izettle

Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: 6 juli 2015

1. Onze inzet en verantwoordelijkheid

iZettle AB, 556806-0734, (“iZettle”, “wij”, “ons” of “onze”) zet zich in voor de bescherming en het respecteren van de privacy van een ieder van wie wij persoonsgegevens verwerken als onderdeel van de levering van onze producten en diensten (hierna gezamenlijk "diensten" met inbegrip van producten en diensten geleverd door gelieerde ondernemingen binnen het iZettle concern). Hieronder staat beschreven welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden en tevens welke keuzes u in dat kader heeft.

Deze Privacyverklaring meldt de verwerkingen waarvoor iZettle de verantwoordelijke is. Onze websites en diensten kunnen links bevatten naar websites van derden die buiten ons beheer vallen. Wees er bij het bezoeken van deze websites of het gebruiken van die diensten van bewust dat deze Privacyverklaring niet van toepassing is op die desbetreffende verwerking door derden. Wij raden u daarom aan om zorgvuldig na te gaan hoe deze derden persoonsgegevens verwerken voordat u gebruik maakt van hun websites of diensten.

2. Door ons verwerkte persoonsgegevens

Wij verwerken de persoonsgegevens die wij via uw registratie voor onze diensten en uw contact met ons, aan ons gelieerde ondernemingen of derden die uit onze naam handelen, verkrijgen en wanneer u deelneemt aan wedstrijden, enquêtes of dergelijke en anders via uw gebruik van onze websites en diensten. Voorbeelden van persoonsgegevens die wij verwerken zijn uw naam, persoonlijk identificatie nummer of geboortedatum, huisadres, e-mailadres, IP-adres, unieke identificatiecode van apparaten die u gebruikt voor toegang tot en gebruikmaking van de diensten en onze websites, bankgegevens en transactieoverzichten (inclusief localisatie-gegevens).

Het kan ook zijn dat wij persoonsgegevens verwerken die wij verkrijgen van geselecteerde derden zoals handelsinformatiebureaus, andere financiële instellingen en uit publieke bronnen. Derden van wie wij persoonsgegevens verkrijgen, kunnen bijvoorbeeld ook sociale netwerken en dergelijken zijn waar u uw iZettle-rekening aan gekoppeld heeft.

3. Hoe wij de persoonsgegevens gebruiken

Wij verwerken persoonsgegevens altijd in overeenstemming met de wet en wij hebben veiligheidsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens gebruikt worden voor illegale doeleinden of openbaar worden gemaakt aan onbevoegde derden.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor onze dienstverlening, ter nakoming van relevante afspraken met u en voor het op andere wijze beheren van de zakelijke relatie met u. De persoonsgegevens worden verder verwerkt om u te kunnen voorzien van nieuws, informatie en marketing met betrekking tot onze, en andere soortgelijke, diensten. Wij kunnen de persoonsgegevens ook gebruiken voor de verbetering en ontwikkeling van onze websites en diensten.

In aanvulling op het bovenstaande kunnen wij persoonsgegevens verwerken voor legale kredietanalyses en risicobeheer, ter voorkoming van misbruik van onze diensten en schendingen van onze relevante voorwaarden en ter nakoming van onze wettelijke verplichtingen en regels uitgevaardigd door onze daartoe aangewezen banken en relevante netwerken van betaalkaarten.

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met aan ons gelieerde ondernemingen en derden voor de hierboven beschreven doeleinden, inclusief partijen buiten de EU/EER. Onze daartoe aangewezen banken en relevante netwerken van betaalkaarten kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken voor eigen fraudepreventie en risicobeheer. Geselecteerde dienstverleners, zoals bepaalde handelsinformatiebureaus, kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken ter verbetering en ontwikkeling van hun eigen diensten.

Indien u uw iZettle-rekening gekoppeld heeft aan een sociaal netwerk, kunnen wij ook bepaalde persoonsgegevens delen met andere gebruikers van dat sociale netwerk. Persoonsgegevens die wij op deze wijze delen, zijn beperkt tot persoonsgegevens die wij van u verkrijgen via het sociale netwerk, zoals uw profielfoto en andere soortgelijke informatie met betrekking tot uw profiel.

4. Uw toestemming en uw opties

Met de registratie voor en/of door het gebruik van de diensten, geeft u toestemming voor de verwerking zoals omschreven in deze Privacyverklaring, inclusief de overdracht van uw persoonsgegevens naar landen buiten de EU/EER en voor de elektronische ontvangst van ons marketingmateriaal en dat van aan ons gelieerde ondernemingen en partners. U kunt te allen tijde uw toestemming voor de ontvangst van ons marketingmateriaal intrekken.

Op uw verzoek zullen wij uw persoonsgegevens corrigeren en bijwerken en dit geldt ook wanneer wij merken dat bepaalde gegevens niet langer juist zijn.

Indien u bepaalde persoonsgegevens wenst te corrigeren of bijwerken of uw toestemming wenst in te trekken voor de ontvangst van verder marketingmateriaal van ons, dan kunt u contact met ons opnemen via dataprotection@izettle.com.

Om ervoor te zorgen dat wij actuele en juiste persoonsgegevens verwerken, heeft u het recht om, één keer per jaar gratis, een uittreksel van de persoonsgegevens die wij van u verwerken te verkrijgen. Een dergelijk verzoek dient door u persoonlijk ondertekend te worden en per gewone post verzonden te worden aan onderstaand adres.

iZettle AB

Data Protection

Regeringsgatan 59

SE-111 56 Stockholm

Zweden

Indien u ervoor kiest uw toestemming voor verdere verwerking zoals omschreven in deze Privacyverklaring in te trekken, dan houdt dit voor u in dat wij niet langer in staat zijn om de door u verzochte diensten aan u te leveren en wij daarom relevante afspraken met u kunnen beëindigen, zie de relevante algemene voorwaarden voor meer informatie hierover. Bovendien kunnen wij doorgaan met de verwerking van uw persoonsgegevens voor wettige doeleinden, zoals nakoming van een afspraak met u, ter bescherming van onze belangen in verband met rechtszaken en ter nakoming van wettelijke verplichtingen.