret i svigagtig aktivitet, hvidvaskning af penge, finansiering af terrorisme eller anden kriminel aktivitet, c) du udgør en uacceptabel kredit- eller besvigelsesrisiko for os, eller d) du erklæres insolvent, bliver genstand for gældssanering, indgår akkord eller lignende gældsordninger, erklæres konkurs eller tages under rekonstruktionsbehandling. Hvis vi er berettiget til at opsige disse Almindelige Vilkår og Betingelser og eventuelle Tillægsbetingelser eller suspendere eller lukke din iZettle-konto, accepterer du, at dette også vil give os ret til at opsige din PayPal-konto (som defineret i Betalingsbetingelserne).

Hvis din iZettle-konto bliver suspenderet eller lukket eller disse Almindelige Vilkår og Betingelser eller Tillægsbetingelser opsiges (af dig eller af os) erklærer du dig enig i: a) fortsat at være bundet af disse Almindelige Vilkår og Betingelser samt eventuelle Tillægsbetingelser indtil eventuelle udestående forpligtelser og forpligtelser mellem dig og os er blevet endelig afregnet, b) at du straks vil standse din brug af Tjenesterne, c) at den licens, der er givet i henhold til disse Almindelige Vilkår og Betingelser og eventuelle Tillægsbetingelser, ophører, d) at vi må slette alle dine oplysninger og kontodata, som er gemt på vores servere, medmindre vi er forpligtet til at opbevare sådanne oplysninger i medfør af gældende lov og e) at vi ikke er ansvarlige over for dig for nogen kompensation, refusion eller erstatning i forbindelse med sletning af dine oplysninger eller Kontolegitimationsoplysninger.

Vi er ikke ansvarlige over for dig for nogen kompensation, refusion eller erstatning i forbindelse med opsigelse af disse Almindelige Vilkår og Betingelser samt eventuelle Tillægsbetingelser, eller lukning eller suspension af din iZettle-konto. Opsigelse af disse Almindelige Vilkår og Betingelser eller af eventuelle Tillægsbetingelser, eller lukning eller suspension af din iZettle-konto vil ikke frigøre dig for dine forpligtelser i henhold til disse Almindelige Vilkår og Betingelser eller eventuelle Tillægsbetingelser.

23. Ændringer og tilpasninger

Til enhver tid har vi ret til at ændre, slette eller føje til disse Almindelige Vilkår og Betingelser og eventuelle Tillægsbetingelser og til at ændre, slette, afbryde eller opstille betingelser for enhver funktion eller del af Tjenesterne. Vi vil give dig tredive (30) dages varsel om enhver ændring, dog altid mindst i overensstemmelse med ufravigelige lovkrav, i overensstemmelse med afsnit 18, og ændringen vil have virkning fra udløbet af varslingsperioden, dog således at vi ikke er bundet af varslingsperioden, såfremt ændringen er påkrævet ved Kortordningsreglerne (som defineret i Betalingsbetingelserne) eller gældende lov, eller vedrører tilføjelse af en ny tjeneste, yderligere funktionalitet til de eksisterende Tjenester eller enhver anden ændring, som efter vores rimelige vurdering hverken vil forringe dine rettigheder eller forøge dine forpligtelser. Under sådanne omstændigheder vil ændringen blive gennemført uden forudgående varsel og med øjeblikkelig virkning.

Såfremt du ikke kan acceptere en ændring, skal du lukke din iZettle-konto. Hvis du ikke gør indsigelse mod en ændring ved at lukke din iZettle-konto inden udløbet af varslingsperioden på tredive (30) dage, anses dette som en accept af ændringen. Du kan til enhver tid lukke din iZettle-konto uden omkostninger, men bemærk at du fortsat kan være ansvarlig over for os, når du opsiger disse Almindelige Vilkår og Betingelser og eventuelle Tillægsbetingelser for eventuelle forpligtelser, du måtte have pådraget dig og er ansvarlig for, inden opsigelsen af ​​disse Almindelige Vilkår og Betingelser og eventuelle Tillægsbetingelser.

24. Overdragelse

Disse Almindelige Vilkår og Betingelser og eventuelle Tillægsbetingelser, samt enhver ret og/eller forpligtelse herunder, kan ikke overdrages eller overføres af dig uden vores forudgående skriftlige samtykke, men kan overføres eller overdrages af os uden dit samtykke og uden restriktioner.

25. Lovvalg og tvister

Disse Almindelige Vilkår og Betingelser og eventuelle Tillægsbetingelser og enhver tvist eller ethvert krav, som udspringer af eller i forbindelse med ethvert forhold reguleret heraf (herunder tvister om erstatning uden for kontrakt) er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med luxembourgsk ret.

Enhver tvist, uenighed eller krav, som udspringer af eller i forbindelse med disse Almindelige Vilkår og Betingelser eller eventuelle Tillægsbetingelser, eller misligholdelse, opsigelse eller ugyldighed heraf, kan alene indbringes for den kompetente ret i Luxembourg by.

26. Aftalegrundlag

Disse Almindelige Vilkår og Betingelser og eventuelle Tillægsbetingelser udgør det fulde aftalegrundlag mellem dig og os vedrørende leveringen af Tjenesterne. I tilfælde af en konflikt mellem disse Almindelige Vilkår og Betingelser og eventuelle Tillægsbetingelser og enhver anden politik eller aftale, skal disse Almindelige Vilkår og Betingelser have forrang for så vidt angår genstanden for disse Almindelige Vilkår og Betingelser og eventuelle gældende Tillægsbetingelser skal have forrang for så vidt angår genstanden for sådanne Tillægsbetingelser, medmindre andet fremgår af henholdsvis disse Almindelige Vilkår og Betingelser eller Tillægsbetingelserne. I tilfælde af en konflikt mellem disse Almindelige Vilkår og Betingelser og enhver anden aftale eller politik, som vedrører genstanden for mere end ét sæt vilkår, aftaler eller politikker, gælder følgende fortolkningsrækkefølge: i) disse Almindelige Vilkår og Betingelser, ii) Tillægsbetingelser og iii) enhver anden aftale eller politik, medmindre andet er udtrykkeligt angivet i et af disse dokumenter.

Medmindre andet fremgår udtrykkeligt heraf, beskriver disse Almindelige Vilkår og Betingelser samt eventuelle gældende Tillægsbetingelser samtlige vores forpligtelser over for dig og indeholder en udtømmende angivelse af dine beføjelser i forhold til din adgang til og benyttelse af Tjenesterne. Såfremt nogen bestemmelse i disse Almindelige Vilkår og Betingelser eller eventuelle gældende Tillægsbetingelser måtte blive kendt ugyldig eller uden retskraft i henhold til gældende lov, skal bestemmelsen ændres og fortolkes på en sådan måde, at formålet bag den pågældende bestemmelse opnås i videst muligt omfang under hensyntagen til gældende lov, og de resterende bestemmelser skal forblive i kraft og ikke være påvirket af sådan ugyldighed eller manglende retskraft. De rettigheder som er tillagt os i medfør af disse Almindelige Vilkår og Betingelser samt eventuelle gældende Tillægsbetingelser, udelukker ikke hinanden og begrænser på ingen måde andre rettigheder, som vi måtte have i medfør af lov.

27. Force majeure

Ingen part skal være ansvarlig for forsinket behandling eller anden manglende opfyldelse af sine forpligtelser, som skyldes hændelser som brand, telekommunikations- og internetnedbrud, forsyningssvigt, strømsvigt, udstyrsfejl, medarbejderstrejke, optøjer, terrorangreb, leverandørsvigt eller andre hændelser uden for den pågældende parts rimelige kontrol, idet disse begrænsninger dog ikke skal berøre dine forpligtelser i henhold til afsnit 15.

Uanset ovenstående er en part ikke ansvarlig i henhold til disse Almindelige Vilkår og Betingelser eller eventuelle gældende Tillægsbetingelser (eller dele heraf) i tilfælde af unormale og uforudsete omstændigheder uden for denne parts kontrol, i det omfang konsekvenserne af sådanne omstændigheder ville have været uundgåelige, eller hvor vi er bundet af andre juridiske forpligtelser omfattet af EU eller national lovgivning.

28. Fortsat gyldighed

Enhver bestemmelse, der er nødvendig for at gennemføre eller håndhæve formålet med disse Almindelige Vilkår og Betingelser og eventuelle gældende Tillægsbetingelser skal fortsat have gyldighed og forblive i kraft i overensstemmelse med dens vilkår efter opsigelsen af disse Almindelige Vilkår og Betingelser og eventuelle gældende Tillægsbetingelser.

DEL 3 – PARTNERAPPLIKATIONER OG YDERLIGERE TJENESTER

29. Partnerapplikationer

Via indstillingerne for din iZettle-konto kan du give, fjerne eller administrere autorisationer til visse tredjepartstjenesteudbydere (”Partnere”) til at foretage bestemte handlinger på dine vegne ved at koble sig til din iZettle-konto, så som at tilgå og hente dine iZettle-Kontolegitimationsoplysninger. Ved at autorisere en tredjepartssoftwareapplikation (en ”PartnerApp”) til at koble sig til din iZettle-konto, bemyndiger og instruerer du os til at give PartnerApp’en tilladelse til at foretage sådanne handlinger, som følger af dine autorisationer. Når en PartnerApp én gang er autoriseret, vil den vedblive med at have adgang til din iZettle-konto og til at have autorisation til at foretage sådanne handlinger, som følger af dine autorisationer, indtil du aktivt tilbagekalder din autorisation ved at ændre indstillingerne i din iZettle-konto. Du anerkender, at en Partners adgang til dine iZettle-Kontolegitimationsoplysninger og brugen af ​​en hvilken som helst tjeneste hos en Partner, udelukkende er reguleret af pågældende Partners vilkår, betingelser og retningslinjer. Du er selv ansvarlig for din adgang til og benyttelse af en PartnerApp, og du opfordres derfor til omhyggeligt at læse vilkår, betingelser og politikker vedrørende din adgang til og benyttelse af en PartnerApp. Du anerkender og accepterer, at du ikke vil holde os ansvarlige for og vil holde os skadesløse for ethvert ansvar som følge af handlinger eller undladelser fra Partnere i forbindelse med autorisationer, som du giver.

30. Yderligere tjenester og abonnementer

Vi (eller andre selskaber inden for PayPal-gruppen) kan tilbyde yderligere iZettle-brandede tjenester til dig som en del af Tjenesterne, forudsat at du accepterer de Tillægsbetingelser, der gælder for sådanne yderligere tjenester. Hvor du og vi (eller et andet selskab inden for PayPal-gruppen) indgår aftale om levering af sådanne Tjenester, finder de Tillægsbetingelser, der gælder for sådanne Tjenester, anvendelse mellem us (eller et sådant andet selskab inden for PayPal-gruppen) og dig med hensyn til sådanne Tjenester. I det omfang, der er fastsat i Tillægsbetingelserne, vil disse Almindelige Vilkår og Betingelser gælde for sådanne Tjenester, og sådanne Tjenester vil blive anset for omfattet af definitionen af ”Tjenester” i disse Almindelige Vilkår og Betingelser.

Vi (eller et andet selskab inden for PayPal-gruppen) kan tilbyde en eller flere af sådanne Tjenester som et abonnement (”Abonnement”). Ved at oprette et Abonnement, accepterer du, at disse Almindelige Vilkår og Betingelser vil regulere din adgang til og benyttelse af Tjenester omfattet af Abonnementet i tillæg til eventuelle Tillægsbetingelser. Et Abonnement bliver automatisk fornyet hver måned indtil du opsiger det i overensstemmelse med disse Almindelige Vilkår og Betingelser eller eventuelle Tillægsbetingelser.

Ved at tilmelde dig enhver yderligere Tjeneste eller et Abonnement, herunder ved udløbet af en eventuel gratis prøveperiode, accepterer du rettidigt at betale det vederlag og eventuelle skatter og afgifter, der fremgår af vores Gebyroplysninger og/eller indstillingerne for din iZettle-konto, eller i henhold til anden skriftlig aftale til enten (i) os (på vore egne vegne som udbyder af den yderligere tjeneste eller Abonnementet eller på vegne af et sådant andet selskab inden for PayPal-gruppen, der yder den yderligere tjeneste eller Abonnement), eller (ii) sådant andet selskab inden for PayPal-gruppen, der yder den yderligere tjeneste eller Abonnement. Yderligere vederlag kan betales med debetkort, kreditkort, faktura eller fratrukket dine transaktionsprovenuer, alt efter hvad der er relevant. Hvis du tilknytter et debet- eller kreditkort til din iZettle-konto, bemyndiger du os (eller det relevante selskab i PayPal-gruppen) til at opkræve yderligere vederlag ved at hæve på dit tilknyttede debet- eller kreditkort.

Månedligt tilbagevendende vederlag betales forud. Medmindre andet er fastsat i disse Almindelige Vilkår og Betingelser eller eventuelle Tillægsbetingelser, har du ikke ret til refusion af allerede betalte vederlag. I tilfælde af at du opsiger disse Almindelige Vilkår og Betingelser eller eventuelle Tillægsbetingelser i overensstemmelse med afsnit 22, har du ret til at bruge dit Abonnement, indtil næste månedlige vederlag forfalder til betaling.

31. Kundeservice

Kundeservice-funktionen (”Kundeservice”) giver dig mulighed for uafhængigt, i forbindelse med at dine kunder betaler til dit salgssted eller derefter via en e-mailinvitation, at indsamle kundens e-mailadresse og efterfølgende gemme og behandle din kundes e-mailadresse på din iZettle-konto (”Kundeoplysninger”). Du må kun bruge Kundeoplysningerne til at kontakte dine kunder til markedsføringsformål, forudsat at dette sker i overensstemmelse med alle gældende love, regler og forskrifter samt din privatlivspolitik.

Du er ansvarlig for og garanterer, at du har ret til og har sikret, at du har passende hjemmel til at kunne indsamle, lagre og behandle de Kundeoplysninger, som indhentes gennem brugen af Kundeservice. Du er opmærksom på og accepterer, at du er eneansvarlig for indsamling, lagring og behandling af Kundeoplysningerne.

Du forpligter dig til at overholde vores instruktioner som ændret fra tid til anden vedrørende brugen af Kundeservice.