izettle

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Laatst bijgewerkt: 8 april 2016

iZettle AB, een vennootschap onder Zweeds recht met registratienummer 556806-0734, ("iZettle") en gevestigd aan de Regeringsgatan 59, 111 56 Stockholm, Zweden, levert diensten waarmee debit- en creditcardbetalingen door mobiele telefoons en tablets geaccepteerd kunnen worden (de "Dienst"). Deze algemene voorwaarden, inclusief voorschriften, regels en richtsnoeren waarnaar hierin verwezen wordt (gezamenlijk de "Overeenkomst") bevatten een wettelijke overeenkomst tussen de persoon (de "Gebruiker") met een account bij iZettle (de "Account") en iZettle die de toegang van Gebruiker en het gebruik van de Dienst bepaalt. Deze toegang en dit gebruik zijn onderworpen aan de goedkeuring van iZettle zoals verder beschreven in paragraaf 3.5 hieronder.

iZettle beschikt over een vergunning voor de uitgifte van elektronisch geld en de levering van mobiele betaaldiensten onder de Zweedse Wet inzake Elektronisch Geld (2011:755) respectievelijk de Zweedse Wet inzake Betaaldiensten (2010:751) (gezamenlijk de "Regels") en is geregistreerd bij en wordt gecontroleerd door de Zweedse financiële toezichthouder. Om de Dienst te kunnen leveren, heeft iZettle overeenkomsten afgesloten met wervende banken ("Verkrijgers") voor de levering van wervingsdiensten. De Dienst wordt, in aanvulling op de Regels, bepaald door de voorschriften, regels en richtsnoeren van de Verwervers evenals door de voorschriften, regels en richtsnoeren (gezamenlijk de "Kaartregels") van die kaartsystemen waarvan de kaarten als betaalmiddel door de Dienst geaccepteerd kunnen worden, met inbegrip van Visa Europe Ltd, MasterCard Europe SPRL, American Express en andere geldende kaartsystemen (gezamenlijk de "Kaartsystemen").

Met een verklaring op een bepaalde plaats tijdens de registratie erkent Gebruiker dat hij/zij deze Overeenkomst gelezen heeft, ermee instemt en accepteert dat de rechten en plichten van Gebruiker met betrekking tot de Dienst onder deze Overeenkomst vallen en zich vervolgens verplicht zich hieraan te houden. Indien van toepassing, erkent Gebruiker ook ervoor verantwoordelijk te zijn dat alle werknemers van Gebruiker of andere personen die namens Gebruiker gebruikmaken van de Dienst deze Overeenkomst gelezen hebben, ermee instemmen en zich hieraan deze Overeenkomst. Gebruiker blijft echter volledig verantwoordelijk voor elk gebruik van de Dienst met betrekking tot de Account, ongeacht wie er eigenlijk gebruikmaakt van de Dienst. Toepasselijke wetgeving vereist dat bepaalde informatie of mededelingen die iZettle aan Gebruiker zendt schriftelijk gebeuren. Bij gebruik van de Dienst aanvaardt Gebruiker dat mededelingen die iZettle onder toepasselijke wetgeving dient te verzenden en andere informatie met betrekking tot de wettelijke rechten en plichten van Gebruiker elektronisch verzonden mogen worden en dat de elektronische handtekening van Gebruiker onder overeenkomsten en andere documenten hetzelfde bindend effect hebben als wanneer de handtekening schriftelijk was gezet.

DE DIENST

1. Algemeen

1.1 Behoudens paragraaf 15.1 stelt de Dienst Gebruiker in staat betalingen te accepteren gedaan met debit- en creditcards ("Kaarten") via de mobiele telefoon of tablet. Ingevolge deze Overeenkomst neemt iZettle de bedragen die iZettle met de betalingstransacties via de Dienst ontvangen heeft op in de Account van Gebruiker (na aftrek van de kosten genoemd in paragraaf 9 hieronder) en betaalt deze bedragen uit op de bankrekening die Gebruiker hiervoor aangewezen heeft ingevolge paragraaf 22 hieronder. De Account wordt opgeslagen op een centrale server binnen iZettles vestiging in Zweden. Een bedrag gelijk aan het saldo op de Account zal ingevolge de Regels, namens Gebruiker, apart gehouden worden van iZettles kapitaal (maar tezamen met de bedragen namens andere Gebruikers) op een daartoe aangewezen klantenrekening bij een bank.

1.2 Gebruiker verkrijgt toegang tot de Dienst en de Account via de mobiele software-applicatie van iZettle (de "Applicatie") en via de website www.izettle.com/nl (de "Website"). De Dienst kan gebruikt worden met een geschikte debit- en creditcardreader.

1.3 iZettle kan de Dienst te allen tijde herzien of aanpassen. iZettle zal altijd pogen Gebruiker binnen een redelijke termijn van wijzigingen op de hoogte te stellen op de Website en per e-mail aan het e-mailadres zoals opgegeven door Gebruiker of via de Applicatie. iZettle behoudt zich echter het recht voor om deze wijzigingen met onmiddellijke ingang in te laten gaan ter behoud van de beveiliging van hun systemen of om te voldoen aan relevante wetten, regels en voorschriften van de Verkrijgers of de Kaartsystemen.

1.4 Het gebruik van de Dienst kent specifieke beperkingen met betrekking tot de dagelijkse omvang van de kaarttransacties en uitbetalingen op de bankrekening van Gebruiker zoals verder vermeld op de Website. Bij vragen over deze beperkingen kunt u contact opnemen met de klantenservice via help@izettle.com.

2. Voorwaarden voor en beperkingen aan gebruik van de Dienst

2.1 Met de aanvaarding van deze Overeenkomst bevestigt Gebruiker dat: (i) Gebruiker – indien Gebruiker een natuurlijke persoon is – en personen die namens Gebruiker gebruikmaken van de Dienst ten minste 18 jaar zijn, Gebruiker in Nederland woont en (ii) de betalingen die uitgevoerd worden met de Dienst voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving.

2.2 Gebruiker zal de Dienst niet gebruiken voor de ontvangst van betalingen voor goederen en diensten die: (i) tabak bevatten en gekocht worden via Internet, (ii) betrekking hebben op pornografie, inclusief sexclubs, escortservices, prostitutie, tijdschriften, video's of foto's met pornografische inslag en sexspeeltjes in gevallen waarbij deze producten de enige gekochte producten zijn, (iii) betrekking hebben op timesharing, (iv) medicijnen op doktersrecept zijn (tenzij de verkoper alle toepasselijke vergunningen heeft voor de levering van deze medicijnen en deze medicijnen gemaakt worden volgens toepasselijke wet- en regelgeving) of drugs, (v) betrekking hebben op daten (inclusief sexdates), (vi) wapens zijn, (vii) betrekking hebben kansspelen, gokken, loterijen, bingo en andere casinodiensten (dit is niet van toepassing op die gok- en loterijhandelingen uitgevoerd onder de geldende wetgeving en toegestaan door alle betreffende toezichthoudende autoriteiten), (viii) betrekking hebben op zogenaamde anonieme diensten, (ix) betrekking hebben op vouchers die langer geldig zijn dan 36 maanden, (x) betrekking hebben op virtueel geld, (xi) betrekking hebben op erotisch dansen of soortgelijke diensten, (xii) financiële diensten vormen, of (xiii) wettelijk verboden zijn of, naar goeddunken van iZettle, anderszins twijfelachtig zijn vanuit het oogpunt van risico's, klachten of reputatie. Naar eigen goeddunken van iZettle zal zij besluiten of het gebruik van de Dienst door Gebruiker toe te schrijven is aan één van bovengenoemde producten of diensten en dus niet volgens deze Overeenkomst is.

2.3 Gebruiker zal geen: (i) prijsdrempel hanteren voor acceptatie van een Kaart, (ii) hogere prijs of extra kosten in rekening brengen voor gebruik van een Kaart in verband met een betalingstransactie, (iii) contanten verrekenen tijdens de betalingstransactie, (iv) betalingstransacties uitvoeren op andere grondgebied dan dat van Nederland en in andere valuta dan Euro (€), (v) om welke reden dan ook onderscheid maken tussen Kaarten, (vi) betalingstransacties klaarzetten voor verwerking of, direct of indirect, die crediteren welke niet voortvloeien uit een betalingstransactie direct tussen Gebruiker en een kaarthouder of betalingstransacties waarvan Gebruiker weet of dient te weten dat deze frauduleus zijn of zonder toestemming van een kaarthouder gebeuren, (vii) betalingstransacties klaarzetten voor verwerking die de herfinanciering van een bestaande plicht van een kaarthouder vertegenwoordigen, (viii) kaarthouders verzoeken af te zien van hun recht om betalingstransacties te betwisten, (ix) kaarthouders verzoeken hun PIN-code te geven op enig moment tijdens de betalingstransactie; (x) indien een kaarthouder een chip- of PIN-kaart gebruikt, gegevens afdrukken die verwijzen naar de PIN van kaarthouder bij een ontvangst of (xi) een enkele aankoop van goederen en/of diensten verwerken als verschillende betalingstransacties.

2.4 Gebruiker mag de Dienst niet gebruiken voor het uitvoeren van betalingstransacties met Kaarten die van Gebruiker zijn of op diens naam geregistreerd zijn.

2.5 Voor levering van de Dienst heeft iZettle bepaalde afspraken gemaakt met haar verkrijger en de Kaartsystemen. De verkrijger en de Kaartsystemen stellen bepaalde grenzen aan de jaarlijkse omvang van de kaarttransacties van Gebruiker op Kaarten van MasterCard en Visa respectievelijk aan het gebruik van de Dienst. De grens opgelegd voor zowel MasterCard als Visa is USD 100.000. Mocht de jaarlijkse omvang van de kaarttransacties van Gebruiker op hetzij MasterCard- of Visa-Kaarten met het gebruik van de Dienst dit bedrag overschrijden, of het equivalent hiervan in Euro's (€), dan zal iZettle Gebruiker hiervan in kennis stellen en Gebruiker de optie geven om een uitgebreidere overeenkomst af te sluiten ( een “Premium iZettle Handelsovereenkomst”) dat de verkrijger van iZettle als partij bevat zodat het gebruik van de Dienst kan voortduren. Indien Gebruiker niet geaccepteerd kan worden onder een Premium iZettle Handelsovereenkomst, zal iZettle niet langer in staat zijn om verdere transacties te accepteren buiten bovengenoemde grenzen. In een dergelijk geval kan iZettle ook vereist worden de levering van de Dienst stop te zetten en deze Overeenkomst te beëindigen volgens paragraaf 26.3 hieronder. Gebruiker zal iZettle onmiddellijk informeren wanneer hij verwacht dat de jaarlijkse omvang van de kaarttransacties bovengenoemde grenzen zal overschrijden.

2.6 Indien Gebruiker deze Overeenkomst als individu afsluit en, naar de redelijke mening van iZettle, de jaarlijkse omzet met betrekking tot de Account van Gebruiker, het aantal betalingen geaccepteerd door Gebruiker of het gebruik van de Dienst door Gebruiker anderszins erop duidt dat werkzaamheden van Gebruiker bedrijfsactiviteiten zijn, dan zal iZettle Gebruiker ervan in kennis stellen dat iZettle de levering van de Dienst kan stopzetten en Gebruiker de optie geven om in plaats hiervan deze Overeenkomst af te sluiten via een bedrijf. Mocht Gebruiker in dat geval niet ermee akkoord gaan om deze Overeenkomst aan te gaan via een bedrijf, dan mag iZettle de Overeenkomst beëindigen ingevolge paragraaf 26.3.

2.7 Gebruiker zal niet verwijzen naar iZettle, de Verkrijgers of de Kaartsystemen als zijnde ondersteuners van de goederen en/of diensten van Gebruiker.

3. De Account en verbinding met de Dienst

3.1 Voor het gebruik van de Dienst dient Gebruiker een Account aan te maken. Gebruiker is verplicht om correcte en volledige informatie te geven bij registratie van de Account. Mocht deze informatie veranderen, dan stemt Gebruiker ermee in iZettle steeds onmiddellijk van deze veranderingen op de hoogte te stellen door het updaten van zijn Account. Mocht Gebruiker iZettle niet van correcte, volledige of actuele informatie voorzien, dan kan het zijn dat iZettle de Dienst niet meer kan leveren of anderszins de Overeenkomst na kan komen. Gebruiker erkent dat iZettle ook de Account van Gebruiker kan blokkeren, toegang kan weigeren tot de Dienst en/of de Overeenkomst kan beëindigen ingevolge paragraaf 26.3, indien correcte, volledige en actuele informatie niet door Gebruiker verstrekt is.

3.2 Om te controleren dat Gebruiker de houder is van de bankrekening waarnaar verwezen wordt in paragraaf 7.1 heeft iZettle het recht om benodigde vragen hierover aan de bank in kwestie te stellen. Gebruiker erkent en stemt ermee in dat iZettle hiertoe gerechtigd is en stemt ermee in alle benodigde maatregelen te zullen nemen om iZettle hierbij te helpen.

3.3 Indien de acties waarnaar verwezen wordt in paragraaf 3.2 onthullen, of indien het anderszins bekend wordt bij iZettle, dat de informatie over de bankrekening waarnaar verwezen wordt in paragraaf 7.1 in enig opzicht incorrect of onvolledig is, dan behoudt iZettle zich het recht voor om niets over te maken naar deze bankrekening totdat de informatie gecorrigeerd en aangevuld is door Gebruiker en hierna gecontroleerd is door iZettle (ingevolge paragraaf 3.2). Voor alle duidelijkheid, ongeacht of deze controle uitgevoerd is of niet, aanvaardt iZettle geen enkele verantwoordelijkheid voor geld dat, door de incorrecte of onvolledige informatie aangeleverd door Gebruiker, op een bankrekening is overgemaakt die niet van Gebruiker is.

3.4 Wanneer Gebruiker zich geregistreerd heeft voor de Dienst en deze Overeenkomst goedgekeurd heeft, mag iZettle een kredietonderzoek uitvoeren op Gebruiker en Gebruiker vragen om die documentatie en ander bewijs te leveren zoals redelijkerwijs door iZettle gevraagd wordt, zodat iZettle alle benodigde controles uit kan voeren, en tevreden zijn dat zij hieraan heeft voldaan, onder de EU Anti-witwasrichtlijn 2005/60/EG zoals opgenomen in de Zweedse 2009:62 Wet (Preventie) Witwassen en Terrorismefinanciering en soortgelijke plaatselijk wetgeving en anderszins voor iZettle en/of de Verkrijgers ter naleving van toepasselijke wetgeving. Gebruiker stemt ermee in dat iZettle kredietgegevens kan verkrijgen en stemt ermee in om hierbij te helpen voor zover dit redelijkerwijs nodig is voor iZettle om dit kredietonderzoek uit te voeren. Zie artikel 27 voor verdere informatie.

3.5 iZettle bepaalt naar eigen goeddunken of Gebruiker toegang dient te krijgen tot de Dienst. iZettle is enkel door deze Overeenkomst gebonden nadat zij besloten heeft Gebruiker toegang te geven tot de Dienst.

3.6 De technische eisen aan de mobiele telefoon of het tablet van Gebruiker, zoals voorgeschreven door iZettle, staan op de Website. De Dienst mag niet gebruikt worden tegelijk met een mobiele telefoon of tablet waarbij technologische maatregelen omzeild zijn, bijvoorbeeld door een zogenaamde jailbreak.

3.7 In hoeverre Gebruiker toegang kan hebben tot de Dienst via mobiele telefoon of tablet hangt af van diensten die Gebruiker van derden ontvangt. Deze derden kunnen Gebruiker kosten berekenen voor toegang tot de Dienst (bijvoorbeeld voor toegang tot, en overdracht van data op, internet). Gebruiker alleen is verantwoordelijk voor betaling van deze kosten. Het gebruik van de Dienst door Gebruiker kan ook afhangen van de voorwaarden uit de overeenkomst van Gebruiker met zijn leverancier van mobiele telefoondiensten.

3.8 Indien Gebruiker het contract sluit als consument, kan hij deze Overeenkomst schriftelijk te allen tijde binnen veertien dagen opzeggen, te beginnen op de dag nadat de Overeenkomst gesloten is volgens deze Overeenkomst. Indien Gebruiker deze Overeenkomst geldig opzegt zoals hierboven bedoeld, zal iZettle elke aan Gebruiker verschuldigde terugbetaling doen binnen 30 dagen na de dag waarop Gebruiker de opzegging aan iZettle zond. In dit geval zal iZettle elk bedrag betaald in verband met deze Diensten volledig terugbetalen. iZettle betaalt meestal al het geld dat zij ontvangen heeft van Gebruiker terug via dezelfde methode zoals oorspronkelijk gebruikt door Gebruiker voor betaling van de Dienst. iZettle is echter niet verplicht om aan Gebruiker elke vergoeding terug te betalen voor transacties uitgevoerd middels de Dienst voorafgaand aan de opzegging.

4. Wachtwoordvereisten en beveiliging van inlogdata enz.

4.1 Gebruiker volgt de procedures en veiligheidsinstructies van iZettle op, welke van tijd tot tijd aangepast of bijgewerkt kunnen worden, met betrekking tot het wachtwoord en andere inloginformatie van Gebruiker, die op de Website gevonden kunnen worden.

4.2 Het is de verantwoordelijkheid van Gebruiker om ervoor te zorgen dat het rekeningnummer, wachtwoord en andere inloginformatie voor de Dienst van Gebruiker ("Accountinformatie") veilig opgeslagen worden en dat deze informatie niet aan anderen openbaar gemaakt wordt. Gebruiker stemt ermee in om de Accountinformatie veilig te bewaren, zodat de Dienst ontoegankelijk blijft voor onbevoegde personen. De Accountinformatie is persoonlijk en mag niet overgedragen of gebruikt te worden door iemand anders dan Gebruiker.

4.3 iZettle gaat ervan uit dat Gebruiker de verzender is van betaalopdrachten en andere instructies indien verzonden met gebruik van inloginformatie en het wachtwoord van Gebruiker. Gebruiker dient daarom onmiddellijk iZettle te informeren via de Website of de inloginformatie te wijzigen, indien er een reden is om aan te nemen dat onbevoegden toegang gehad hebben tot deze informatie of hiervan weet hebben.

5. Verplichtingen van Gebruiker met betrekking tot Gebruik van de Dienst

5.1 Bovenop de bepalingen uit paragraaf 3.1 hierboven zal Gebruiker – mits Gebruiker de Dienst niet als consument gebruikt – iZettle informeren over de adressen van al zijn vestigingen en kantoren, alle gebruikte handelsnamen en een complete beschrijving van de producten en diensten zoals geleverd door Gebruiker. Mocht deze informatie veranderen, dan stemt Gebruiker ermee in om iZettle onmiddellijk over deze veranderingen te informeren met het bijwerken van de Account van Gebruiker. Indien informatie incorrect of onvolledig is, dan heeft iZettle het recht om de Account te beëindigen en de toegang van Gebruiker tot de Dienst stop te zetten.

5.2 Gebruiker zal steeds aan alle toepasselijke wetten voldoen en zal, op verzoek van iZettle, die redelijke bijstand geven die noodzakelijk is voor iZettle om aan toepasselijke wetten, voorschriften van de Verkrijgers of de Kaartsystemen en andere aan iZettle opgelegde verplichtingen te voldoen. Gebruiker stemt er verder mee in zich aan de richtsnoeren te houden met betrekking tot de Dienst, zoals deze van tijd tot tijd door iZettle verstrekt worden.

5.3 Gebruiker vrijwaart iZettle van alle claims van derden tegen iZettle ten gevolge van het gebruik van de Dienst door Gebruiker in strijd met deze Overeenkomst, toepasselijke wet- of regelgeving of de voorschriften uitgevaardigd of anderszins toegepast door de Verkrijgers of de Kaartsystemen.

5.4 Gebruiker dient iZettle onmiddellijk in kennis te stellen van faillissementsprocedures, ondercuratelestelling, faillissement, onderzoeken of soortgelijke acties of procedures tegen Gebruiker of een eigenaar van Gebruiker. Gebruiker dient iZettle er ook onmiddellijk van in kennis te stellen indien Gebruiker zich bewust wordt van schending van de wet met betrekking tot deze Overeenkomst of de Dienst.

5.5 Gebruiker garandeert dat alle betalingstransacties te goeder trouw zijn.

6. Licentie

6.1 iZettle verleent Gebruiker een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie voor gebruik van de Applicatie en het recht om andere software van op internet gebaseerde diensten van iZettle te gebruiken die vereist zijn voor gebruik van de Dienst. iZettle verleent Gebruiker het recht om updates van de Dienst te downloaden en installeren zoals iZettle deze van tijd tot tijd aan Gebruiker beschikbaar stelt.

6.2 Gebruiker zal niet (i) de Dienst overdragen, in sublicentie geven, kopiëren, publiceren of verspreiden, (ii) derden toestaan de Dienst te gebruiken, (iii) de rechten overdragen of uitbesteden die Gebruiker verworven heeft onder deze Overeenkomst, of (iv) de technische grenzen van de Dienst omzeilen of de Dienst decompileren of anderszins herbouwen behalve enkel voor zover en onder omstandigheden zoals toegestaan door dwingend recht.

7. Account

7.1 Tegoeden bijgeschreven op de account van Gebruiker worden uitbetaald op een bankrekening aangewezen door Gebruiker volgens paragraaf 22 hieronder.

7.2 Tegoeden die iZettle ontvangen heeft namens Gebruiker met betrekking tot het geld bijgeschreven op de Account van Gebruiker mag vermengd worden met de tegoeden die op deze wijze gehouden worden voor andere gebruikers en mogen gehouden worden op één of meer klantenrekeningen bij een bank of banken hiervoor geselecteerd door iZettle volgens de Regels (de "Klantenrekeningen"). iZettle alleen is gemachtigd voor de totstandkoming en onderhoud van alle Klantenrekeningen.

8. Slapende rekeningen

8.1 Indien er geen activiteiten hebben plaatsgevondenvoor ten minste twee opeenvolgende Jaren op de Account van Gebruiker en er een saldo staat op de Klantenrekeningen voor Gebruiker, dan stelt iZettle Gebruiker hiervan per e-mail in kennis op het e-mailadres opgegeven door Gebruiker en/of via de Applicatie en geeft Gebruiker de gelegenheid om de Account actief te houden of te sluiten en de opname te vragen van een positief saldo dat op de Klantenrekeningen staat. Indien iZettle niet binnen dertig dagen na verzenddatum een reactie ontvangt van Gebruiker, dan zal iZettle de Account automatisch opheffen waarbij de tegoeden van Gebruiker onder het toepasselijk recht vallen en voor zover toegestaan toevallen aan iZettle.

9. Betalingstermijnen

9.1 Door het gebruik van de Dienst gaat u akkoord met het betalen van de vergoedingen zoals die door ons zijn bepaald en berekend in overeenstemming met de bijgevoegde Vergoedingen Bijlage. Door het accepteren van deze overeenkomst, gaat u ermee akkoord dat we de vergoedingen in rekening brengen (als servicekosten) zoals die door ons zijn bepaald en berekend in overeenstemming met de bijgevoegde Vergoedingen Bijlage. De Dienst is een betaaldienst die is vrijgesteld van btw. Wij behouden ons het recht voor om onze tarieven te allen tijde in overeenstemming met artikel 30 aan te passen. De vergoedingen worden berekend op het moment dat een kaarttransactie wordt verwerkt en zullen worden afgetrokken van de gelden die door ons zijn ontvangen en bijgeschreven op uw Account. 9.2 iZettle heeft het recht om het positieve saldo op de Account van Gebruiker te verrekenen met vorderingen die zij onder deze Overeenkomst heeft op Gebruiker.

9.3 Alle kosten worden aan Gebruiker in rekening gebracht in samenhang met de overboeking van het bedrag van iZettles Klantenrekeningen naar de bankrekening van Gebruiker, volgens paragraaf 22 hieronder.

10. Wisselkoersen

10.1 Van tijd tot tijd worden geldende wisselkoersen voor betalingen gedaan in valuta anders dan Euro (€) op de Website geplaatst. Gebruiker zal, voordat iedere betalingstransactie afgerond wordt, de klant informeren dat een valutaomrekening zal plaatsvinden en over de geldende wisselkoers.

11. Levering van de Dienst

11.1 iZettle zal zich redelijkerwijs inspannen om de Dienst 24 uur per dag, zeven dag per week, te leveren. Echter, iZettle garandeert niet dat gedureende deze periode de Dienst vrij zal zijn van fouten en/of storingen.

11.2 iZettle voert van tijd tot tijd onderhoud en upgrades van de Dienst uit, hetgeen kan resulteren in storingen, vertragingen of fouten in de Dienst. iZettle zal pogen om gepland onderhoud vooraf mede te delen, maar kan niet garanderen dat dit bericht altijd verstrekt wordt. Bovendien kan de Dienst fouten of "bugs" bevatten die kunnen leiden tot storingen en fouten. Gebruiker begrijpt dit en stemt ermee in dat iZettle contact opneemt met Gebruiker om Gebruiker te helpen met de Dienst en ook om informatie te vragen die benodigd is om deze fouten op te sporen en te herstellen.

11.3 De toegang van Gebruiker tot de Dienst is afhankelijk van diensten van derden (zoals mobiele telefoniediensten). Gebruiker erkent dat iZettle niet verantwoordelijk is voor de uitvoering van deze diensten van derden.

12. Klachten en de verplichting tot het melden van ongeoorloofde transacties

12.1 Indien Gebruiker (i) fouten in de Dienst wenst op te sporen als basis voor een klacht of (ii) vindt dat er een fout gemaakt is of dat er een ongeoorloofde transactie heeft plaatsgevonden met betrekking tot de Account van Gebruiker, dan dient Gebruiker iZettle van deze klacht of transactie in kennis te stellen onmiddellijk nadat Gebruiker de fout of transactie ontdekt heeft of ontdekt zou moeten hebben, door contact op te nemen met iZettle via de Website.

13. iZettles aansprakelijkheid voor de Dienst

13.1 Behoudens de beperkingen vermeld in paragraaf 14 hieronder is iZettle verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de betalingstransacties gedaan via de Dienst goed uitgevoerd worden, dat betalingsopdrachten die gegeven worden met gebruik van de Dienst goed overgemaakt worden naar de betaaldienstverlener van de kaarthouder en dat tegoeden die bijgeschreven worden op rekening van Gebruiker aan Gebruiker uitbetaald worden zoals verder omschreven in paragraaf 22, tenzij anders vermeld in deze Overeenkomst. Indien een betalingstransactie niet goed wordt uitgevoerd of helemaal niet, dan zal iZettle, op verzoek van Gebruiker, zich redelijkerwijs inspannen om de betalingstransactie op te sporen en Gebruiker van de uitkomst hiervan in kennis te stellen.

13.2 iZettle is verder aansprakelijk voor vergoedingen en/of rente die Gebruiker, indien de gebruiker een consument is, dient te betalen voor een betalingstransactie die niet goed of helemaal niet uitgevoerd is, mits deze fout de schuld is van iZettle. Indien Gebruiker geen consument is, dan is iZettle niet aansprakelijk.

13.3 iZettle is niet aansprakelijk/ verantwoordelijk voor (i) andere gebreken of fouten in of onder de uitvoering van de Dienst (met inbegrip van die vermeld in paragraaf 11.1), (ii) het altijd beschikbaar zijn van de Dienst voor uitvoering van betalingstransacties, of (iii) ongeoorloofde toegang tot of gebruik van Accountinformatie opgeslagen op servers van iZettle, tenzij anders bepaald onder dwingend recht.

13.4 Voor het geval dat iZettle ermee bekend wordt dat een onbevoegde persoon toegang heeft, of heeft gehad, tot Accountinformatie opgeslagen op servers van iZettle, dan zal iZettle de getroffen Gebruikers hierover inlichten en, voor zover mogelijk, details geven over wat voor informatie openbaar gemaakt is.

14. Afwijzing van aansprakelijkheid

14.1 Behoudens paragraaf 14.2, is iZettle niet, onder welke omstandigheid dan ook, aansprakelijk voor indirecte schade, winstderving, verlies van data of andere verliezen die voortvloeien uit het gebruik of niet-gebruik van de Dienst.

14.2 Behoudens paragraaf 14.1 is iZettle aansprakelijk voor overlijden of letselschade veroorzaakt door iZettle, schade opgelopen door Gebruiker door opzet of grove nalatigheid van iZettle of een andere zaak waarvoor het illegaal of onwettig zou zijn als iZettle haar aansprakelijkheid zou uitsluiten of zou pogen dit te doen.

14.3 Behoudens het bovenstaande is iZettle enkel aansprakelijk voor schade door de eigen schuld van iZettle en aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor handelen of nalaten van derden. Verder is iZettle in geen geval aansprakelijk voor schade of verlies van Gebruiker ten gevolge van de verplichting van iZettle om te voldoen aan toepasselijke wetgeving, enig handelen of nalaten van overheidsinstellingen, een daad van oorlog, ongeluk, natuurramp, staking, blokkade of soortgelijke gebeurtenis, ongeacht of iZettle de aanstichter of onderwerp is van deze gebeurtenis.

BETALINGSTRANSACTIES

15. Geaccepteerde creditcards en betaalmethodes etc.

15.1 Als onderdeel van de Dienst kunnen betalingstransacties enkel uitgevoerd worden met de Kaarten die staan vermeld op de Website. De reeks Kaarten die geaccepteerd worden kan te allen tijde en zonder kennisgeving vooraf aangepast worden. Gebruiker zal alle Kaarten vermeld op de Website accepteren voor de hele reeks goederen en/of diensten die hij levert.

15.2 De Dienst kan enkel gebruikt worden voor transacties met aanwezigheid van de kaart, d.w.z. waar zowel de Kaart als de klant fysiek aanwezig zijn ten tijde van de transactie.

16. Controles met betrekking tot een betalingstransactie

16.1 In verband met de betaling zal Gebruiker de volgende controles uitvoeren:

De Kaart

Door middel van visuele inspectie zal Gebruiker ervoor zorgen dat (i) de Kaart niet verlopen is, (ii) het rekeningnummer gestanst op de Kaart overeenstemt met het rekeningnummer op de achterkant van de Kaart, (iii) de Kaart de handtekening bevat van de kaarthouder en dat deze handtekening overeenstemt met eerdere handtekeningen van de kaarthouder op het scherm van het apparaat dat gebruikt wordt voor de Dienst, (iv) de Kaart geen sporen bevat van wijzigingen of anderszins eruit ziet alsof het is gemanipuleerd, (v) de informatie op de Kaart zoals geslacht of de naam van de kaarthouder overeenkomt met de waarneming van Gebruiker, en dat (vi) bij overlegging van een ID-kaart/-document, de naam gestanst op de Kaart hetzelfde is als op de ID-kaart/-document van de kaarthouder. In geval van twijfel met betrekking tot het bovenstaande wordt de Kaart niet geaccepteerd als betaalmethode.

Identificatie

Indien het bedrag van de aankoop een bepaald bedrag overstijgt dat van tijd tot tijd door iZettle vastgesteld wordt, wat in een dergelijk geval meegedeeld wordt via de Applicatie of op andere wijze, dan wordt de kaarthouder gevraagd om een aanvaard identificatiemiddel te overleggen. Indien de kaarthouder niet een dergelijk identificatiemiddel heeft of niet kan bewijzen dat hij/zij de kaarthouder is, dan wordt de Kaart niet geaccepteerd als betaalmiddel.

Handtekening

Gebruiker vergelijkt de handtekening van de kaarthouder op het betalingsbewijs met de handtekening op de Kaart en, indien van toepassing, op het identificatiemiddel zoals overgelegd door de kaarthouder. Bij twijfel hierover kan het zijn dat de Kaart niet geaccepteerd wordt als betaalmiddel.

16.2 Waar een chip- en PIN-kaart gebruikt wordt, vraagt Gebruiker geen handtekening van deze kaarthouder of enig ander identificatiemiddel, tenzij anderszins toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

17. Goedkeuring van de betalingstransactie

17.1 Gebruiker dient ervoor te zorgen dat de kaarthouder de betalingstransactie aanvaardt en dat het bedrag afgetrokken wordt van de rekening van kaarthouder door het tekenen van het elektronische betalingsbewijs met zijn/haar naam op de betreffende plek in de Applicatie, tenzij de Applicatie het gebruik van PIN vereist.

18. Ontvangstbewijzen

18.1 Ontvangstbewijzen worden enkel elektronisch per e-mail of SMS verstrekt door iZettle.

18.2 Op verzoek van een kaarthouder verstrekt Gebruiker een schriftelijk ontvangstbewijs met betrekking tot een uitgevoerde betalingstransactie aan deze kaarthouder.

19. Intrekking van een betalingsopdracht

19.1 De betalingsopdracht mag niet meer ingetrokken worden na het einde van de dag waarop de kaarthouder de betalingsopdracht verzonden heeft of zijn/haar toestemming gegeven heeft om de betalingstransactie uit te voeren.

20. Bevestigingen van transacties

20.1 U kunt alle informatie over uw transacties inzien door in te loggen op uw Account. U heeft daar ook toegang tot rapporten die u kunt downloaden. Deze rapporten bevatten ook alle informatie omtrent ingehouden vergoedingen, andere kosten ten laste van uw Account in de relevante periode en informatie omtrent betalingen ten aanzien van uw bankrekening. U kunt de informatie over de transacties opslaan en de gegevens ongewijzigd reproduceren door bijvoorbeeld een kopie te printen. Wij voorzien u van informatie over de transacties, waarbij u door middel van een referentie de mogelijkheid heeft iedere transactie te identificeren. Tevens kunt u daarmee het bedrag van de transactie (in de relevante munteenheid) dat is bijgeschreven op uw Account en de relevante vergoeding voor de transactie controleren. Door acceptatie van deze Overeenkomst, gaat u ermee akkoord dat wij de informatie over merk, applicatie, betaalinstrument en op de transactie toepasselijke afwikkelingsvergoedingen, indien van toepassing, samenvoegen en dat wij deze informatie aan u periodiek, minstens eenmaal per maand, via uw Account beschikbaar stellen in een formaat dat u kunt opslaan en reproduceren in ongewijzigde vorm (zoals PDF). Bij beëindiging van de Overeenkomst is iZettle, behalve waar bepaald door de wet, niet verplicht om documentatie of andere informatie in verband met een transactie uitgevoerd met de Dienst op te slaan of te verstrekken.

21. Terugbetaling en teruggave

21.1 Met de acceptatie van deze Overeenkomst stemt Gebruiker ermee in om alle terugbetalingen en aanpassingen voor teruggave van zijn producten en/of diensten via de Dienst op de kaart van de klant in te dienen volgens de algemene voorwaarden van deze Overeenkomst en de geldende Kaartsysteemvoorschriften. De Kaartsysteemvoorschriften vereisen dat Gebruiker (i) een eerlijk teruggave-, annulerings- en aanpassingsbeleid hanteert, (ii) het teruggave- en annuleringsbeleid van Gebruiker openbaar maakt aan klanten ten tijde van de aankoop, (iii) geen terugbetaling in contanten geeft aan een klant in verband met een kaarttransactie, tenzij dit wettelijk vereist wordt, en (iv) geen contanten of ander voorwerp van waarde accepteert ter voorbereiding van een kaarttransactieterugbetaling.

21.2 Volledige terugbetaling dient het exacte bedrag te zijn van de oorspronkelijke transactie inclusief belastingen, administratiekosten en overige kosten. Het terugbetalingsbedrag mag niet hoger zijn dan het oorspronkelijke verkoopbedrag behalve met een bedrag gelijk aan restitutie aan een klant voor frankeerkosten gemaakt voor de retourzending van producten. Terugbetalingen verwerkt met gebruikmaking van de Dienst dienen binnen 30 dagen na de oorspronkelijke transactie ingediend te zijn. Voor verwerkte terugbetalingen zal iZettle het terugbetalingsbedrag (inclusief toepasselijke heffingen) aftrekken van (i) tegoeden verschuldigd aan Gebruiker voor de verwerking van andere kaarttransacties, of (ii) tegoeden op de Account van Gebruiker. Indien deze financiën onvoldoende zijn, machtigt Gebruiker iZettle om een afschrijving te doen van de bankrekening van Gebruiker voor het bedrag dat benodigd is voor het afronden van de terugbetalingstransactie op de kaart van de klant. Indien iZettle geen toegang heeft tot de bankrekening van Gebruiker via een automatische afschrijving, dan stemt Gebruiker ermee in om alle verschuldigde tegoeden op eerste verzoek daartoe aan iZettle te voldoen. Gebruiker is enkel verantwoordelijk voor de acceptatie en verwerking van retourzendingen van haar producten en/of diensten. iZettle is niet verantwoordelijk voor of verplicht om deze retourzendingen te verwerken.

22. Uitbetalingen op de bankrekening van Gebruiker

22.1 Tegoeden gecrediteerd aan Gebruiker voor een betalingstransactie worden niet overgemaakt naar de bankrekening van Gebruiker totdat de transactie geacht wordt voltooid te zijn. Een betalingstransactie zal, voor dit doel, geacht worden voltooid te zijn wanneer iZettle de tegoeden van de betreffende Verkrijger of Kaartsysteem ontvangen heeft, afhankelijk van het geval, op de Klantenrekeningen. Wanneer iZettle de bankrekening van Gebruiker gecontroleerd heeft, zal iZettle overgaan tot betaling van de tegoeden gecrediteerd aan Gebruiker (minus heffingen, terugvorderingen, terugboekingen, vorderingen en andere aan iZettle verschuldigde tegoeden) op de bankrekening van Gebruiker op de werkdag onmiddellijk volgend op de werkdag waarop iZettle de tegoeden op de Klantenrekeningen ontvangen heeft, tenzij anderszins vermeld in deze Overeenkomst. Afhankelijk van de gebruikte cardreader en of de klant van Gebruiker de betalingstransactie goedgekeurd heeft met een handtekening of PIN of anderszins vanwege een risico- en transactiegeschiedenis, kan de betaling van tegoeden op de bankrekening van Gebruiker variëren al naargelang de tijdsbestekken en beperkingen zoals van tijd tot tijd medegedeeld aan Gebruiker. Informatie betreffende de geldende tijdsbestekken en beperkingen kan teruggevonden worden op de Website. Via de Website wordt Gebruiker geïnformeerd over gestarte betalingen op de bankrekening van Gebruiker. Met de Account kan Gebruiker alternatieve uitbetalingsmethodes kiezen en/of iZettle opdracht geven om een restant op de Account te houden voor terugbetalingen.

22.2 iZettle behoudt zich het recht voor betalingen op de bankrekening van Gebruiker aan te houden en toegang tot tegoeden op de Account van Gebruiker te beperken wanneer iZettle een onderzoek uit dient te voeren of een lopend geschil op dient te lossen met betrekking tot de Account van Gebruiker en/of waar nodig om te voldoen aan de geldende wetgeving of een rechterlijke beschikking, of indien anderszins verzocht voor wetshandhaving of door een overheidsinstantie. iZettle behoudt zich verder het recht voor om betalingen op de bankrekening van Gebruiker op te schorten of uit te stellen of een bedrag van de tegoeden aan te wijzen dat iZettle op de Account van Gebruiker op een aparte reserverekening dient te houden of om de verplichtingen van Gebruiker onder deze Overeenkomst veilig te stellen.

23. Terugvorderingen en betwiste transacties

23.1 Een aan een transactie toe te rekenen bedrag kan ten laste van de tegoeden worden geboekt die op de Klantenrekening voor Gebruiker staan, of, indien dit bedrag reeds aan Gebruiker betaald is, teruggeëist worden van Gebruiker (waarbij een dergelijke actie een "Terugvordering" vormt) indien de transactie: (i) op enige wijze betwist wordt (inclusief met betrekking tot de niet-levering van de geleverde goederen of diensten of wanner zij niet aan de vereiste normen voldoen), (ii) om welke reden dan ook teruggeboekt wordt door het betreffende Kaartsysteem, de Verkrijger, de klant of de uitgever van de kaart, (iii) niet toegestaan wordt of iZettle reden heeft om aan te nemen dat de transactie niet toegestaan is, of (iv) beweerdelijk illegaal, dubieus is of strijdig met deze Overeenkomst of voorschriften van de Verkrijgers of de Kaartsystemen. Gebruiker kan geen betalingstransactie opnieuw indienen of verwerken die onderwerp is geweest van een Terugvordering.

23.2 Voor elke transactie waarvan iZettle vermoedt dat deze in een Terugvordering kan eindigen, heeft iZettle het recht om een aan Gebruiker verschuldigd bedrag in te houden dat gelijk is aan het waarschijnlijke bedrag van de Terugvorderingen van de Klantrekeningen tijdens de bepaling of een Terugvordering van toepassing is. Met betrekking tot een Terugvordering mag iZettle ook de tegoeden die op de Klantrekening voor Gebruiker staan belasten of van Gebruiker een bedrag opeisen gelijk aan heffingen of boetes in rekening gebracht door een Netwerk verbonden aan de Terugvordering of Terugvorderingen met betrekking tot Gebruiker in het algemeen.

23.3 Indien er onvoldoende tegoeden zijn voor Gebruiker op de Klantrekening om een Terugvordering te dekken, dan betaalt Gebruiker iZettle onmiddellijk het bedrag van de Terugvordering terug (inclusief iZettles kosten verbonden aan de Terugvordering).

23.4 Indien iZettle van mening is dat dat Terugvorderingen in verband met de Account van Gebruiker te vaak voorkomen, dan behoudt iZettle zich het recht voor om inspecties uit te voeren of voorwaarden op te leggen voor beheer van de Account en de Dienst, inclusief het vaststellen van nieuwe kosten voor de verwerking van transacties, het vragen van een redelijk reservebedrag ter dekking van toekomstige mogelijke Terugvorderingen en hieraan verbonden heffingen en boetes, waarbij het recht van Gebruiker om geld van de Klantrekeningen op te eisen dat voor hem gehouden wordt ingeperkt wordt, de Overeenkomst opgezegd wordt en de Dienst beëindigd wordt.

23.5 Gebruiker stemt, op verzoek van iZettle, ermee in redelijke bijstand te leveren met betrekking tot enige betwiste betalingstransacties, inclusief de controle van transacties uitgevoerd met de Dienst. iZettle kan ook benodigde informatie opvragen bij Gebruiker voor betwisting van de Terugvorderingen.

23.6 Gebruiker vrijwaart iZettle hierbij voor alle kosten, verliezen en verbintenissen die zij maakt ten gevolge van vorderingen tegen haar voortvloeiend uit de levering van de Dienst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, vorderingen met betrekking tot gebreken in de producten of diensten gekocht met Kaarten verwerkt door iZettle.

OVERIGE BEPALINGEN

24. Privacy en opslag van gegevens

24.1 Gebruiker zal Kaartinformatie of andere informatie met betrekking tot een klant die Gebruiker kan ontvangen bij de uitvoering van de betalingstransacties beveiligen en, behalve waar wettelijk vereist, niet openbaar maken, registreren of anderszins bewerken, tenzij deze Overeenkomst iets anders bepaalt. Indien Gebruiker een ongeoorloofde toegang of openbaarmaking van deze informatie opmerkt of vermoedt, zal Gebruiker iZettle onmiddellijk informeren en iZettle die documentatie en bijstand leveren die redelijkerwijs vereist worden door iZettle en anders handelen volgens iZettles redelijke instructies. Gebruiker behandelt Kaartinformatie volgens de normen en richtsnoeren die van tijd tot tijd uitgevaardigd worden door PCI-DSS en die gevonden kunnen worden op www.pcisecuritystandards.org.

24.2 De informatie bedoeld in paragraaf 24.1 hierboven zal voor de duur van deze Overeenkomst en daarna enkel door Gebruiker gebruikt worden voor het gebruik van de Dienst en volgens deze Overeenkomst en het geldende recht, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, privacywetgeving.

24.3 Ingevolge paragraaf 27 hieronder erkent Gebruiker en stemt ermee in dat iZettle de informatie verstrekt aan iZettle of haar Verkrijgers openbaar maakt aan de Kaartsystemen, voor het vaststellen van de identiteit van een persoon, inclusief klanten, volgens de voorschriften uitgevaardigd door de Kaartsystemen en zoals toegestaan door het toepasselijk recht.

25. Feedback op de Dienst

25.1 Gebruiker kan feedback leveren op of ideeën aanreiken voor de Dienst door middel van een e-mail aan het e-mailadres hello@izettle.com of rechtstreeks aan iZettles verantwoordelijke kantoor via het e-mailadres thisisnotok@izettle.com. iZettle is niet verplicht uitvoering te geven aan deze feedback en ideeën. Gebruiker heeft geen recht op vergoeding van de aangedragen feedback en ideeën, maar iZettle mag deze vrijelijk gebruiken en alle rechten met betrekking hiertoe overnemen.

26. Duur en beëindiging

26.1 De Overeenkomst blijft van kracht tot nader order. Gebruiker mag de Overeenkomst te allen tijde beëindigen en de Account van Gebruiker met onmiddellijke ingang opzeggen door iZettle te informeren via de Website. iZettle heeft het recht om de Overeenkomst te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden, met inachtneming van paragraaf 26.3.

26.2 Indien iZettles overeenkomst met haar Verkrijgers afloopt of om welke reden dan ook eindigt, of indien iZettle uitgeschreven wordt door de Kaartsystemen, dan eindigt deze Overeenkomst onmiddellijk.

26.3 iZettle heeft het recht om de Account van Gebruiker te blokkeren, Gebruiker de toegang te weigeren tot de Dienst en/of de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen indien: (i) iZettle kennis neemt van of iZettle anderszins redelijke gronden heeft om aan te nemen dat Gebruiker de Dienst gebruikt of zal gebruiken in strijd met deze Overeenkomst of toepasselijke wet- of regelgeving of de voorschriften van de Verkrijgers of de Kaartsystemen, (ii) informatie over technische of administratieve routines voor gegevensbeveiliging onthuld is, zodat er redelijke gronden zijn om aan te nemen dat misbruik zal worden gemaakt van de Account van Gebruiker, (iii) er andere redelijke gronden zijn om aan te nemen dat er misbruik gemaakt is of zal worden van de Account van Gebruiker, (iv) Gebruiker zijn toestemming intrekt voor het verwerken van Persoonsgegevens zoals omschreven in paragraaf 27.1, (v) indien een persoonlijke garantie niet afgegeven wordt op verzoek van iZettle en volgens paragraaf 33.1, (vi) indien de jaarlijkse omvang van de kaarttransacties van Gebruiker op Kaarten van MasterCard en Visa hoger is dan het bedrag vermeld in paragraaf 2.5 en/of Gebruiker niet geaccepteerd kan worden onder een Premium iZettle Handelsovereenkomst, (vii) Gebruiker niet voldoet aan het verzoek van iZettle ingevolge paragraaf 2.6, of (viii) Gebruiker geen correcte, volledige en actuele informatie verstrekt met betrekking tot de Account.

26.4 Na afloop van de Overeenkomst zal iZettle, tenzij anders bepaald in deze Overeenkomst, rekenschap afleggen voor tegoeden apart gehouden voor Gebruiker na aftrek van mogelijke heffingen. Na afloop zal Gebruiker niet langer gerechtigd zijn de Dienst te gebruiken en verloopt de verleende licentie.

26.5 De bepalingen uit de paragrafen 13, 14 en 23 hierboven blijven van kracht na afloop van de Overeenkomst.

27. Verwerking van persoonsgegevens

27.1 De privacy van Gebruiker en de bescherming van gegevens van Gebruiker is erg belangrijk voor iZettle. Gebruiker erkent dat hij de voorwaarden van iZettles Privacyverklaring ontvangen en volledig gelezen heeft en hiermee instemt, welke voorwaarden door middel van verwijzing in deze Overeenkomst verwerkt zijn, die de toestemming bevat van Gebruiker voor de verzameling, het gebruik, bewaring en onthulling van persoonlijke informatie door iZettle alsmede andere zaken hierin vermeld en die uitlegt hoe en voor welke doeleinden iZettle de informatie die Gebruiker aan iZettle verstrekt, verzamelt, gebruikt, bewaart, onthult en waarborgt. iZettle is de verantwoordelijke voor de verwerking van Persoonsgegevens en de verwerking geschiedt onder de toepasselijke privacywetgeving, in het bijzonder de Zweedse Wet bescherming persoonsgegevens (1998:204) en de Regels.

28. Mededelingen en informatie

28.1 Schriftelijke mededelingen van iZettle aan Gebruiker zijn in het Engels en worden per e-mail verzonden naar het e-mailadres als vermeld door Gebruiker of via de Applicatie. Een mededeling die op deze wijze aan Gebruiker verzonden is, wordt geacht niet later dan de volgende dag ontvangen te zijn door Gebruiker.

28.2 Informatie die iZettle verplicht is aan Gebruiker te verstrekken onder de Regels is te allen tijde beschikbaar via de Website. Gebruiker heeft het recht om, op verzoek, deze Overeenkomst en aanvullende informatie te ontvangen die verstrekt dient te zijn onder de Regels in een leesbare en duurzame vorm. Een dergelijk verzoek dient schriftelijk te gebeuren aan het adres vermeld in het inleidende deel van deze Overeenkomst.

29. Overdracht

29.1 Gebruiker zal geen rechten of plichten in verband met de Dienst of de Account van Gebruiker aan derden overdragen zonder de schriftelijke toestemming van iZettle. iZettle heeft het recht om haar rechten onder deze Overeenkomst aan anderen over te dragen zonder de toestemming van Gebruiker.

30. Aanvullingen en wijzigingen

30.1 iZettle heeft het recht om deze overeenkomst van tijd tot tijd aan te vullen en/ of te wijzigen. Deze wijzigingen zullen in het Engels zijn. Indien Gebruiker een consument is, wordt Gebruiker geïnformeerd over voorgestelde wijzigingen of aanvullingen en deze voorgestelde wijzigingen en aanvullingen zullen twee maanden hierna van kracht worden. Indien Gebruiker niet akkoord gaat met de wijzigingen en aanvullingen die zo aangegeven worden, heeft Gebruiker het recht deze Overeenkomst te beëindigen zoals vermeld in paragraaf 26. Indien Gebruiker iZettle niet geïnformeerd heeft dat Gebruiker niet akkoord gaat met de voorgestelde wijzigingen of aanvullingen voor de datum waarop ze van kracht worden, wordt Gebruiker geacht ermee akkoord te zijn gegaan. Voor alle duidelijkheid, indien Gebruiker geen consument is, worden wijzigingen en aanvullingen meteen van kracht.

30.2 iZettle is altijd gerechtigd om wijzigingen (inclusief prijswijzigingen) die vereist zijn door de wet, regelgeving, overheidsbesluiten of door voorschriften van de Verkrijgers of de Kaartsystemen onmiddellijk in te voeren.

31. Geschillen en conflicten

31.1 Deze Overeenkomst wordt uitgelegd volgens Zweedse recht en elk geschil in verband met de Overeenkomst, dat niet opgelost kan worden tussen iZettle en Gebruiker, zal uiteindelijk behandeld worden door de Zweedse rechter.

31.2 Bovenop het voorgaande en de mogelijkheid voor Gebruiker om contact op te nemen met iZettle met vragen of klachten over de Dienst, kan een Gebruiker die consument is contact opnemen met het Zweedse Nationaal College voor Consumentengeschillen (ARN) in geval van geschillen tussen Gebruiker en iZettle.

31.3 In geval van tegenstrijdigheden tussen deze Overeenkomst en de voorschriften uitgevaardigd door de Kaartsystemen, prevaleren deze voorschriften voor zover toegestaan door dwingend recht.

32. Gehele Overeenkomst

32.1 Deze Overeenkomst vormt de gehele overeenkomst tussen partijen met betrekking tot haar onderwerp. Zij vervangt en beëindigt alle voorgaande overeenkomsten, conceptovereenkomsten, afspraken, bijkomende garanties, bijkomende contracten, verklaringen, verzekeringen, vertegenwoordigingen en toezeggingen van welke aard dan ook gedaan door of namens partijen, hetzij mondeling of schriftelijk, met betrekking tot dit onderwerp.

33. Websites van derden

33.1 De Website kan linkjes of verwijzingen bevatten naar websites die niet door iZettle onderhouden worden. iZettle beheert de content van deze websites niet en is hier niet voor verantwoordelijk. Gebruiker is volledig verantwoordelijk voor zijn gebruik van deze websites en wordt daarom aangeraden om algemene voorwaarden en verklaringen met betrekking tot toepasselijke gegevensbescherming en geheimhouding zorgvuldig door te lezen.

34. Persoonlijke garantie

34.1 Indien Gebruiker een onderneming of maatschap is, mag iZettle, naar eigen absoluut goeddunken, voor of na het besluit genoemd in paragraaf 3.5 hierboven, een directeur, maat of andere vertegenwoordiger van Gebruiker vragen om een persoonlijke garantie af te geven ten gunste van iZettle voor de uitvoering van de verplichtingen van Gebruiker onder deze Overeenkomst. Deze Overeenkomst met deze persoonlijke garantie dient qua vorm en inhoud naar tevredenheid te zijn van iZettle en dient afgegeven te worden binnen een periode vast te stellen door iZettle.

35. Audits

35.1 Gebruiker erkent en stemt ermee in dat iZettle het recht heeft, voor of na het besluit genoemd in paragraaf 3.5, om zelf of via een derde aangewezen door iZettle, het bedrijf van Gebruiker te controleren (hetgeen controles ter plekke omvat) waar iZettle dit noodzakelijk acht om de naleving van toepasselijke wetten, voorschriften van de Verkrijgers, de Kaartsystemen en/of deze Overeenkomst te verzekeren.

Deze Overeenkomst is van kracht vanaf 8 april 2016 tot nader order.iZettle is een E-money instituut en is onder supervisie van [de Zweedse Financiële Toezichthoudende Instantie] (http://www.fi.se/en). Copyright © 2016 iZettle AB.[Cookies] (/nl/cookies)