Ta reda på hur vi stöttar våra företagare under covid-19

IZETTLE PRESENTKORT

Villkor för iZettle presentkortstjänst

Senast uppdaterade: 11 maj 2020

Dessa villkor för iZettle Presentkort, inklusive de villkor, policies, riktlinjer och instruktioner som hänvisas till häri (“Villkor för iZettle Presentkortstjänst”) utgör ett juridiskt bindande avtal mellan iZettle AB, org nr 556806-0734, vars registrerade adress är Regeringsgatan 59, 111 56 Stockholm, Sverige (“iZettle”, “vi”,”vår” eller “oss”) och dig, den enskilda firma, aktiebolag eller juridiska person som har skapat ett konto hos oss (“Handlaren”, “du”,”dig” eller “ditt”), vilket reglerar din tillgång till och användning av våra tjänster för presenkort (gemensamt “iZettle Presenkortstjänst”)

Genom att acceptera eller på annat sätt elektroniskt godkänna dessa Villkor för iZettle Presentkortstjänst bekräftar du att du har läst, förstått och accepterar att bli bunden av dessa Villkor för iZettle Presentkortstjänst. Om du inte godkänner dessa Villkor för iZettle Presentkortstjänst (eller om du inte är behörig att binda den juridiska person som du representerar) är du inte berättigad tillgång till eller användning av iZettle Presentkortstjänst och ska inte godkänna dessa Villkor för iZettle Presentkortstjänst .

De allmänna villkor som reglerar din tillgång till iZettles tjänster och som du godkänner när du registrerar dig som iZettle-användare (“Allmänna Villkoren”) ska anses utgöra del av dessa Villkor för iZettle Presentkortstjänst i de punkter där de Allmänna Villkoren hänvisar till ”Tilläggsvillkor” för specifika tjänster (vilket inkluderar dessa Villkor för iZettle Presentkortstjänst) och “Tjänster” (vilket inkluderar iZettle Presentkortjänst) och i den utsträckning dessa Villkor för iZettle Presentkortstjänst hänvisar till specifika punkt i de Allmänna Villkoren.

Du kommer ges möjlighet att ta emot och behandla betalningar för presentkort från dina kunder i din fysiska butik genom olika betalningsmetoder som iZettle AB från tid till annan tillhandahåller i din jurisdiktion, såsom kortbetalning, faktura och andra alternativa betalningsmetoder (”Betaltjänsten”). Din tillgång till och användning av Betaltjänsten regleras av betaltjänstvillkoren med iZettle AB (“Betaltjänstvillkoren”). För ytterligare information, besök vår hemsida.

Definitioner som används i dessa Villkor för iZettle Presentkortstjänst ska ges samma innebörd som framgår av de Allmänna Villkoren och Betaltjänstvillkoren, såvida de inte definierats häri.

Det är viktigt att du är medveten om de risker som är förknippade med användning av iZettle Presentkortstjänst och vi uppmanar dig att läsa dessa Villkor för iZettle Presentkortstjänst noggrant innan du godkänner dem och innan du börjar använda iZettle Presentkortstjänst.

Om du har frågor eller funderingar avseende innehållet i dessa Villkor för iZettle Presentkortstjänst eller skulle vilja få en bättre förståelse för hur iZettle Presentkortstjänst fungerar, tveka inte på att höra av dig till oss via telefon till vår kundsupport på 08-535 279 53 eller skicka ett mail till help@izettle.com.

1. Vår roll

iZettle Presentkortstjänst ger dig tillgång till en plattform som ger dig möjlighet att erbjuda presentkort till dina kunder som kan användas för att köpa varor och/eller tjänster i din fysiska butik. iZettle Presenkortstjänst hjälper dig hantera och administrera försäljningen av presentkort. iZettle Presentkortstjänst utgör en integrerad del i ditt iZettle-konto och möjliggör för sig att kunna sälja, spåra och inlösa presenkort in din fysiska butik. iZettle Presentkortstjänst omfattar inte tillhandahållandet av fysiska presentkort eller andra värdebevis. Ytterligare information om iZettle Presentkortstjänst finns här.

2. Din roll

Du är ensamt ansvarig för utfärdandet och hantering av dina presentkort. iZettle ansvar inte för att verifiera eller på annat sätt kontrollera de presentkort du säljer till dina kunder och du är ensamt ansvarig för tillhandahålla korrekta beskrivningar, information och innehåll relaterat till presentkort utfärdade av dig i samband med din användning av iZettle Presentkortstjänst.

Presentkort utgivna av dig under iZettle Presenkortstjänst kan endast lösas i din(a) fysiska butik(er) i Sverige för de produkter och/eller tjänster som du tillhandahåller inom ramen för din näringsverksamhet.

3. Skatt

Ditt utfärdande av presentkort genom iZettle Presentkortstjänst är föremål för mervärdesskatt. Du bekräftar och godkänner att iZettle Presentkortstjänst endast stödjer flerfunktionsvouchers, vilket innebär att mervärdesskatt ska redovisas först vid tillfället då varor eller tjänster tillhandahålls i utbyte mot presentkortet.

4. Restriktioner

Genom godkännande av dessa Villkor för iZettle Presentkortstjänst bekräftar och godkänner du att du inte kommer att använda iZettle Presentkortstjänst för transaktioner i samband med de verksamheter eller aktiviteter som framgår av vår lista över Förbjudna Segment.

Vidare godkänner och bekräftar du att iZettle Presentkortstjänst får i enlighet de restriktioner som anges i punkt 7 i våra Betaltjänstvillkor, inte användas i andra jurisdiktioner än Sverige.

5. Begränsningar

Genom godkännande av dessa Villkor för iZettle Presentkortstjänst accepterar du att du inte har rätt att ge ut presentkort till ett högre värde än 10 000 SEK (eller motsvarande värde i utländsk valuta) eller att påföra värde till ett tidigare utgivet presentkort sa att det totala värdet på presentkortet under en och samma dag överstiger 10 000 SEK. Dessutom har du inte rätt att ge ut ut presentkort till en och samma person under en och samma dag till ett högre värde än 50 000 SEK.

Du får inte ge ut presentkort genom iZettle Presentkorttjänst med längre giltighetstid än trettiosex (36) månader från det datum presentkortet skapades.

Du får inte ge kontant återbetalning på ett presentkort förutom i den utsträckning som krävs enligt lag. Du får inte lösa in ett tidigare utfärdat presenkort mot ett annat presentkort. Allt ansvar för användande eller missbruk av dina presentkort och alla eventuella tredjemansanspråk som härrör från eller hänför sig till dina presentkort är ditt eget ansvar.

Du får endast acceptera betalning för presentkort genom sådana betalningsmetoder som tillhandahålls av iZettle från tid till annan i din jurisdiktion, till exempel kortbetalningar (i enlighet med definitionen i våra Allmänna Villkor) eller kontanter.

Du är skyldig att tillhandahålla information om de villkor i dessa Villkor för iZettle Presentkortstjänst till dina kunder, till exempel att ett presenkort inte får lösas in mot kontanter, de beloppsgränser som gäller och att det endast finns vissa betalningsmetoder som accepteras. Du åtar dig vidare att informera dina kunder om presentkortets giltighetstid på det kvitto som du är skyldig att tillhandahålla i enlighet med punkt 12 i våra Betaltjänstvillkor.

Du är skyldig för att följa de lagar och förordningar som är relaterade till utgivande av presentkort, inbegripet men inte begränsat till lagen (2011:755) om elektroniska pengar, lagen om (2010:751) om betaltjänster, mervärdesskattelagen (1994:200), samt gällande konsumentlagstiftning.

6. Regulatoriska frågor

Ditt användande av iZettle Presentkortstjänst kan medföra att du anses a) utge elektroniska pengar inom Sverige, enlighet med lagen (2011:755) om elektroniska pengar, vilket kan kräva att du har tillstånd hos Finansinspektionen; och/eller b) att du tillhandahåller betaltjänster inom Sverige, enligt lagen (2010:751) om betaltjänster (“Betaltjänstlagen”), vilket kräver att du har tillstånd eller är registrerad hos Finansinspektionen, med rätt att utföra betaltjänster.

Enligt betaltjänstlagen och lagen om elektroniska pengar medges undantag från tillståndsplikt om betalningsinstrumentet som endast kan utnyttjas inom ett i) begränsat nätverk av leverantörer, ii) hos en leverantör i dennes affärsställe, eller iii) i fråga om ett mycket begränsat varu- eller tjänsteutbud (tillsammans “Begränsat Nätverk”). Enligt Betaljtjänstlagen, är den person som tillhandahåller betaltjänster och som stödjer sig på undantaget för Begränsat Nätverk , ändå skyldig att anmäla detta till Finansinspektionen för det fall betalningstransaktionerna för tjänsterna som genomförts under en tolvmånadersperiod överstiger ett belopp motsvarande 1 000 000 euro (eller motsvarande i utländska valuta). Du är ensamt ansvarig för att anmäla detta till Finansinspektionen i enlighet med Betaltjänstlagen.

Mot bakgrund av att din användning av iZettle Presentkortstjänst sker i enlighet med bestämmelserna i dessa Villkor för iZettle Presentkortstjänst, har iZettle bedömt att användandet av iZettle Presentkortstjänst faller inom ramen för undantaget för Begränsat Nätverk, det vill säga att du inte anses utge elektroniska pengar eller tillhandahålla en tillståndspliktig betaltjänst enlighet med Betaltjänstlagen. Dessa regler kan dock komma att ändras och du är vid var tid ensamt ansvarig för att göra en juridisk bedömning huruvida din användandning av iZettle Presentkortstjänst är tillstånds- eller anmälningspliktigt hos Finansinspektionen.