Ontdek hoe wij onze community tijdens COVID-19 ondersteunen

iZettle

Betalingsvoorwaarden

BETALINGSVOORWAARDEN

Laatst bijgewerkt: 24 September 2019

Deze betalingsvoorwaarden, inclusief de hierin genoemde voorwaarden, beleidslijnen, richtlijnen en instructies, (“Betalingsvoorwaarden”) en de algemene voorwaarden betreffende uw toegang tot onze diensten (“Algemene Voorwaarden”) vormen een wettelijke overeenkomst tussen iZettle AB, bedrijfsregistratienummer: 556806-0734, statutair gevestigd te Regeringsgatan 59, 111 56 Stockholm, Zweden (“iZettle”, “we”, “onze” of “ons”) en u, de zelfstandige handelaar, onderneming of andere bedrijfsentiteit die bij ons (de “Handelaar”, “u” of “uw”), een account heeft aangemaakt betreffende uw toegang tot en gebruik van onze betalingsverwerkingsdiensten (gezamenlijk de “Betaaldienst”).

Door het aanvaarden van of anderszins instemmen met deze Betalingsvoorwaarden erkent u dat u deze Betalingsvoorwaarden hebt gelezen, begrepen en geaccepteerd om aan deze Betalingsvoorwaarden gebonden te worden. Als u niet instemt met deze Betalingsvoorwaarden (of als u niet gerechtigd bent de onderneming of andere bedrijfsentiteit die u vertegenwoordigt hiertoe te verbinden), hebt u geen toestemming voor toegang of gebruik van de Betaaldienst en mag u deze Betalingsvoorwaarden niet aanvaarden.

Termen die in deze Betalingsvoorwaarden zijn gedefinieerd, hebben dezelfde betekenis als de termen die in de Algemene Voorwaarden worden gebruikt, tenzij hier anderszins aangegeven.

iZettle beschikt over een vergunning voor uitgifte van elektronisch geld en het leveren van betaaldiensten onder de Zweedse Wet inzake Elektronisch Geld (2011:755) respectievelijk de Zweedse Wet inzake Betaaldiensten (2010:751) (gezamenlijk de “Regels”) en is geregistreerd bij en wordt gecontroleerd door de Zweedse financiële toezichthouder. iZettle levert de Betaaldienst aan klanten in Nederland op grensoverschrijdende basis overeenkomstig Artikel 28 van Richtlijn 2015/2366 betreffende betaaldiensten.

Als betalingsfacilitator faciliteren we de verwerking van betaaltransacties en om dit te kunnen doen, hebben we overeenkomsten gesloten met wervende banken (“Verkrijgers”). Een lijst van de wervende banken waarmee iZettle van tijd tot tijd mee samenwerkt vindt u hier.

In aanvulling op deze Betalingsvoorwaarden en de Regels zijn op deze Betaaldienst de eisen en richtlijnen van onze Verkrijgers van toepassing evenals de eisen en richtlijnen (gezamenlijk de “Betaalkaartregels”) van Visa Europe Limited, MasterCard Europe S.A., American Express Limited en andere geldende betaalkaartsystemen (gezamenlijk de “Betaalkaartsystemen”). De Betaaldienst kan ook onderworpen zijn aan specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van een bepaalde betaalmethode ("Specifieke Voorwaarden") verstrekt door ons of door een derde partij ("Externe Betaaldienstverlener").

Het is belangrijk dat u de risico's en verplichtingen in verband met de Betaaldienst begrijpt, en daarom bevelen we u aan deze Betalingsvoorwaarden zorgvuldig door te lezen voordat u ermee instemt en voordat u de Betaaldienst voor het eerst gebruikt.

Indien u vragen of opmerkingen hebt over de inhoud van deze Betalingsvoorwaarden of indien u een beter inzicht wilt in hoe de Betaaldienst werkt, neemt u dan gerust contact met ons op door te bellen met ons klantsuccesteam op 0207941160 of door een e-mail te sturen naar help.nl@izettle.com.

DEEL 1 – TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE BETAALDIENST

1. Registratie

Om toegang te krijgen tot en gebruik te kunnen maken van de Betaaldienst, moet u een iZettle Account aanmaken zoals hieronder in artikel 1 van de Algemene Voorwaarden omschreven.

In aanvulling op de garanties die in artikel 1 van de Algemene Voorwaarden worden gegeven, garandeert u ons dat: a) u de Betaaldienst uitsluitend voor handelsdoeleinden, zakelijke doeleinden of professionele doeleinden in Nederland zult gebruiken, b) u de Betaaldienst direct noch indirect in of naar een ander land zult gebruiken, tenzij anderszins met ons overeengekomen, en c) u, als natuurlijke persoon, ten minste 18 jaar oud bent of, indien u jonger bent dan 18 jaar, u toestemming hebt van uw ouder of wettelijk voogd voor uw aanvaarding van deze Betalingsvoorwaarden en het gebruik van de Betaaldienst op de wijze zoals door ons voorgeschreven.

Om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Betaaldienst, moet u aanvullende informatie verstrekken over u en uw onderneming, zoals uw naam, geregistreerde handelsnaam, vestigingsadres, de namen waaronder u zaken doet, zakenadressen, doel en aard van uw onderneming, een volledige omschrijving van uw producten en diensten en, indien van toepassing, informatie over uiteindelijke begunstigden en directeuren van uw onderneming. U dient tevens te verzekeren dat alle informatie die u verstrekt, nauwkeurig, volledig en actueel is en blijft. U moet ons in kennis stellen van eventuele wijzigingen en de informatie zonder onnodig uitstel overeenkomstig bijwerken in uw iZettle Account.

We behouden ons het recht voor uw toegang tot en gebruik van de Betaaldienst op te schorten en uw iZettle Account op te heffen en te sluiten indien u ons onnauwkeurige, onjuiste of onvolledige informatie verstrekt, of indien u niet voldoet aan de eisen voor accountregistratie.

Indien er gedurende ten minste twee achtereenvolgende jaren geen activiteiten hebben plaatsgevonden op uw iZettle Account en er een saldo op uw iZettle Account staat, stellen wij u hiervan per e-mail in kennis op het e-mailadres dat door u is opgegeven en/of dat aan uw iZettle Account is gekoppeld en bieden u de gelegenheid uw iZettle Account actief te houden of te sluiten en vragen de tegoeden op te nemen die we voor u aanhouden. Indien u niet binnen dertig dagen op onze kennisgeving reageert, zullen wij uw iZettle Account automatisch opheffen en zullen eventuele tegoeden die we voor u aanhouden onder het toepasselijk recht worden afgehandeld en voor zover toegestaan aan ons toevallen.

Willen wij in staat zijn tegoeden op uw iZettle Account overeenkomstig artikel 15 uit te betalen, dan dient u een bankrekening op uw naam in Nederland door te geven en, op ons verzoek, te verifiëren. U machtigt ons om hierover aan de bank in kwestie vragen te stellen en informatie op te vragen, onder andere indien dit van toepassing is voor het doel om de door u aangegeven bankrekening te verifiëren. Op ons verzoek stemt u ermee in om alle redelijke maatregelen te nemen om ons te helpen uw bankrekening te verifiëren. In het geval dat de door u aangegeven bankrekening onjuist of onvolledig is, of als we om een andere reden niet kunnen verifiëren dat de bankrekening op uw naam staat, kunnen we de bankrekening loskoppelen van uw iZettle Account, en bevestigt u en stemt u ermee in dat we op geen enkele wijze gehouden zijn enige tegoeden aan u over te maken totdat de informatie over uw bankrekening correct en volledig is en wij, voor zover van toepassing, hebben kunnen verifiëren dat u de houder bent van de bankrekening.

2. Acceptatie

In verband met het aanmaken door u van een iZettle Account en uw registratie voor de Betaaldienst, zullen we kredietonderzoeken en andere controles uitvoeren op basis waarvan u mogelijk aanvullende informatie en documentatie dient te leveren zoals redelijkerwijs kan worden gevraagd, zodat wij uw identiteit kunnen verifiëren en anderszins kunnen voldoen aan en gerust kunnen zijn dat we hebben voldaan aan al onze wettelijke verplichtingen voor wat betreft het voorkomen van witwassen, terrorismefinanciering en soortgelijke verplichtingen. We kunnen van tijd tot tijd aanvullende kredietonderzoeken en controles uitvoeren om te bepalen of u nog steeds in aanmerking komt voor toegang tot en gebruik van de Betaaldienst. Ook kunnen we u vragen toestemming te geven voor een fysieke inspectie op uw kantoor en controle van uw boekhouding en bescheiden die betrekking hebben op uw naleving van deze Betalingsvoorwaarden. U stemt ermee in zonder onnodig uitstel aan dergelijke verzoeken te voldoen. U machtigt onze Verkrijgers en ons om van tijd tot tijd informatie over u op te vragen van, en informatie over u te verstrekken aan derden, waaronder kredietinformatiebureaus en andere informatieverstrekkers, en u machtigt en instrueert deze derden om zodanige informatie voor ons te verzamelen en aan ons te verstrekken.

Zodra we al uw informatie hebben verkregen, verzameld en gecontroleerd, zullen we beoordelen of u in aanmerking komt voor toegang tot en gebruik van de Betaaldienst. U stemt ermee in dat we gerechtigd zijn, naar eigen goeddunken, te bepalen of u wel of niet in aanmerking komt voor toegang tot en gebruik van de Betaaldienst. Wij zijn uitsluitend aan deze Betalingsvoorwaarden gebonden nadat we hebben vastgesteld dat u in aanmerking komt voor toegang tot en gebruik van de Betaaldienst.

We behouden ons het recht voor uw toegang tot en gebruik van de Betaaldienst op te schorten en uw iZettle Account op te heffen en te sluiten indien we vaststellen dat u niet meer in aanmerking komt voor toegang tot en gebruik van de Betaaldienst of indien u niet onmiddellijk gevolg geeft aan een verzoek van ons in overeenstemming met het bovenstaande.

3. Onze rol

De Betaaldienst maakt het u mogelijk betalingen te accepteren en verwerken van uw klanten (i) per Kaart via het gebruik van de App die is geïnstalleerd op uw smartphone, tablet of ander geschikt mobiel apparaat dat verbonden is met uw iZettle Reader, (ii) wanneer uw klanten een factuur online betalen met een Kaart of enige andere online betaalmethode die door iZettle in uw rechtsgebied beschikbaar is gesteld (de “Factureringsdienst”), (iii) en wanneer uw klanten betalen voor uw producten en/of diensten via een betaallink die uw klant per e-mail, sms of vergelijkbaar communicatiemiddel heeft ontvangen.

Mits u zich hebt aangemeld voor onze dienst waarmee u producten en/of diensten online kunt verkopen (“iZettle E-commerce”), zult u met de Betaaldienst betalingen kunnen accepteren en verwerken van uw klanten die online een Kaart of enige andere online betaalmethode gebruiken die door iZettle in uw rechtsgebied beschikbaar is gesteld.

De beschikbaarheid van deze betaalalternatieven is afhankelijk van uw rechtsgebied. Meer informatie vindt u op onze Website.

Door het beschikbaar stellen van de Betaaldienst, zullen we de verwerking van betaaltransacties faciliteren die namens u plaatsvinden via het gebruik van de Betaaldienst, de door ons uit dergelijke transacties ontvangen tegoeden crediteren naar uw iZettle Account en deze tegoeden overeenkomstig deze Betalingsvoorwaarden overmaken naar de door u aangegeven bankrekening (minus onze Vergoedingen, Terugbetalingen, teruggaven, claims en andere aan ons verschuldigde tegoeden). Overeenkomstig de Regels houden we een bedrag dat gelijk is aan het saldo op uw iZettle Account, namens u gescheiden van onze eigen tegoeden, maar samen met bedragen die we namens andere handelaren aanhouden, op een aangewezen klantrekening (“Klantrekening”) bij een bank.

U machtigt en instrueert ons voor het namens u ontvangen, aanhouden en betalen van tegoeden overeenkomstig deze Betalingsvoorwaarden. Deze machtiging en instructie blijft onverminderd van kracht totdat uw iZettle Account is gesloten of opgeheven.

U stemt ermee in dat we op enig moment de Betaaldienst kunnen actualiseren of wijzigen. Overeenkomstig artikel 19 van de Algemene Voorwaarden zullen we altijd proberen u van zodanige updates of wijzigingen binnen een redelijke termijn in kennis te stellen. Om de beveiliging van onze systemen zeker te stellen of om te voldoen aan geldende wetten, regels en voorschriften, waaronder de Betaalkaartregels, behouden we ons echter het recht voor, dergelijke actualiseringen en wijzigingen indien nodig zonder voorafgaande kennisgeving per onmiddellijk door te voeren.

4. Serviceniveau

Hoewel we alle commercieel redelijke inspanningen zullen verrichten om de Betaaldienst 24 uur per dag, zeven dagen per week te leveren, garanderen we niet dat de Betaaldienst vrij zal zijn van onderbrekingen, vertragingen of fouten veroorzaakt door onze systemen, handelingen of nalatigheden van onze Verkrijgers, de Betaalkaartsystemen of derde dienstverleners, algemene internetstoringen of overmacht. Indien u onderbrekingen, vertragingen of fouten in de Betaaldienst ervaart, moet u ons zonder onnodig uitstel in kennis stellen via onze Website of door contact op te nemen met onze support op help.nl@izettle.com en alle redelijkerwijs gevraagde informatie verstrekken en bijstand verlenen bij het identificeren en oplossen van deze onderbrekingen, vertragingen of fouten.

Van tijd tot tijd voeren we onderhoud en upgrades van de Betaaldienst uit, hetgeen kan resulteren in onderbrekingen, vertragingen of fouten in de Betaaldienst. Hoewel we ons best zullen doen u overeenkomstig artikel 19 van de Algemene Voorwaarden vooraf in kennis te stellen van gepland onderhoud, kunnen we niet garanderen dat deze kennisgeving altijd wordt gedaan.

5. Betaalkaartregels en Specifieke Voorwaarden

Uw gebruik van bepaalde betaalmethoden verstrekt door ons of door een Externe Betaaldienstverlener kan onderworpen zijn aan Betaalkaartregels of Specifieke Voorwaarden die onderdeel zullen zijn van uw overeenkomst met ons. Een voorbeeld in dit kader is wanneer u kaartbetalingen accepteert, dan moet u de Betaalkaartregels naleven voor zover van toepassing op handelaren, die online beschikbaar zijn of door ons, onze Verkrijgers of de Betaalkaartsystemen aan u zijn verstrekt. Meer informatie over de Betaalkaartregels en de Specifieke Voorwaarden vindt u hier.

Hierbij bevestigt u en stemt u ermee in dat u de Betaalkaartregels en de Specifieke Voorwaarden zal naleven en dat de Betaalkaartregels en Specifieke Voorwaarden voorrang hebben boven deze Betalingsvoorwaarden met betrekking tot bepaalde betaalmethoden en dat in geval van tegenstrijdigheid van een bepaling in deze Betalingsvoorwaarden en de Betaalkaartregels/de Specifieke Voorwaarden, laatstgenoemde twee voorrang hebben.

We behouden ons de rechten voor om bepaalde betaalmethoden op enig moment toe te voegen, te verwijderen en aan te passen, en de Betaalkaartregels en de Specifieke Voorwaarden kunnen ook worden aangepast van tijd tot tijd. Zulke aanpassingen kunnen eenzijdig door ons zonder melding worden gedaan maar we streven ernaar om u op voorhand daarover te informeren. Uw doorlopend gebruik van de betaalmethoden betekent dat u instemt en akkoord gaat met eerdergenoemde toevoegingen, verwijderingen en aanpassingen. Voor alle duidelijkheid, als u de betaalmethode gebruikt verstrekt door Klarna, dan hebben wij de bevoegdheid om claims over te nemen en terug over te dragen jegens uw klant ten gevolge van uw verkoop van goederen of diensten aan voormelde klant zoals verder beschreven in de Specifieke Voorwaarden.

We behouden ons het recht voor deze Betalingsvoorwaarden overeenkomstig artikel 24 van de Algemene Voorwaarden aan te passen of binnen een kortere tijd indien dat is vereist door de Betaalkaartsystemen of een Externe Betaaldienstverlener, als dat nodig is om te voldoen aan de Betaalkaartregels of anderszins op wijzigingen in de Betaaldienst te reageren.

6. App en iZettle Reader

Om gebruik te maken van de Betaaldienst vanaf een fysieke verkooplocatie, moet u de App downloaden en installeren en een van onze compatibele kaartlezers (“iZettle Reader”) aanschaffen.

U kunt de App downloaden vanaf de Apple Store of vanaf Google Play. U moet de meest recente versie van de App die beschikbaar is downloaden en gebruiken en u moet alle updates die van tijd tot tijd beschikbaar komen downloaden en installeren. De App kan ook beschikbaar zijn in andere formaten, zoals in het formaat van een software development kit.

Informatie over beschikbare iZettle Readers en hoe deze kunnen worden aangeschaft vindt u op onze Website. U kunt ook iZettle Readers aanschaffen in onze Accessories Store of bij andere erkende verkopers.

7. Restricties en beperkingen

Met de aanvaarding van deze Betalingsvoorwaarden bevestigt u en stemt u ermee in dat u de Betaaldienst niet zult gebruiken voor het accepteren van betalingen in verband met de zaken of zakelijke activiteiten die in de lijst met Verboden segmenten zijn opgenomen. Verder bevestigt u en stemt u ermee in dat u de Betaaldienst zonder onze uitdrukkelijke toestemming, die we naar eigen goeddunken kunnen weigeren of intrekken wanneer we van mening zijn dat deze een gevaar vormt voor onze onderneming en/of onze reputatie, niet zult gebruiken voor het accepteren van betalingen die betrekking hebben op de volgende zaken of zakelijke activiteiten: a) particuliere gezondheidszorg, b) loterijen en kansspelen (ongeacht of deze loterijen en kansspelen plaatsvinden onder de geldende wetgeving en door alle betreffende toezichthoudende autoriteiten zijn toegestaan), c) financiële diensten (ongeacht of deze financiële diensten worden verleend overeenkomstig de geldende wetgeving en door alle betreffende toezichthoudende autoriteiten zijn toegestaan, d) cadeaukaarten, e) evenementenorganisatoren, of e) vervoer en reizen.

Naast eventuele andere in deze Betalingsvoorwaarden genoemde verplichtingen, eisen, restricties of beperkingen, bevestigt u en stemt u ermee in dat u geen: a) prijsdrempel zult hanteren voor acceptatie van een Kaart, b) hogere prijs of extra kosten in rekening zult brengen voor het gebruik van een Kaart in verband met een transactie, tenzij dit op basis van wetten, regels en voorschriften binnen uw specifieke rechtsgebied is toegestaan, c) gebruik zult maken van het krediet op een Kaart om klanten van contanten te voorzien, d) transacties zult uitvoeren op ander grondgebied dan dat van Nederland en in andere valuta dan EUR, e) onderscheid zult maken tussen Kaarten, om welke reden dan ook, tenzij dit op basis van wetten, regels en voorschriften binnen uw specifieke rechtsgebied is toegestaan, f) transacties voor verwerking zult indienen welke niet voortvloeien uit de verkoop van producten of diensten door u aan uw klant, d.w.z. u mag geen transactie indienen voor verwerking die voortvloeit uit de verkoop of uit activiteiten die door anderen zijn aangeboden, g) transacties indienen ter verwerking waarvan u weet of zou hebben moeten weten dat deze frauduleus zijn of waarmee de klant niet heeft ingestemd, h) rol als betalingstussenpersoon of incassobureau vervult of anderszins de Betaaldienst doorverkoopt, i) geen transacties indient voor verwerking die de herfinanciering van een bestaande plicht van een klant vertegenwoordigen, j) klanten verzoekt af te zien van hun recht om een transactie te betwisten, k) klanten op enig moment tijdens een transactie met de Kaart verzoekt hun PIN-code te geven, of l) op kassabonnen gegevens afdrukt die verwijzen naar de PIN van klanten indien klanten een chip- en PIN-kaart gebruiken or m) één aankoop van goederen en/of diensten niet verwerkt als meerdere betalingstransacties.

Onze Verkrijgers en de Betaalkaartsystemen kunnen van tijd tot tijd bepaalde grenzen stellen ten aanzien van het jaarlijkse volume van Kaarttransacties via het gebruik van de Betaaldienst. Indien uw jaarlijkse volume van Kaarttransacties een bedrag overschrijdt als nader gespecificeerd bij de Betaalkaartregels, dan is het mogelijk dat u een uitgebreide overeenkomst moet sluiten rechtstreeks met onze Verkrijgers. Door deze Betalingsvoorwaarden te accepteren geeft u ons de bevoegdheid om namens u dergelijke overeenkomsten met onze Verkrijgers te sluiten. Indien u deze overeenkomsten niet wil sluiten of indien u om enigerlei reden niet in aanmerking komt door de Verkrijgers, kunnen we mogelijk geen transacties boven de eerdergenoemde grenzen accepteren. In een dergelijk geval is het ook mogelijk dat we uw toegang tot en gebruik van de Betaaldienst moeten opschorten en uw iZettle Account moeten opheffen en sluiten.

U mag de Betaaldienst niet gebruiken voor het uitvoeren van Kaarttransacties met uw eigen Kaarten of Kaarten die op uw naam geregistreerd zijn.

Op geen enkele wijze mag u naar ons, onze Verkrijgers of de Betaalkaartsystemen verwijzen in de zin dat wij uw producten en/of diensten hebben goedgekeurd.

Het gebruik van de Betaaldienst kent specifieke beperkingen met betrekking tot de omvang van de dagelijkse Kaarttransacties zoals verder vermeld op onze Website.

8. Fouten en ongeoorloofd of onrechtmatig gebruik

Wij zullen aannemen dat u de afzender van transacties en andere instructies aan ons bent wanneer deze met de Aanmeldgegevens van uw account worden gestuurd. Als u ontdekt of reden hebt te veronderstellen dat er een fout is gemaakt of dat er ongeoorloofd of onrechtmatig gebruik is gemaakt van uw iZettle Account, dan moet u ons onmiddellijk via onze Website in kennis stellen of contact opnemen met ons klantsuccesteam op help.nl@izettle.com. Indien mogelijk wijzigt u de Aanmeldgegevens voor uw account om verdere fouten en/of ongeoorloofd of onrechtmatig gebruik te voorkomen. U moet ons alle informatie en documentatie die u in uw bezit hebt verstrekken aangaande de omstandigheden rond deze fout en/of het ongeoorloofde of onrechtmatige gebruik van uw iZettle Account en alle redelijke op ons verzoek te nemen stappen ondernemen om ons bij ons onderzoek te helpen.

9. Geaccepteerde Kaarten

De Betaaldienst kan worden gebruikt voor het accepteren van kaarttransacties met de meeste credit-, debit- en andere soorten kaarten (“Kaarten”) met de handelsmerken van de Betaalkaartsystemen zoals nader gespecificeerd op onze Website. Op elk moment kunnen we Kaarten die we accepteren toevoegen of verwijderen zonder kennisgeving vooraf. We zullen alleen Kaarttransacties verwerken waarvoor het betreffende Betaalkaartsysteem of de uitgever van de Kaart, al naar gelang het geval, toestemming heeft gegeven.

U begrijpt dat uitsluitend u verantwoordelijk bent voor het controleren van de identiteit van uw klanten en van de geschiktheid van elke aangeboden Kaart die wordt gebruikt voor de aanschaf van uw producten en diensten en voor alle krediet- of terugbetalingstransacties, ongeacht de reden voor, of het tijdstip van de teruggave of terugbetaling zoals nader omschreven in artikel 18.

U verbindt zich ertoe uw klanten te informeren over de mogelijkheid om met Kaart te betalen door in uw fysieke winkel of online omgeving zichtbaar aan te geven dat betaling met de door iZettle geboden Kaartopties mogelijk is.

10. Vergoedingen

Voor het gebruik van de Betaaldienst stemt u ermee in de vergoedingen (“Vergoedingen”) te betalen zoals door ons bepaald en berekend overeenkomstig het vergoedingenschema beschikbaar op onze Website.

Door het aanvaarden van deze Betalingsvoorwaarden verzoekt u en stemt u ermee in dat we u de Vergoedingen (een mix van servicekosten voor handelaren) zoals door ons overeenkomstig het vergoedingenschema bepaald en berekend, in rekening brengen.

De Betaaldienst is een betaaldienst die is vrijgesteld van btw. Overeenkomstig artikel 24 van de Algemene Voorwaarden behouden we ons het recht voor onze vergoedingen op enig moment aan te passen. Vergoedingen zullen worden bepaald op het tijdstip dat de transactie wordt verwerkt en worden in mindering gebracht op de door ons ontvangen tegoeden die worden bijgeschreven op uw iZettle Account.

11. Belastingen

Naast het bepaalde in artikel 10 van de Algemene Voorwaarden, begrijpt u en stemt u ermee in dat ons van tijd tot tijd door belastingautoriteiten kan worden gevraagd, zoals wettelijk voorgeschreven, uw naam, adres en informatie door te geven ten aanzien van transacties die door ons namens u via uw gebruik van de Betaaldienst zijn verwerkt.

12. Verwerking van betalingstransacties

U moet voldoen aan alle door ons aan u gegeven instructies met betrekking tot het accepteren en autoriseren van betalingstransacties, met inbegrip van de instructies op onze Website. U verbindt zich ertoe te verzekeren dat al uw werknemers en andere vertegenwoordigers die namens u betalingstransacties kunnen uitvoeren vooraf op de hoogte zijn van de inhoud van deze Betalingsvoorwaarden en dat ze de vereiste opleiding hebben gehad zodat ze voldoen aan de eisen die in deze Betalingsvoorwaarden worden gesteld.

Wanneer een betalingstransactie plaatsvindt, zullen we transactie-informatie in uw iZettle Account bijwerken waardoor duidelijk is dat de transactie heeft plaatsgevonden en zullen de details van de transactie zoals nader omschreven in artikel 16 worden vermeld.

Indien klanten daarom vragen, moet u klanten een ontvangstbewijs geven. Klanten kunnen een elektronisch ontvangstbewijs via e-mail of sms ontvangen in plaats van een papieren ontvangstbewijs.

Een geautoriseerde betalingstransactie mag na de dag waarop uw klant de transactie autoriseerde niet door u of uw klant worden herroepen.

U stemt ermee in dat u geen frauduleuze of misleidende beschrijvingen geeft van een betalingstransactie die u via de Betaaldienst uitvoert en dat de in gespecificeerde transacties gegeven beschrijvingen een nauwkeurige en waarheidsgetrouwe beschrijving zijn van de gekochte producten en/of diensten.

We behouden ons het recht voor een betalingstransactie die u via de Betaaldienst uitvoert en waarvan wij vermoeden dat deze een overtreding inhoudt van deze Betalingsvoorwaarden of toepasselijke wetten, regels of voorschriften, of waardoor u of wij gevaar kunnen lopen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot fraude of andere strafbare feiten, niet te autoriseren of te verwerken. U machtigt ons, indien we redelijkerwijs vermoeden dat uw iZettle Account is gebruikt voor ongeautoriseerde, onrechtmatige of criminele doeleinden, informatie over u, uw transacties, of uw gebruik van de Betaaldienst, te delen met wetshandhavingsinstanties.

We stellen u zo spoedig mogelijk per uw iZettle Account in kennis van de weigering om een betaalopdracht uit te voeren of een betalingstransactie te initiëren en, indien mogelijk, van de redenen daarvoor en van de procedure voor de correctie van eventuele feitelijke onjuistheden die tot de weigering hebben geleid.

13. Verwerking van Kaarttransacties

U kunt de Betaaldienst gebruiken om transacties met aanwezigheid van de Kaart (d.w.z. transacties waarbij zowel de Kaart als de klant op het moment van de transactie aanwezig zijn) te verwerken door de Kaart in de iZettle Reader te steken of de Kaart te swipen en de klant zijn/haar PIN-code te laten invoeren of de klant zijn/haar handtekening te laten zetten. Op basis van de Kaart van een klant geeft de App u aan welke verificatie nodig is. Bevat de Kaart van een klant een elektronische chip, dan moet u altijd eerst chip- en PIN-autorisatie verkrijgen voordat u om een handtekening vraagt.

Ook kunt u mogelijk de Betaaldienst gebruiken voor het verwerken van contactloze transacties (d.w.z. transacties die plaatsvinden met behulp van de contactloze inductietechnologie in een iZettle Reader die contactloze transacties ondersteunt, waaronder transactie met een Kaart of smartphone/apparaat dat gebruik maakt van Near Field Communication (NFC) technologie door middel van een iZettle Reader die contactloze transacties ondersteunt), maar u kunt geen contactloze transacties verwerken met een waarde van meer dan het geldende maximale bedrag die een Verkrijger, een Kaartsysteem en/of wij van tijd tot tijd vaststellen.

14. Terugbetalingen en teruggaven

Alle terugbetalingen en aanpassingen voor teruggave van uw producten of diensten via de Betaaldienst moet u indienen overeenkomstig de voorwaarden van deze Betalingsvoorwaarden en de toepasselijke Betaalkaartregels. Alle terugbetalingen en aanpassingen met betrekking tot Kaarttransacties moeten worden gedaan naar de Kaart van de klant. U verbindt zich ertoe: a) een eerlijk teruggave-, annulerings- en aanpassingsbeleid te hanteren, b) uw teruggave- en annuleringsbeleid aan klanten openbaar te maken ten tijde van de aankoop, c) geen terugbetaling in contanten te geven aan een klant in verband met een Kaarttransactie, tenzij dit wettelijk vereist wordt, en d) geen contanten of ander voorwerp van waarde te accepteren ter voorbereiding van de terugbetaling van een Kaarttransactie.

Volledige terugbetalingen moeten zijn voor het exacte bedrag van de oorspronkelijke transactie, inclusief belastingen en afhandelingskosten. Het bedrag van terugbetaling mag niet meer zijn dan het oorspronkelijke verkoopbedrag, behalve met een bedrag gelijk aan terugbetalingen aan de klant voor verzendkosten betaald voor het retourneren van het product. Terugbetalingen die via de Betaaldienst worden verwerkt, moeten binnen dertig dagen na de oorspronkelijke transactie worden ingediend. Voor de verwerkte terugbetalingen trekken wij het bedrag van terugbetaling (inclusief van toepassing zijnde kosten) af van het aan u verschuldigde bedrag van het verwerken van andere transacties of bedragen bijgeschreven op uw iZettle Account. Als deze bedragen niet voldoende zijn, stemt u ermee in alle aan ons verschuldigde bedragen direct op verzoek aan ons te betalen. U bent zelf verantwoordelijk voor het aanvaarden en verwerken van de retourzendingen van uw producten of diensten.

Via de instellingen van het iZettle Account kunt u aangeven dat u wilt dat wij een saldo op uw iZettle Account reserveren specifiek voor het betalen van terugbetalingen of om de uitvoering van terugbetalingen uit te voeren.

15. Uitbetaling van bedragen

Geld dat door een betalingstransactie op uw iZettle Account wordt bijgeschreven, wordt niet overgeschreven naar uw opgegeven bankrekening tot de transactie als voltooid geacht wordt. Een Kaarttransactie wordt als voltooid geacht als we het geld hebben ontvangen van het betreffende Betaalkaartsysteem of Koper, van geval tot geval, op de Klantenrekening. Een betalingstransactie waarbij een andere betaalmethode wordt gebruikt, wordt gezien als voltooid als we het geld op de Klantenrekening hebben ontvangen. Nadat we uw opgegeven bankrekening (indien van toepasssing) hebben gecontroleerd, gaan wij over tot uitbetaling (min onze Vergoedingen, Terugvorderingen, terugbetalingen, terugboekingen, vorderingen en andere bedragen die aan ons verschuldigd zijn) naar uw opgegeven bankrekening op de werkdag die direct volgt op de werkdag waarop wij het geld op de Klantenrekening hebben ontvangen, behalve als anders aangegeven in deze Betaalvoorwaarden.

Via de instellingen van het iZettle Account kunt u aangeven dat u wilt dat wij de uitbetaling naar uw opgegeven bankrekening opschorten of vertragen. Uitbetalingen op uw opgegeven bankrekening is onderhevig aan bepaalde limieten zoals verder aangegeven op onze Website.

Uitbetalingen op uw opgegeven bankrekening worden, in ieder geval gedeeltelijk, uitgevoerd door externe financiële instellingen en wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de uiteindelijke bijschrijving van het geld op uw opgegeven bankrekening vanaf het moment dat wij het geld over hebben gemaakt naar uw opgegeven bankrekening. Verder zijn wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor geld dat overgemaakt is naar een bankrekening die niet op uw naam staat doordat u onjuiste of onvolledige bankgegevens heeft verstrekt.

We behouden ons het recht voor uitbetalingen op uw opgegeven bankrekening tijdelijk op te schorten of te vertragen en/of toegang tot de tegoeden overgemaakt op uw iZettle Account te beperken als wij onderzoek moeten doen of hangende geschillen met betrekking tot uw iZettle Account moeten oplossen en/of de Betaalkaartregels, geldende wet of gerechtelijke bevel moeten naleven of als anderszins verzocht door wetshandhaving of overheidsautoriteiten.

16. Transactie-informatie

U kunt uw transactie-informatie bekijken door in te loggen op uw iZettle Account. U hebt dan ook toegang tot downloadbare overzichten. De transactie-informatie vermeld ook alle gemaakte kosten, andere bedragen die van uw iZettle Account zijn afgeschreven gedurende de betreffende periode en informatie over uitbetalingen naar uw opgegeven bankrekening.

Wij verstrekken u informatie over betalingstransacties met een referentie aan de hand waarvan u de transactie, het bedrag van de transactie in de valuta waarin uw iZettle Account is gecrediteerd en het bedrag van de Vergoedingen voor de transactie kunt identificeren. Door deze Betalingsvoorwaarden te aanvaarden, verzoekt u en stemt u ermee in dat wij deze informatie voor alle Kaarttransacties kunnen aggregeren per merk, toepassing, categorieën van betaalinstrumenten en tarieven van afwikkelingsvergoedingen die van toepassing zijn op de transactie, en dat wij deze informatie periodiek aan u beschikbaar stellen, ten minste eenmaal per maand, via uw iZettle Account in een format dat het u mogelijk maakt de informatie in ongewijzigde vorm op te slaan en te reproduceren.

17. Reserve

Wij behouden ons het recht voor een bedrag aan te merken dat u op uw iZettle Account moet aanhouden en/of namens u een reserve op te bouwen (een "Reserve") om de nakoming van uw betalingsverplichtingen onder deze Betalingsvoorwaarden te waarborgen. Wij kunnen om welke reden dan ook een Reserve vereisen en/of aanhouden, ook als u een hoog percentage Terugvorderingen, terugbetalingen of andere indicaties van prestatieproblemen hebt in verband met uw gebruik van de Betaaldienst.

De Reserve dient als zekerheid voor verwachte Terugvorderingen, terugbetalingen en/of niet-uitgevoerde producten of diensten of kredietrisico's op basis van uw verwerkingsgeschiedenis, en wij hebben het recht om alle bedragen die u ons op grond van deze Betalingsvoorwaarden verschuldigd bent, te innen en te verrekenen met de Reserve. U machtigt en instrueert ons om, zonder voorafgaande kennisgeving aan u, bedragen van de Reserve op te nemen en te verrekenen die u ons op grond van deze Betalingsvoorwaarden verschuldigd bent.

18. Terugvorderingen

Elk bedrag dat toe te schrijven is aan een betalingstransactie kan worden teruggeboekt of teruggevorderd op uw iZettle Account (elk een "Terugvordering") als de transactie: a) op welke wijze dan ook wordt betwist, b) om welke reden dan ook wordt tegengesproken door de Betaalkaartsysteem, onze Kopers, de kaarthouder of de uitgevers van de Kaart, c) niet werd geautoriseerd of wij reden hebben om aan te nemen dat het niet werd geautoriseerd en/of d) onwettig, verdacht of in strijd met deze Betalingsvoorwaarden zou zijn.

Voor betalingstransacties waarvan wij vaststelleen dat die kunnen resulteren in een Terugvordering, hebben wij het recht om het vermoedelijke bedrag van de Terugvordering in te houden in een Reserve. Wij kunnen het bedrag van een Terugvordering en alle daarmee verband houdende kosten, boetes en/of schade die door de Betaalkaartsystemen of onze Kopers zijn beoordeeld, terugvorderen van gelden die op uw iZettle Account zijn bijgeschreven of van andere gelden die u op grond van deze Betalingsvoorwaarden verschuldigd bent. Als wij van mening zijn dat een Terugvordering met betrekking tot een betalingstransactie mogelijk is, kunnen wij het bedrag van de mogelijke Terugvordering inhouden op betalingen die aan u verschuldigd zijn onder deze Betalingsvoorwaarden tot het moment dat: a) een Terugbetaling wordt beoordeeld naar aanleiding van een klacht van een klant, in welk geval wij het geld inhouden, b) de periode volgens de toepasselijke wet- of regelgeving waarbinnen de klant de transactie kan betwisten is verlopen of c) wij bepalen dat een Terugvordering op de transactie niet zal plaatsvinden. Als we niet in staat zijn om het geld terug te halen met betrekking tot een Terugvordering waarvoor u aansprakelijk bent, betaalt u ons op eerste verzoek het volledige bedrag van de Terugvordering. U gaat ermee akkoord alle kosten en uitgaven te betalen, met inbegrip van maar niet beperkt tot advocatenhonoraria en andere juridische kosten, die door of namens ons worden gemaakt in verband met de inning van alle door u onbetaalde saldi.

Als we vaststellen dat u te veel Terugvorderingen krijgt of dat Terugvorderingen die betrekking hebben op u te vaak voorkomen, kunnen we controles of voorwaarden voor uw iZettle Account instellen, waaronder, maar niet beperkt tot: a) een Reserve aanleggen voor een bedrag dat redelijkerwijs door ons is vastgesteld ter dekking van te verwachten Terugvorderingen en daarmee verband houdende kosten, boetes of schade, b) uw toegang tot en gebruik van de Betaaldienst opschorten en/of c) uw iZettle Account opheffen en sluiten.

U stemt ermee in ons op uw eigen kosten bij te staan wanneer u daarom wordt verzocht om een onderzoek in te stellen naar een transactie die via de Betaaldienst wordt verwerkt. U stemt er verder mee in dat wij informatie over een Terugvordering kunnen delen met uw klant, de financiële instelling van de klant en uw financiële instelling om een Terugvordering te onderzoeken en/of te bemiddelen. U erkent dat als u ons niet tijdig helpt bij het onderzoeken van een transactie, inclusief het verstrekken van de nodige informatie en documentatie binnen tien dagen na ons verzoek, dit kan leiden tot een onomkeerbare Terugvordering. Wij behouden ons het recht voor om, na kennisgeving aan u, een vergoeding in rekening te brengen voor het bemiddelen en/of onderzoeken van Terugvorderingsgeschillen.

19. Uw privacy en veiligheid

In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 12 van de Algemene Voorwaarden, erkent u dat wij verplicht zijn uw firmanaam en de naam van uw economische eigenaren en/of opdrachtgevers te vermelden op de MATCH-lijst die wordt bijgehouden door MasterCard en wordt geopend en bijgewerkt door American Express, de VMAS-databank die wordt beheerd door Visa, indien van toepassing, in overeenstemming met de vereisten van de regels van het Betaalkaartsysteem. U erkent dat we moeten voldoen aan de verplichtingen met betrekking tot een dergelijke notering en rapportage, en u doet afstand en stemt ermee in om ons te vrijwaren van alle vorderingen en aansprakelijkheden die u zou kunnen hebben als gevolg van een dergelijke notering en rapportage.

Wij zijn verantwoordelijk voor het beschermen van de veiligheid van de Kaartgegevens die in ons bezit zijn. We hebben administratieve, technische en organisatorische procedures geïmplementeerd om Kaartgegevens die op onze servers zijn opgeslagen te beschermen tegen onbevoegde toegang en onopzettelijk verlies, wijziging of openbaarmaking.

20. Privacy van anderen bij gebruik van de Factureringsdienst

Zowel u als iZettle verbinden zich ertoe toepasselijke regels na te leven met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, waaronder huidige vereisten voor bijvoorbeeld registratie of melding aan de betreffende toezichthoudende autoriteit en om gepaste beveiligingsmaatregelen te implementeren en privacyeffectbeoordelingen uit te voeren. Elke partij verbindt zich ertoe om haar verplichtingen na te gaan met betrekking tot gegevensbescherming en om ervoor te zorgen dat deze verplichtingen worden nagekomen.

De Factureringsdienst stelt u in staat om, wanneer uw klant ervoor kiest om per factuur te betalen, onafhankelijk informatie te verzamelen over uw klanten en deze informatie vervolgens op te slaan en te verwerken voor zover dit nodig is om u in staat te stellen facturen uit te schrijven, te beheren en te versturen via het gebruik van de Factureringsdienst ("Klantgegevens"). Klantgegevens kunnen bestaan uit e-mailadres, naam, adres, burgerservicenummer (of een equivalent), handelsnaam, registratienummer, telefoonnummer en informatie met betrekking tot de aankoop. De facturen die door het gebruik van de Factureringsdienst worden aangemaakt, worden verzonden naar het e-mailadres dat u hebt verzameld in verband met de keuze van uw klant om per factuur te betalen.

Indien iZettle aanvullende persoonlijke gegevens rechtstreeks van uw klanten verzamelt of anderszins de Persoonlijke Klantgegevens gebruikt voor andere doeleinden dan om u in staat te stellen facturen uit te schrijven, te beheren en te versturen via het gebruik van de Factureringsdienst, is iZettle in dit verband een gegevensverwerker en derhalve als enige ervoor verantwoordelijk dat dergelijke verwerking van persoonlijke gegevens in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en met iZettle's Privacybeleid.

Wanneer u gebruik maakt van de Factureringsdienst accepteert u dat u verantwoordelijk bent voor a) het uitschijven, beheren en versturen van de facturen die worden gegenereerd door het gebruik van de Factureringsdienst in overeenstemming met uw privacybeleid, b) het verzamelen, opslaan en verwerken van Klantgegevens in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving en uw privacybeleid.

U mag geen persoonsgegevens die u verwerkt hebt en/of waar u toegang tot hebt gekregen gedurende de gehele duur van het gebruik van de Factureringsdienst gebruiken voor enig ander doel dan het gebruik van de Factureringsdient in overeenstemming met deze Betalingsvoorwaarden. Voor alle duidelijkheid, u mag geen persoonlijke gegevens verwerken en/of er toegang toe krijgen via de Factureringsdienst voor doeleinden die onverenigbaar zijn met het doel waarvoor u ze oorspronkelijk hebt verzameld, namelijk het uitschrijven, beheren en versturen van facturen met betrekking tot aankopen door uw klanten van uw goederen en/of diensten.

Indien en voor zover iZettle bij uw gebruik van de Factureringsdienst namens u Klantgegevens verwerkt die persoonlijke gegevens bevatten ("Persoonlijke Klantgegevens"), is hetgeen bepaald in Bijlage 1 van toepassing op de verwerking van Persoonlijke Klantgegevens door iZettle in haar hoedanigheid van gegevensverwerker.

21. Uw aanvullende garanties

Naast eventuele andere garanties die in deze Betalingsvoorwaarden en in artikel 15 van de Algemene Voorwaarden zijn opgenomen, garandeert u ons dat: a) u in aanmerking komt voor registratie voor en gebruik van de Betalingsdienst en het recht, de bevoegdheid en de mogelijkheid hebt om deze Betalingsvoorwaarden aan te gaan en uit te voeren, b) elke betalingstransactie die u via de Betalingsdienst uitvoert, vertegenwoordigt een verkoop te goeder trouw van u, c) elke betalingstransactie die u via de Betalingsdienst uitvoert een nauwkeurige beschrijving geeft van de producten of diensten die aan uw klant worden verkocht en geleverd, d) u al uw verplichtingen jegens elke klant namens wie u een betalingstransactie uitvoert, nakomt en eventuele geschillen of klachten van klanten rechtstreeks met de klant oplost, e) u en alle betalingstransacties die u via de Betalingsdienst verzendt, voldoen aan alle wet- en regelgeving die op uw bedrijf en de Betalingsdienst van toepassing is, f) behalve in het kader van de normale bedrijfsuitoefening, geen enkele betalingstransactie die door u via de Betalingsdienst wordt ingediend, een verkoop inhoudt aan een opdrachtgever, partner, eigenaar of eigenaar van uw bedrijf, en g) u de Betalingsdienst niet direct of indirect zult gebruiken voor frauduleuze ondernemingen of op een wijze die het gebruik van de Betalingsdienst belemmert.

22. Uw aanvullende aansprakelijkheid en vrijwaring

In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 16 van de Algemene Voorwaarden bent u verantwoordelijk voor alle Terugvorderingen, terugboekingen, terugbetalingen, vergoedingen, schade, boetes, straffen en andere aansprakelijkheden die door een derde of door ons zijn opgelopen als gevolg van uw toegang tot en gebruik van de Betalingsdienst en/of als gevolg van een schending door u van een bepaling van deze Betalingsvoorwaarden. U gaat ermee akkoord deze derde of ons te vergoeden voor deze aansprakelijkheid.

Niettegenstaande het bovenstaande of enige andere bepaling van deze Betalingsvoorwaarden en in aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 16 van de Algemene Voorwaarden, stemt u ermee in ons, onze Kopers, de Betaalkaartsystemen en elk van onze respectieve bestuurders, agenten, filialen en vertegenwoordigers te verdedigen, vrijwaren van en schadeloos stellen tegen claims, kosten, rechtszaken, eisen, verliezen, aansprakelijkheid, schade, rechtszaken, veroordelingen, boetes, rente en kosten (met inbegrip van maar niet beperkt tot redelijke advocatenkosten) die voortvloeien uit of verband houden met: a) elke feitelijke of vermeende inbreuk door u op een bepaling van deze Betalingsvoorwaarden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een inbreuk op de Betaalkaartregels, b) uw onrechtmatig of oneigenlijk gebruik van de Betalingsdienst, c) elke betalingstransactie die door u via de Betaaldienst wordt ingediend en d) verplichtingen tot vrijwaring van derden die wij aangaan als direct of indirect gevolg van uw handelen of nalaten (met inbegrip van vrijwaring van een Betaalkaartsysteem).

Indien u aansprakelijk bent voor aan ons verschuldigde bedragen, kunnen wij deze bedragen onmiddellijk incasseren uit gelden die op uw iZettle Account zijn bijgeschreven of uit andere gelden die u op grond van deze Betalingsvoorwaarden verschuldigd bent. Als er onvoldoende middelen zijn om uw aansprakelijkheid te dekken, gaat u ermee akkoord ons onmiddellijk op verzoek via andere middelen te vergoeden.

23. Onze aansprakelijkheid

Met inachtneming van de artikelen 17 en 18 van de Algemene Voorwaarden zijn wij aansprakelijk voor de correcte overmaking van via de Betalingsdienst geïnitieerde betalingstransacties aan de betalingsdienstaanbieder van de eindgebruiker en voor de correcte uitvoering van betalingstransacties via de Betalingsdienst, op voorwaarde dat: a) de transactie door de eindgebruiker is goedgekeurd, b) de transactie voldoet aan de voorwaarden van deze Betalingsvoorwaarden en c) u uw verplichtingen uit hoofde van deze Betalingsvoorwaarden bent nagekomen. Met inachtneming van de artikelen 17 en 18 van de Algemene Voorwaarden zijn wij verder aansprakelijk om ervoor te zorgen dat gelden die op uw iZettle Account zijn bijgeschreven overeenkomstig artikel 15 op uw aangewezen bankrekening worden uitbetaald, mits wij die gelden van de betreffende Betaalkaartsysteem, Verkrijger of financiële instelling als derde partij, al naar gelang van het geval, op de Klantenrekening te hebben ontvangen.

Indien een geautoriseerde betalingstransactie niet correct of helemaal niet wordt uitgevoerd, zullen wij, op uw verzoek, redelijke inspanningen leveren om de transactie te traceren en eventuele fouten die u of wij ontdekken corrigeren en u op de hoogte stellen van het resultaat. Als de fout resulteert in ontvangst van minder dan het bedrag waarop u recht had, zullen wij uw iZettle-account met het verschil crediteren. Als de fout resulteert in een ontvangst van meer dan het bedrag waarop u recht had, zullen wij het extra geld van uw iZettle-account afschrijven. Wij zullen alleen proberen transacties die u onjuist verwerkt te corrigeren als u ons zonder onnodige vertraging en uiterlijk binnen zestig dagen na het verschijnen van de fout in uw elektronische transactiehistorie van een dergelijke fout op de hoogte stelt.

DEEL 2 - ANDERE WETTELIJKE VOORWAARDEN

24. Zakelijke klant

Door deze Betalingsvoorwaarden te aanvaarden, bevestigt u dat u zich voor de Betalingsdienst aanmeldt als zakelijke klant en niet als consument (zijnde een natuurlijke persoon die handelt voor andere doeleinden dan in beroep of bedrijf). Als zakelijke klant gaat u ermee akkoord dat we, hoewel we dit kunnen doen, niet verplicht zijn om te voldoen aan de vereisten die zijn vastgelegd in hoofdstuk 4 van de Zweedse Betalingsdienstenwet (2010:751) of de bijbehorende wetten, regels en voorschriften van uw specifieke rechtsgebied. U stemt er verder mee in dat de secties 1, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 25, 26, 27, 28, 29 en 30 van hoofdstuk 5 van de Zweedse Betalingsdienstenwet (2010:751) of een overeenkomstige wet- en regelgeving van uw specifieke jurisdictie niet van toepassing zijn op uw toegang tot en gebruik van de Betalingsdienst. Dit betekent dat wij, niettegenstaande enige andere bepaling in deze Betalingsvoorwaarden, niet aansprakelijk zijn jegens u voor enig verlies of enige schade die u zou kunnen lijden als gevolg van de zaken die worden genoemd in de in de secties 1, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 25, 26, 27, 28, 29 en 30 van hoofdstuk 5 van de Zweedse Betalingsdienstenwet (2010):751) of de daarmee corresponderende wetten, regels en voorschriften van uw specifieke rechtsgebied, tenzij anders bepaald in deze Betalingsvoorwaarden.

25. Duur en opzegging

Deze Betalingsvoorwaarden zijn van kracht op de datum dat u ermee instemt en blijven van kracht totdat zij door u of door ons worden opgezegd.

In aanvulling op het bepaalde in artikel 23 van de Algemene Voorwaarden, kunnen wij zonder voorafgaande kennisgeving aan u deze Betalingsvoorwaarden of uw gebruik van (een deel van) de Betaaldiensten opzeggen of uw iZettle Account opschorten of sluiten: a) op verzoek van een Betaalkaartsysteem of een Verkrijger, b) indien onze overeenkomst met een Verkrijger of Betaalkaartsysteem om welke reden dan ook afloopt of eindigt, c) indien wij door een Betaalkaartsysteem of een Verkrijger als betalingsfacilitator zijn uitgeschreven, d) indien uw activiteiten of handelingen naar onze redelijke mening ons imago of de reputatie of het imago of de reputatie van een Betaalkaartsysteem of een Verkrijger schaden of kunnen schaden, e) als u zich voor de Betalingsdienst hebt aangemeld als bedrijf of andere bedrijfseenheid en er sprake is van een wijziging van de zeggenschap over dat bedrijf of die andere bedrijfseenheid, f) als eigenaars of andere met u verbonden personen voorkomen op Europese of Amerikaanse sanctielijsten (zoals de SDN-lijst van OFAC en de EU-lijst van economische sancties of de EU-lijst van terroristen).

Alle bedragen die op uw iZettle Account zijn gecrediteerd en door ons namens u worden aangehouden op het moment dat uw iZettle Account is geschorst of gesloten, zullen aan u worden uitbetaald in overeenstemming met artikel 15, tenzij anders is bepaald in deze Betalingsvoorwaarden.

De opzegging van deze Betalingsvoorwaarden of de sluiting of opschorting van uw iZettle Account ontslaat u niet van uw verplichtingen uit hoofde van deze Betalingsvoorwaarden en wij kunnen ervoor kiezen om de gelden te blijven aanhouden die nodig worden geacht hangende resolutie van andere bepalingen of verplichtingen die in deze Betalingsvoorwaarden zijn gedefinieerd, met inbegrip van, maar niet beperkt tot Terugvorderingen, Vergoedingen, terugbetalingen, terugboekingen of andere onderzoeken of procedures.

26. Persoonlijke garantie en andere beveiliging

Indien u zich voor de Betaaldienst heeft aangemeld als bedrijf of andere bedrijfseenheid, bevestigt u en gaat u ermee akkoord dat wij een persoonlijke garantie van een eigenaar, directeur, opdrachtgever of andere vertegenwoordiger van uw bedrijf of de vestiging van een bankgarantie of het stellen van andere passende zekerheid voor de behoorlijke nakoming van uw betalingsverplichtingen onder deze Betalingsvoorwaarden kunnen verlangen. Indien wij een persoonlijke garantie, bankgarantie of andere vorm van zekerheid verlangen, zullen wij u hierover specifiek informeren. U stemt ermee in dat wij de omvang van dergelijke garanties of andere zekerheden zullen bepalen. Wij behouden ons het recht voor uw toegang tot en gebruik van de Betaaldienst op te schorten en uw iZettle Account op te heffen en te sluiten indien u dergelijke garanties of andere zekerheden op ons verzoek niet verstrekt.

27. Auditrechten

U bevestigt en gaat ermee akkoord dat wij van u kunnen verlangen dat u ons, of een door ons aangewezen derde, toestemming geeft voor het uitvoeren van een audit van uw bedrijf en uw faciliteiten om er zeker van te zijn dat u voldoet aan deze betalingsvoorwaarden en de Betaalkaartregels. Wij behouden ons het recht voor uw toegang tot en gebruik van de Betaaldienst op te schorten en uw iZettle Account op te heffen en te sluiten indien u ons, of een door ons aangewezen derde, niet in staat stelt om op ons verzoek een dergelijke audit uit te voeren.

28. Specifieke voorwaarden met betrekking tot de Factureringsdienst

U mag de Factureringsdienst alleen gebruiken om facturen uit te reiken, te beheren en te versturen in overeenstemming met deze Betalingsvoorwaarden. Een factuur die via de Factureringsdienst wordt uitgereikt, mag niet de limieten overschrijden die iZettle van tijd tot tijd hanteert en die nader worden gespecificeerd op onze Website.

Bij het uitreiken van een factuur via de Factureringsdienst ontvangt uw klant een e-mail met daarin de factuur en een link naar een landingspagina waar uw klant de factuur online kan betalen. Wanneer uw klant de factuur online met een Kaart heeft betaald of door op de juiste manier gebruik te maken van een andere online betaalmethode die iZettle in uw rechtsgebied beschikbaar stelt, wordt uw klant geacht met een kwijtend karakter aan u te hebben betaald.

Wanneer u gebruik maakt van de Factureringsdienst bent u zich ervan bewust en accepteert u dat iZettle niet verantwoordelijk is voor, en dat u als enige verantwoordelijk bent voor a) het uitreiken, beheren en versturen van de facturen die worden gegenereerd door het gebruik van de Factureringsdienst in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving en uw privacybeleid, b) de juistheid en volledigheid van uw facturen, c) zorgen dat uw klanten betalen in overeenstemming met de factuur die via de Factureringsdienst is uitgereikt, d) dat eventuele betalingsinstructies onjuist zijn, e) dat geld dat, doordat u ons onjuiste informatie hebt verstrekt, is overgemaakt naar een bankrekening die niet aan u toebehoort, f) dat de ontvanger van de factuur over technische installaties, firewalls, domeinen, software enz. beschikt dat het onmogelijk maakt om elektronische berichten te ontvangen en g) het bieden van voldoende ondersteuning aan uw klant, indien vereist, met betrekking tot de facturen die via het gebruik van de Factureringsdienst zijn verzonden, met betrekking tot de door u geleverde producten en/of diensten of equivalenten, of in verband met andere vragen of omstandigheden waarvoor iZettle niet verantwoordelijk is. In afwijking van het voorgaande zal iZettle eventuele fouten behandelen overeenkomstig het bepaalde in artikel 23 van deze Betalingsvoorwaarden.

Bijlage 1 - Gegevensverwerkingsovereenkomst - Factureringsdienst

iZettle zal de Persoonlijke Klantgegevens alleen verwerken in overeenstemming met uw schriftelijke instructies of enige andere schriftelijke overeenkomst tussen de partijen en alleen voor de in deze Betalingsvoorwaarden uiteengezette doeleinden, d.w.z. facturen uitschrijven, beheren en versturen via het gebruik van de Factureringsdienst. Persoonlijke Klantgegevens kunnen bestaan uit (i) identiteitsinformatie zoals een persoonlijk identificatienummer (of een equivalent), (ii) contactinformatie zoals e-mail adres, naam, adres, telefoonnummer, en (iii) informatie over de aankoop.

U erkent dat wij van u afhankelijk zijn voor de regie over de mate waarin wij het recht hebben om de Persoonlijke Klantgegevens, verkregen door uw gebruik van de Factureringsdienst, te gebruiken en te verwerken. Bijgevolg is iZettle niet aansprakelijk voor enige vordering van een betrokkene die voortvloeit uit een handelen of nalaten van iZettle, voor zover een dergelijk handelen of nalaten rechtstreeks voortvloeit uit uw instructies.

iZettle zal u informeren als een instructie naar de mening van iZettle in strijd is met toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming. Indien iZettle nalaat u te informeren, heeft dit geen invloed op uw verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor uw instructies.

iZettle treft passende technische en organisatorische maatregelen om een beveiligingsniveau te waarborgen dat is afgestemd op de risico's die zijn verbonden aan de gegevensverwerkingsactiviteiten, in het bijzonder onbedoelde of onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde verstrekking van of toegang tot de Persoonlijke Klantgegevens, met inbegrip van toegangscontrole tot gebouwen, faciliteiten, systemen en gegevens, controle op de vrijgave, invoercontrole, taakcontrole, controle op de beschikbaarheid en segregatiecontrole.

iZettle zal geen Persoonlijke Klantgegevens buiten de EER overdragen of verwerken zonder uw schriftelijke toestemming. Indien u instemt met de overdracht of verwerking van Persoonlijke Klantgegevens buiten de EER, zal iZettle voldoen aan alle toepasselijke wetten met betrekking tot een dergelijke overdracht.

iZettle zal redelijke stappen ondernemen om de betrouwbaarheid en competentie van al haar personeel dat toegang heeft tot de Persoonlijke Klantgegevens te waarborgen en zal ervoor zorgen dat al dat personeel ervan op de hoogte wordt gesteld dat die Persoonlijke Klantgegevens worden behandeld als uw vertrouwelijke informatie.

U erkent en stemt ermee in dat iZettle Persoonlijke Klantgegevens aan onderaannemers mag overdragen, met dien verstande dat iZettle ervoor zorgt dat in elke overeenkomst met dergelijke onderaannemers ten gunste van u bepalingen worden opgenomen die gelijkwaardig zijn aan de bepalingen in deze Bijlage 1 en aansprakelijk blijft ten opzichte van u voor het handelen of nalaten van de onderaannemer, alsof dit door iZettle zou zijn gedaan. iZettle zal u, op uw schriftelijk verzoek, informatie verstrekken over de verwerking van Persoonlijke Klantgegevens door een onderaannemer, voor zover dit nodig is om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving en verzoeken van toezichthoudende autoriteiten.

iZettle kan te allen tijde en zonder rechtvaardiging een nieuwe onderaannemer aanstellen, op voorwaarde dat u, vanaf 25 mei 2018, vijftien (15) dagen van tevoren op de hoogte wordt gebracht door publicatie op onze Website en dat u gedurende die periode de mogelijkheid hebt om rechtmatig bezwaar te maken tegen dergelijke wijzigingen. Legitieme bezwaren moeten redelijke en gedocumenteerde redenen bevatten met betrekking tot de niet-naleving door een onderaannemer van het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming. Indien dergelijke bezwaren naar het redelijke oordeel van iZettle gegrond zijn, kunt u, door iZettle hiervan schriftelijk in kennis te stellen, de Factureringsdienst onmiddellijk beëindigen.

iZettle zal u zonder onnodige vertraging op de hoogte stellen als zij in kennis wordt gesteld van een inbreuk op de beveiliging die leidt tot onbedoelde of onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde verstrekking van of toegang tot de Persoonlijke Klantgegevens en zal u alle verdere informatie verstrekken die u redelijkerwijs nodig hebt om te voldoen aan uw verplichtingen onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming (rekening houdend met de aard van de verwerking en de informatie die voor iZettle beschikbaar is).

iZettle verplicht zich deze redelijke samenwerking, medewerking en informatie (door gebruik te maken van de juiste technische en organisatorische maatregelen) te leveren binnen de tijdsbestekken waar u redelijkerwijs om kunt verzoeken: i) te reageren op vragen of verzoeken van betrokkenen of toezichthoudende autoriteiten in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van verzoeken om toegang te krijgen tot persoonsgegevens, deze te rectificeren, te wissen of af te schermen (rekening houdend met de informatie die iZettle ter beschikking staat) en ii) te voldoen aan uw verplichtingen in verband met beveiliging of gegevensbescherming (rekening houdend met de aard van de informatie die iZettle ter beschikking staat), zoals vereist kan zijn krachtens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Voor zover wettelijk toegestaan, bent u verantwoordelijk voor alle kosten die voortvloeien uit het verlenen van dergelijke medewerking door iZettle. iZettle zal u bovendien onmiddellijk op de hoogte stellen van vragen of verzoeken met betrekking tot uw verwerking van persoonsgegevens die het rechtstreeks van betrokkenen of toezichthoudende autoriteiten ontvangt.

iZettle levert u bewijs van naleving van onze verplichtingen zoals uiteengezet in deze Bijlage 1 en verstrekt u, op uw redelijk verzoek, alle verdere informatie die redelijkerwijs nodig is om aan te tonen dat iZettle haar verplichtingen onder deze Bijlage 1 nakomt.

Indien u objectief controleerbare redenen hebt om aan te nemen dat de verwerking van Persoonlijke Klantgegevens door iZettle of haar onderaannemer niet in overeenstemming is met de bepalingen van deze Bijlage 1, hebt u het recht om, hetzij door uzelf, hetzij door een door u aangestelde onafhankelijke externe auditor, met inachtneming van een schriftelijke kennisgeving van ten minste dertig (30) dagen, (i) de procedures, het beleid, de systemen en maatregelen van iZettle met betrekking tot de verwerking van Persoonlijke Klantgegevens te inspecteren en/of (ii) anderszins de naleving van de bepalingen in deze Bijlage 1 door iZettle te verifiëren.

iZettle kan schriftelijk bezwaar maken tegen een auditor die door u is aangesteld om een audit uit hoofde van deze Bijlage 1 uit te voeren, indien de auditor naar het redelijke oordeel van iZettle niet voldoende gekwalificeerd of onafhankelijk is, een concurrent van iZettle is of anderszins klaarblijkelijk ongeschikt is.

Een dergelijke inspectie of audit wordt uitgevoerd tijdens de normale werktijden van iZettle, zonder de lopende werkzaamheden te verstoren of te hinderen en in aanwezigheid van een door iZettle benoemde medewerker en is altijd onderworpen aan het beleid en de procedures van iZettle ten aanzien van vertrouwelijkheid en beveiliging. Uw recht om een inspectie of audit uit te voeren zoals beschreven in dit hoofdstuk is beperkt tot één dag per kalenderjaar.

U bent verantwoordelijk voor alle kosten in verband met de aanstelling van een externe auditor en vergoedt iZettle, op verzoek van iZettle, voor zijn medewerking en ondersteuning bij het uitvoeren van de inspectie of audit, de tijd die iZettle aan een dergelijke audit heeft besteed tegen de op dat moment geldende tarieven voor professionele dienstverlening van iZettle.

iZettle zal na voltooiing van haar contractuele verantwoordelijkheden alle Persoonlijke Klantgegevens die namens u worden verwerkt binnen een redelijke termijn vernietigen of retourneren, zoals door u aangegeven, tenzij anders vereist door de toepasselijke wetgeving.