IZETTLE E-COMMERCE

Vilkår for izettle e-commerce

VILKÅR FOR IZETTLE E-COMMERCE

Sist oppdatert: 24 september 2019

Vilkårene i det følgende, inkludert andre vilkår, retningslinjer, veiledninger og instrukser som referert til her ("Vilkår for iZettle E-commerce"), utgjør juridisk bindende avtale mellom iZettle Merchant Services AS med organisasjonsnummer 556812-2674, og med registrert forretningsadresse Regeringsgatan 59, 111 56 Stockholm, Sverige ("iZettle", "vi", "vår" eller "oss") og deg, det enkelte selskap eller annen juridisk person som har opprettet konto hos oss ("Kunden", "du", "deg" eller "din"), vedrørende din adgang til og bruk av våre tjenester (samlet kalt "iZettle E-commerce").

Ved å akseptere eller på annen måte elektronisk samtykke til disse vilkårene for iZettle E-commerce, bekrefter du at du har lest, forstått og godtar å være bundet av disse. Dersom du ikke er enig i disse vilkårene for iZettle E-commerce (eller dersom du ikke har rett til å forplikte selskapet eller annen virksomhet som du representerer), vil du ikke få adgang til eller kunne benytte iZettle E-commerce, og du bør da ikke akseptere disse vilkårene.

Generelle Vilkår som regulerer din tilgang til iZettle-tjenestene, og som du aksepterte i forbindelse med å bli en iZettle-bruker ("Generelle Vilkår"), anses å være innlemmet i disse vilkårene for iZettle E-Commerce der bestemmelsene i Generelle Vilkår refererer til "tilleggsvilkår" for bestemte tjenester (som inkluderer disse iZettle-vilkårene for E-commerce) og i den grad disse vilkårene for iZettle E-commerce spesifikt refererer til bestemmelser i Generelle Vilkår.

Du vil kunne akseptere og behandle betalinger fra kundene dine i nettbutikken (som definert nedenfor) gjennom ulike betalingsmåter som iZettle AB fra tid til annen tilbyr i din jurisdiksjon, for eksempel kortbetaling, fakturering og alternative betalingsmetoder ("Betalingstjenesten"). Din tilgang til og bruk av Betalingstjenesten er underlagt avtale om Betalingsbetingelsene med iZettle AB ("Betalingsbetingelser"). For mer informasjon, vennligst besøk vår hjemmeside.

Definerte uttrykk benyttet i vilkår for iZettle E-commerce vil ha samme betydning som de som er brukt i de generelle vilkårene hvis ikke annet fremgår av sammenhengen.

1. Registrering

For å få tilgang til og å kunne benytte iZettle E-commerce må du opprette en "iZettle-konto", som er nærmere beskrevet i Generelle Vilkår.

I tillegg til de garantier oppgitt under punkt 1 i Generelle Vilkår, garanterer du overfor oss at: a) du utelukkende vil bruke iZettle E-commerce for handel, forretnings- eller profesjonelle formål i din næringsvirksomhet, b) du vil følge gjeldende lover, regler og forskrifter, herunder påse at forbrukere kan ivareta de rettigheter som følger som av direktiv 2011/83/EU om forbrukerrettigheter, direktiv 2005/29/EG om foretaks urimelige handelspraksis overfor forbrukere på det indre marked, direktiv 93/13/EEC om urimelige avtalevilkår for forbrukerne, og direktiv 2001/31/EC om elektronisk handel, slik disse er implementert i gjeldende nasjonal lovgivning, c) du ikke vil bruke iZettle E-commerce til noe ulovlig eller forbudte formål, noe som innebærer et forbud mot å benytte iZettle E-commerce til de aktiviteter som fremgår i oversikten over Forbudte Segmenter, d) dersom du ikke bruker et domenenavn tilbudt av oss, at du er innehaver av det domenenavn som benyttes når du oppretter nettbutikken (som definert nedenfor) og at domenenavnet fungerer og er tilgjengelig online, og e) at du ikke kommer til å gjøre noen tiltak som påvirker eller som kan komme til å påvirke vår tekniske infrastruktur på urimelig eller uforholdsmessig måte. Vi har rett til etter eget skjønn å avgjøre hvorvidt det foreligger eller kan komme til å foreligge slik påvirkning på vår tekniske infrastruktur.

Vi forbeholder oss retten til å inndra din tilgang til og bruk av iZettle E-commerce, herunder til å si opp og stenge ned din nettbutikk dersom du gir ukorrekte, uriktige eller ufullstendige opplysninger.

2. Vår rolle

iZettle E-commerce gir deg tilgang til en plattform hvor du kan tilby dine produkter og tjenester for salg til kunder gjennom din egen nettbutikk ("Nettbutikken") og til å håndtere slikt salg.

Vi påtar oss intet ansvar for å kontrollere det innhold som du laster opp når du bruker iZettle E-commerce og du er alene ansvarlig for de beskrivelser, den informasjon og for det innhold du laster opp, innhenter, generere, lagrer, distribuerer eller viser i nettbutikken eller i forbindelse med din bruk av iZettle E-Commerce, så som, men ikke begrenset til, fotografier, bilder og skriftlig materiale m.m. og for at slikt materiale ikke er feilaktig eller misvisende. Vi har rett, men ingen plikt, til etter eget skjønn, å ta bort innhold som du har lastet opp i nettbutikken som vi mener er ulovlig, krenkende, villedende, bryter tredjeparts personvern eller immaterielle rettigheter eller som på annen måte er i strid med disse vilkårene for iZettle E-commerce.

Du samtykker til at vi når som helst kan oppdatere eller endre disse vilkårene for iZettle E-commerce, forutsatt at vi informerer om eventuelle endringer og oppdateringer i rimelig tid på forhånd i samsvar med punkt 19 i Generelle Vilkår. Vi forbeholder oss imidlertid retten til å implementere slike oppdateringer og gjøre endringer som er nødvendige av hensyn til opprettholdelse av sikkerheten i våre systemer eller overholdelse av gjeldende regulering med umiddelbar virkning og uten foregående informasjon.

3. Din rolle

Du har alene ansvaret for nettbutikken, produktene og/eller tjenestene som du tilbyr i nettbutikken, samt kvaliteten på og markedsføringen av slike produkter og/eller tjenester. Ethvert salg av produkter og/eller tjenester via nettbutikken er en transaksjon mellom deg og din kunde, og vil bli underlagt avtalen mellom deg og kunden. Vi er ikke involvert i transaksjonen mellom deg og din kunde, og har intet ansvar for, eller kontroll over, fullføringen av en slik transaksjon på vegne av noen av partene, eller for kvaliteten, lovligheten eller hensikten ned produktene og/eller tjenestene. Du har alene ansvaret for å gi korrekt beskrivelse av og informasjon om de produkter og/eller tjenester som du tilbyr i nettbutikken.

Uten begrensning av garantiene i medhold av punkt 1 ovenfor (Registrering), er du ansvarlig for å: a) presentere produktene og/eller tjenestene på en komplett og korrekt måte, samt å gi en detaljert beskrivelse av disse i nettbutikken, b) presentere prisene, herunder gjeldende avgifter, for produktene og/eller tjenestenestene som tilbys i den valuta som de selges for i nettbutikken, c) gi informasjon til kundene om begrensninger i leveringen før kunden begynner bestillingsprosessen, samt gi informasjon om leveringstid i Nettbutikken, og å behandle returer omgående, d) holde kundene oppdatert på deres ordrestatus, e) besvare kundespørsmål på en effektiv og rask måte, f) informere kundene om leveringsrutiner, angrerett og returnering til nettbutikken, g) vurdere, beregne, innhente og rapportere eventuelle avgifter som påløper ved salg av produkter og/eller tjenester, h) ikke distribuere eller sende spam, uønsket reklame eller masseutsendelser, kjedebrev, virus, pyramidespill eller annet som vi mener kan skade, ødelegge eller medføre uleilighet for iZettle eller dine kunder, i) presentere på din hjemmeside og i nettbutikken hvilke kortsystemer som er tilgjengelige som betalingsmetoder for dine kunder, samt å gjøre disse kjent for kunden før bestillingsprosessen starter, j) tydeliggjøre dine kontaktopplysninger, herunder firmanavn, om virksomheten er merverdiavgiftspliktig, organisasjonsnummer, adresse, informasjon om eventuelle godkjenninger som kreves for å utføre virksomheten og adresse på den aktuelle godkjenningsmyndigheten, telefonnummer og/eller e-postadresse til kundeservice, i nettbutikken, herunder påse at slik informasjon er tilgjengelig enten på siden med bestillingsknapp (der totalbeløpet fremgår) eller på de nettsidene for de ulike etappene knyttet til avtaleinngåelsen, k) gi kundene informasjon om de ulike etappene knyttet til å foreta en bestilling ved å foreta en bestilling, samt de tekniske midlene til å finne og rette inntastingsfeil før bestilling er foretatt, l) før kunden foretar endelig bestilling, opplyse om produktets og/eller tjenestens viktigste egenskaper, totalprisen for produktene og/eller tjenestene, herunder avgifter (for eksempel merverdiavgift), samtlige leveringsavgifter og andre kostnader samt, og dersom det dreier seg om en abonnementsavtale; total kostnaden per relevante faktureringsperiode eller den totale månedskostnaden, og i de tilfeller avtalen gjelder på ubestemt tid eller forlenges automatisk, forutsetningene for å si opp avtalen og, hvis aktuelt, den korteste varighet for forbrukernes plikt under avtalen, m) bekrefte hver bestilling uten unødig opphold, n) bekrefte hver kontrakt på et varig medium, o) inkludere vilkår for kjøp av produktene og/eller tjenestene i nettbutikken, herunder betalingsvilkår, leveringsvilkår, informasjon om angreretten, oppsigelse, retten til å returnere, bytte ut, avslutte eller tilbakebetale, samt informasjon om eksportbegrensninger eller andre lovlige begrensninger vedrørende dine produkter og/eller tjenester, samt at det foreligger personvernregler som beskriver hvordan du behandler personopplysninger som du innhenter fra dine kunder, i nettbutikken, p) sende inn betalingen bare når produktene er klare til å sendes eller leveringsdato er bekreftet, q) sende produktene innen 3 virkedager etter transaksjonen, r) sende produktene dine med en pakke-ID og å presentere slik pakke-ID til oss på forespørsel, og s), og p) påse at det ikke er mulig å kjøpe produkter og/eller tjenester i Nettbutikken fra land der slike produkter og/eller tjenester er ulovlige.

4. Lisens

Den personlige, begrensede, ugjenkallelige, ikke-eksklusive, ikke-omsettelige, ikke-viderelisensbare lisensen til å benytte tjenestene som fremgår av punkt 20 i Generelle Vilkår skal anses å omfatte en lisens til iZettle E-commerce.

5. Begrensninger

Ved å akseptere disse vilkårene for iZettle E-commerce bekrefter og aksepterer du at du ikke kan benytte nettbutikken i tilknytning til de virksomheter eller aktiviteter som fremgår oversikten over Forbudte Segmenter.

iZettle E-commerce er gjort tilgjengelig for virksomheter registrert innenfor EU og EØS-området (som anses å omfattet Storbritannia, selv om Storbritannia skulle opphøre å være medlem av EU). Uavhengig av den begrensning som fremgår av betalingsvilkårene, vil nettbutikken være tilgjengelig for sluttbrukere i samtlige jurisdiksjoner og du har mulighet til å utføre transaksjoner fra alle jurisdiksjoner som der nettbutikken er tilgjengelig, med forbehold for begrensninger som angis i disse vilkårene for iZettle E-Commerce.

6. Avgifter

Ved å registrere deg for iZettle E-commerce, også etter utgangen av en kostnadsfri prøveperiode, påtar du deg å betale gebyrene og eventuelle avgifter som er angitt på vår hjemmeside og/eller i iZettle-kontoinnstillingene eller som ellers er avtalt skriftlig i samsvar med Generelle vilkår.

Du påtar deg å betale de avgifter for betalingstjenesten som fremgår av Betalingsbetingelsene for behandling av transaksjoner som skjer via din nettbutikk.

7. Personvern

Personopplysninger som vi innhenter om deg vil bli behandlet i samsvar med det som fremgår av punkt 12 i Generelle Vilkår.

Du er ansvarlig for å påse at all innhenting, lagring og behandling av dine kunders personopplysninger skjer i henhold til gjeldende rett og din personvernpolicy. Du forplikter deg til ikke å anvende personopplysninger som behandles og/eller som du får tilgang til ved bruk av iZettle E-commerce til annet formål enn e-handelsvirksomhet i samsvar med disse vilkårene.

iZettle E-Commerce omfatter drift ved tredjepart utenfor EØS og for dette formål har vi påsett at nødvendige tiltak er gjennomført for å sikre adekvat beskyttelse i samsvar med EUs personvernforordning (GDPR) (Forordning (EU) 2016/679).

8. Immaterielle rettigheter

Du gir oss og våre tilknyttede selskaper en begrenset, ikke-eksklusiv rett til å vise og bruke eventuelle firmaer, varemerker, logoer, bilder og annet innhold som koplet mot din nettbutikk for å kunne tilby iZettle E-commerce eller for å kunne markedsføre iZettle E-commerce.

9. Ditt ansvar og skadesløsholdelse

Utover det som fremgår av punkt 16 i Generelle Vilkår, er du ansvarlig for alle krav og annen skade som påføres en tredjepart eller oss på grunn av din tilgang til og bruk av iZettle E-commerce og/eller som oppstår på grunn av ditt brudd på noen av bestemmelsene i disse vilkårene. Du påtar deg å erstatte slik tredjepart eller oss for all slik skade.

Til tross for det forannevnte eller eventuelt andre bestemmelser i disse vilkårene for iZettle E-commerce og i tillegg til det som fremgår av punkt 16 i Generelle Vilkår, bekrefter du at du vil forsvare, godtgjøre og holde oss og kjøperne, kortsystemene og hvert av våre styremedlemmer, agenter, konsernselskaper og representanter skadesløse for eventuelle krav, kostnader, rettstvister, tap, skade, handlinger, dom, straff, renter og utgifter (inkludert, men ikke begrenset til, advokatutgifter) som oppstår ved eller har tilknytning til: a) ditt eventuelle faktiske eller påståtte brudd på noen av bestemmelsene i disse vilkårene for iZettle E-commerce, b) din ulovlige eller urettmessige bruk av iZettle E-commerce, c) ditt brudd på tredjepartsrettigheter, herunder, men ikke begrenset til, personvernrettigheter, rettigheter for offentligheten eller immaterielle rettigheter, e) erstatningsforpliktelser overfor tredjepart som vi pådrar oss som en direkte eller indirekte konsekvens av dine handlinger eller utelatelser, og f) ditt brudd på gjeldende lover, regler og forskrifter som gjelder for ditt rettsområde.

For det tilfelle at du er skyldig oss noe beløp, har vi rett til umiddelbart å trekke dette beløpet fra midler som krediteres din iZettle-konto. Dersom det ikke finnes tilstrekkelige midler for å dekke ditt ansvar, samtykker du til umiddelbart, på oppfordring fra oss, å betale erstatning til oss på annen måte.

10. Vårt ansvar

Vårt ansvar for iZettle E-commerce reguleres av punkt 5 (Servicenivå), 17 (Ingen garantier) og 18 (Ansvarsbegrensning) i Generelle Vilkår.

11. Varighet og oppsigelse

Disse vilkårene for iZettle E-commerce gjelder fra det tidspunkt du aksepterer dem og gjelder inntil de sies opp av oss eller deg i henhold til disse vilkårene eller Generelle Vilkår.

I tillegg til det som fremgår av punkt 23 i Generelle Vilkår, har vi rett til å si opp disse vilkårene for iZettle E-commerce eller stanse eller avslutte din nettbutikk uten forhåndsvarsel: a) dersom produktene og/eller tjenestene som tilbys til salgs gjennom nettbutikken, eller dersom innhold som lastes opp eller gjøres tilgjengelig gjennom iZettle E-commerce, er i strid med oversikten over Forbudte Segmenter eller disse vilkårene for iZettle E-commerce, b) dersom vi etter eget skjønn mener at din oppførsel eller handlinger skader eller kan komme til å skade inntrykket av oss eller vårt omdømme eller kortsystems eller en kjøpers virksomhet og/eller omdømme.

Ved oppsigelse av disse vilkårene for iZettle E-commerce eller ved oppsigelse eller stansing av din nettbutikk, vil nettbutikken ikke lenger være tilgjengelig online. Dersom ikke annet fremgår av disse vilkårene for iZettle E-commerce, har du ikke rett på tilbakebetaling av avgifter som du allerede har betalt.