Finn ut hvordan vi støtter fellesskapet vårt under COVID-19

IZETTLE

Betalingsbetingelser

BETALINGSBETINGELSER

Sist oppdatert: 24 september 2019

Disse betalingsbetingelsene, herunder vilkår, retningslinjer og instrukser som nevnt i avtalen, ("Betalingsbetingelser"), og de generelle vilkårene som gjelder for din tilgang til våre tjenester ("Generelle Vilkår") utgjør en juridisk bindende avtale mellom iZettle AB, org. nr. 556806-0734, Regeringsgatan 59, 111 56 Stockholm, Sverige (”iZettle”, “vi”, “vår” eller “oss”), og deg, det enkelte selskap eller juridiske person som har opprettet konto hos oss ("Kunden", "du", "deg" eller "din"), vedrørende din adgang til og bruk av våre tjenester (samlet kalt "Betalingstjenester").

Ved å akseptere og for øvrig godkjenne disse betalingsbetingelsene bekrefter du at du har lest, forstått og godtar å være bundet av disse. Dersom du ikke er enig i disse Betalingsbetingelsene (eller dersom du ikke har rett til å forplikte selskapet eller annen virksomhet som du representerer), vil du ikke få adgang til eller kunne benytte betalingstjenesten, og du bør da ikke akseptere disse Betalingsbetingelsene.

Definerte uttrykk benyttet i disse betalingsbetingelsene vil ha samme betydning som de som er brukt i Generelle Vilkår hvis ikke annet fremgår av sammenhengen

iZettle er et svensk e-pengeforetak med lisens til å utstede elektroniske penger og yte betalingstjenester iht. svensk "Lag om elektroniska pengar" (2011:755) og "Lag om betaltjänster" (2010:751) (sammen omtalt som "Reglene"), og er registrert hos den svenske Finansinspektionen og underlagt deres tilsyn. iZettle tilbyr Betalingstjenester til kunder i Norge på grenseoverskridende basis i samsvar med Betalingstjenestedirektivet artikkel 28 (Direktiv 2015/2366).

Ved betalingsformidling forenkler vi behandling av korttransaksjoner, og for at vi skal gjøre dette, har vi inngått avtaler med oppkjøpsbanker (“Oppkjøpere”). En liste over Oppkjøperne iZettle samarbeider med fra tid til annen kan man finne her.

I tillegg til disse Betalingsbetingelsene og reglene, styres betalingstjenesten av de krav og retningslinjer som er fastlagt av våre Oppkjøpere samt de krav og retningslinjer (samlet benevnt ["Regler for Kortsystemet”]) som er etablert av Visa Europe Limited, MasterCard Europa S.A., American Express Limited og andre gjeldende kortordninger (samlet kalt "Kortsystemet"). Betalingstjenesten kan også være underlagt særlige vilkår som gjelder ved bruk av en bestemt betalingsmetode ("Særlige Vilkår") levert av oss eller en tredjepart (en "Tredjepart Betalingsleverandør").

Det er viktig at du forstår de ulike risikoene og ansvaret forbundet med betalingstjenesten, og vi anbefaler derfor at du leser disse betalingsbetingelsene nøye før du aksepterer dem og før du begynner å benytte betalingstjenesten.

Dersom du har spørsmål vedrørende innholdet i disse Betalingsbetingelsene eller ønsker en bedre forståelse av hvordan betalingstjenestene fungerer, er du velkommen til å ringe vårt kundeserviceteam på 21 95 92 66 eller sende e-post til help.no@izettle.com.

Del 1 – Tilgang til og bruk av betalingstjenesten

1. Registrering

For å få tilgang til og å kunne benytte betalingstjenesten må du opprette en "iZettle-konto", som er nærmere beskrevet i Generelle Vilkår.

I tillegg til de garantier oppgitt under punkt 1 i Generelle Vilkår, garanterer du at: a) du vil bruke betalingstjenesten utelukkende for handels-, forretnings- eller profesjonelle formål i Norge, b) du ikke direkte eller indirekte vil bruke betalingstjenesten overfor eller i andre land med mindre annet er avtalt med oss, og c) du, som en fysisk person, er minst 18 år eller, hvis du er under 18 år, at du har innhentet samtykke fra foreldre eller verge til å godkjenne disse Betalingsbetingelsene og bruk av betalingstjenesten på den måten som vi har foreskrevet.

For å få tilgang til og å benytte betalingstjenesten, må du oppgi tilleggsopplysninger om deg og din virksomhet, herunder navn, registrert varemerke, registrert adresse, navn på firma som du driver virksomhet i, virksomhetsadresse, virksomhetens art og formål, en fullstendig beskrivelse av dine produkter og tjenester, og eventuelt informasjon om eierne og selskapets overordnede. Du må også påse at alle opplysninger er og forblir korrekte, fullstendige og oppdaterte. Du må gi oss beskjed om eventuelle endringer og oppdatere opplysningene på din iZettle-konto uten unødvendig opphold.

Vi forbeholder oss retten til å inndra din tilgang til og bruk av betalingstjenesten og til å si opp eller stenge din iZettle-konto dersom du gir ukorrekte, uriktige eller ufullstendige opplysninger, eller dersom du unnlater å imøtekomme eventuelle kontoregistreringskrav.

Hvis det ikke har vært noen aktivitet på din iZettle-konto i minst to sammenhengende år og du har en saldo på din iZettle-konto, vil vi sende deg et varsel på den oppgitte e-postadresse og/eller som er tilknyttet din iZettle-konto og gi deg muligheten til å holde din iZettle-konto aktiv eller å avslutte din iZettle-konto og be om utbetaling av eventuelle midler som vi oppbevarer for deg. Hvis du ikke besvarer vår henvendelse innen tretti dager, vil vi automatisk avslutte din iZettle-konto og eventuelle midler som vi oppbevarer for deg vil bli håndtert i henhold til gjeldende lov og, hvis tillatt, tilfalle oss.

For at vi skal kunne betale ut pengene til din iZettle-konto i samsvar med punkt 15, må du angi og bekrefte en bankkonto i ditt navn i en bank i Norge. Du gir oss fullmakt til å stille spørsmål til og innhente informasjon fra den aktuelle banken for å bekrefte bankkontoen som du har angitt bl.a. for å i den hensikt å verifisere bankkontoen som du har angitt. Du samtykker i å gjøre det som er nødvendig for å bistå oss med å få bekreftet bankkontoen din. Dersom bankkontoen er uriktig eller ufullstendig eller hvis vi av en eller annen grunn ikke kan få verifisert at bankkontoen er i ditt navn, kan vi fjerne bankkontoen fra iZettle-kontoen din, og du bekrefter og godtar at vi ikke vil være forpliktet til å foreta betalinger til deg før du har gitt riktig og fullstendig bankkontoinformasjon som vi kan få bekreftet at du er innehaver av.

2. Kontroller

I forbindelse med at du oppretter en iZettle-konto og inngår avtale om betalingstjenesten, vil vi foreta kredittsjekk og andre verifikasjoner som kan kreve at du sender inn tilleggsinformasjon og dokumentasjon nødvendig for at vi skal kunne bekrefte identiteten din og ellers oppfylle, og være overbevist om at du har overholdt, alle våre anti-hvitvasking, anti-terrorfinansiering og lignende regulatoriske forpliktelser. Vi kan til enhver tid foreta ytterligere kredittsjekk og kontroller for å fastslå hvorvidt du fortsatt kvalifiserer for tilgang til og bruk av betalingstjenesten. Vi kan også be om tillatelse til å gjøre en fysisk inspeksjon i dine forretningslokaler og undersøke dine regnskaper som gjelder overholdelse av disse betalingsbetingelsene. Du bekrefter at du vil imøtekomme alle slike forespørsler uten ugrunnet opphold. Du gir våre Oppkjøpere og oss fullmakt til når som helst å kunne innhente informasjon om deg og gi opplysninger om deg til tredjepart, herunder kredittbyråer eller byråer og andre informasjonsleverandører, og du gir slike tredjeparter fullmakt og instruerer dem til å samle og gi oss slik informasjon.

Når vi har fått samlet inn og verifisert all informasjon, vil vi vurdere om du er kvalifisert til å få tilgang til og til å benytte betalingstjenesten. Du samtykker til at vi etter eget skjønn har rett til å avgjøre om du er kvalifisert for tilgang til og til å benytte betalingstjenesten. Vi vil bare være bundet av disse Betalingsbetingelsene når vi har fastslått at du er kvalifisert for tilgang til og til å benytte betalingstjenesten.

Vi forbeholder oss retten til å stanse din tilgang til og bruk av betalingstjenesten og til å avslutte din iZettle konto hvis vi finner ut at du ikke lenger kvalifiserer for tilgang til og bruk av betalingstjenesten eller dersom du mislykkes i å umiddelbart etterleve krav fra oss i samsvar med ovennevnte.

3. Vår rolle

Betalingstjenesten gir deg mulighet til å ta imot og håndtere betaling fra dine kunder som skjer (i) med kort ved bruk av App som er installert på din smarttelefon, nettbrett eller andre kompatible mobile enheter koblet til din iZettle-leser, (ii) når dine kunder betaler en faktura online ved å anvende kort eller annen betalingsmetode som muliggjør betaling online som iZettle har gjort tilgjengelig i din jurisdiksjon ("Fakturatjenesten"), og (iii) når dine kunder betaler for dine varer og/eller tjenester over en betalingsleke sendt dine kunder ved e-post, tekstmelding eller tilsvarende kommunikasjonsverktøy.

Forutsatt at du har registrert deg for vår tjeneste som gjør det mulig for deg å selge produkter og/eller tjenester på nettet ("iZettle E-commerce"), vil betalingstjenesten gjøre det mulig for deg å godta og behandle betaling fra dine kunder som vil kunne betale online ved hjelp av kort eller annen elektronisk betalingsmetode som er gjort tilgjengelig av iZettle i din jurisdiksjon.

Tilgjengelige betalingsalternativer vil være avhengig av din jurisdiksjon. For mer informasjon, vennligst besøk vår hjemmeside.

Ved å tilby betalingstjenesten vil vi legge til rette for behandling av korttransaksjoner som gjennomføres ved hjelp av betalingstjenesten på dine vegne, kreditere midler som vi mottar gjennom slike transaksjoner på din iZettle-konto og gjøre opp betalingen (fratrukket våre gebyrer, tilbakeføringer, krav og andre utestående midler) til din oppgitte bankkonto i samsvar med disse betalingsbetingelsene. Vi vil oppbevare et beløp tilsvarende saldoen på din iZettle-konto på dine vegne atskilt fra våre egne midler, men sammen med beløp holdt på vegne av andre kunder, på en egen kundekonto ("Kundekonto”) i en bank i henhold til Reglene.

Du godkjenner og instruerer oss til å ta imot, oppbevare og utbetale midler i samsvar med disse betalingsbetingelsene på dine vegne. Denne fullmakten og instruksjonen vil gjelde frem til oppsigelse eller avslutning av din iZettle-konto.

Du samtykker til at vi når som helst kan oppdatere eller endre betalingstjenesten. Vi vil alltid forsøke å varsle deg om eventuelle oppdateringer eller endringer innen rimelig tid og i samsvar med punkt 19 i Generelle Vilkår. Vi forbeholder oss imidlertid retten til å gjennomføre slike oppdateringer og endringer med umiddelbar virkning og uten forhåndsvarsel der det er nødvendig for å bevare sikkerheten i våre systemer eller for å overholde gjeldende lover, regler og forskrifter, herunder kortsystemer.

4. Servicenivå

Selv om vi vil gjøre vårt ytterste for å tilby betalingstjenesten 24 timer i døgnet, kan vi ikke garantere at det ikke vil forekomme avbrudd, forsinkelser eller feil som skyldes våre systemer, handlinger eller utelatelser fra våre Oppkjøpere, ved kortsystemer eller tredjeparts tjenesteleverandører, generelle nettverksfeil eller force majeure. Du må varsle oss uten unødig opphold via vår hjemmeside eller ta kontakt med vår kundeservice på help.no@izettle.com dersom du opplever avbrudd, forsinkelser eller feil på betalingstjenesten, og gi alle de opplysninger som måtte være nødvendige og bistå med å identifisere eller løse eventuelle avbrudd, forsinkelser eller feil.

Vi vil med jevne mellomrom utføre vedlikehold og oppgraderinger av betalingstjenesten, som kan medføre avbrudd, forsinkelser eller feil i betalingstjenesten. Selv om vi vil gjøre vårt beste for at du skal få melding om eventuelt planlagt vedlikehold i henhold til punkt 19 i Generelle Vilkår, kan vi ikke garantere at vi alltid får gitt slik beskjed.

5. Kortsystemregler og Særlige Vilkår

Din bruk av en bestemt betalingsmetode levert av oss eller en Tredjepart Betalingsleverandør kan være underlagt Kortsystemreglene eller Særlige Vilkår som vil utgjøre en del av din avtale med oss. Et eksempel på dette er når du aksepterer kortbetalinger, så må du overholde Kortsystemreglene i den utstrekning disse gjelder for selgere og er tilgjengelig online eller gitt av oss, våre Oppkjøpere eller kortsystemer. Mer informasjon om Kortsystemreglene og de Særlige Vilkårene er tilgjengelig her.

Du bekrefter herved og samtykker til at du vil overholde Kortsystemreglene og de Særlige Vilkår og at Kortsystemreglene og de Særlige Vilkår vil ha forrang foran disse Betalingsbetingelsene når det gjelder den enkelte betalingsmetoden og at i tilfelle en konflikt mellom en bestemmelse i disse Betalingsbetingelsene og Kortsystemreglene/ de Særlige Vilkårene, så vil de to sistnevnte gå foran.

Vi kan når som helst legge til, slette og endre bestemte betalingsmetoder og Kortsystemreglene og de Særlige Vilkårene kan også endres fra tid til annen. Slike endringer kan gjøres ensidig av oss uten varsel, men vi vil forsøke å informere deg på forhånd. Din fortsatte bruk av slik betalingsmetode utgjør ditt samtykke og samtykke til slike tillegg, slettinger eller endringer. For å unngå tvil, dersom du bruker betalingsmåten levert av Klarna, har vi rett til å erverve og overføre krav mot kunden din som følge av salg av varer eller tjenester til nevnte kunde som nærmere beskrevet i de Særlige Vilkårene.

Vi forbeholder oss retten til å endre disse Betalingsbetingelsene i henhold til punkt 24 i Generelle Vilkår, eller på kortere varsel dersom Kortsystemet eller en Tredjepart Betalingsleverandør krever det av hensyn til å overholde Regler for Kortsystemet eller ellers foreta endringer i Betalingstjenesten.

6. App og iZettle-leser

For å kunne benytte betalingstjenesten for salg fra en fysisk utsalgssted, må du laste ned og installere Appen og anskaffe en av våre kompatible kortlesere ("iZettle-leser").

Du kan laste ned Appen fra Apple Store eller Google Play. Du må laste ned og benytte den nyeste tilgjengelige versjonen av Appen, herunder laste ned og installere eventuelle oppdateringer som til enhver tid blir gjort tilgjengelig. Appen kan også være tilgjengelig i andre formater, for eksempel i et SDK-format.

Informasjon om tilgjengelig iZettle-leser og hvordan de kan bli kjøpt finner du på vår hjemmeside. Du kan også kjøpe iZettle-leser fra vår nettbutikk eller fra andre autoriserte forhandlere.

7. Restriksjoner og begrensninger

Ved å akseptere disse betalingsbetingelsene, bekrefter du at du ikke vil bruke betalingstjenesten til å akseptere betalinger i forbindelse med følgende virksomheter eller forretningsvirksomhet som fremgår av vår liste over Forbudte Segment. Videre samtykker du at du ikke vil bruke betalingstjenesten til å akseptere betalinger i forbindelse med følgende virksomheter uten skriftlig forhåndssamtykke fra oss, som vi for øvrig kan holde tilbake eller tilbakekalle etter eget skjønn dersom vi mener at dette utgjør en risiko for vår virksomhet og/eller omdømme: a) private helsetjenester, b) gambling og spilltjenester (uavhengig av om slike gambling- og spilltjenester tilbys i henhold til gjeldende lover og godkjent av relevante myndigheter), c) finansielle tjenester (uavhengig av om slike finansielle tjenester er gitt i henhold til gjeldende lover og godkjent av relevante myndigheter), d) gavekort, e) arrangører eller e) transport og reise.

I tillegg til andre forpliktelser, krav, restriksjoner eller begrensninger angitt i disse Betalingsbetingelsene, aksepterer du at du ikke kan: a) bruke en prisindeks for å akseptere et kort, b) benytte en høyere pris eller ekstra gebyrer for bruk av et kort i forbindelse med en transaksjon, med mindre tillatelse til å gjøre det er gitt under lover, regler og forskrifter i din bestemte jurisdiksjon, c) benytte kreditter som er tilgjengelige på kortet for å gi kontantuttak til kunder, d) gjennomføre transaksjoner i andre territorier enn Norge og i valutaer annet enn Norske Kroner (NOK), e) forskjellsbehandle kort uavhengig av årsak, med mindre det er tillatt i eventuelle lover, regler og forskrifter i din jurisdiksjon, f) sende korttransaksjoner som ikke kommer fra salg av produkter eller tjenester til din kunde, dvs. du kan ikke sende en korttransaksjon til behandling som stammer fra salg eller aktiviteter som tilbys av andre g) sende alle korttransaksjoner for behandling som du forstår eller burde forstått er falske eller ikke godkjent av kunden, h) opptre som betalingsformidler eller tilrettelegger eller på annen måte videreselge Betalingstjenesten, i) sende en korttransaksjon til behandling som representerer refinansiering av en kundes eksisterende forpliktelse, j) kreve at en kunde fraskriver seg sin rett til å bestride en korttransaksjon k) krever at en kunde oppgir sin PIN-kode under en kortkorttransaksjon, l) der en kunde bruker en Chip og PIN-kort, skriver ut data som viser en kundes PIN på en kvittering, eller ml) ikke behandle ett kjøp av varer og/eller tjenester som flere betalingstransaksjoner.

Våre Oppkjøpere og Kortsystemer kan når som helst innføre visse begrensninger med hensyn til våre kunders årlige korttransaksjonsvolum ved hjelp av Betalingstjenesten. Hvis ditt årlige korttransaksjonsvolum overskrider beløp som er spesifisert av Kortsystemene, kan det hende du må inngå en utvidet avtale direkte med våre Oppkjøpere. Ved å akseptere disse Betalingsbetingelsene, gir du oss rett til å inngå slike avtaler med våre Oppkjøpere på vegne av deg. Hvis du ikke vil inngå slike avtaler eller at du av en eller annen grunn ikke kan bli godkjent av Oppkjøperne, vil vi ikke kunne akseptere transaksjoner over de nevnte grensene. I så fall kan det også bli nødvendig å deaktivere din tilgang til og bruk av Betalingstjenesten og til å avslutte din iZettle-konto.

Du kan ikke bruke betalingstjenesten for å utføre korttransaksjoner med egne kort eller kort utstedt i ditt navn.

Du kan ikke på noen måte henvise til at vi, våre oppkjøpere eller kortsystemer har godkjent dine produkter og/eller tjenester.

Bruk av betalingstjenesten er underlagt visse begrensninger med hensyn til daglig korttransaksjonsvolum som nærmere angitt på hjemmesiden.

8. Feil og urettmessig eller ulovlig bruk

Vi forutsetter at du er avsender av alle transaksjoner og andre instruksjoner til oss når du bruker din kontolegitimasjonen. Du må umiddelbart melde fra til oss via vår hjemmesid eller ta kontakt med vår kundeservice på help.no@izettle.com dersom du oppdager eller har grunn til å tro at det har en feil eller urettmessig eller ulovlig bruk av din iZettle-konto og, dersom det er mulig, endre din kontolegitimasjon for å unngå ytterligere feil og/eller urettmessig eller ulovlig bruk. Du må gi oss alle opplysninger og dokumenter som du har i din besittelse vedrørende omstendigheter rundt slike feil og/eller urettmessig eller ulovlig bruk av din iZettle-konto og ta de nødvendige tiltak for å bistå oss i undersøkelsen.

9. Godkjente kort

Betalingstjenesten kan brukes til å godta transaksjoner med de fleste kreditt-, debet- og andre typer kort ("Kort") hvis kortsystemet varemerke er nærmere angitt på vår hjemmeside. Vi kan når som helst og uten forhåndsvarsel fjerne eller legge til kort som vi godtar. Vi behandler bare transaksjoner som er autorisert av henholdsvis den gjeldende kortsystemet eller av kortutsteder.

Du er innforstått med at du er ansvarlig for å bekrefte identiteten til dine kunder og kvalifiseringskravene for hvert fremlagte kort som er brukt til å kjøpe dine produkter og tjenester og for alle reverserte eller tilbakeførte transaksjoner, uavhengig av grunn, eller innstilling for, reversering eller tilbakeføring som nærmere beskrevet i punkt 18.

10. Avgifter

For å kunne bruke betalingstjenesten forplikter du deg til å betale avgifter ("Avgifter") som er vurdert og beregnet av oss i samsvar med prisliste tilgjengelig på vår hjemmeside.

Ved å akseptere disse betalingsbetingelsene, har du godkjent at vi belaster deg de avgifter (som en blandet serviceavgift for selgere) vurdert og beregnet av oss i henhold til prislisten.

Betalingstjenesten er en tjeneste som er fritatt for merverdiavgift. Vi forbeholder oss retten til å endre våre Avgifter til enhver tid i henhold til punkt 24 i Generelle Vilkår. Avgifter vil bli vurdert på det tidspunktet en korttransaksjon er behandlet og vil bli trukket fra midler mottatt av oss og kreditert til din iZettle-konto.

11. Skatter

I tillegg til det som fremgår av punkt 10 i de generelle vilkårene, erklærer du at du er forstår og aksepterer at vi fra tid til annen kan være nødt til å avgi rapport til skattemyndighetene og oppgi ditt navn, din adresse og informasjon om transaksjoner vi behandler på dine vegne ved din bruk av betalingstjenesten.

12. Behandling av transaksjoner

Du må overholde alle våre instrukser om aksept og godkjenning av korttransaksjoner, inkludert de som er tilgjengelige på hjemmesiden. Du forplikter deg til å sikre at alle ansatte og andre kvalifiserte representanter som håndterer korttransaksjoner for deg, er informert på forhånd om innholdet i disse Betalingsbetingelsene, og at de har fått nødvendig opplæring for å tilfredsstille kravene i disse Betalingsbetingelsene.

Når en betalingstransaksjon blir foretatt, vil vi oppdaterte informasjon om transaksjonen på din iZettle-konto, bekrefter at transaksjonen har funnet sted og angi detaljer om transaksjonen som er nærmere beskrevet i punkt 16.

Du må gi kundene en kvittering hvis de ber om det. Kunder kan få en elektronisk bekreftelse via epost eller SMS, istedenfor en papirkvittering.

Du eller dine kunder kan ikke trekke tilbake en autorisert transaksjon etter den dagen da kunden autoriserte transaksjonen.

Du samtykker til at du ikke vil gi uriktige eller misvisende beskrivelser om noen korttransaksjoner som du sender via betalingstjenesten og at beskrivelsene gitt innenfor spesifiserte transaksjoner vil være en nøyaktig og korrekt beskrivelse av de produkter eller tjenester som blir kjøpt.

Vi forbeholder oss retten til ikke å autorisere eller behandle korttransaksjoner som du sender via betalingstjenesten som vi tror at kan være i strid med disse betalingsbetingelsene eller eventuelle gjeldende lover, regler eller forskrifter, eller som kan utsette deg eller oss for skade, herunder, men ikke begrenset til, svindel eller andre kriminelle handlinger. Du gir oss fullmakt til å dele informasjon om deg, dine transaksjoner eller din bruk av betalingstjenestene med politimyndighetene hvis vi har mistanke om at din iZettle-konto er brukt til ulovlige eller kriminelle formål.

13. Behandling av korttransaksjoner

Du kan bruke Betalingstjenesten for behandling av korttransaksjoner (dvs. transaksjoner der både kortet og kunden er tilstede på tidspunktet for transaksjonen) ved å sette inn kortet i iZettle-leseren og få kundens PIN eller dra kortet og få kundens signatur. Appen vil spørre deg om hvilken identifikasjonskontroll som er nødvendig, basert på kundens kort. Hvis kundekortet har en elektronisk chip, må du alltid påse å få Chip og PIN-autorisasjon før du får signatur.

Du vil også kunne benytte Betalingstjenesten til behandling av trådløse transaksjoner (dvs. transaksjoner som gjøres ved bruk av trådløs induksjonsteknologi i en iZettle-leser som støtter trådløse transaksjoner, herunder korttransaksjon eller transaksjoner via smarttelefon eller innretning med nærfelts kommunikasjonsteknologi gjennom en iZettle-leser som støtter trådløse transaksjoner), men du kan ikke behandle en trådløs transaksjon som har en verdi som overstiger den til enhver tid gjeldende beløpsgrense for transaksjonen som fastsatt av en Oppkjøper, Kortordninger og/eller oss.

14. Refusjoner og tilbakebetaling

Du må utføre enhver tilbakebetaling eller justering for retur av dine varere eller tjenester gjennom betalingstjenesten til kundens kort i samsvar med disse Betalingsbetingelsene og gjeldende kortordninger. All refundering og korrigering i tiknytning til et kort må bli gjort til kundens kort. Du er forpliktet til å: a) har en rimelig tilbakebetalings-, kansellerings- eller korrigeringsrutine, b) oppgi tilbakebetalings- eller avbestillingsrutine til kunder på kjøpstidspunktet, c) ikke å gi kontant refusjon til en kunde i forbindelse med en korttransaksjon, med mindre det er pålagt ved lov, og d) ikke å akseptere kontanter eller andre verdigjenstander for å forberede refusjon av en korttransaksjon.

Full refusjon må tilsvare det eksakte beløpet for den opprinnelige transaksjonen, inklusive avgifter og behandlingsgebyrer. Refusjonsbeløpet kan ikke overstige det opprinnelige salgsbeløpet for utenom beløp som tilsvarer dekking av kundens kostnader til porto og retur av vare. Refusjon behandlet gjennom betalingstjenesten må sendes innen tretti dager etter den opprinnelige transaksjonen. For gjennomførte refusjoner vil vi trekke fra refusjonsbeløpet (inkludert eventuelle gjeldende avgifter) fra skyldige midler fra behandlingen av andre transaksjoner eller midler som er kreditert din iZettle-konto. Hvis slike midler ikke er tilstrekkelig, godtar du å betale alt utestående umiddelbart på forespørsel. Du er ansvarlig for å godta og behandle tilbakeleverte produkter eller tjenester.

Gjennom innstillingene for din iZettle-konto, kan du velge og instruere oss til å opprettholde saldoen på din iZettle-konto forbeholdt finansiering av refusjoner eller for å fremskynde gjennomføringen av refusjoner.

15. Utbetaling av midler

Midler fra korttransaksjon som kreditert din iZettle-konto vil ikke bli utbetalt til din angitte bankkonto før transaksjonen anses fullført. En korttransaksjon anses fullført når vi har mottatt midlene fra den aktuelle kortsystemet eller Oppkjøper på Kundekontoen. Når vi har verifisert din bankkonto, vil vi starte utbetaling av midlene (fratrukket våre gebyrer, refusjoner, tilbakeføringer, krav og andre skyldige midler oss) til den angitte bankkontoen første virkedag etter den dagen vi fikk midlene inn på Kundekonto, med mindre annet er fastsatt i disse betalingsbetingelsene.

Gjennom innstillingene for din iZettle-konto kan du velge og instruere oss til å vente med eller utsette utbetaling av midler til din angitte bankkonto. Utbetaling av midler til din angitte bankkonto er underlagt visse begrensninger som er nærmere angitt på vår hjemmeside.

Utbetaling til angitt bankkonto utføres, i det minste delvis, av tredjepart finansinstitusjoner, og vi er ikke ansvarlige for den endelige krediteringen av midlene til den angitte bankkontoen når vi har utbetalt midler til den angitte bankkontoen. Vi vil heller ikke være ansvarlige for eventuelle midler som, på grunn av uriktige eller ufullstendige opplysninger om bankkontoen gitt av deg, er betalt til en bankkonto som ikke står i ditt navn.

Vi forbeholder oss retten til midlertidig å stanse og/eller avvente utbetalingene til din angitte bankkonto og/eller begrense tilgang til midler kreditert din iZettle-konto når vi har behov for å foreta undersøkelser eller løse eventuelle pågående tvister knyttet til din iZettle-konto og/eller som er nødvendig for å overholde kortsystemet, gjeldende lover eller rettskjennelse eller som på annen måte kreves av politimyndighetene eller annen statlig myndighet.

16. Transaksjonsopplysninger

Du får tilgang til opplysninger om dine transaksjoner ved å logge deg på din iZettle-konto. Du vil også kunne få tilgang til nedlastbare rapporter. Transaksjonsopplysningene vil også vise alle påløpte gebyrer, og eventuelle andre beløp som er belastet din iZettle-konto i den aktuelle perioden og informasjon om utbetalinger til angitte bankkonto.

Vi vil gi deg informasjon om korttransaksjoner med en referanse slik at du kan identifisere transaksjonen, transaksjonsbeløpet i den valuta som er kreditert din iZettle-konto og gebyret for transaksjonen. Ved å akseptere disse betalingsbetingelsene, anmoder du oss og godtar at vi kan samle opplysningene i kategoriene merkevare, applikasjon, betalingsinstrument og priser på mellomregningsgebyrer som gjelder for transaksjonen, der det måtte passe, og at vi regelmessig kan gjøre denne informasjonen tilgjengelig for deg, minst en gang per måned via din iZettle-konto i et format som gjør det mulig å lagre og gjengi informasjonen uendret.

17. Reservebeløp

Vi forbeholder oss retten til å angi en sum som du må opprettholde på din iZettle-konto og/eller avsette en reserve på dine vegne (en "Reserve") for å sikre utøvelse av dine betalingsforpliktelser under disse Betalingsbetingelser. Vi kan kreve og/eller holde en Reserve uansett grunn, herunder hvis du har en høy grad av tilbakebetalingskrav, refusjon eller andre indikasjoner på problemer i tilknytning til din bruk av betalingstjenesten.

Reserven vil tjene som sikkerhet for å dekke forventede tilbakebetalingskrav, refusjoner og/eller uoppfylte produkter eller tjenester eller kredittrisiko basert på din behandlingshistorikk og vi vil ha rett til å innsamle og avsette fra Reserven eventuelle beløp du skylder oss i henhold til disse betalingsbetingelsene. Du gir oss fullmakt til og instruerer oss til å gjøre eventuelle uttak eller debiteringer fra Reserven, uten forhåndsvarsel, å innsamle og avsette beløp du skylder oss i henhold til disse betalingsbetingelsene.

18. Tilbakeførte posteringer

Eventuelle beløp som kan tilskrives en betalingstransaksjon kan bli reversert eller belastet tilbake til din iZettle-konto (en "Tilbakeført postering" eller "tilbakeføring") dersom transaksjonen: a) bestrides på noen måte, b) reverseres av hvilken som helst grunn av kortordningen, vår Oppkjøpere, kortinnehaveren eller kortutstederen, c) ikke var autorisert, eller dersom vi har grunn til å tro at den ikke var autorisert, og/eller d) påstås å være ulovlig, mistenkelig eller i strid med disse betalingsvilkårene.

Fordi alle korttransaksjoner som vi vurderer kan komme til å ende i en tilbakeføring, har vi rett til å tilbakeholde sannsynlig tilbakeføringsbeløp i en Reserve. Vi kan inndrive tilbakeføringsbeløpet samt alle tilknyttede avgifter, bøter eller straffer vurdert av kortsystemet eller våre Oppkjøpere, fra midler som er kreditert din iZettle-konto, eller eventuelle andre midler som vi skylder deg i henhold til betalingsbetingelsene. Hvis vi tror at en tilbakeføring er sannsynlig med hensyn til eventuelle korttransaksjoner, kan vi holde tilbake beløpet for den eventuelle tilbakeføringen av betalinger fra deg i medhold av disse Betalingsbetingelsene inntil: a) en tilbakeføring er vurdert på grunn av klager fra kunder, i hvilket tilfelle vi vil beholde midlene, b) tidspunktet i henhold til gjeldende lover eller forskrifter som kunden kan bestride at transaksjonen er utløpt, eller c) vi fastslår at det ikke vil oppstå en tilbakeføring av transaksjonen. Dersom vi ikke klarer å inndrive midler knyttet til en tilbakeføring som du er ansvarlig for, må du betale hele beløpet for tilbakeføringen umiddelbart på forespørsel. Du godtar å betale alle kostnader og utgifter, herunder, men ikke begrenset til, advokathonorarer og andre juridiske utgifter, som vi pådrar oss eller på vegne av oss i forbindelse med innkreving av alt du har utestående.

Hvis vi finner ut at du pådrar deg en utilbørlig mengde tilbakeføringer eller at tilbakeføringer knyttet til deg er for hyppige, kan vi opprette kontroller eller vilkår for din iZettle-konto, herunder, men ikke begrenset til å: a) opprette en rimelig Reserve fastsatt av oss til å dekke forventede tilbakeføringer og relaterte avgifter, straffer eller bøter, b) stanse tilgangen til og bruken av betalingstjenesten og/eller c) avslutte og stenge din iZettle-konto.

Du bekrefter at du på forespørsel vil hjelpe oss, og for egen regning, i å undersøke eventuelle transaksjoner som er behandlet via betalingstjenesten. Videre godtar du at vi kan dele informasjon om en tilbakeføring med din kunde, kundens finansinstitusjon og din finansinstitusjon for å undersøke og/eller formidle en tilbakeføring. Du erkjenner at eventuell unnlatelse av å hjelpe oss når vi etterforsker en transaksjon, herunder ikke gi nødvendig informasjon og dokumentasjon innen ti dager etter vår forespørsel, kan resultere i en irreversibel tilbakeføring. Vi forbeholder oss retten til, etter å ha varslet deg, å kreve et gebyr for formidling og/eller undersøke Refusjonstvister.

19. Personvern og sikkerhet

I tillegg til det som følger av pkt. 12 i Generelle Vilkår, godtar du at vi er forpliktet til å melde inn navnet på din virksomhet og navnet på reelle rettighetshavere og/eller prinsipaler til "MATCH listing" (Member Alert to Control High Risk Merchants) som drives av MasterCard og som er American Express har tilgang til og oppdaterer, VMAS databasen som innehas av Visa, eventuelt ifølge kortsystemreglene. Du forplikter deg herved konkret til gjennomføringen av de forpliktelser relatert til slik innmelding og rapportering, og du garanterer og aksepterer å holde oss skadesløs fra alle krav og ansvar som du kan få som følge av en slik registering og rapportering.

Vi er ansvarlige for å sikre kortinformasjon i vår besittelse. Vi har innført administrative, tekniske og organisatoriske rutiner for å sikre personopplysninger som lagres på våre servere mot urettmessig tilgang og tilfeldig tap, endring eller utlevering. Vi kan imidlertid ikke garantere at urettmessige tredjeparter aldri vil kunne klare å forsere de tiltakene eller å bruke slike opplysninger til utilbørlige formål.

20. Andres personvern ved bruk av fakturatjenesten

Både du og iZettle forplikter dere til å følge gjeldende regler om vern av personopplysninger, herunder gjeldende krav om for eksempel registrering eller varsling til den relevante tilsynsmyndigheten og å implementere egnede sikkerhetstiltak og gjennomføre vurderinger av personvernkonsekvenser. Hver av partene forplikter seg til å undersøke sine forpliktelser vedrørende personvern og å sørge for å overholde slike forpliktelser.

Andres personvern ved bruk av fakturatjenesten Faktureringstjenesten gjør det mulig for deg, når kunden velger å betale med faktura, å samle inn opplysninger om kundene dine, og deretter lagre og behandle slik informasjon om kundene i den grad det er nødvendig for at du skal kunne utstede, administrere og håndtere Fakturaer ved bruk av Faktureringstjenesten ("Kundeinformasjon"). Kundeinformasjon kan inneholde e-postadresse, navn, adresse, personnummer (eller tilsvarende), handelsnavn, registreringsnummer, telefonnummer og informasjon om kjøpet. Fakturaene opprettet ved bruk av Faktureringstjenesten vil bli sendt til e-postadressen du har samlet i forbindelse med at kunden velger å betale med faktura.

Dersom iZettle innhenter ytterligere personopplysninger direkte fra dine kunder eller for øvrig anvender kundeopplysninger for andre formål enn å sette deg i stand til å utstede, håndtere og administrere fakturaer ved bruk av Faktureringstjenesten, vil iZettle være databehandler og alene svare for at slik behandling skjer i samsvar med gjeldende personvernregler og iZettles personvernpolicy.

Fakturatjenesten gjør det mulig for deg til selvstendig, i tilknytning til at kunden velger å betale mot faktura, innhente opplysninger om kunden og deretter gjennom iZettle-kontoen lagre og behandle slike opplysninger om kunden så langt det er nødvendig for at du skal kunne opprette, administrere og behandle fakturaer gjennom fakturatjenesten ("Kundeopplysninger"). Med kundeopplysninger menes e-postadresse, navn, adresse, personnummer, firma, organisasjonsnummer, telefonnummer og annen informasjon som kan henføres til kjøpet. De fakturaer som utstedes gjennom fakturatjenesten kan enten sendes til den e-postadressen som du har innhentet i tilknytning til at kunden valgte å betale mot faktura.

Når du benytter fakturatjenesten aksepterer du at du er ansvarlig for a) å opprette, administrere og behandle fakturaer som genereres ved anvendelse av fakturatjenestene i samsvar med personvernreglene, b) å påse at all innhenting, lagring og behandling av kundeopplysninger skjer i samsvar med gjeldende lov og personvernregler.

Du kan ikke å benytte personopplysninger som behandles og/eller som du har fått tilgang til gjennom fakturatjenesten til andre formål enn å benytte fakturatjenesten i samsvar med disse betalingsbetingelsene. For å unngå misforståelser, kan du ikke benytte personopplysninger som du har fått tilgang til og/eller behandler gjennom fakturatjenesten for annet formål som ikke er forenlig med de formål som du opprinnelig innhentet opplysningene for, hvilket er å opprette, administrere og behandle fakturaer som vedrører de kjøp av produkter og/eller tjenester som dine kunde har gjort.

Dersom iZettle behandler kundeopplysninger som omfatter personopplysninger for din regning når du benytte fakturatjenesten ("Sluttkundens personopplysninger") skal det som fremkommer i Vedlegg 1 gjelde for iZettles behandling av personopplysninger i egenskap av databehandler.

Dersom iZettle behandler kundeopplysninger som inneholder personopplysninger på vegne av deg når du bruker Faktureringstjenesten ("Sluttkundens personopplysninger"), skal det som er angitt i Vedlegg 1, gjelde for iZettle sin behandling av personopplysninger i egenskap av databehandler.

21. Dine tilleggsgarantier

I tillegg til alle andre garantier i disse betalingsbetingelsene og i punkt 15 i Generelle Vilkår, garanterer du at: a) du har rett til å registrere og bruke betalingstjenesten og at du har rett, fullmakt og evne til å inngå og oppfylle disse betalingsbetingelsene, b) eventuelle korttransaksjoner som du har utført gjennom betalingstjenesten vil representere et bona fide salg fra deg, c) enhver transaksjonen sendt av deg via betalingstjenesten vil gi en nøyaktig beskrivelse av de produktene eller tjenestene som er solgt og levert til din kunde, d) du vil oppfylle alle dine forpliktelser til hver kunde som du formidler en transaksjon på vegne av og vil løse bestridte beløp eller klager direkte med kunden, e) du og alle transaksjoner fra deg via betalingstjenesten vil være i overensstemmelse med alle lover, regler og forskrifter for din virksomhet og betalingstjenesten, f) bortsett fra i ordinær virksomhet, skal ingen transaksjoner sendt fra deg via betalingstjenesten utgjøre et salg til oppdragsgiver, samarbeidspartner, innehaver eller eier av virksomheten, g) du vil ikke bruke betalingstjenesten, verken direkte eller indirekte, for eventuell svindel eller som på noen måte kan være til hinder for betalingstjenesten.

22. Tilleggsansvar og skadesløsholdelse

I tillegg til det som er fastsatt i punkt 16 i Generelle Vilkår, er du ansvarlig for alle tilbakeføringer, refusjoner, avgifter, bøter, sanksjoner og annet ansvar som tredjepart eller vi pådrar oss på grunn av tilgang til og bruk av betalingstjenesten og/eller som følge av brudd på en av bestemmelsene i disse Betalingsbetingelser. Du aksepterer at du vil refundere tredjepart eller oss for eventuelt ansvar.

Uavhengig av ovenstående eller enhver annen bestemmelse i disse betalingsbetingelsene og i tillegg til det som fremgår av punkt 16 i Generelle Vilkår, godtar du å forsvare, og holde oss, våre Oppkjøpere, kortsystemer og hver av våre respektive direktører, agenter, tilknyttede selskaper og representanter skadesløse for eventuelle krav, kostnader, rettsaker, tap, ansvar, skade, handling, rettssak, straff, renter og utgifter (herunder, men ikke begrenset til, akseptable advokatutgifter) som følge av eller relatert til: a) eventuelle faktiske eller påståtte brudd på noen av bestemmelsene i disse Betalingsbetingelser, herunder, men ikke begrenset til, eventuelle brudd på kortsystemreglene, b) din urettmessige eller upassende bruk av betalingstjenesten, c) enhver transaksjon som du har utført gjennom betalingstjenesten, og d) forpliktelser vedrørende tredjeparts skadesløsholdelse som vi pådrar oss som en direkte eller indirekte følge av dine handlinger eller unnlatelser (herunder erstatning til Oppkjøper eller kortsystemer).

I tilfelle du skulle skylde oss beløp, kan vi umiddelbart kreve dette dekket fra midler som er kreditert din iZettle-konto eller eventuelle andre midler til deg under disse betalingsbetingelsene. Hvis det er tilstrekkelig med midler til å dekke dine forpliktelser, godtar du å refundere oss på annen måte umiddelbart på forespørsel.

23. Vårt ansvar

I henhold til punkt 17 og 18 i Generelle Vilkår, er vi ansvarlig for å sikre at transaksjoner initiert via betalingstjenesten overføres korrekt til kundens (kortholders) leverandør av betalingstjeneste og at korttransaksjoner utført via betalingstjenesten blir korrekt utført, forutsatt at: a) transaksjonen har blitt godkjent av kunden (kortinnehaveren), b) transaksjonen overholder vilkårene i disse Betalingsbetingelser og c) du har oppfylt dine forpliktelser under disse betalingsbetingelsene. I henhold til punkt 17 og 18 i Generelle Vilkår, er vi videre ansvarlige for å sikre at pengene som krediteres din iZettle-konto blir utbetalt til den angitte bankkontoen i samsvar med punkt 15, forutsatt at vi har mottatt slike midler fra den aktuelle kortsystemet eller Oppkjøper på Kundekontoen.

Hvis en autorisert korttransaksjon ikke er utført riktig eller ikke er utført i det hele tatt, vil vi på forespørsel gjøre vårt ytterste for å spore transaksjonen og prøve å rette opp eventuelle feil som du eller vi måtte oppdage og informere deg om resultatet. Hvis feilen medfører at du mottar mindre enn det beløpet som du hadde rett til, vil vi kreditere din iZettle-konto for forskjellen. Hvis feilen medfører at du mottar mer enn det som du hadde rett til, vil vi debiterer de ekstra midler fra din iZettle-konto. Vi vil bare forsøke å løse transaksjoner som du behandler feil derom du varsler oss om dette uten ugrunnet opphold og senest innen seksti dager etter at feilen ble oppdaget første gang på din elektroniske transaksjonshistorikk.

Del 2 – Andre rettslige bestemmelser

24. Bedriftskunder

Ved å akseptere disse Betalingsvilkårene og betingelsene, bekrefter du at du registrerer deg for betalingstjenesten som forretningskunde og ikke som en forbruker (med forbruker menes her en fysisk person når avtalens formål for denne ikke hovedsakelig er knyttet til næringsvirksomhet jf. Norsk finansavtalelov § 2). Som forretningskunde samtykker du at selv om vi kan komme til å gjøre det, så er vi ikke forpliktet til å overholde vilkårene i kapittel 4 i den svenske loven "Lag om betaltjänster" (2010:751) eller tilsvarende lover, regler og forskrifter i din bestemte jurisdiksjon. Videre godtar du at §§ 11, 28, 29, 30, 35, 36, 37, 47, 48, 50, 51, 53 og 54 i kapittel 5 i den svenske loven "Lag om betaltjänster" (2010:751) eller tilsvarende lover, regler og forskrifter i din bestemte jurisdiksjon ikke gjelder for din tilgang til og bruk av betalingstjenesten. Uavhengig av eventuelle andre bestemmelser i disse betalingsbetingelsene betyr dette at vi ikke er ansvarlige for tap eller skade du måtte lide på grunn av de saker som det er henvist til i §§ 1, 28, 29, 30, 35, 36, 37, 47, 48, 50, 51, 53 og 54 i kapittel 5 i den svenske loven "Lag om betaltjänster" (2010:751) eller tilsvarende lover, regler og forskrifter i din bestemte jurisdiksjon, hvis ikke ellers beskrevet i disse Betalingsbetingelsene.

25. Varighet og opphør

Disse betalingsbetingelsene gjelder fra dato for signering og frem til den sies opp enten av deg eller av oss.

I tillegg til det som er oppgitt i punkt 23 i Generelle Vilkår, kan vi si opp disse betalingsbetingelsene eller din bruk av betalingstjenesten eller sperre eller avslutte din iZettle-konto uten forhåndsvarsel: a) på forespørsel fra en kortsystem eller en Oppkjøper, b) hvis vår avtale med en Oppkjøper eller kortsystem utløper eller avsluttes, uansett grunn, c) hvis vi blir avregistrert som betalingstilrettelegger hos en kortsystem eller en Oppkjøper, d) dersom dine aktiviteter eller handlinger etter vårt skjønn er skadelige eller skader vårt navn eller omdømme eller navnet eller omdømmet til en kortsystem eller Oppkjøper, e) dersom du har registrert deg for betaling som et selskap eller annen forretningsvirksomhet og det er endringer i ledelsen av slikt selskap eller annen forretningsvirksomhet, eller f) hvis eiere eller andre personer med tilknytning til deg dukker opp på europeiske eller amerikanske sanksjonslister (slik som OFAC'S SDN liste og EUs liste over økonomiske sanksjoner eller liste over terrorister).

Eventuelle midler som krediteres din iZettle-konto og som vi oppbevarer på dine vegne når din iZettle-konto blir sperret eller avsluttet, vil bli utbetalt til deg i henhold til punkt 15, med mindre annet er beskrevet i disse Betalingsbetingelsene.

Opphør av disse betalingsbetingelsene eller avslutning eller sperring av din iZettle-konto fritar deg ikke for dine forpliktelser under disse Betalingsbetingelsene, og vi kan velge å fortsette å holde tilbake midler vi anser nødvendige i påvente av løsning av andre vilkår eller forpliktelser som angitt i disse Betalingsbetingelsene, herunder, men ikke begrenset til, tilbakeføringer, gebyrer, refusjoner eller andre undersøkelser eller prosesser.

26. Personlig garanti og annen sikkerhet

Hvis du har registrert deg i betalingstjenesten som et selskap eller annen forretningsvirksomhet, bekrefter du og godtar at vi kan kreve en personlig garanti fra eier, direktør, oppdragsgiver eller andre representanter for bedriften eller opprette en bankgaranti eller annen passende sikkerhetsstillelse for korrekt utførelse av dine betalingsforpliktelser under disse betalingsbetingelsene. Dersom vi krever en personlig garanti, bankgaranti eller annen form for sikkerhet vil vi informere deg særskilt om dette. Du samtykker i at vi avgjør omfanget av slike garantier eller annen sikkerhet. Vi forbeholder oss retten til å sperre din tilgang til og bruk av betalingstjenesten og til å si opp og avslutte din iZettle-konto hvis du ikke klarer å gi slike garantier eller annen sikkerhet på vår forespørsel.

27. Revisjonsrett

Du bekrefter og godtar at vi kan kreve at du gir oss eller en tredjepart som er utpekt av oss en rett til å gjennomføre en revisjon av virksomheten og fasiliteter for å sikre at du overholder disse betalingsbetingelsene og kortsystemet. Vi forbeholder oss retten til å sperre din tilgang til og bruk av betalingstjenesten og til å si opp og avslutte din iZettle-konto dersom du ikke gir oss eller tredjepart utpekt av oss tillatelse til å gjennomføre slik revisjon på vår forespørsel.

28. Spesielle vilkår knyttet til Faktureringstjenesten

Du kan bare benytte deg av Faktureringstjenesten for å utstede, håndtere og administrere fakturaer i samsvar med disse Betalingsbetingelsene. Enhver faktura som er utstedt gjennom Faktureringstjenesten skal ikke overskride grensene iZettle til enhver tid setter, og som er nærmere angitt på vår hjemmeside.

Når du utsteder en faktura gjennom Faktureringstjenesten, vil kunden motta en e-post som inneholder fakturaen og en link til en nettside hvor kunden kan betale fakturaen online. Når kunden har betalt fakturaen online ved å anvende Kort, eller ved å bruke en annen betalingsmetode som muliggjør betaling online som iZettle har gjort tilgjengelig i din jurisdiksjon, på en korrekt måte, skal kunden anses for betalt deg på oppfyllende vis.

Når du benytter Faktureringstjenesten er du klar over, og aksepterer at iZettle ikke er ansvarlig for, og at du er utelukkende ansvarlig for a) å utstede, administrere og behandle fakturaer som genereres ved Faktureringstjenesten in samsvar med gjeldende lover, regler og forskrifter, og personvernregler, b) nøyaktigheten og fullstendigheten av dine fakturaer, c) å forsikre at kundene betaler i henhold til fakturaene som er gjennom Faktureringstjenesten, d) alle uriktige betalingsinstruksjoner, e) midler som, på grunn av at du har gitt oss uriktig informasjon, har blitt overført til en bankkonto som ikke tilhører deg og f) at mottakeren av fakturaen har de tekniske installasjoner, brannmurer, domener, programvare etc. som gjør det mulig å motta elektronisk meldinger, og g) skaffe tilstrekkelig kundestøtte til din kunde, der hvor dette er påkrevd, relatert til fakturaer utstedt gjennom Faktureringstjenesten, om produktene, tjenestene, og/eller tilsvarende som er gitt av deg, eller i forbindelse med andre spørsmål eller omstendigheter som iZettle ikke er ansvarlig for. Uavhengig av det ovenstående, vil iZettle håndtere eventuelle feil i samsvar med det som følger av punkt 23 til disse Betalingsbetingelsene.

Vedlegg 1 – Avtale om behandling av data - Faktureringstjeneste

iZettle skal behandle kun kundens personopplysninger i henhold til dine skriftlige instruksjoner eller andre skriftlige avtaler mellom partene, og bare for de formål som er angitt i disse betalingsbetingelsene, dvs. å utstede, administrere og administrere fakturaer ved bruk av Faktureringstjenesten. Kundens personopplysninger kan omfatte (i) identifikasjonsinformasjon som personnummer (eller tilsvarende), (ii) kontaktinformasjon som e-postadresse, navn, adresse, telefonnummer og (iii) opplysninger om kjøpet.

Du erkjenner at vi er avhengige av deg for angivelse om i hvilken utstrekning vi har rett til å bruke og behandle kundens personopplysninger oppnådd gjennom din bruk av Faktureringstjenesten. Følgelig er iZettle ikke ansvarlig for krav oppstått som følge av handlinger eller forsømmelser fra iZettle dersom handlingen eller utelatelsen følger direkte av instruksjoner fra deg.

iZettle forplikter seg til uten ugrunnet opphold å underrette deg dersom iZettle er av den oppfatning at en instruksjon er i strid med gjeldende personvernregulering. Hvis ikke iZettle informerer deg, vil det ikke påvirke din forpliktelse eller ansvar for instruksjonene dine.

iZettle forplikter seg til å gjennomføre hensiktsmessige tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre et sikkerhetsnivå tilpasset risikoen forbundet med behandling av personopplysninger, spesielt utilsiktet eller uautorisert destruksjon, tap, endring, uautorisert avsløring eller tilgang til sluttbrukers personopplysninger, inkludert kontroll med tilgang til kontorlokaler, fasiliteter, systemer og data, kontroll med fremleggelse av data, kontroll med registrering av data, kontroll med behandling, tilgjengelighet og separasjon av data.

iZettle skal ikke overføre eller behandle noen personopplysninger om kundene utenfor EØS uten skriftlig samtykke. Når du samtykker i overføring eller behandling av kundens personopplysninger utenfor EØS, skal iZettle overholde alle gjeldende lover for slik overføring.

iZettle skal ta rimelige skritt for å sikre påliteligheten og kompetansen til enhver av sine ansatte som har tilgang til kundens personopplysninger, og skal sørge for at alt slikt personell informeres om at kundedata skal behandles som konfidensielle informasjon.

Du anerkjenner og godtar at iZettle kan overføre kundens personopplysninger til underleverandør, forutsatt at iZettle sørger for at det inngår i enhver kontrakt med vedkommende underleverandør bestemmelser til fordel for deg som tilsvarer de som er angitt i dette Vedlegg 1, og at iZettle forblir ansvarlig for underleverandørens handlinger eller unnlatelser som om handlingen var gjennomført av iZettle selv. iZettle skal på skriftlig forespørsel fra deg gi opplysninger om vedkommende underleverandørs behandling av kundens personopplysninger i den utstrekning det er nødvendig for å kunne overholde lovpålagte forpliktelser og for å kunne svare på forespørsler fra relevante tilsynsmyndigheter.

iZettle kan når som helst, og uten begrunnelse, inngå avtale med ny underleverandør, forutsatt at du fra 25. mai 2018 vil bli gitt femten (15) dagers forutgående varsel ved offentliggjøring på vår hjemmeside, og i denne perioden får mulighet til motsette deg slike endringer. Legitime innsigelser må inneholde rimelige og dokumenterte grunner knyttet til underleverandørens manglende overholdelse av gjeldende personvernlovgivning. Dersom iZettle er av den oppfatning at innsigelsene er legitime, kan du ved å gi skriftlig melding til iZettle, si opp Faktureringstjenesten med umiddelbar virkning.

iZettle skal uten unødig forsinkelse varsle deg ved avdekking av brudd på sikkerheten som fører til utilsiktet eller ulovlig ødeleggelse, tap, endring, uautorisert avsløring av eller tilgang til Kundens personopplysninger, og skal gi deg ytterligere opplysninger som du med rimelighet kan krever for å oppfylle dine forpliktelser i henhold til gjeldende personvernlovgivning.

iZettle forplikter seg til å samarbeide, hjelpe og gi informasjon (ved bruk av passende tekniske og organisatoriske tiltak), og innenfor slike tidsrammer som du med rimelighet kan kreve, gjøre det mulig for deg å: (i) svare på forespørsler fra den personopplysningene angår eller forespørsler fra tilsynsmyndigheter i henhold til enhver tid gjeldende personvernlovgivning, herunder forespørsler om tilgang, rettelse, sletning eller blokkering av personopplysninger, og (ii) overholder dine forpliktelser i forbindelse med sikkerhets- eller databeskyttelsesvurderinger (hensett til arten av informasjonen som er tilgjengelig for iZettle) som er nødvendig i henhold til gjeldende personvernlovgivning. I den utstrekning det er tillatt, skal du være ansvarlig for eventuelle kostnader som oppstår i forbindelse med slik assistanse. iZettle skal i tillegg straks gi beskjed om eventuelle forespørsler eller forespørsler om behandling av personopplysninger som mottas direkte fra de registrerte eller tilsynsmyndigheter.

iZettle skal bidra med dokumentasjon av etterlevelse av forpliktelsene angitt i dette Vedlegg 1, og skal etter rimelig forespørsel fra deg stille ytterligere informasjon som er rimelig og nødvendig for å demonstrere sin egen overholdelse av forpliktelsene i henhold til dette Vedlegg 1.

Hvis du har objektivt verifiserbare grunner til å tro at iZettle sin eller vår underleverandørs behandling av sluttkunders personopplysninger ikke er i overensstemmelse med bestemmelsene i dette Vedlegg1, har du rett til selv eller gjennom å utpeke en uavhengig ekstern gransker, forutsatt minst 30 (30) dager skriftlig varsel, å: (i) inspisere iZettle sine prosedyrer, retningslinjer, systemer og tiltak som brukes i forbindelse med behandling av kundenes personopplysninger, og/eller (ii) på annen måte verifisere iZettles overholdelse av bestemmelsene i dette Vedlegg 1.

iZettle kan skriftlig motsette seg at en gransker utnevnt av deg får utføre inspeksjon eller gjennomgang i henhold til dette Vedlegg 1, dersom gransker etter iZettle sin saklige oppfatning ikke egnet, kvalifisert eller uavhengig, konkurrent til iZettle, eller på annen måte er åpenbart uegnet.

Enhver slik inspeksjon vil bli utført innenfor iZettles normale arbeidstid, uten å forstyrre eller påvirke den pågående driften, i nærvær av en medarbeider utnevnt av iZettle og gransker vil uansett være underlagt iZettles konfidensialitets- og sikkerhetspolicyer og prosedyrer. Din rett til å gjennomføre en inspeksjon eller revisjon som angitt i denne delen er begrenset til en dag per kalenderår.

Du er ansvarlig for alle kostnader knyttet til utnevnelse av en uavhengig gransker, og, etter anmodning fra iZettle, for bistand og støtte i gjennomføringen av inspeksjonen eller revisjonen i henhold til iZettle sin til enhver tid gjeldende prisliste for profesjonelle tjenester.

iZettle skal ved opphør av avtalen med deg, innen rimelig tid destruere eller returnere personopplysningene om dine sluttkunder som vi har behandlet på vegne av deg i samsvar med dine instruksjoner, med mindre annet er påkrevd av i medhold av lov.