IZETTLE

Betalingsbetingelser

BETALINGSBETINGELSER FOR BRUK AV IZETTLE – EN PAYPAL TJENESTE

Sist oppdatert og gjeldende per: 1. oktober 2020

Disse betalingsbetingelsene, herunder vilkår, retningslinjer og instrukser som nevnt i avtalen, ("Betalingsbetingelser"), og de generelle vilkårene som gjelder for din tilgang til våre tjenester ("Generelle Vilkår") utgjør en juridisk bindende avtale mellom PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349), en kredittinstitusjon basert og autorisert i Luxembourg som er underlagt tilsyn av Luxembourgs finanstilsyn Commission de Surveillance du Secteur Financier (“vi”, “vår” eller “oss”), og deg, det enkelte selskap eller juridiske person som har opprettet konto hos oss ("Kunden", "du", "deg" eller "din"), vedrørende din adgang til og bruk av våre tjenester under iZettle-merkevaren (samlet kalt "Betalingstjenesten").

Ved å opprette og bruke en iZettle Konto (slik som definert nedenfor) akseptere du og godkjenner å følge disse Betalingsbetingelsene bekrefter du at du har lest, forstått og godtar å være bundet av disse. Dersom du ikke er enig i disse Betalingsbetingelsene (eller dersom du ikke har rett til å forplikte selskapet eller annen virksomhet som du representerer), vil du ikke få adgang til eller kunne benytte Betalingstjenesten.

Definerte uttrykk benyttet i disse Betalingsbetingelsene vil ha samme betydning som de som er brukt i Generelle Vilkår hvis ikke annet fremgår av sammenhengen

Som kredittinstitusjon forenkler vi behandling av korttransaksjoner, og for at vi skal gjøre dette, har vi inngått avtaler med oppkjøpsbanker (“Oppkjøpere”). En liste over Oppkjøperne vi samarbeider med fra tid til annen kan man finne her. I tillegg til disse Betalingsbetingelser og regler, samt lover, forskrifter og regler som kommer til anvendelse, så reguleres Betalingstjenesten av de krav og retningslinjer som er fastlagt av våre Oppkjøpere samt de krav og retningslinjer (samlet benevnt "Regler for Kortsystemet”) som er etablert av Visa Europe Limited, MasterCard Europa S.A., American Express Limited og andre gjeldende kortordninger (samlet kalt "Kortsystemet").

Det er viktig at du forstår de ulike risikoene og ansvaret forbundet med Betalingstjenesten, og du skal lese disse Betalingsbetingelsene nøye før du aksepterer dem og før du begynner å benytte Betalingstjenesten.

Dersom du har spørsmål vedrørende innholdet i disse Betalingsbetingelsene eller ønsker en bedre forståelse av hvordan Betalingstjenestene fungerer, er du velkommen til å kontakte oss.

Del 1 – Tilgang til og bruk av Betalingstjenesten

1. Registrering

For å få tilgang til og å kunne benytte Betalingstjenesten må du opprette en "iZettle-konto", som er beskrevet i del 1 i de Generelle Vilkårene.

Hvis det ikke har vært noen aktivitet på din iZettle-konto i minst to sammenhengende år og du har en saldo på din iZettle-konto, vil vi sende deg et varsel på den oppgitte e-postadresse og/eller som er tilknyttet din iZettle-konto og gi deg muligheten til å holde din iZettle-konto aktiv eller å avslutte din iZettle-konto og be om utbetaling av eventuelle midler som vi oppbevarer for deg. Hvis du ikke besvarer vår henvendelse innen tretti dager, vil vi automatisk avslutte din iZettle-konto og eventuelle midler som vi oppbevarer for deg vil bli håndtert i henhold til gjeldende lov og, hvis tillatt, tilfalle oss.

For å kunne motta penger fra din iZettle-konto, må enten (i) knytte din iZettle-konto opp til din PayPal-konto (definert herunder) eller (ii) du angi og, dersom vi ber om det, bekrefte en bankkonto i ditt navn i en bank i Norge (din "Bankkonto"). Du vil motta penger i samsvar med del 14 enten på din PayPal-konto eller din Bank-konto ("Angitt Konto").

For disse Betalingsbetingelser, skal "PayPal-konto" være definert som et digitalt instrument som kan bli brukt til å sende og motta penger eller utføre betalinger gjennom en betalingsmetode som støttes og er tilgjengeliggjort i henhold til PayPals Brukeravtale.

Fra tidspunktet disse Betalingsbetingelsene ble akseptert, vil du falle under en av kategori av Kjøpmenn som beskrevet i underavsnittene a) til d) herunder. Disse underavsnittene beskriver hvilke autorisasjon(er) du vil måtte gi oss for å overføre penger fra din iZettle-konto eller PayPal-konto (ettersom hvilken konto som er aktuell), til din Bankkonto eller PayPal-konto (ettersom hvilken konto som er aktuell).

a) Dersom du kun har PayPal-konto Dersom du har en PayPal-konto og ønsker en iZettle-konto, autoriserer og instruerer du oss til å igangsette overdragelse av alt innestående på din iZettle-konto til din PayPal-konto.

b) Dersom du har PayPayl-konto og iZettle-konto Dersom du har åpnet en PayPal-konto men har en Bankkonto knyttet opp mot din iZettle-konto (som beskrevet i c) herunder), vil du behøve å knytte din iZettle-konto opp mot din PayPal-konto for å kunne motta utbetalinger av det innestående på din iZettle-konto til din PayPal-konto. I den utstrekning det er teknisk mulig, autoriserer og instruerer du oss til å knytte din iZettle-konto opp mot til PayPal-konto på dine vegne og aksepterer at enhver utbetaling av innestående på din iZettle-konto vil skje til din PayPal-konto istedenfor til din Bankkonto.

c) Dersom du kun har iZettle konto Dersom du kun bruker Betalingstjenesten og ikke har en PayPal-konto, må du angi, og om vi ber om det, bekrefte Bankkontoen. Etter å ha angitt en Bankkonto, autoriserer og instruerer du oss om å igangsette betaling av innestående på din iZettle-konto til Bankkonto. Du gir oss fullmakt til å stille spørsmål til og innhente informasjon fra den aktuelle banken herunder for å bekrefte angitt Bankkonto. Du samtykker i å gjøre det som er nødvendig for å bistå oss med å få bekreftet angitt Bankkonto. Dersom informasjon om angitt Bankkonto er uriktig eller ufullstendig eller hvis vi av en eller annen grunn ikke kan få verifisert at bankkontoen er i ditt navn, kan vi fjerne Bankkontoen fra din iZettle-konto, og du bekrefter og godtar at vi ikke vil være forpliktet til å foreta betalinger til deg før du har gitt riktig og fullstendig informasjon om din Bankkonto og vi, ettersom relevant, har fått bekreftet at du er innehaver av Bankkontoen.

d) Eksisterende iZettle-konto og ny PayPal-konto Dersom du har en iZettle-konto og deretter åpner en PayPal-konto, vil du behøve knytte din iZettle-konto til din PayPal-konto for å motta innestående på din iZettle-konto på din PayPal-konto. I den utstrekning som er teknisk mulig, autoriserer du og instruerer du oss om å knytte din iZettle-konto opp mot din PayPal-konto på dine vegne og aksepterer aksepterer at enhver utbetaling av innestående på din iZettle-konto vil skje til din PayPal-konto istedenfor til din Bankkonto.

2. Kontroller

Ved at at avtale om Betalingstjenesten inngås, instruerer og autoriserer du oss til åforeta kredittsjekk, sanksjonskontroller og andre verifikasjoner som kan kreve at du sender inn tilleggsinformasjon og dokumentasjon nødvendig for at vi skal kunne bekrefte din identitet og ellers oppfylle alle våre anti-hvitvasking, anti-terrorfinansiering og lignende regulatoriske forpliktelser. Vi kan til enhver tid foreta ytterligere kredittsjekk og kontroller for å fastslå hvorvidt du fortsatt kvalifiserer for tilgang til og bruk av Betalingstjenesten. Vi kan også be om tillatelse til å gjøre en fysisk inspeksjon i dine forretningslokaler og undersøke dine regnskaper som gjelder overholdelse av disse Betalingsbetingelsene. Du bekrefter at du vil imøtekomme alle slike forespørsler uten ugrunnet opphold. Du gir våre Oppkjøpere og oss fullmakt til når som helst å kunne innhente informasjon om deg og gi opplysninger om deg til tredjepart, herunder kredittbyråer eller byråer og andre informasjonsleverandører, og du gir slike tredjeparter fullmakt og instruerer dem til å samle og gi oss slik informasjon.

Når vi har fått samlet inn og verifisert all informasjon, vil vi vurdere om du er kvalifisert til å få tilgang til og til å benytte Betalingstjenesten. Du samtykker til at vi etter eget skjønn har rett til å avgjøre om du er kvalifisert for tilgang til og til å benytte Betalingstjenesten. Vi vil bare være bundet av disse Betalingsbetingelsene når vi har fastslått at du er kvalifisert for tilgang til og til å benytte Betalingstjenesten.

Vi forbeholder oss retten til å stanse din tilgang til og bruk av Betalingstjenesten og til å avslutte din iZettle konto hvis vi finner ut at du ikke lenger kvalifiserer for tilgang til og bruk av Betalingstjenesten eller dersom du mislykkes i å umiddelbart etterleve krav fra oss i samsvar med ovennevnte.

3. Vår rolle

Betalingstjenesten gir deg mulighet til å ta imot og håndtere betaling fra dine kunder som skjer (i) med kort eller deres smarttelefon, nettbrett eller annen kompatibel mobilinnretning som setter dem i stand til å gjennomføre kontaktløse transaksjoner på smarttelefon/innretning ved bruk av App som er installert på din a) smarttelefon, nettbrett eller andre kompatible mobile enheter koblet til din iZettle-leser, eller b) direkte på en iZettle leser som setter deg i stand til å gjennomføre kontaktløse betalinger, (ii) når dine kunder betaler en faktura online ved å anvende kort eller annen betalingsmetode som muliggjør betaling online som vi har gjort tilgjengelig i din jurisdiksjon ("Fakturatjenesten"), (iii) når dine kunder betaler for dine varer og/eller tjenester over en betalingslenke sendt dine kunder ved e-post, tekstmelding eller tilsvarende kommunikasjonsverktøy, og (iv) ved å benytte gavekort utstedt av deg ved å bruke vår gavekorttjeneste ("iZettles Gavekorttjeneste").

Dersom du har registrert deg for en tjeneste som gjør det mulig for deg å selge produkter og/eller tjenester på nettet og slik tjeneste har de nødvendige integrasjoner mot vår Betalingstjeneste, kan det gjøre det mulig for deg å godta og behandle betaling fra dine kunder som vil kunne betale online ved hjelp av kort eller annen elektronisk betalingsmetode som er gjort tilgjengelig av oss i din jurisdiksjon.

Disse betalingsalternativene og funksjonalitetene beskrevet i del 12 kan være utilgjengelig av din jurisdiksjon. For mer informasjon, vennligst besøk vår hjemmeside.

Ved å tilby Betalingstjenesten vil vi legge til rette for behandling av korttransaksjoner som gjennomføres ved hjelp av Betalingstjenesten på dine vegne, kreditere midler som vi mottar gjennom slike transaksjoner på din iZettle-konto og gjøre opp betalingen (fratrukket våre gebyrer, tilbakeføringer, krav og andre utestående midler vi eller et annet selskap innen PayPal-Gruppen har krav på) til din oppgitte Bankkonto i samsvar med disse Betalingsbetingelsene.

Du godkjenner og instruerer oss til å ta imot, oppbevare og utbetale midler i samsvar med disse Betalingsbetingelsene på dine vegne. Denne fullmakten og instruksjonen vil gjelde frem til oppsigelse eller avslutning av din iZettle-konto.

4. Servicenivå

Betalingstjenesten er underlagt Kortsystemreglene og kan også være underlagt særlige vilkår som gjelder for bruk av en bestemt betalingsmetode ("Særlige Vilkår") gitt av oss eller en tredjepart ("Tredjepartsbetalingsformidler"). Kortsystemreglene så langt de gjør seg gjeldende for kjøpmenn og de Særlige Vilkår knyttet til betalingsmetodene du har valgt vil utgjøre en del av din avtale med oss. Ytterligere informasjon om Kortsystemreglene og Særlige Vilkår finner du her.

Du samtykker til at du vil overholde Kortsystemreglene og de Særlige Vilkår og at Kortsystemreglene og de Særlige Vilkår vil ha forrang foran disse Betalingsbetingelsene når det gjelder den relevante betalingsmetoden og at, i tilfelle en konflikt mellom en bestemmelse i disse Betalingsbetingelsene og Kortsystemreglene/de Særlige Vilkårene, så skal den følgende rekkefølgen for tolkning gjelde: i) Kortsystemreglene, (ii) de Særlige Vikår, (iii) Betalingsbetingelsene.

Vi kan når som helst legge til, slette og endre bestemte betalingsmetoder og Kortsystemreglene og de Særlige Vilkårene kan også endres fra tid til annen i tråd med relevante betingelser og vilkår. Slike endringer kan gjøres ensidig av oss uten varsel, men vi vil forsøke å informere deg på forhånd. Din fortsatte bruk av slik betalingsmetode utgjør ditt samtykke og samtykke til slike tillegg, slettinger eller endringer. For å unngå tvil, dersom du bruker betalingsmåten levert av Klarna, har vi rett til å erverve og overføre krav mot kunden din som følge av salg av varer eller tjenester til nevnte kunde som nærmere beskrevet i de Særlige Vilkårene.

Vi forbeholder oss retten til å endre disse Betalingsbetingelsene i henhold til punkt 23 i Generelle Vilkår, eller på kortere varsel dersom Kortsystemet eller en Tredjepart Betalingsleverandør krever det av hensyn til å overholde Regler for Kortsystemet eller ellers foreta endringer i Betalingstjenesten.

5. iZettle-leser

For å kunne benytte Betalingstjenesten for salg fra en fysisk utsalgssted, må du laste ned og installere Appen og anskaffe en av våre kompatible kortlesere ("iZettle-leser").

Informasjon om tilgjengelig iZettle-leser og hvordan de kan bli kjøpt finner du på vår hjemmeside. Du kan også kjøpe iZettle-leser fra vår nettbutikk eller fra andre autoriserte forhandlere.

Du er også ansvarlig for å kontakte oss dersom du mistenker at din iZettle leser har blitt kompromittert eller stjålet.

6. Restriksjoner og begrensninger

Ved å akseptere disse Betalingsbetingelsene, samtykker du til at du ikke vil bruke Betalingstjenesten til å akseptere betalinger i forbindelse med følgende virksomheter uten skriftlig forhåndssamtykke fra oss, som vi for øvrig kan holde tilbake eller tilbakekalle etter eget skjønn dersom vi mener at dette utgjør en risiko for vår virksomhet og/eller omdømme: a) private helsetjenester, b) gambling og spilltjenester (uavhengig av om slike gambling- og spilltjenester tilbys i henhold til gjeldende lover og godkjent av relevante myndigheter), c) finansielle tjenester (uavhengig av om slike finansielle tjenester er gitt i henhold til gjeldende lover og godkjent av relevante myndigheter), d) gavekort (med unntak av gavekort som beskrevet under punkt 3 og punkt 28 og i samsvar med våre Generelle Vilkår), e) tjenester som involverer organisering av planlagte offentlige eller sosiale arrangement, som salg av billetter, eller eller f) transport og reise.

I tillegg til andre forpliktelser, krav, restriksjoner eller begrensninger angitt i disse Betalingsbetingelsene, aksepterer du at du ikke vil: a) bruke en prisindeks for å akseptere et kort, b) benytte en høyere pris eller ekstra gebyrer for bruk av et kort i forbindelse med en transaksjon, med mindre tillatelse til å gjøre det er gitt under lover, regler og forskrifter i din bestemte jurisdiksjon, c) benytte kreditter som er tilgjengelige på kortet for å gi kontantuttak til kunder, d) i sammenheng med transaksjoner i butikk, gjennomføre transaksjoner i andre territorier enn Norge og i valutaer annet enn Norske Kroner (NOK), e) forskjellsbehandle kort uavhengig av årsak, med mindre det er tillatt i eventuelle lover, regler og forskrifter i din jurisdiksjon, f) sende korttransaksjoner som ikke kommer fra salg av produkter eller tjenester til din kunde, dvs. du kan ikke sende en korttransaksjon til behandling som stammer fra salg eller aktiviteter som tilbys av andre g) sende alle korttransaksjoner for behandling som du forstår eller burde forstått er falske eller ikke godkjent av kunden, h) opptre som betalingsformidler eller tilrettelegger eller på annen måte videreselge Betalingstjenesten, i) sende en korttransaksjon til behandling som representerer refinansiering av en kundes eksisterende forpliktelse, j) kreve at en kunde fraskriver seg sin rett til å bestride en korttransaksjon k) krever at en kunde oppgir sin PIN-kode under en kortkorttransaksjon, l) der en kunde bruker en Chip og PIN-kort, skriver ut data som viser en kundes PIN på en kvittering, eller m) behandle ett kjøp av varer og/eller tjenester som flere betalingstransaksjoner.

Våre Oppkjøpere og Kortsystemer kan når som helst innføre visse begrensninger med hensyn til våre Kjøpmenns årlige korttransaksjonsvolum ved hjelp av Betalingstjenesten. Hvis ditt årlige korttransaksjonsvolum overskrider det beløp som er spesifisert av Kortsystemene, vil du måtte inngå supplerende avtaler direkte med våre Oppkjøpere ("Avtaler for Kommersielle Enheter"). Ved å akseptere disse Betalingsbetingelsene, aksepterer du at, dersom disse terskelverdiene nås, vil Avtale(r) for Kommersielle Enheter automatisk gjelde mellom deg, oss og den relevante Oppkjøper, respektivt. Du finner avtalene her. Dersom du ikke blir inngår Avtale(r) for Kommersielle Enheter, vil vi ikke kunne akseptere transaksjoner utover disse terskelverdiene.

Du kan ikke bruke Betalingstjenesten for å utføre korttransaksjoner med egne kort eller kort utstedt i ditt navn.

Du kan ikke på noen måte henvise til at vi, våre Oppkjøpere eller Kortsystemer har godkjent dine produkter og/eller tjenester.

Bruk av Betalingstjenesten er underlagt visse begrensninger med hensyn til daglig korttransaksjonsvolum som nærmere angitt på hjemmesiden.

7. Feil og urettmessig eller ulovlig bruk

Vi forutsetter at du er avsender av alle transaksjoner og andre instruksjoner til oss når du bruker din kontolegitimasjon. Du må umiddelbart melde fra til oss via vår hjemmeside eller ta kontakt med vår kundeservice på help.no@izettle.com dersom du oppdager eller har grunn til å tro at det har en feil eller urettmessig eller ulovlig bruk av din iZettle-konto og, dersom det er mulig, endre din kontolegitimasjon for å unngå ytterligere feil og/eller urettmessig eller ulovlig bruk. Du må gi oss alle opplysninger og dokumenter som du har i din besittelse vedrørende omstendigheter rundt slike feil og/eller urettmessig eller ulovlig bruk av din iZettle-konto og ta de nødvendige tiltak for å bistå oss i undersøkelsen.

8. Godkjente kort

Betalingstjenesten kan brukes til å godta transaksjoner med de fleste kreditt-, debet- og andre typer kort ("Kort") hvis Kortsystemet varemerke er nærmere angitt på vår hjemmeside. Vi kan når som helst og uten forhåndsvarsel fjerne eller legge til Kort som vi godtar. Vi behandler bare transaksjoner som er autorisert av henholdsvis det gjeldende Kortsystemet eller av kortutsteder.

Du aksepterer at du er ansvarlig for å bekrefte identiteten til dine kunder og kvalifiseringskravene for hvert fremlagte Kort som er brukt til å kjøpe dine produkter og tjenester og for alle reverserte eller tilbakeførte transaksjoner, uavhengig av grunn, eller innstilling for, reversering eller Tilbakeføring som nærmere beskrevet i punkt 17.

9. Avgifter

For å kunne bruke Betalingstjenesten forplikter du deg til å betale avgifter ("Avgifter") som er vurdert og beregnet av oss i samsvar med prisliste tilgjengelig på vår hjemmeside.

Ved å akseptere disse Betalingsbetingelsene, har du godkjent at vi belaster deg de Avgifter (som en blandet serviceavgift for selgere) vurdert og beregnet av oss i henhold til prislisten.

Betalingstjenesten er en tjeneste som er fritatt for merverdiavgift. Vi forbeholder oss retten til å endre våre Avgifter til enhver tid i henhold til punkt 23 i Generelle Vilkår. Avgifter vil bli vurdert på det tidspunktet en korttransaksjon er behandlet og vil bli trukket fra midler mottatt av oss og kreditert til din iZettle-konto.

10. Skatter

I tillegg til det som fremgår av punkt 10 i de generelle vilkårene, erklærer du at du aksepterer at vi fra tid til annen kan være nødt til å avgi rapport til skattemyndighetene og oppgi ditt navn, din adresse og informasjon om transaksjoner vi behandler på dine vegne ved din bruk av Betalingstjenesten.

11. Behandling av transaksjoner

Du må overholde alle våre instrukser om aksept og godkjenning av korttransaksjoner, inkludert de som er tilgjengelige på hjemmesiden. Du forplikter deg til å sikre at alle ansatte og andre kvalifiserte representanter som håndterer korttransaksjoner for deg, er informert på forhånd om innholdet i disse Betalingsbetingelsene, og at de har fått nødvendig opplæring for å tilfredsstille kravene i disse Betalingsbetingelsene.

Når en betalingstransaksjon blir foretatt, vil vi oppdaterte informasjon om transaksjonen på din iZettle-konto, bekrefter at transaksjonen har funnet sted og angi detaljer om transaksjonen som er nærmere beskrevet i punkt 15.

Du må gi kundene en kvittering hvis de ber om det. Kunder kan få en elektronisk bekreftelse via epost eller SMS, istedenfor en papirkvittering. Det er ditt ansvar å informere kunden om at du vil benytte Appen til å sende den en kvittering via e-post eller SMS før du gjør dette.

Du eller dine kunder kan ikke trekke tilbake en autorisert transaksjon etter den dagen da kunden autoriserte transaksjonen.

Du samtykker til at du ikke vil gi uriktige eller misvisende beskrivelser om noen korttransaksjoner som du sender via Betalingstjenesten og at beskrivelsene gitt innenfor spesifiserte transaksjoner vil være en nøyaktig og korrekt beskrivelse av de produkter eller tjenester som blir kjøpt.

Vi forbeholder oss retten til ikke å autorisere eller behandle korttransaksjoner som du sender via Betalingstjenesten som vi tror at kan være i strid med de Generelle Vilkårene, disse Betalingsbetingelsene eller eventuelle gjeldende lover, regler eller forskrifter, eller som kan utsette deg eller oss for skade, herunder, men ikke begrenset til, svindel eller andre kriminelle handlinger. Du gir oss fullmakt til å dele informasjon om deg, dine transaksjoner eller din bruk av Betalingstjenestene med politimyndighetene hvis vi har mistanke om at din iZettle-konto er brukt til ulovlige eller kriminelle formål.

12. Behandling av korttransaksjoner

Du kan bruke Betalingstjenesten for behandling av korttransaksjoner (dvs. transaksjoner der både kortet og kunden er tilstede på tidspunktet for transaksjonen) ved å sette inn kortet i iZettle-leseren og få kundens PIN eller dra kortet og få kundens signatur. Appen vil spørre deg om hvilken identifikasjonskontroll som er nødvendig, basert på kundens Kort. Hvis kundekortet har en elektronisk chip, må du alltid priortere å påse å få Chip og PIN-autorisasjon før du får signatur.

Avhengig av tilgjengelighet i din jurisdiksjon, kan du også bruke Betalingstjenestene til å prosessere inntastede transaksjoner (dvs. transaksjoner hvor hverken kunden eller Kort er tilstede på tidspunktet for transaksjonen og du i stedet taster inn kort nummer, utløpsdato og sikkerhetskode), imidlertid kan du ikke prosessere en inntastet transaksjon når din kundes Kort er tilstede.

Du kan kunne benytte Betalingstjenesten til behandling av trådløse transaksjoner (dvs. transaksjoner som gjøres ved bruk av trådløs induksjonsteknologi i en iZettle-leser eller en kompatibel mobilinnretning som støtter trådløse transaksjoner gjennomført ved korttransaksjon eller transaksjoner via smarttelefon eller innretning med nærfelts kommunikasjonsteknologi eller QR-koder), men du kan ikke behandle en trådløs transaksjon som har en verdi som overstiger den til enhver tid gjeldende beløpsgrense for transaksjonen som fastsatt av en Oppkjøper, Kortordninger og/eller oss, som beskrevet på vår hjemmeside.

13. Refusjoner og tilbakebetaling

Du må utføre enhver forespørsel om tilbakebetaling eller justering for retur av dine varere eller tjenester gjennom Betalingstjenesten til kundens Kort i samsvar med disse Betalingsbetingelsene og gjeldende kortordninger. All refundering og korrigering i tiknytning til et Kort må bli gjort til kundens Kort. Du er forpliktet til å: a) har en rimelig tilbakebetalings-, kansellerings- eller korrigeringsrutine, b) oppgi tilbakebetalings- eller avbestillingsrutine til kunder på kjøpstidspunktet, c) ikke å gi kontant refusjon til en kunde i forbindelse med en korttransaksjon, med mindre det er pålagt ved lov, og d) ikke å akseptere kontanter eller andre verdigjenstander for å forberede refusjon av en korttransaksjon.

Full refusjon må tilsvare det eksakte beløpet for den opprinnelige transaksjonen, inklusive avgifter og behandlingsgebyrer. Refusjonsbeløpet kan ikke overstige det opprinnelige salgsbeløpet for utenom beløp som tilsvarer dekking av kundens kostnader til porto og retur av vare. Refusjon behandlet gjennom Betalingstjenesten må sendes innen tretti dager etter den opprinnelige transaksjonen. For godkjente refusjoner vil vi trekke fra refusjonsbeløpet (inkludert eventuelle gjeldende avgifter) fra skyldige midler fra behandlingen av andre transaksjoner eller midler som er kreditert din iZettle-konto. Hvis slike midler ikke er tilstrekkelig, godtar du å betale alt utestående umiddelbart på forespørsel. Du er ansvarlig for å godta og behandle tilbakeleverte produkter eller tjenester.

Gjennom innstillingene for din iZettle-konto, kan du velge og instruere oss til å opprettholde inneståendepå din iZettle-konto forbeholdt finansiering av refusjoner eller for å fremskynde gjennomføringen av refusjoner.

14. Utbetaling av midler

Midler fra korttransaksjon som kreditert din iZettle-konto vil ikke bli utbetalt til Angitt Konto før transaksjonen anses fullført. En korttransaksjon anses fullført når vi har mottatt midlene fra den aktuelle Kortsystemet eller Oppkjøper. Når vi har verifisert AngittKonto (om relevant), vil vi ta de nødvendige steg innenfor kommersielt rimelige grenser for å starte utbetaling av midlene (fratrukket våre gebyrer, reserver, refusjoner, tilbakeføringer, krav og andre midlervi har krav på) til Angitt Konto første virkedag etter den dagen vi fikk midlene inn på vår klientmiddelkonto ("Kundekonto"), med mindre annet er fastsatt i disse Betalingsbetingelsene.

Gjennom innstillingene for din iZettle-konto kan du velge frekvensen på utbetaling av midler til Angitt Konto. Vi vil da utbetale alle dine midler i tråd med de valgte intervallene. Utbetaling av midler til din angitte bankkonto er underlagt visse begrensninger som er nærmere angitt på vår hjemmeside.

Utbetaling til Bankkonto utføres, i det minste delvis, av tredjepart finansinstitusjoner. Vi er ikke ansvarlige for den endelige krediteringen av midlene til dinBankkonto når vi har utbetalt midler til din Bankkonto. Vi vil heller ikke være ansvarlige for eventuelle midler som, på grunn av uriktige eller ufullstendige opplysninger om Bankkonto gitt av deg, er betalt til en bankkonto som ikke står i ditt navn.

Vi forbeholder oss retten til midlertidig å stanse og/eller avvente utbetalingene til Angitt Konto og/eller begrense tilgang til midler kreditert din iZettle-konto når vi har behov for å foreta undersøkelser eller løse eventuelle pågående tvister knyttet til din iZettle-konto og/eller som er nødvendig for å overholde Kortsystemet, gjeldende lover eller rettskjennelse eller som på annen måte kreves av politimyndighetene eller annen statlig myndighet.

15. Transaksjonsopplysninger

Du får tilgang til opplysninger om dine transaksjoner ved å logge deg på din iZettle-konto. Du vil også kunne få tilgang til nedlastbare rapporter. Transaksjonsopplysningene vil også vise alle påløpte gebyrer, og eventuelle andre beløp som er belastet din iZettle-konto i den aktuelle perioden og informasjon om utbetalinger til Angitt Konto.

Vi vil gi deg informasjon om korttransaksjoner med en referanse slik at du kan identifisere transaksjonen, transaksjonsbeløpet i den valuta som er kreditert din iZettle-konto og gebyret for transaksjonen. Ved å akseptere disse Betalingsbetingelsene, anmoder du oss og godtar at vi kan samle opplysningene i kategoriene merkevare, applikasjon, betalingsinstrument og priser på mellomregningsgebyrer som gjelder for transaksjonen, der det måtte passe, og at vi regelmessig kan gjøre denne informasjonen tilgjengelig for deg, minst en gang per måned via din iZettle-konto i et format som gjør det mulig å lagre og gjengi informasjonen uendret.

16. Reservebeløp

Vi forbeholder oss retten til å angi en sum som du må opprettholde på din iZettle-konto og/eller avsette en reserve på dine vegne (en "Reserve") for å sikre utøvelse av dine betalingsforpliktelser under disse Betalingsbetingelser eller andre krav som vi kan vedta at er nødvendig for å beskytte mot risiko assosiert med vårt forretningsforhold med deg. Vi kan kreve og/eller holde en Reserve uansett grunn, herunder hvis du har en høy grad av tilbakebetalingskrav, refusjon eller andre indikasjoner på problemer i tilknytning til din bruk av Betalingstjenesten.

Reserven vil tjene som sikkerhet for å dekke forventede tilbakebetalingskrav, refusjoner og/eller uoppfylte produkter eller tjenester eller kredittrisiko basert på din behandlingshistorikk og vi vil ha rett til å innsamle og avsette fra Reserven eventuelle beløp du skylder oss i henhold til disse Betalingsbetingelsene. Du gir oss fullmakt til og instruerer oss til å gjøre eventuelle uttak eller debiteringer fra Reserven, uten forhåndsvarsel, å innsamle og avsette beløp du skylder oss i henhold til disse Betalingsbetingelsene.

17. Tilbakeførte posteringer

Eventuelle beløp som kan tilskrives en betalingstransaksjon kan bli reversert eller belastet tilbake til din iZettle-konto (en "Tilbakeføring") dersom transaksjonen: a) bestrides på noen måte, b) reverseres av hvilken som helst grunn av kortordningen, vår Oppkjøpere, kortinnehaveren eller kortutstederen, c) ikke var autorisert, eller dersom vi har grunn til å tro at den ikke var autorisert, og/eller d) påstås å være ulovlig, mistenkelig eller i strid med disse betalingsvilkårene.

Fordi alle korttransaksjoner som vi vurderer kan komme til å ende i en Tilbakeføring, har vi rett til å tilbakeholde potensielt tilbakeføringsbeløp i en Reserve. Vi kan inndrive tilbakeføringsbeløpet samt alle tilknyttede avgifter, bøter eller straffer vurdert av Kortsystemet eller våre Oppkjøpere, fra midler som er kreditert din iZettle-konto, eller eventuelle andre midler som vi skylder deg i henhold til Betalingsbetingelsene. Hvis vi tror at en Tilbakeføring er sannsynlig med hensyn til eventuelle korttransaksjoner, kan vi holde tilbake beløpet for den eventuelle tilbakeføringen av betalinger fra deg i medhold av disse Betalingsbetingelsene inntil: a) en Tilbakeføring er vurdert på grunn av klager fra kunder, i hvilket tilfelle vi vil beholde midlene, b) tidspunktet i henhold til gjeldende lover eller forskrifter som kunden kan bestride at transaksjonen er utløpt, eller c) vi fastslår at det ikke vil oppstå en Tilbakeføring av transaksjonen. Dersom vi ikke klarer å inndrive midler knyttet til en Tilbakeføring som du er ansvarlig for, må du betale hele beløpet for Tilbakeføringen umiddelbart på forespørsel. Du godtar å betale alle kostnader og utgifter, herunder, men ikke begrenset til, advokathonorarer og andre juridiske utgifter, som vi pådrar oss eller på vegne av oss i forbindelse med innkreving av alt du har utestående.

Hvis vi finner ut at du pådrar deg en utilbørlig mengde tilbakeføringer eller at tilbakeføringer knyttet til deg er for hyppige, kan vi opprette kontroller eller vilkår for din iZettle-konto, herunder, men ikke begrenset til å: a) opprette en rimelig Reserve fastsatt av oss til å dekke forventede tilbakeføringer og relaterte avgifter, straffer eller bøter, b) stanse tilgangen til og bruken av Betalingstjenesten og/eller c) avslutte og stenge din iZettle-konto og PayPal-konto.

Du bekrefter at du på forespørsel vil hjelpe oss, og for egen regning, i å undersøke eventuelle transaksjoner som er behandlet via Betalingstjenesten. Videre godtar du at vi kan dele informasjon om en Tilbakeføring med din kunde, kundens finansinstitusjon og din finansinstitusjon for å undersøke og/eller formidle en Tilbakeføring. Du erkjenner at eventuell unnlatelse av å hjelpe oss når vi etterforsker en transaksjon, herunder ikke gi nødvendig informasjon og dokumentasjon innen ti dager etter vår forespørsel, kan resultere i en irreversibel Tilbakeføring. Vi forbeholder oss retten til, etter å ha varslet deg, å kreve et gebyr for formidling og/eller undersøke Refusjonstvister.

18. Ditt personvern og sikkerhet

I tillegg til det som følger av pkt. 11 i Generelle Vilkår, godtar du at vi er forpliktet til å melde inn navnet på din virksomhet og navnet på reelle rettighetshavere og/eller prinsipaler til "MATCH listing" (Member Alert to Control High Risk Merchants) som drives av MasterCard og som er American Express har tilgang til og oppdaterer, VMAS databasen som innehas av Visa, eventuelt ifølge kortsystemreglene. Du forplikter deg herved konkret til gjennomføringen av de forpliktelser relatert til slik innmelding og rapportering, og du garanterer og aksepterer å holde oss skadesløs fra alle krav og ansvar som du kan få som følge av en slik registering og rapportering.

Vi er ansvarlige for å sikre kortinformasjon i vår besittelse. Vi har innført administrative, tekniske og organisatoriske rutiner for å sikre personopplysninger som lagres på våre servere mot urettmessig tilgang og tilfeldig tap, endring eller utlevering. Vi kan imidlertid ikke garantere at urettmessige tredjeparter aldri vil kunne klare å forsere de tiltakene eller å bruke slike opplysninger til utilbørlige formål.

19. Dine tilleggsgarantier

I tillegg til alle andre garantier i disse Betalingsbetingelsene og i punkt 14 i Generelle Vilkår, garanterer du at: a) eventuelle korttransaksjoner som du har utført gjennom Betalingstjenesten vil representere et salg i god tro fra deg, b) enhver transaksjonen sendt av deg via Betalingstjenesten vil gi en nøyaktig beskrivelse av de produktene eller tjenestene som er solgt og levert til din kunde, c) du vil oppfylle alle dine forpliktelser til hver kunde som du formidler en transaksjon på vegne av og vil løse bestridte beløp eller klager direkte med kunden, d) du og alle transaksjoner fra deg via Betalingstjenesten vil være i overensstemmelse med alle lover, regler og forskrifter for din virksomhet og Betalingstjenesten, e) bortsett fra i ordinær virksomhet, skal ingen transaksjoner sendt fra deg via Betalingstjenesten utgjøre et salg til oppdragsgiver, samarbeidspartner, innehaver eller eier av virksomheten, f) du vil ikke bruke Betalingstjenesten, verken direkte eller indirekte, for eventuell svindel eller som på noen måte kan være til hinder for Betalingstjenesten.

20. Tilleggsansvar og skadesløsholdelse

I tillegg til det som er fastsatt i punkt 15 i Generelle Vilkår, er du ansvarlig for alle tilbakeføringer, refusjoner, avgifter, bøter, sanksjoner og annet ansvar som tredjepart eller vi pådrar oss på grunn av tilgang til og bruk av Betalingstjenesten og/eller som følge av brudd på en av bestemmelsene i disse Betalingsbetingelser. Du aksepterer at du vil refundere tredjepart eller oss for eventuelt ansvar.

Uavhengig av ovenstående eller enhver annen bestemmelse i disse Betalingsbetingelsene og i tillegg til det som fremgår av punkt 15 i Generelle Vilkår, godtar du å forsvare, og holde oss, våre Oppkjøpere, kortsystemer og hver av våre respektive direktører, agenter, tilknyttede selskaper og representanter skadesløse for eventuelle krav (inkludert krav fra tredjepart), kostnader, rettsaker, tap, ansvar, skade, handling, rettssak, straff, renter og utgifter (herunder, men ikke begrenset til, akseptable advokatutgifter) som følge av eller relatert til: a) dine eventuelle faktiske eller påståtte brudd på noen av bestemmelsene Kortsystemreglene, enhver transaksjon som du har utført gjennom Betalingstjenesten, og c) forpliktelser vedrørende tredjeparts skadesløsholdelse som vi pådrar oss som en direkte eller indirekte følge av dine handlinger eller unnlatelser (herunder erstatning til Oppkjøper eller kortsystemer).

Dersom du skulle skylde oss beløp, kan vi umiddelbart kreve dette dekket fra midler som vi besitter på dine vegne. Hvis det er tilstrekkelig med midler til å dekke dine forpliktelser, godtar du å refundere oss på annen måte umiddelbart på forespørsel.

21. Vårt ansvar

I henhold til punkt 16 og 17 i Generelle Vilkår, er vi ansvarlig for å sikre at transaksjoner initiert via Betalingstjenesten overføres korrekt til kundens (kortholders) leverandør av betalingstjeneste og at korttransaksjoner utført via Betalingstjenesten blir korrekt utført, forutsatt at: a) transaksjonen har blitt godkjent av kunden (kortinnehaveren), b) transaksjonen overholder vilkårene i disse Betalingsbetingelser og c) du har oppfylt dine forpliktelser under disse Betalingsbetingelsene. I henhold til punkt 16 og 17 i Generelle Vilkår, er vi videre ansvarlige for å sikre at pengene som krediteres din iZettle-konto blir utbetalt til Angitt Konto i samsvar med punkt 14, forutsatt at vi har mottatt slike midler fra den aktuelle Kortsystemet eller Oppkjøper på Kundekontoen.

Hvis en autorisert korttransaksjon ikke er utført riktig eller ikke er utført i det hele tatt, vil vi på forespørsel gjøre vårt ytterste for å spore transaksjonen og prøve å rette opp eventuelle feil som du eller vi måtte oppdage og informere deg om resultatet. Hvis feilen medfører at du mottar mindre enn det beløpet som du hadde rett til, vil vi kreditere din iZettle-konto for forskjellen. Hvis feilen medfører at du mottar mer enn det som du hadde rett til, vil vi debiterer de ekstra midler fra din iZettle-konto. Vi vil bare forsøke å løse transaksjoner som du behandler feil derom du varsler oss om dette uten ugrunnet opphold og senest innen seksti dager etter at feilen ble oppdaget første gang på din elektroniske transaksjonshistorikk.

Del 2 – Andre rettslige bestemmelser

22. Anvendelse av særlige deler av EUs Reviderte Betalingstjenestedirektiv (Direktiv 2015/2366/EU) (“PSD2”)

Ved å akseptere disse Betalingsbetingelser samtykker du til at, dersom og i den utstrekning at det å yte Tjenester på noe tidspunkt er underlagt annen lovgivning i noen jurisdiksjon implementert for det formål å gjennomføre PSD2 ("PSD2-lovgivning"): de følgende PSD2 bestemmelsene, som gjennomført av enhver PSD2-lovgivning, skal ikke gjelde for disse Betalingsbetingelsene eller for ytelsen av Tjenestene:

  1. Artikkel 40 (Vederlag for informasjon), 41 (Bevisbyrde for informasjonskrav), 42 (Fravikelse av informasjonskrav for betalingsinstrument av lav verdi og e-penger), 44 (Tidligere generell informasjon), 45 (Informasjon og vilkår), 46 (Informasjon for betaler og betalingsmottaker etter initiering av en betalingsordre), 47 (Informasjon for vedlikeholdstjenestetilbyder for betalers konto i forbindelse med en betalingsinitiasjonstjeneste), 48 (Informasjon for betaler etter mottak av betalingsordren), 49 (Informasjon for betalingsmottaker etter gjennomføring, 51 (Tidligere generell informasjon), 52 (Informasjon og vilkår), 53 (Tilgang til informasjon og vilkår i rammeverksavtalen), 54 (Endringer i vilkår i rammeverksavtalen), 55 (Terminering), 56 (Informasjon før utførelse av individuelle betalingstransaksjoner), 57 (Informasjon for betaler vedrørende individuelle betalingstransaksjoner), 58 (Informasjon for betalingsmottaker vedrørende individuelle betalingstransaksjoner), 59 (Valuta og valutakonvertering), 60 (Informasjon om ekstra avgift eller reduksjoner), 62(1) (Relevante avgifter), 64(3) (Samtykke og tilbaketrekning av samtykke), 71 (Notifikasjon og retting av uautoriserte eller uriktig gjennomførte betalingstransaksjoner), 72 (Bevis for autentisering og utførelse av betalingstransaksjoner), 74 (Betalers ansvar for uautoriserte betalingstransaksjoner), 76 (Refusjon av transaksjoner initiert av eller gjennom en betalingsmottaker), 77 (Forespørsler om refusjon ved betalingstransaksjoner initiert av eller gjennom en betalingsmottaker), 80 (Ugjenkallelige betalingsordre), 89 (Betalingstjenestetilbyderes ansvar for ikke-gjennomførte, defekte eller sene gjennomføringer av betalingstransaksjoner; og 90 (Ansvar i relasjon betalingsfullmektigtjenester for ikke-gjennomførte, uriktige og forsinkede betalingstransaksjoner); og

  2. hvor transaksjoner hverken er euro- eller britiske pund-transaksjoner, vil kravene vedrørende utførelse og datering for tidsbestemt verdi (time-value dating) fremsatt i enhver PSD2-lovgivning som gjennomfører artikler 83 til 85 i PSD2 ikke gjelde for denne Avtalen eller til ytelsen av slike Tjenester, i den utstrekning det tillates av relevant lovgivning.

23. Varighet og opphør

Disse Betalingsbetingelsene gjelder fra dato for signering og frem til de sies opp enten av deg eller av oss.

I tillegg til det som er oppgitt i punkt 22 i Generelle Vilkår, kan vi si opp disse Betalingsbetingelsene eller din bruk av Betalingstjenesten eller sperre eller avslutte din iZettle-konto og PayPal-konto, uten forhåndsvarsel: a) på forespørsel fra en kortsystem eller en Oppkjøper, b) hvis vår avtale med en Oppkjøper eller kortsystem utløper eller avsluttes, uansett grunn, c) hvis vi blir avregistrert som betalingstilrettelegger hos en kortsystem eller en Oppkjøper, d) dersom dine aktiviteter eller handlinger etter vårt skjønn er skadelige eller skader vårt navn eller omdømme eller navnet eller omdømmet til en kortsystem eller Oppkjøper, e) dersom du har registrert deg for betaling som et selskap eller annen forretningsvirksomhet og det er endringer i ledelsen av slikt selskap eller annen forretningsvirksomhet, eller f) hvis eiere eller andre personer med tilknytning til deg dukker opp på europeiske eller amerikanske sanksjonslister (slik som OFAC'S SDN liste og EUs liste over økonomiske sanksjoner eller liste over terrorister), eller g) dersom Angitt Konto er din PayPal-konto og din PayPal-konto er terminert, enten av oss eller av deg.

Eventuelle midler som krediteres din iZettle-konto og som vi oppbevarer på dine vegne når din iZettle-konto blir sperret eller avsluttet, vil bli utbetalt til deg i henhold til punkt 14, med mindre annet er beskrevet i disse Betalingsbetingelsene.

Opphør av disse Betalingsbetingelsene eller avslutning eller sperring av din iZettle-konto fritar deg ikke for dine forpliktelser under disse Betalingsbetingelsene, og vi kan velge å fortsette å holde tilbake midler vi anser nødvendige i påvente av løsning av andre vilkår eller forpliktelser som angitt i disse Betalingsbetingelsene, herunder, men ikke begrenset til, tilbakeføringer, gebyrer, refusjoner eller andre undersøkelser eller prosesser.

24. Personlig garanti og annen sikkerhet

Hvis du har registrert deg i Betalingstjenesten som et selskap eller annen forretningsvirksomhet, bekrefter du og godtar at vi kan kreve en personlig garanti fra eier, direktør, oppdragsgiver eller andre representanter for bedriften eller opprette en bankgaranti eller annen passende sikkerhetsstillelse for korrekt utførelse av dine betalingsforpliktelser under disse Betalingsbetingelsene. I tillegg, for å sikre at du overholder disse Betalingsbetingelsene, gir du oss et rettskrav mot dine midler på din Angitte Konto som sikkherhet for ethvert beløp du måtte komme til å skylde oss. Dersom vi krever en personlig garanti, bankgaranti eller annen form for sikkerhet vil vi informere deg særskilt om dette. Du samtykker i at vi avgjør omfanget av slike garantier eller annen sikkerhet. Vi forbeholder oss retten til å sperre din tilgang til og bruk av Betalingstjenesten og til å si opp og avslutte din iZettle-konto hvis du ikke klarer å gi slike garantier eller annen sikkerhet på vår forespørsel.

25. Revisjonsrett

Du bekrefter og godtar at vi kan kreve at du gir oss eller en tredjepart som er utpekt av oss en rett til å gjennomføre en revisjon av virksomheten og fasiliteter for å sikre at du overholder disse Betalingsbetingelsene og Kortsystemet. Vi forbeholder oss retten til å sperre din tilgang til og bruk av Betalingstjenesten og til å si opp og avslutte din iZettle-konto dersom du ikke gir oss eller tredjepart utpekt av oss tillatelse til å gjennomføre slik revisjon på vår forespørsel.

26. Vedlikehold, deduksjon og innsamlingsrettigheter

Dersom du har tatt opp et lån fra, eller benyttet noen annen form for finansieringsavtale tilbudt av ethvert annet selskap innen PayPal-gruppen, erkjenner du og instruerer oss til, på dine vegne, å innkreve, trekke fra og deretter overføre til enhver långiver eller finansieringskilde (eller deres kontobank eller annen tjenesteyter), ethvert eventuelt beløp som er forfalt (eller på annet vis avtalt at skal betales) i tilknytning til slikt lån eller finansiering fra din netto transaksjonsinntekt fra transaksjoner eller andre midler holdt eller vedlikeholdt av oss på dine vegne frem til det tidspunktet hvor beløpet du skylder oss i tilknytning til slikt lån eller finansieringsarrangement har blitt betalt fullt ut. I denne sammenheng autoriserer du og instruerer oss til, på dine vegne, å etterkomme innkrevings krav, fradragskrav eller overføringskrav mottatt fra relevant långiver eller finansieringskilde (eller deres kontobank eller annen tjenesteyter).

27. Spesielle vilkår knyttet til Faktureringstjenesten

Du kan bare benytte deg av Faktureringstjenesten for å utstede, håndtere og administrere fakturaer i samsvar med disse Betalingsbetingelsene. Enhver faktura som er utstedt gjennom Faktureringstjenesten skal ikke overskride grensene vi til enhver tid setter, og som er nærmere angitt på vår hjemmeside. Faktureringstjenesten setter deg i stand til, når din kunde velger å betale ved faktura, å uavhengig hente informasjon vedrørende dine kunder og til å deretter lagre og prosessere slik informasjon om din kunde i den utstrekning som er nødvendig for deg for å utstede, behandle og administrere fakturaer gjennom bruk av Faktureringstjenesten ("Kundeinformasjon"). Kundeinformasjon kan inkludere e-postadresse, navn, adresse, personnummer (eller tilsvarende), firmanavn, registreringsnummer, telefonnummer og informasjon om kjøpet.

Når du utsteder en faktura gjennom Faktureringstjenesten, vil kunden motta en e-post som inneholder fakturaen og en link til en nettside hvor kunden kan betale fakturaen online. Når kunden har betalt fakturaen online ved å anvende Kort, eller ved å bruke en annen betalingsmetode som muliggjør betaling online som iZettle har gjort tilgjengelig i din jurisdiksjon, på en korrekt måte, skal kunden anses å ha oppfylt sin forpliktelse overfor deg i tilknytning til slik faktura.

Når du benytter Faktureringstjenesten aksepterer du at vi ikke er ansvarlig for, og at du er utelukkende ansvarlig for a) å utstede, administrere og behandle fakturaer som genereres ved Faktureringstjenesten in samsvar med gjeldende lover, regler og forskrifter, og personvernregler, b) nøyaktigheten og fullstendigheten av dine fakturaer, c) å forsikre at dine kunder betaler i henhold til fakturaene som er gjennom Faktureringstjenesten, d) alle uriktige betalingsinstruksjoner, e) midler som, på grunn av at du har gitt oss uriktig informasjon, har blitt overført til en bankkonto som ikke tilhører deg og f) at mottakeren av fakturaen har de tekniske installasjoner, brannmurer, domener, programvare etc. som gjør det mulig å motta elektroniske meldinger, og g) skaffe tilstrekkelig kundestøtte til din kunde, der hvor dette er påkrevd, relatert til fakturaer utstedt gjennom Faktureringstjenesten, om produktene, tjenestene, og/eller tilsvarende som er gitt av deg, eller i forbindelse med andre spørsmål eller omstendigheter som vi ikke er ansvarlige for.

Du er ansvarlig for, og garanterer for, å samle, oppbevare og prosessere Kundeinformasjon i samsvar med gjeldende lovgivning, regelverk og regulering og din personvern policy, som inkluderer for at du har rett til, og har sikret deg at du har et passende juridisk grunnlag for å kunne samle inn, oppbevare og prosessere Kundeinformasjonen som du har fått gjennom bruken av Faktureringstjenesten. Med unntak for dette, vil vi håndtere feil i forbindelse med det som er beskrevet i punkt 21.

28. Spesielle vilkår knyttet til Gavekorttjenesten

iZettles Gavekorttjeneste gir deg en plattform hvor du kan tilby dine kunder gavekort til bruk i ditt fysiske forretningslokale for dine produkter og tjenester og forvalte og administrere salg av gavekort. iZettles Gavekorttjeneste er integrert i din iZettle-konto og setter deg i stand til å selge, spore og løse inn gavekort i ditt fysiske forretningslokale. iZettles Gavekorttjeneste inkluderer ikke levering av fysiske kort eller andre verdibevis. Ytterligere informasjon om iZettles Gavekorttjeneste finnes på vår hjemmeside.

Du er alene ansvarlig for utstedelse og administrasjon av gavekort. Vi påtar oss intet ansvar for å verifisere eller på andre vis kontrollere gavekort utstedt av deg til kunder, og du er alene ansvarlig for å oppgi presise beskrivelser, informasjon og innhold i sammenheng med gavekortene utstedt av deg gjennom iZettles Gavekorttjeneste.

Gavekort utstedt av deg kan kun innløses i din forretning for varer og/eller tjenester levert av deg i dine forretningslokaler. Din utstedelse av gavekort gjennom iZettles Gavekorttjeneste er underlagt merverdiavgiftsreglene. Du anerkjenner og forstår at iZettles Gavekorttjeneste kun støtter verdibevis som kan brukes for flere formål, hvilket betyr at merverdiavgift kun skal betales når verdibeviset innløses mot varer eller tjenester.

Du kan ikke utstede gavekort med høyere verdi enn 10,000 NOK (eller ekvivalent i annen valuta) eller legge til verdi til et tidligere utstedt gavekort slik at det totale beløp satt inn på gavekortet i løpet av en enkelt dag overgår 10,000 NOK. Videre kan du ikke utstede gavekort for mer enn 50,000 NOK (eller ekvivalent i annen valuta) til en enkelt person i løpet av en enkelt dag.

Du kan ikke utstede gavekort gjennom iZettles Gavekorttjeneste med varighet lenger enn trettiseks (36) måneder fra utstedelsesdatoen.

Du kan ikke refundere gavekort i penger utover refusjon påkrevd ved lov. Du kan ikke innløse et tidligere utstedt gavekort med et ytterligere gavekort. Alt ansvar for bruk eller misbruk av dine gavekort, alle tredjepartskrav som oppstår fra eller i forbindelse med dine gavekort, er ditt ansvar alene.

Du kan kun akseptere betaling for gavekort gjennom de betalingsmetodene tilbudt av oss på det aktuelle tidspunktet i din jurisdiksjon, som kortbetalinger eller kontanter.

Du er ansvarlig for å gi informasjon til dine kunder vedrørende vilkårene i disses Betalingsbetingelser som gjelder for utstedte gavekort, for eksempel at du ikke kan refundere gavekort i penger, at beløpsgrenser gjelder og at det kun er enkelte betalingsmetoder som er akseptert. Ytterligere, du aksepterer å informere dine kunder om utløpsdatoen for det utstedte gavekortet som beskrevet på kvitteringen du er pålagt å gi i samsvar med avsnitt 11.

Du er alene ansvarlig for etterlevelse av lover og reguleringer som gjelder for dine gavekort. Du er også ansvarlig for å yte kundeservice for kjøpere og innehavere av gavekort.

Din bruk av iZettles Gavekorttjeneste kan bety at du: a) utsteder e-penger i Norge, hvilket kan kreve at du autoriseres eller blir registrert av Finanstilsynet som et e-pengeforetak etter finansforetaksloven; og/eller b) yte betalingstjenester i Norge, hvilket kan kreve at du autoriseres av eller blir registrert av Finanstilsynet som et e-pengeforetak etter finansforetaksloven eller betalingsforetak etter finansforetaksloven. Etter finansforetaksloven kan en ikke yte betalingstjenester eller utstede e-penger i Norge uten konsesjon fra Finanstilsynet. Imidlertid følger det av finansforetaksloven §§ 2-3 og 2-4 sammenholdt med finansforetaksforskriften § 1-7 og finansavtaleloven § 11 at det ikke vil anses som å utstede e-penger eller å yte betalingstjenester etter disse lovene dersom tjenesten er basert på betalingsinstrument som bare kan benyttes til å kjøpe varer eller tjenester hos en leverandør i dennes forretningslokaler eller innenfor et begrenset nettverk av leverandører eller for et begrenset utvalg av varer eller tjenester.

Forutsatt at du overholder disse Betalingsbetingelser, anser iZettle det som at din bruk av iZettles Gavekorttjeneste faller innenfor lovverkets unntak. Altså, at du ikke vil bli ansett som å utstede e-penger eller å yte betalingstjenester etter finansforetaksloven eller finansavtaleloven. Imidlertid, kan det norske lov- og regelverket endres og du er til enhver tid alene ansvarlig for å gjøre en vurdering av gjeldende rett og avgjøre om din bruk av iZettles Gavekorttjeneste krever konsesjon fra Finanstilsynet.