izettle

Vilkår og betingelser

GENERELLE BETINGELSER

Sist oppdatert: 8 april 2016

iZettle AB, organisasjonsnummer: 556806-0734, (”iZettle”), Regeringsgatan 59, 111 56 Stockholm, Sverige, tilbyr tjenester som gjør det mulig å motta konto- og kredittkortbetaling via mobiltelefoner eller nettbrett (”Tjenesten”). Disse betingelser, inkludert enhver bestemmelse, forskrifter og veiledninger som det er henvist til i dette dokumentet (heretter ”Avtalen”), utgjør en rettmessig avtale mellom personen (”Brukeren”) som har registrert en konto hos iZettle (”Kontoen”) og iZettle som regulerer Brukerens tilgang til og bruk av Tjenesten. Slik tilgang og bruk er forbeholdt iZettles godkjennelse som er nærmere beskrevet i punkt 3.5 nedenfor. iZettle er lisensiert til å utstede elektroniske penger og tilby mobile betalingstjenester i medhold av den svenske Lag om elektroniska pengar (2011:755) og den svenske Lag om betaltjänster (2010:751), (samlet benevnt som "Bestemmelsene"), og er registrert hos og overvåket av det svenske Finanstilsynet. For at iZettle skal kunne levere Tjenesten, har iZettle inngått avtaler med oppkjøpsbanker ("Erververne") for levering av oppkjøpstjenester. Tjenesten er, i tillegg til Bestemmelsene, regulert av regler, forskrifter og retningslinjer utstedt av Erververne samt regler, forskrifter og retningslinjer (samlet "Kortsystembestemmelser") utstedt av de kortsystemer som har kortmerker som fra tid til annen blir akseptert som betaling gjennom Tjenesten, inkludert Visa Europe Ltd, MasterCard Europe SPRL, American Express og andre gjeldende kortsystemer (samlet "Kortsystemene"). Når Brukeren på egnet sted i forbindelse med registrering godkjenner Avtalen, tillkjennegir Brukeren å ha lest igjennom og godkjent Avtalen og aksepterer at Brukerens rettigheter og forpliktelser vedrørende Tjenesten reguleres av Avtalen og er hermed forpliktet til å følge denne. Brukeren erkjenner også et ansvar for å forsikre seg om at enhver ansatt hos Brukeren eller annen person som benytter seg av Tjenesten på vegne av Brukeren har lest, akseptert og overholder denne Avtalen. Brukeren er imidlertid fullt ut ansvarlig for all bruk av Tjenesten i forbindelse med Kontoen, uavhengig av hvem som faktisk benytter Tjenesten. Brukeren aksepterer også at lovpålagte opplysninger og annen informasjon om dennes juridiske rettigheter og forpliktelser kan sendes Brukeren elektronisk og at Brukerens elektroniske signatur i avtaler og dokumenter vil ha samme virkning som om den var signert for hånd.

TJENESTEN

1. Generelt

1.1 Med Tjenesten kan Brukeren motta betalinger fra konto- og kredittkort (”Kort”) via mobiltelefon eller nettbrett. Ifølge Avtalen vil iZettle på Brukerens konto registrere de beløp som mottas via iZettle ved betalingstransaksjoner gjennomført via Tjenesten og utbetale beløpet til bankkonto angitt av Brukeren (etter fradrag for de avgifter som er angitt i punkt 9 nedenfor). Kontoen er registrert på sentral server hos iZettle. Et beløp tilsvarende saldoen på Kontoen vil for Brukerens regning holdes atskilt fra iZettles midler på klientkonto i bank i medhold av Bestemmelsene.

1.2 Brukeren har tilgang til Tjenesten og Kontoen via iZettles mobile programvareapplikasjon (”Applikasjonen”) og via nettsiden www.izettle.com/no (”Nettsiden”). Tjenesten kan benyttes gjennom en kompatibel konto- eller kreditkortleser.

1.3 iZettle kan når som helst revidere eller endre Tjenesten. iZettle vil alltid forsøke å gi Brukeren beskjed om eventuelle endringer i rimelig tid på Nettsidan, gjennom Applikasjonen og via e-post til den adresse Brukeren har oppgitt. iZettle forbeholder seg imidlertid retten til å gjennomføre slike endringer umiddelbart for å opprettholde sikkerheten i systemet eller for å imøtekomme lover, forskrifter eller regler utarbeidet av Erververne eller Kortsystemene.

1.4 Bruken av Tjenesten er underlagt visse begrensninger knyttet til antall daglig korttransaksjoner og utbetalinger til Brukerens bankkonto, som nærmere angitt på Nettsiden. Vennligst ta kontakt med kundeservice på help@izettle.com ved henvendelser knyttet til disse grensene.

2. Forutsetninger for og begrensninger ved å benytte Tjenesten

2.1 Ved å akseptere denne Avtalen bekrefter Brukeren: (i) at Brukeren – dersom dette er en fysisk person – og enhver person som benytter Tjenesten på vegne av Brukeren, er over 18 år, at Brukeren er hjemmehørende i Norge, og (ii) at innbetalinger som utføres via Tjenesten er forenlig med gjeldende lover og forskrifter.

2.2 Brukeren kan ikke benytte Tjenesten for mottak av betaling av varer og tjenester som: (i) omfatter tobakk og som er kjøpt via internett, (ii) som gjelder pornografi, herunder sexklubber, escorteservice, aviser, filmer og bilder med pornografisk innhold samt sexhjelpemidler dersom disse er det eneste produktet som selges, (iii) som gjelder såkalt timesharing, (iv) som vedrører reseptbelagte legemidler og som fjernselges (forutsatt at selgeren ikke har tillatelse til å selge slike legemidler i henhold til gjeldende lover og forskrifter) eller narkotika, (v) som gjelder dating (herunder sexdating), (vi) som utgjør våpen, (vii) som gjelder spill, veddemål, lotterier, bingo og andre casinotjenester (dette gjelder imidlertid ikke slike spill- og lotterivirksomheter som er tillatt av Lotteritilsynet), (viii) som gjelder såkalte anonymitetstjenester, (ix) som gjelder kuponger med lengre gyldighetstid enn 36 måneder, (x) som gjelder virtuell valuta, (xi) som gjelder erotisk dans eller lignende tjenester, (xii) utgjør finanstjenester, eller (xiii) som er forbudt ved lov eller på annen måte er tvilsomme utfra et risiko-, reklamasjons- eller renomméperspektiv. iZettle forbeholder seg retten til å avgjøre hvorvidt Brukerens benyttelse av Tjenesten omfatter noen av de ovennevnte produkter eller tjenester, og således ikke er i samsvar med denne Avtalen.

2.3 Brukeren kan ikke: (i) anvende beløpsgrenser for å akseptere et Kort, (ii) anvende høyere pris eller legge på tilleggsavgifter for bruk av et Kort i forbindelse med en betalingstransaksjon, eller (iii) gjøre kontantfradrag ved betalingstransaksjonen, (iv) utføre betalingstransaksjoner i områder utenfor Norge og i annen valuta enn NOK, (v) forskjellsbehandle Kort for noen grunn, (vi) fremlegge for behandling eller kreditering, direkte eller indirekte, noen betalingstransaksjon som ikke oppstår fra en betalingstransaksjon direkte mellom Brukeren og en kortholder eller noen betalingstransaksjon som Brukeren vet eller burde ha visst var svikaktig eller ikke godkjent av en kortholder, (vii) fremlegge for behandling noen betalingstransaksjon som utgjør refinansiering av en eksisterende forpliktelse for en kortholder, (viii) kreve at en kortholder frasier seg sin rett til å bestride en betalingstransaksjon, (ix) kreve at en kortholder avslører sin PIN-kode på noe tidspunkt under transaksjonen, (x) der en kortholder benytter seg av chip and PIN-kort, skrive ut data som refererer til en kortholders PIN på noen kvittering, (xi) behandle et kjøp av varer og/eller tjenester som flere betalingstransaksjoner.

2.4 Brukeren får ikke benytte Tjenesten til å gjennomføre betalingstransaksjoner med Kort som er utstedt til Brukeren.

2.5 For det formål å tilby Tjenesten har iZettle inngått visse ordninger med sine Erververe og Kortsystemer. Erververen og Kortsystemene fastsetter bestemte grenser for Brukerens årlige volum for korttransaksjoner med kort knyttet til merkevarene MasterCard og VISA gjennom bruk av Tjenesten. Grensen som er fastsatt for både MasterCard og VISA er USD 100 000. Dersom Brukerens korttransaksjonsvolum for kort knyttet til merkevarene MasterCard eller VISA gjennom bruk av Tjenesten overstiger dette beløpet, eller tilsvarende beløp i NOK, vil iZettle gjøre Brukeren oppmerksom på dette og gi Brukeren anledning til å inngå en utvidet avtale (en ”Premium iZettle Handelsavtale”), som inkluderer iZettles erverver som part, for fortsatt bruk av Tjenesten. Hvis Brukeren ikke blir akseptert til å inngå en Premium iZettle Handelsavtale, vil iZettle ikke kunne akseptere videre transaksjoner utover de tidligere nevnte beløpsgrensene. I slike tilfeller kan iZettle også være forpliktet til å opphøre med å tilby Tjenesten og heve denne Avtalen i henhold til punkt 26.3 nedenfor. Brukeren skal umiddelbart informere iZettle i tilfeller hvor Brukeren forventer at det årlige korttransaksjonsvolumet vil overstige de tidligere nevnte beløpsgrensene.

2.6 Dersom brukeren har registrert seg hos iZettle som en fysisk person, og den årlige omsetningen knyttet til Brukerens Konto, antall betalinger mottatt av Brukeren eller Brukerens øvrige bruk av Tjenesten, etter iZettles rimelige vurdering, indikerer at Brukerens virksomhet i realiteten utgjør forretningsdrift, kan iZettle kreve at Brukeren søker registrering som et firma i stedet. Dersom Brukeren motsetter seg en slik forespørsel, kan iZettle avslutte Avtalen i medhold av punkt 26.3.

2.7 Brukeren skal ikke henvise til iZettle, Erververne eller Kortsystemene for å vise til hensiktsmessighet, kvalitet eller liknende for Brukerens varer eller tjenester.

3. Kontoen og tilknytning til Tjenesten

3.1 For å bruke Tjenesten må Brukeren opprette en Konto. Ved registrering er Brukeren forpliktet til å angi korrekte og fullstendige opplysninger. Så lenge Brukeren er tilknyttet Tjenesten er han også forpliktet til uten opphold å oppdatere opplysningene dersom disse skulle bli endret. Dersom Brukeren ikke gir iZettle korrekt, fullstendig og oppdatert informasjon, kan iZettle være forhindret fra å utføre Tjenesten eller på annen måte oppfylle Avtalen. Brukeren aksepterer at iZettle også kan sperre Brukerens Konto, nekte tilgang til Tjenesten og/eller avslutte Avtalen i medhold av punkt 26.3, dersom korrekt, fullstendig og oppdatert informasjon ikke er utlevert av Brukeren.

3.2 For å bekrefte at Brukeren er innehaver av bankkontoen omtalt i punkt 7.1, har iZettle rett til å rette nødvendige forespørsler til den relevante banken i den sammenheng. Brukeren erkjenner og aksepterer at iZettle har en slik rett, og aksepterer å foreta alle rimelige tiltak for å assistere iZettle i enhver slik sammenheng.

3.3 Dersom handlingene som beskrevet i punkt 3.2 avslører, eller om det på annen måte blir kjent for iZettle, at informasjonen vedrørende bankkontoen i punkt 7.1 er på noen måte mangelfull eller feilaktig, forbeholder iZettle seg retten til å ikke betale noen penger til slik konto før informasjonen har blitt rettet og fullstendiggjort av Brukeren og deretter verifisert av iZettle (i henhold til punkt 3.2). For å unngå tvil, uavhengig av om slik verifisering har blitt foretatt eller ikke påtar iZettle seg intet ansvar for noen penger som, grunnet feilaktig eller mangelfull informasjon fremskaffet av Brukeren, har blitt betalt til en bankkonto som ikke tilhører Brukeren.

3.4 Når Brukeren har registrert seg for Tjenesten og akseptert denne Avtalen kan iZettle kreve at Brukeren fremskaffer dokumentasjon og andre bevis som rimeligvis kreves av iZettle slik at iZettle kan foreta alle nødvendige kontroller som kreves i henhold til direktiv 2005/60/EF om tiltak for å hindre at det finansielle system brukes til hvitvasking og finansiering av terrorisme, svenska lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism med tilhørende forskrifter og veiledninger, samt for at iZettle og/eller Erververne skal kunne etterleve gjeldende regelverk. iZettle kan videre innhente kredittopplysninger om Brukeren. Brukeren samtykker i at iZettle innhenter kredittopplysninger, og forplikter seg til å bistå i slik forbindelse dersom dette er nødvendig for at iZettle kan innhente kredittopplysninger. Se for øvrig punkt 27 for ytterligere informasjon.

3.5 iZettle avgjør hvorvidt Brukeren kan få tilgang til Tjenesten. Først når iZettle har besluttet å gi Brukeren tilgang til Tjenesten vil iZettle være bundet av denne Avtalen.

3.6 De tekniske krav som iZettle stiller vedrørende Brukerens mobiltelefon og nettbrett er angitt på Nettsiden. Det er ikke tillatt å benytte Tjenesten på en mobiltelefon eller nettbrett hvor de tekniske beskyttelsessystemene er blitt omgått, for eksempel ved såkalt jailbreak.

3.7 Brukerens tilgang til Tjenesten via mobiltelefon og nettbrett avhenger av tjenester som Brukeren erverver fra tredjepart. En tredjepart vil kunne debitere Brukeren for avgifter for å få tilgang til Tjenesten (f.eks. for adgang til, og overføring av data på, Internett). Brukeren er ene og alene ansvarlig for betalingen av disse. Brukerens anvendelse av Tjenesten kan også omfattes av bestemmelsene for dennes avtale med sin leverandør av mobiltelefon- og nettbrett-tjenester.

3.8 Dersom Brukeren inngår avtale i egenskap av å være forbruker, kan vedkommende bringe denne Avtalen til opphør ved skriftlig henvendelse innen 14 dager fra den dag Avtalen ble sluttet ihht. denne Avtalen. Dersom Brukeren på gyldig måte har bragt denne Avtalen til opphør på måten beskrevet ovenfor, vil iZettle behandle enhver utestående tilbakebetaling til Brukeren innen 30 dager fra dagen da Brukeren gav iZettle varsel om avbestilling av Avtalen. I slikt tilfelle vil iZettle tilbakebetale enhver sum betalt for Tjenesten fullt ut. iZettle vil normalt foreta enhver tilbakebetaling av penger mottatt fra Brukeren gjennom den samme metoden som Brukeren opprinnelig brukte for å betale for Tjenesten. iZettle vil imidlertid ikke være forpliktet til å betale tilbake til Brukeren gebyrer som er påløpt for transaksjoner som er gjennomført ved bruk av Tjenesten før avbestillingen.

4. Utforming og beskyttelse av innloggingsopplysninger

4.1 Brukeren plikter å følge iZettles til enhver tid gjeldende rutiner og sikkerhetsinstrukser for utforming av passord og andre innloggingsopplysninger, som også er angitt på Nettsiden.

4.2 Brukeren har ansvar for å påse at kontonummer og passord og øvrige innloggingsopplysninger til Tjenesten (”Kontoopplysningene”) oppbevares på en sikker måte og at andre ikke får kjennskap til disse. Brukeren forplikter å oppbevare Kontoopplysningene på en måte som er utilgjengelig for uvedkommende. Kontoopplysningene er personlige og kan ikke overdras eller benyttes av andre enn Brukeren.

4.3 iZettle forutsetter at det er Brukeren som er avsender av betalingsordre og andre instrukser da disse vil bli sendt med støtte i Brukerens innloggingsopplysninger og passord. Brukeren må derfor umiddelbart enten meddele iZettle via Nettsiden eller endre innloggingsopplysningene dersom man har mistanke om at noen urettmessig har fått tilgang til eller kjennskap til disse.

5. Brukerens forpliktelser i forbindelse med bruk av Tjenesten

5.1 I tillegg til det som er angitt i punkt 3.1 over er Brukeren forpliktet til – i den grad Brukeren ikke benytter Tjenesten i egenskap av forbruker – å meddele iZettle alle adresser til kontorer og forretningssteder, samtlige firmaer som benyttes og en fullstendig beskrivelse av de produkter og tjenester som Brukeren tilbyr. Så lenge Brukeren benytter seg av Tjenesten skal denne uten opphold oppdatere opplysninger som nevnt over dersom de skulle endres. Om disse opplysningene er feilaktige eller ufullstendige har iZettle rett til å avvikle kontoen og nekte Brukeren tilgang til Tjenesten.

5.2 Brukeren skal til alle tider overholde gjeldende lovverk og skal, på forespørsel fra iZettle, yte rimelig og nødvendig bistand for at iZettle kan overholde gjeldende lovverk, regler fastsatt av Erververne eller Kortsystemene, og andre forpliktelser som er pålagt iZettle. Brukeren godtar videre å overholde iZettles til enhver tid gjeldende retningslinjer vedrørende Tjenesten.

5.3 Brukeren er forpliktet til å holde iZettle skadesløs for krav som reises av tredjepart mot iZettle på grunn av Brukerens anvendelse av Tjenesten i strid med denne Avtalen, gjeldende lover eller forskrifter eller de regler som er utferdiget eller på annen måte anvendes av Erververne eller Kortsystemene.

5.4 Brukeren skal straks opplyse iZettle om enhver insolvensbehandling, gjeldsordning, konkurs, undersøkelse eller lignende handling iverksatt mot Brukeren eller enhver eier av Brukeren. Brukeren skal også øyeblikkelig opplyse iZettle dersom Brukeren blir klar over noen overtredelse av lovverk som angår denne Avtalen eller Tjenesten.

5.5 Brukeren innestår for at alle betalingstransaksjoner er bona fide.

6. Lisens

6.1 iZettle gir Brukeren en ikke-overførbar lisens til Programvaren og en rett til å benytte slike andre programvarer og internettbaserte tjenester som kreves for å benytte Tjenesten. Brukeren har også – på særskilte vilkår som gis i den forbindelse – rett til å laste ned og installere oppdateringer av Tjenesten.

6.2 Brukeren har ikke rett til å (i) overdra, lisensiere, kopiere, publisere eller distribuere Tjenesten; (ii) la tredjepart anvende Tjenesten; (iii) overda rettigheter som Brukeren har ervervet i samsvar med denne Avtalen; eller (iv) omgå noen av de tekniske begrensningene av Tjenesten, eller dekompilere eller på annen måte rekonstruere Tjenesten, bortsett fra i den utstrekning og under de omstendigheter som er tillatt i medhold av preseptorisk lovgivning.

7. Kontoen

7.1 Midler som innbetales til Brukeren på iZettles klientkonto vil bli utbetalt til en av de bankkonti som Brukeren har angitt i samsvar med punkt 22 nedenfor.

7.2 Midler som iZettle beholder for Brukerens regning sammenholdes med andre brukeres midler på en eller flere klientkonti i bank i overensstemmelse med Bestemmelsene ("Klientkontoene"). iZettle har enerett til å opprette og forvalte alle Klientkontoer.

8. Inaktiv konto

8.1 Dersom det ikke har vært noen aktivitet på Kontoen på ti år for forbrukere og to år for forretninger sammenhengende og Brukeren har en saldo på Klientkontoene, vil iZettle gi Brukeren melding om dette per e-post til Brukerens oppgitte adresse og gi denne mulighet til å beholde kontoen eller til å ta ut innestående saldo fra Klientkontoene. Dersom Brukeren ikke har svart iZettle innen tretti dager vil iZettle automatisk avslutte Kontoen og Brukerens innestående behandles i samsvar med gjeldende regler og tilfaller – i den utstrekning der dette er tillatt – iZettle.

9. Betalingsbetingelser

9.1 Som kompensasjon for bruk av Tjenesten, godtar du å betale gebyrer som er fastsatt og beregnet av oss i henhold til gebyrplanen. Ved å akseptere denne Avtalen anmoder du oss og samtykker du til at vi belaster deg gebyret (et samlet administrasjons- og servicegebyr) fastsatt og beregnet av oss i henhold til gebyrplanen. Tjenesten er en betalingstjeneste som er fritatt for moms. Vi forbeholder oss retten til å endre gebyret til enhver tid i samsvar med avsnitt 30. Gebyret påløper på det tidspunkt korttransaksjonen er behandlet og vil bli trukket fra midlene som er mottatt av oss og kreditert på din Konto.

9.2 iZettle har rett til å avregne innestående saldo på Brukerens Konto mot fordringer som iZettle har mot denne med bakgrunn i denne Avtalen.

9.3 Alle avgifter debiteres Brukeren når det aktuelle beløpet overføres fra iZettles Klientkontoer til Brukerens bankkonto i samsvar med punkt 22 nedenfor.

10. Vekslingskurs

10.1 På Nettsiden angis de vekslingskurser som til enhver tid anvendes for betalinger som skjer i annen valuta enn NOK. Brukeren skal før hver enkelt betalingstransaksjon gjennomføres informere kunden om at transaksjonen er gjenstand for en valutakonvertering, samt til hvilken vekslingskurs dette skjer.

11. Tjenestetilbudet

11.1 Tjenesten tilbys normalt 24 timer i døgnet og alle dager. iZettle garanterer imidlertid ikke at Tjenesten er fri for feil eller avbrudd i denne perioden.

11.2 iZettle vil fra tid til annen utføre vedlikehold og oppgraderinger av Tjenesten, noe som kan medføre avbrudd, forsinkelser eller feil på denne. iZettle vil alltid prøve å gi beskjed på forhånd om planlagte vedlikehold, men kan ikke garantere at tilbud om dette alltid vil bli tilbudt. I tillegg kan Tjenesten inneholde mangler og virus som kan medføre avbrudd og feil. Brukeren er inneforstått med dette og aksepterer at iZettle vil kunne kontakte vedkommende med sikte på å bistå Brukeren med Tjenesten og innhente de nødvendige opplysninger for å identifisere og rette opp feil.

11.3 Brukerens tilgang til Tjenesten avhenger dessuten av tjenester fra tredjepart (f.eks. mobiltelefon- eller nettbrett-tjenester). iZettle har intet ansvar for gjennomføringen av slike tjenester.

12. Reklamasjoner og plikt til å anmelde uvedkommende transaksjoner

12.1 Dersom Brukeren (i) vil påberope feil i Tjenesten eller (ii) mener at det er gjort feil eller at det har forekommet urettmessige transaksjoner fra dennes Konto, må denne meddele iZettle om dette uten ugrunnet opphold etter at Brukeren oppdaget eller burde ha oppdaget feilen eller transaksjonen, ved å kontakte iZettle via Nettsiden.

13. iZettles ansvar for Tjenesten

13.1 Med de begrensninger som er angitt i punkt 14 nedenfor, har iZettle ansvar for at betalingstransaksjonene som utføres via Tjenesten er korrekt, at betalingsordre iverksatt gjennom bruk av Tjenesten er korrekt overført til kortholderens betalingstjenesteformidler og at midler som krediteres til Brukeren betales til Brukeren som videre beskrevet i punkt 22, med mindre annet er beskrevet i denne Avtalen. Dersom en betalingstransaksjon ikke utføres korrekt eller i det hele tatt, skal iZettle, på forespørsel fra Brukeren, forsøke å spore betalingstransaksjonen og opplyse Brukeren om resultatet.

13.2 iZettle har videre ansvar for gebyr og/eller renter som Brukeren, dersom Brukeren er en forbruker, må betale fordi en betalingstransaksjon ikke har vært korrekt utført eller utført i det hele tatt, forutsatt at slik hendelse er et resultat av iZettles feil. Dersom Brukeren ikke er forbruker, har iZettle intet ansvar.

13.3 iZettle har ikke ansvar for (i) andre feil eller mangler i eller ved gjennomføringen av Tjenesten, (ii) at Tjenesten til enhver tid er tilgjengelig for utføring av betalingstransaksjoner, eller (iii) urettmessig tilgang til eller bruk av Kontoopplysninger som er lagret på iZettles servere, med mindre annet følger av preseptorisk lovgivning.

13.4 I tilfelle iZettle blir oppmerksom på at uvedkommende har eller har hatt tilgang til kontoinformasjon på iZettles servere skal iZettle informere berørte Brukere om dette. I den grad det er mulig skal det også informeres om hvilken kontoinformasjon det gjelder.

14. Ansvarsbegrensning

14.1 Forutsatt at annet ikke følger av punkt 14.2 er iZettle ikke under noen omstendighet ansvarlig for indirekte skade, slik som uteblitt gevinst, tapte data eller andre tap i forbindelse med anvendelse av eller uteblitt anvendelse av Tjenesten.

14.2 Uaktet punkt 14.1 er iZettle ansvarlig for dødsfall eller personskade forårsaket av iZettle, skader voldt Brukeren på grunn av forsett eller grov uaktsomhet fra iZettles side eller ethvert annet forhold der det ville være lovstridig for iZettle å utelukke eller forsøke å utelukke ansvar.

14.3 Med de begrensninger som følger av det ovenfor nevnte, skal iZettle kun bære ansvaret for skade oppstått grunnet iZettles egen feil, og påtar seg intet ansvar for handlinger eller unnlatelser fra tredjeparter. iZettle er i tillegg ikke under noen omstendighet ansvarlig for skade eller tap påført Brukeren som et resultat av iZettles forpliktelse til å overholde relevant lovgivning, handling eller unnlatelse fra offentlig myndighet, krigshandling, ulykke, naturkatastrofe, streik, blokade eller tilsvarende hendelse, uavhengig av om iZettle foranlediget eller er gjenstand for slik handling.

BETALINGSTRANSAKSJONER

15. Godkjente kontokort og betalingsmetoder etc.

15.1 Innenfor Tjenestens rammer kan betalingstransaksjoner kun utføres med de Kort som er angitt på Nettsiden. Utvalget av de Kort som godkjennes kan når som helst og uten forutgående varsel endres. Brukeren skal akseptere samtlige Kort som er spesifisert på Nettsiden for samtlige varer/tjenester som denne tilbyr.

15.2 Tjenesten kan bare brukes for fysiske korttransaksjoner, det vil si hvor både Kort og kunden er fysisk tilstede på tidspunktet for transaksjonen.

16. Kontroller i forbindelse med en betalingstransaksjon

16.1 Brukeren skal i forbindelse med en betaling foreta de nedenfor angitte kontroller:

Kortet

Brukeren skal ved visuell kontroll forsikre at: (i) Kortet ikke er utløpt, (ii) kontonummeret trykket på Kortets forside stemmer overens med eventuelt kontonummer angitt på kortets bakside, (iii) Kortet er utstyrt med kortinnehaverens signatur og at slik signatur stemmer overens med enhver signatur avgitt av kortholder på skjermen til utstyret benyttet for Tjenesten, (iv) Kortet ikke har preg av endringer eller på annen måte fremstår som forsøkt påvirket, (v) Kortinformasjonen slik som kjønn som følger av kortholders navn stemmer overens med Brukerens observasjon, og at (vi) når ID-kort/dokument fremvises, stemmer navnet på Kortet overens med navnet på kortholders ID-kort/dokument. Ved mistanke om brudd på de ovennevnte forhold skal Kortet ikke aksepteres som betalingsmiddel.

Legitimasjonskontroll

Om kjøpesummen overstiger en til enhver tid angitt sum fra iZettle, som i så tilfelle blir kommunisert gjennom Programvaren eller på annen måte, skal kortholder legitimere seg på en måte som aksepteres av norsk postvesen eller bank. Om kortholder ikke kan legitimere seg, skal Kortet ikke aksepteres som betalingsmiddel.

Signatur

Brukeren må sammenligne kortinnehaverens signatur på signaturkvitteringen med signaturen på kontokortet og på ID-kort/dokument. Ved manglende overensstemmelse mellom disse vil Kortet ikke aksepteres som betalingsmiddel.

16.2 For det tilfellet at et chip- og PIN-kort benyttes, skal brukeren ikke kreve noen signatur fra slik kortholder eller kreve annen form for identifikasjon, med mindre annet er tillatt i gjeldende lovgivning.

17. Godkjennelse av betalingstransaksjonen

17.1 Brukeren skal påse at kortinnehaveren godkjenner betalingstransaksjonen og at beløpet trekkes fra dennes konto ved å signere med sitt navn elektronisk på angitt plass i Programvaren, med mindre Programvaren ber om bruk av PIN.

18. Kvittering

18.1 iZettle tilbyr kun elektronisk kvittering per e-post eller sms.

18.2 Brukeren skal på skriftlig oppfordring fra kortholder utstyre slik kortholder med en skriftlig kvittering vedrørende en gjennomført betalingstransaksjon.

18.3 Det er brukerens ansvar å sørge for at alle forpliktelser pålagt Brukeren i medhold av norsk lov overholdes.

19. Tilbakekalling av betalingsordre

19.1 Betalingsordren kan ikke tilbakekalles etter avslutning av samme dag som kortinnehaveren har overført betalingsordren eller gitt sin godkjennelse for gjennomføring av transaksjonen.

20. Bekreftelse av transaksjoner

20.1 Du får tilgang til din transaksjonsinformasjon ved å logge inn på din Konto. Du har også tilgang til nedlastbare rapporter. Transaksjonsinformasjonen vil også vise det påløpte gebyret, alle eventuelle andre beløp som er belastet din Konto i det relevante tidsrommet, i tillegg til informasjon om utbetalinger til din angitte bankkonto. Måten vi gir deg tilgang til transaksjonsinformasjonen på, gjør det mulig for deg å lagre og reprodusere informasjonen i uendret form, for eksempel ved å skrive ut kopier. Vi presenterer transaksjonsinformasjonen med referanser som gjør det mulig for deg å identifisere betalingstransaksjonen, det beløp av betalingstransaksjonen som er kreditert til din Konto i kontoens valuta og det gebyret som er belastet for betalingstransaksjonen. Ved å akseptere denne Avtalen anmoder du oss og samtykker du til at vi samler inn relevant informasjon basert på merker, programmer, systemer, kategorier av betalingsinstrumenter og nivå på interbankgebyrer for betalingstransaksjonene, og at vi gjør denne informasjonen tilgjengelig for deg jevnlig, minst én gang i måneden, via din Konto, i et format som gjør det mulig for deg å lagre og reprodusere informasjonen i uendret form (eksempelvis i PDF-format). Ved oppsigelse av Avtalen har iZettle, utover det som følger av loven, ingen forpliktelse til å lagre eller tilby dokumentasjon eller andre opplysninger i forbindelse med noen transaksjon utført via Tjenesten.

21. Refusjoner og returneringer

21.1 Ved å godta denne Avtalen, forplikter Brukeren seg til å sende inn alle refusjoner og justeringer for retur av sine produkter og/eller tjenester gjennom Tjenesten til kundens kort i samsvar med vilkårene og betingelsene i denne Avtalen og de gjeldende Kortsystemreglene. Kortsystemreglene krever at Brukeren vil (i) opprettholde en rettferdig retur- og avbestillingspolitikk, (ii) oppgi Brukerens retur- eller avbestillingsregler til kunder ved kjøpstidspunktet, (iii) ikke gi refusjon i kontanter til en kunde i forbindelse med en korttransaksjon, med mindre det følger av lov, og (iv) ikke akseptere kontanter eller annen erstatning av verdi for å utføre tilbakebetaling av en korttransaksjon.

21.2 Full refusjon omfatter det eksakte beløpet for den opprinnelige transaksjonen, inkludert skatt, transaksjonskostnader og annet. Refusjonsbeløpet skal ikke overstige det opprinnelige salgsbeløpet, unntatt ved beløp som tilsvarer eventuelle tilbakebetalinger til kunde for påløpte portokostnader ved tilbakesending av produktet. Refusjoner behandlet gjennom Tjenesten må fremsettes innen 30 dager etter den opprinnelige transaksjonen. For behandlede refusjoner, vil iZettle trekke refusjonsbeløpet (inkludert eventuelle gebyrer) fra (i) midler Brukeren har tilgode i forbindelse med behandling av andre korttransaksjoner, eller (ii) midler på Brukerens konto. Dersom disse midlene ikke er tilstrekkelige, godkjenner Brukeren at iZettle kan iverksette en debet adgang til Brukerens bankkonto for beløpet som er nødvendig for å fullføre refusjontransaksjonen til kundens kort. I tilfelle iZettle ikke får tilgang til Brukerens bankkonto ved hjelp av en direkte belastning, forplikter Brukeren å betale alle skyldte midler til iZettle ved første forespørsel. Brukeren er selv ansvarlig for å akseptere og bearbeide retur av sine produkter og/eller tjenester. iZettle har ingen forpliktelser eller ansvar for å gjennomføre slike returneringer.

22. Overføring til Brukerens bankkonto

22.1 Midler som er kreditert Brukeren for en betalingstransaksjon vil ikke bli utbetalt til Brukerens bankkonto før transaksjonen anses som avsluttet. En betalingstransaksjon vil i denne sammenheng bli ansett som avsluttet når iZettle har mottatt midlene fra de relevante Erververne eller Kortsystemene på Klienkontoene. Straks iZettle har verifisert Brukerens bankkonto, vil iZettle initiere utbetaling av midler kreditert til Brukeren (etter fradrag for gebyrer, Tilbakeføringer, omgjøringer, krav og andre midler tilhørende iZettle) til Brukerens bankkonto på bankdagen etter bankdagen som iZettle mottok midlene på Klientkontoene, med mindre annet fremgår av denne Avtale. Avhengig av typen kortleserutstyr som brukes, og hvorvidt Brukerens kunde har godkjent betalingstransaksjonen med signatur eller PIN eller på annen måte på grunn av risiko og transaksjonshistorikk, kan betaling av midler til Brukerens bankkonto variere i samsvar med de tidsrammer og begrensninger som til enhver tid er formidlet til Brukeren. Informasjon vedrørende gjeldende tidsrammer og begrensninger finnes på Nettsiden. Gjennom Nettsiden vil Brukeren bli informert om iverksatte betalinger til Brukerens bankkonto. Gjennom Kontoen kan Brukeren velge alternative utbetalingsplaner og/eller instruere iZettle til å opprettholde en balanse på Kontoen til å dekke refusjoner.

22.2 iZettle forbeholder seg retten til å tilbakeholde betaling til Brukerens bankkonto og begrense adgangen til midler på Brukerens Konto dersom iZettle trenger å utføre visse undersøkelser eller løse enhver verserende tvist i forbindelse med Brukerens Konto og/eller som er nødvendig for å overholde gjeldene lovverk eller rettslig avgjørelse eller som ellers er påkrevd i henhold til rettshåndhevelser eller av annen statlig myndighet. Videre reserverer iZettle seg retten til å midlertidig suspendere eller utsette betalinger til Brukerens bankkonto eller spesifisere et beløp som iZettle må opprettholde på Brukerens Konto eller på separat reservekonto for å sikre Brukerens forpliktelser etter denne Avtalen.

23. Tilbakeføring og omtvistede transaksjoner

23.1 Et beløp som kan henføres til en transaksjon kan tilbakeføres eller trekkes tilbake fra Brukerens Klientkonto dersom transaksjonen (i) er omtvistet, (ii) av en eller annen grunn trekkes tilbake av Kortsystemene, Erververne eller kundene, (iii) ikke er tillatt eller at iZettle har grunn til å anta at transaksjonen ikke er godkjent, eller (iv) påstås å være ulovlig, tvilsom eller i strid med denne Avtalen eller regler hos Erververne eller Kortsystemene. Brukeren skal ikke på ny inngi eller behandle noen betalingstransaksjon som har vært gjenstand for en tilbakeføring.

23.2 For hver transaksjon som iZettle anser kan resultere i en tilbakeføring, har iZettle rett til å holde tilbake et beløp tilsvarende det sannsynlige beløpet for tilbakebetalingen i Klientkontoene i påvente av avgjørelse av om tilbakebetaling er aktuelt. I forbindelse med en eventuell tilbakebetaling, har iZettle rett til å gjøre et fradrag på Klientkontoene, eller kreve fra Brukeren, et beløp som tilsvarer tilbakeføringen og de avgifter eller gebyrer som kan henføres til tilbakeføringen.

23.3 Dersom det ikke er tilstrekkelig med midler på Klientontoene til å dekke tilbakeføringen, skal Brukeren umiddelbart betale erstatning til iZettle (herunder iZettles omkostninger i forbindelse med tilbakeføringen).

23.4 Dersom iZettle mener at det for hyppig forekommer tilbakeføring relatert til Brukeren, forbeholder iZettle seg retten til å gjennomføre kontroller eller stille vilkår som regulerer Kontoen og Tjenesten, herunder fastsette nye avgifter for bearbeiding av transaksjoner, kreve et rimelig reservebeløp til å dekke kommende tilbakeføringer og avgifter, begrense mulighetene for uttak fra Klientkontoene samt å si opp Avtalen og avslutte Tjenesten.

23.5 Brukeren forplikter seg til ved påkrav å yte rimelig bistand til iZettle i forbindelse med enhver omtvistet betalingstransaksjon, herunder bl.a. med å kontrollere transaksjoner som utføres via Tjenesten. iZettle kan kreve nødvendige opplysninger fra Brukeren bl.a. for å kunne bestride tilbakeføringer.

23.6 Brukeren skal holde iZettle skadesløs for enhver kostnad, tap eller ansvar som kan oppstå som et resultat av ethvert krav som rettes mot det som en følge av levering av Tjenesten, herunder, men ikke begrenset til, ethvert krav tilknyttet mangler ved produkter eller tjenester som er kjøpt med Kort som iZettle behandler.

ØVRIGE BESTEMMELSER

24. Taushetsplikt og lagring av data

24.1 Brukeren plikter å beskytte og, med unntak av i lovpålagte tilfelle, ikke røpe, registrere eller på annen måte behandle kortopplysninger eller annen informasjon relatert til kunden som denne får vite ved utføring av betalingstransaksjoner, med mindre annet følger av denne Avtale. Om Brukeren blir klar over, eller mistenker, uautorisert tilgang til eller avsløring av slik informasjon, skal Brukeren øyeblikkelig informere iZettle og forsyne iZettle med den dokumentasjon og assistanse som iZettle rimelig kan kreve, og ellers rette seg etter iZettles rimelige instrukser. Brukeren plikter videre å behandle kontokortopplysninger i samsvar med de standarder og retningslinjer som PCI DSS til enhver tid utferdiger og som er tilgjengelige på www.pcisecuritystandards.org.

24.2 Informasjonen som er omtalt i punkt 24.1 over skal i hele Avtalens løpetid og etterpå kun benyttes av Brukeren for benyttelse av Tjenesten og i overensstemmelse med denne Avtalen og relevant lovgivning, inkludert men ikke begrenset til personvernlovgivning.

24.3 I forlengelsen av punkt 27 under, erkjenner og aksepterer Brukeren at iZettle kan videreformidle enhver informasjon som er overgitt til iZettle eller Erververne og Kortsystemene, med det formål å identifisere et individ, herunder kunder, i overensstemmelse med regler pålagt av Nettverkene og så langt det er tillatt i medhold av gjeldende lovgivning.

25. Synspunkter om Tjenesten

25.1 Brukeren kan si sin mening eller komme med idéer om Tjenesten ved å sende en mail til e-post hello@izettle.com eller direkte til iZettles ansvarlige ved e-post thisisnotok@izettle.com. iZettle har ikke noe ansvar for slike synspunkter og idéer. Brukeren har ingen rett til erstatning for synspunkter og idéer som inngis, men iZettle kan fritt bruke disse og dra nytte av alle rettigheter som kan henføres til disse.

26. Avtalens varighet og oppsigelse

26.1 Avtalen gjelder inntil videre. Brukeren kan når som helst si opp Avtalen og avslutte Kontoen med umiddelbar virkning ved å kontakte iZettle via Nettsiden. iZettle har rett til å si opp Avtalen med en oppsigelsestid på to måneder.

26.2 Dersom iZettles avtale med Erververne utløper eller sies opp for noen grunn, eller iZettle avregistreres hos Nettverkene, skal denne Avtalen opphøre med øyeblikkelig virkning.

26.3 iZettle har rett til å sperre Brukerens konto, nekte denne tilgang til Tjenesten og heve Avtalen med umiddelbar virkning dersom: (i) iZettle får kjennskap til eller har rimelig grunn til å tro at Brukeren benytter eller vil benytte Tjenesten i strid med denne Avtalen eller på annen måte i strid med gjeldende lov eller forskrift eller regler utarbeidet av Erververne eller Kortsystemene (ii) det har fremkommet slike opplysninger vedrørende tekniske eller administrative rutiner for datasikkerhet som gjør at det er rimelig grunn til å frykte at Brukerens Konto vil bli misbrukt, (iii) det ellers er rimelig grunn til å tro at Brukerens Konto er misbrukt eller kommer til å bli misbrukt, (iv) Brukeren trekker tilbake sitt samtykke til behandling av Personopplysninger som beskrevet i punkt 27.1, (v) dersom en personlig garanti i overensstemmelse med punkt 33.1 ikke utstedes på forespørsel fra iZettle, (vi) dersom Brukerens årlige korttransaksjonsvolum for kort knyttet til merkevarene MasterCard eller VISA overstiger beløpet angitt i punkt 2.5 og/eller Brukeren ikke blir akseptert til å inngå Premium iZettle Handelsavtale, (vii) dersom Brukeren ikke etterkommer iZettles forespørsel i henhold til punkt 2.6, eller (viii) om Brukeren ikke oppgir korrekt, fullstendig og oppdatert informasjon til Kontoen.

26.4 Ved opphør av Avtalen skal iZettle vanligvis, og med mindre annet fremgår av denne Avtale, overføre til Brukeren eventuelle midler som har blitt tilbakeholdt for dennes regning med fradrag for eventuelle avgiter. Ved opphør har Brukeren ikke lenger rett til å benytte Tjenesten og den gitte lisens vil ikke lenger gjelde.

26.5 Bestemmelsene i punkt 13, 14 og 23 over skal fortsatt gjelde etter Avtalens opphør.

27. Behandling av personopplysninger

27.1 Brukerens personvern og beskyttelse av Brukerens data er svært viktig for iZettle. Brukeren erkjenner at denne ha mottatt, lest i sin helhet og er enig i vilkårene i iZettles Personvernerklæring innlemmet i denne Avtalen ved henvisning, som inneholder Brukerens samtykke til iZettles innhenting, bruk, oppbevaring og utlevering av personopplysninger, i tillegg til andre saker som er nedfelt i denne, og som forklarer hvordan og for hvilke formål iZettle samler inn, bruker, oppbevarer, utleverer og beskytter informasjon som Brukeren gir til iZettle. iZettle kontrollerer persondata og behandlingen av personopplysninger og behandlingen er gjennomført i overensstemmelse med relevant og gjeldende personvernlovgivning, særlig bestemmelsene i den svenske personopplysningsloven (personuppgiftslagen 1998:204) og Bestemmelsene.

28. Meddelelser og informasjon

28.1 Skriftlige meddelelser fra iZettle til Brukeren vil være på norsk eller engelsk og kommuniseres via Applikasjonen, eller sendes per e-post til den adresse Brukeren har oppgitt. Meddelelser som er sendt på denne måten til Brukeren skal anses å ha kommet frem til ham senest påfølgende dag.

28.2 Informasjonen som iZettle er pålagt å gi til Brukeren i medhold av Bestemmelsene er til alle tider tilgjengelig via Nettsiden. Brukeren har rett til, på forespørsel, å motta denne Avtalen og all ytterligere informasjon som er pålagt tilgjengelig i medhold av Bestemmelsene i en leselig og varig form. Slik forespørsel bør sendes skriftlig til adressen som er angitt innledningsvis i denne Avtalen.

29. Overdragelse

29.1 Brukeren har ikke rett til å overdra rettigheter og forpliktelser tilknyttet Tjenesten eller Kontoen til andre uten iZettles skriftlige godkjennelse. iZettle har rett til helt eller delvis å overdra rettigheter og forpliktelser i henhold til Avtalen til annen part uten Brukerens samtykke.

30. Tilføyelser og endringer

30.1 iZettle har til enhver tid rett til å gjøre tilføyelser og endringer i denne Avtalen. Slike tilføyelser og endringer vil være på norsk. Dersom Brukeren er en forbruker, skal Brukeren informeres om slike tilføyelser, og foreslåtte endringer eller tilføyelser skal tre i kraft etter to måneder. Dersom Brukeren ikke godtar de meldte tilføyelser eller endringer, har vedkommende rett til å si opp denne Avtalen på vilkår som angitt i pkt. 26. Dersom Brukeren ikke har meddelt iZettle at han ikke godkjenner endringene eller tilføyelsene innen disse trer i kraft, vil Brukeren anses å ha godkjent dem. For å unngå tvil, dersom Brukeren ikke er en forbruker, trer endringer eller tilføyelser i kraft straks.

30.2 iZettle har rett til med umiddelbar virkning å vedta endringer (herunder prisendringer) som foranlediges av lov, forskrift eller myndighetsavgjørelse eller de forskrifter og regler som er utarbeidet av Erververne eller Kortsystemene.

31. Tvister og lovvalg

31.1 Tvister vedrørende tolkningen og anvendelsen av Avtalen for forbrukere som ikke kan løses ved forhandlinger mellom partene, skal avgjøres av en norsk domstol i henhold til norsk lov.

31.2 Tvister vedrørende tolkningen og anvendelsen av Avtalen for bedrifter som ikke kan løses ved forhandlinger mellom partene, skal avgjøres etter svensk domstol i henhold til svensk lov.

31.3 I tillegg til det ovenstående og muligheten for Brukeren til å kontakte iZettle med enhver forespørsel eller klage relatert til Tjenesten, kan en Bruker som er forbruker kontakte Forbrukerrådet eller Forbrukerombudet ved tvist mellom iZettle og forbrukeren.

31.4 Dersom det skulle være noen uoverensstemmelse mellom denne Avtale og regler gitt av Kortsystemene, skal slike regler gå foran i den grad dette er tillatt ihht. preseptorisk lovgivning.

32. Tredjepartsnettsider

32.1 Nettsiden kan inneholde linker eller pekere til nettsider som ikke opereres av iZettle. iZettle kontrollerer ikke og påtar seg intet ansvar for innholdet på slike nettsider. Brukeren er fullt ut ansvarlig for sin bruk av slike nettsider og rådes derfor til å lese nøye gjennom de betingelser og retningslinjer vedrørende personvern som måtte komme til anvendelse.

33. Personlig garanti

33.1 Dersom Brukeren ikke er en fysisk person, kan iZettle, etter eget forgodtbefinnende, før eller etter avgjørelsen som angitt i punkt 3.5, over, kreve at et styremedlem, partner eller annen representant for Brukeren utsteder en personlig garanti til fordel for iZettle for utførelsen av Brukerens forpliktelser ihht. denne Avtale. Avtalen for en slik garanti må være i en form og med et innhold som er tilfredsstillende for iZettle og må utstedes innen et tidsrom fastsatt av iZettle.

34. Revisjon

34.1 Brukeren erkjenner og aksepterer at iZettle er berettiget til, før eller etter avgjørelsen som angitt i punkt 3.5, å utføre, alene eller via tredjemann anvist av iZettle, å gjennomføre revisjon av Brukerens virksomhet (herunder gjennom undersøkelser på virksomhetsstedet) så langt iZettle finner det nødvendig for å sikre overholdelse av gjeldende lovverk, regler angitt av Erververne eller Kortsystemene og/eller denne Avtale.

Denne Avtalen skal gjelde fra 8 april 2016 til annen beskjed gis.