iZettle

Allmänna villkor

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDANDET AV IZETTLE – EN PAYPAL-TJÄNST

Senast uppdaterade och gällande från och med: 1 oktober 2020

Dessa allmänna villkor, inklusive de villkor, policies, riktlinjer och instruktioner som hänvisas till häri, (“Allmänna Villkor”) är ett avtal mellan PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349), ett luxemburgskt kreditinstitut under tillsyn hos den luxemburgiska finansiella tillsynsmyndigheten, Commission de Surveillance du Secteur Financier, (“vi”, “vår” eller “oss”) och dig, den enskilda firma, aktiebolag eller annan juridiska person som har skapat ett konto hos oss (”Handlaren”, ”du”, ”dig” eller ”ditt”), vilket reglerar din tillgång till och användning av våra tjänster, inklusive våra mobila mjukvaruapplikationer (”Appen”), hårdvara, våra hemsidor (”Hemsidan”) och andra produkter och tjänster som tillhandahålls under iZettle-varumärket (gemensamt ”Tjänsterna”).

iZettle är en PayPal-tjänst. Alla hänvisningar till ”PayPal” eller ”PayPal Koncernen” i dessa Allmänna Villkor eller något Tilläggsvillkor (så som definierats nedan) ska betyda gruppen av bolag, vilka direkt eller indirekt kontrollerar, kontrolleras av eller är under gemensam kontroll med oss.

Genom att skapa och använda ett iZettle-konto (så som definierats nedan) godkänner du och accepterar att upprätthålla dessa Allmänna Villkor. Du godkänner och accepterar även att upprätthålla eventuella Tilläggsvillkor som är specifika för de produkter och tjänster som du använder (”Tilläggsvillkor”), såsom Betaltjänstvillkoren, vilka blir en del av ditt avtal med oss. Om du inte godkänner dessa Allmänna Villkor och eventuella Tilläggsvillkor tillämpliga gentemot dig (eller om du inte är behörig att binda den juridiska person som du representerar) är du inte berättigad tillgång till eller användning av Tjänsterna.

I förekommande fall ansvarar du för att säkerställa att var och en av dina anställda eller andra representanter som använder Tjänsterna för din räkning har läst, förstått och accepterar att vara bundna av dessa Allmänna Villkor och eventuella Tilläggsvillkor.

Det är viktigt att du är medveten om de risker och det ansvar som är förknippat med användning av Tjänsterna och du bör läsa dessa Allmänna Villkor och eventuella Tilläggsvillkor noggrant innan du godkänner dem och innan du börjar använda Tjänsterna.

Om du har några frågor eller funderingar avseende innehållet i dessa Allmänna Villkor eller eventuella Tilläggsvillkor eller skulle vilja få en bättre förståelse för hur Tjänsterna fungerar, tveka inte att kontakta oss.

AVSNITT 1 – TILLGÅNG TILL OCH ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA

1. Registrering

För att använda Tjänsterna måste du skapa ett konto hos oss: ett ”iZettle-konto”. Tjänsterna är endast tillgängliga för enskilda firmor, aktiebolag och andra juridiska personer som driver näringsverksamhet som säljer varor och tjänster och tillhandahålls inte individer för personliga, familje- eller hushållsändamål. Du kan endast skapa ett iZettle-konto, såvida vi inte godkänner att du skapar ytterligare iZettle-konton.

Du måste registrera dig som enskild firma, aktiebolag eller annan av oss accepterad juridisk person. För det fall du skapar ett iZettle-konto i egenskap av enskild firma garanterar du att du inte agerar för annans räkning eller till förmån för annan. För det fall du skapar ett iZettle-konto i egenskap av aktiebolag eller annan juridisk person garanterar du att du är behörig att skapa ett iZettle-konto i sådant aktiebolags eller annan juridisk persons namn.

För det fall du skapar ett iZettle-konto i egenskap av aktiebolag eller annan juridisk person ska definitionerna ”Handlaren”, ”du”, ”dig” eller ”ditt” avse dig, privatpersonen, liksom sådant aktiebolag eller annan juridisk person. Du garanterar vidare att: a) du antingen är lagligen bosatt eller medborgare i Finland eller är ett aktiebolag eller annan juridisk person behörig att bedriva verksamhet i samma land, b) du enbart kommer att använda Tjänsterna för närings- och professionell verksamhet i sådant land, c) du, varken direkt eller indirekt, kommer använda Tjänsterna i eller till något annat land om ej särskilt överenskommits med oss därom, och d) du, i egenskap av privatperson, är minst 18 år gammal och har full rättslig handlingsförmåga genom vilket du kan godkänna dessa Allmänna Villkor och användande av Tjänsten såsom beskrivits av oss. För det fall att du skapar ett iZettle-konto på ett aktiebolags vägnar eller under ett verksamhetsnamn garanterar du att du har rätt att företräda aktiebolaget eller verksamheten och att du har rätt att ge ut information om aktiebolaget eller verksamheten och acceptera dessa Allmänna Villkor och eventuella Tilläggsvillkor på aktiebolagets eller verksamhetens vägnar.

Du kommer att behöva tillhandahålla en e-postadress och ange ett lösenord för att få tillgång till ditt iZettle-konto och Tjänsterna. Du kan även, på kontinuerlig basis, behöva tillhandahålla viss information om dig och din verksamhet, inklusive ditt namn, firma, registrerad adress, andra verksamhetsnamn, företagsadress, verksamhetsbeskrivning och en fullständig beskrivning av dina produkter och tjänster och, i de fall tillämpligt, information om verklig huvudman. Du måste tillhandahålla korrekt och fullständig information när du skapar ditt iZettle-konto. Du ska tillse att all information du tillhandahåller är och förblir korrekt, fullständig och aktuell. Du måste informera oss om alla ändringar och uppdatera informationen kopplad till ditt iZettle-konto i enlighet med sådana ändringar utan onödigt dröjsmål.

Du förstår att vi kan komma att kontakta och dela information om dig och ditt iZettle-konto med våra inlösare, kortnätverk liksom samarbetspartners som består av banker och finansiella institutioner. Detta inkluderar en rätt att dela information om dig och dina transaktioner för regulatoriska och regelefterlevnadsändamål, för användande i samband med hantering och underhåll av våra Tjänster, i syfte att skapa och uppdatera kundregister över dig och för att genomföra monitorerings - och riskhanteringsprocesser. För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter, vänligen se vår Sekretesspolicy.

Vi förbehåller oss rätten att suspendera din tillgång till och användning av Tjänsterna och att säga upp och stänga ner ditt iZettle-konto för det fall du tillhandahåller felaktig, osann eller ofullständig information eller om du inte uppfyller alla förutsättningar för kontoregistrering. I det fall att du inte uppfyller dessa åtaganden och förutsättningar accepterar du även att vi har rätten att suspendera tillhandahållandet av andra PayPal tjänster till dig.

2. Kontouppgifter

Du ansvarar för att tillse att din mailadress, lösenord och andra personliga säkerhetsfunktioner, vilka du använder för att få tillgång till ditt iZettle-konto och Tjänsterna (”Kontouppgifter”) hålls i tryggt och säkert förvar. Du måste vidta alla rimliga åtgärder för att hålla dina Kontouppgifter hemliga och inte dela dem med någon, bortsett från lämpligen godkända anställda eller andra representanter inom din verksamhet.

Du ska omedelbart underrätta oss genom vår hemsida eller genom att kontakta vår kundservice via tuki@izettle.com för det fall du upptäcker eller misstänker att tro att några av dina Kontouppgifter har förkommit eller stulits eller att någon annan har använt eller försökt att använda ditt iZettle-konto med stöd av dina Kontouppgifter utan ditt godkännande.

3. Underkonton

Genom inställningarna för ditt iZettle-konto har du möjlighet att skapa underkonton och tillåta dina anställda eller andra behöriga representanter (envar en ”Behörig Användare”) att använda sådana underkonton för att få tillgång till ditt iZettle-konto och använda Tjänsterna för din räkning för din verksamhet. Du måste registrera varje Behörig Användare hos oss och skapa ett användarnamn och lösenord för varje Behörig Användare för att denne ska kunna få tillgång till ditt iZettle-konto och använda Tjänsterna. Vi förbehåller oss rätten att begränsa antalet Behöriga Användare du får ha eller att neka registreringen av en Behörig Användare. Dina Behöriga Användare kommer ha möjlighet att vidta de begränsade åtgärder som du väljer i inställningarna för ditt iZettle-konto.

Det är ditt ansvar att säkerställa att dina Behöriga Användare följer dessa Allmänna Villkor och eventuella Tilläggsvillkor när de använder ditt iZettle-konto och Tjänsterna. Vi förbehåller oss rätten att vid var tid neka en Behörig Användare tillgång till ditt iZettle-konto och Tjänsterna. Du godkänner att du vid var tidpunkt är ansvarig och kommer att hålla oss skadeslösa för dina Behöriga Användares handlingar och underlåtelser i samband med deras användande eller missbruk av ditt iZettle-konto och Tjänsterna.

4. Vår roll

Tjänsterna ger dig möjlighet att bland annat redovisa kontanter och andra godkända betalningsmetoder genom användning av Appen installerad på din smartphone eller annan kompatibel mobil enhet samt att samla in, analysera och kartlägga information genererad i samband med sådana transaktioner.

Du godkänner att vi från tid till annan har rätt att uppdatera eller modifiera Tjänsterna. Vi kommer alltid att försöka underrätta dig om sådana uppdateringar eller modifikationer inom rimlig tid i förväg i enlighet med punkt 18. Vi förbehåller oss dock rätten att med omedelbar verkan implementera sådana uppdateringar och modifikationer utan att meddela dig i förväg i de fall det är nödvändigt för att bibehålla säkerheten i våra system eller för att följa tillämpliga lagar, regler och föreskrifter.

Din tillgång till Tjänsterna är beroende av tjänster, inklusive mjukvaruapplikationer, som tillhandahålls till dig av tredje parter (såsom internet, datatrafik, nätverkstjänster och kassalösningar). Sådana tredje parter kan komma att ta ut en avgift för tillgång till och användande av sådana tjänster för att använda Tjänsterna och du är ensamt ansvarig för betalning av sådana avgifter. Vi varken äger, kontrollerar eller har något ansvar för några tredjepartstjänster eller mjukvaruapplikationer som du väljer att använda i samband med Tjänsterna. Vi tar inget ansvar för drift eller säkerhet avseende några tredjepartstjänster eller mjukvaruapplikationer, för din oförmåga att använda Tjänsterna som ett resultat av några tredjepartstjänster eller mjukvaruapplikationer eller för ditt brott mot villkor i avtal avseende tredjepartstjänster eller mjukvaruapplikationer som ett resultat av din användning av Tjänsterna eller dylikt.

5. Servicenivå

Även om vi kommer att vidta kommersiellt rimliga åtgärder för att kontinuerligt tillhandahålla Tjänsterna, garanterar vi inte att Tjänsterna kommer vara fria från avbrott, försening eller fel orsakade av våra system eller andra leverantörer av tredjepartstjänster, allmänna nätverksfel eller force majeure. Du åtar dig att underrätta oss utan onödigt dröjsmål via vår hemsida eller genom att kontakta vår kundservice via tuki@izettle.com för det fall du upplever avbrott, försening eller fel i Tjänsterna och att tillhandahålla all rimligen efterfrågad information och hjälp att identifiera och lösa sådana avbrott, förseningar eller fel.

Från tid till annan kommer vi att genomföra underhåll och uppgraderingar av Tjänsterna, vilket kan leda till avbrott, försening eller fel i Tjänsterna. Även om vi kommer att göra vårt bästa för att i förväg underrätta dig om planerat underhåll i enlighet med punkt 18, kan vi inte garantera att sådan underrättelse alltid kommer att tillhandahållas.

6. Kundservice

Vi kommer att tillhandahålla regelbunden kundservice via mail, webben eller telefon under normala arbetstider för att hjälpa till att lösa eventuella problem avseende ditt användande av Tjänsterna, Appen, Hemsidan och ditt iZettle-konto. Du är ensamt ansvarig för att tillhandahålla kundservice till dina kunder för alla eventuella problem relaterade till dina produkter och tjänster. Du kan när som helst kontakta oss via vår hemsida om du har några klagomål avseende Tjänsterna.

7. Kompatibilitet

Din användning av Tjänsterna kräver att du har tillgång till en kompatibel mobil enhet. Även om vi gör vårt bästa för att hålla en uppdaterad lista över kompatibla mobila enheter tillgänglig på vår hemsida, garanterar vi inte att Tjänsterna är kompatibla med din mobila enhet. Du får inte använda Tjänsterna tillsammans med en mobil enhet som modifierats i strid med tillverkarens hård- eller mjukvaruriktlinjer.

8. Appen

För att kunna använda Tjänsterna måste du ladda ner och installera Appen. Du kan ladda ner Appen från AppStore eller Google Play. Du måste ladda ner och använda den senast tillgängliga versionen av Appen samt även ladda ner och installera eventuella uppdateringar som görs tillgängliga från tid till annan. Appen kan även vara tillgänglig i andra format, såsom SDK-format.

9. Fel och otillåten eller olaglig användning

Du ska omedelbart underrätta oss genom vår hemsida eller genom att kontakta vår kundservice via tuki@izettle.com för det fall du upptäcker eller misstänker att det uppstått ett fel eller otillåten eller olaglig användning av ditt iZettle-konto och, om möjligt, ändra dina Kontouppgifter för att undvika ytterligare fel och/eller otillåten eller olaglig användning. Du ska tillhandahålla oss all information och dokumentation i din ägo gällande omständigheterna avseende sådant fel och/eller sådan otillåten eller olaglig användning av ditt iZettle-konto och vidta alla rimliga åtgärder som begärs av oss för att bistå i en undersökning.

10. Skatter

Du ansvarar för att beräkna alla skatter som uppkommit eller som begärs ska samlas in, anmälas, betalas eller innehållas, oavsett anledning, avseende försäljningen av dina produkter och tjänster och alla betalningar som du erhåller i samband med din användning av Tjänsterna (”Skatter”). Du är ensamt ansvarig för att samla in, innehålla, rapportera och betala korrekta Skatter till tillämplig skattemyndighet. Vi ansvarar inte för, och vi kommer inte fastställa, huruvida Skatter är tillämpliga och vi kommer inte ta något ansvar i förhållande till Skatter eller beräkna, samla in, rapportera eller betala några Skatter, som uppstår i samband med en transaktion, till någon skattemyndighet.

11. Din integritet

Din integritet och skydd av din data är väldigt viktigt för oss. Du bekräftar att du tagit emot och läst i dess helhet villkoren i vår Sekretesspolicy, som inkorporerats i dessa Allmänna Villkor genom hänvisning därtill och som bland annat förklarar hur och för vilka ändamål vi samlar in, använder, lagrar, lämnar ut och skyddar den information du tillhandahållit oss.

Vi ansvarar för att skydda säkerheten för personuppgifter som vi har i vår ägo. Vi har implementerat administrativa, tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter som lagras på våra servrar från obehörig åtkomst och oavsiktlig förlust, förändring eller utlämnande.

12. Andras integritet

Du bekräftar och godkänner att du kommer att skydda och, om inte annat krävs enligt lag, inte avslöja, registrera eller på annat sätt bearbeta någon information som du kan komma att få om dina kunder eller annan tredje part när du använder Tjänsterna. Du måste meddela oss genom vår hemsida eller genom att kontakta vår kundservice via tuki@izettle.com utan onödigt dröjsmål om du blir medveten om eller misstänker obehörig åtkomst till eller avslöjande av sådan information. Du får inte avslöja eller tillhandahålla information om dina kunder eller andra tredje parter eller använda sådan information för marknadsförings- eller andra ändamål, förrän du säkerställt en giltig rättslig grund i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar innan sådant avslöjande eller tillhandahållande. Du är ensamt ansvarig för att uppfylla alla tillämpliga dataskyddslagar och regler i din tillämpliga jurisdiktion, inklusive nuvarande krav på t.ex. registrering eller anmälan till relevant tillsynsmyndighet, när så tillämpligt, implementering av lämpliga säkerhetsåtgärder, och delge kunder och tredje part med information om hur deras personuppgifter används, inklusive men inte begränsat till hur vi (eller andra bolag inom PayPal-koncernen) kan komma att använda deras personuppgifter.

13. Ditt innehåll

I samband med ditt iZettle-konto, företagsinformation och din användning av Tjänsterna kan du ha möjlighet att ladda upp och tillhandahålla foton, logotyper, produkter och annat material och information (”Innehåll”). Du samtycker till att du inte kommer att ladda upp eller tillhandahålla något Innehåll om du inte skapat sådant Innehåll själv eller har tillstånd från innehållsinnehavaren att göra så. Du ger oss, våra närstående bolag och våra efterträdare en global, icke-exklusiv, royaltybefriad, fullt betald, överlåtbar och licensierbar rätt att använda, reproducera, modifiera, anpassa, publicera, framställa bearbetningar, distribuera, framföra offentligt och offentligt visa ditt Innehåll i all media i syfte att tillhandahålla och marknadsföra Tjänsterna. Du bibehåller alla rättigheter till ditt Innehåll, med förbehåll för de rättigheter som ges oss i dessa Allmänna Villkor. Du har rätt att ändra eller ta bort ditt Innehåll via ditt iZettle-konto eller genom att säga upp ditt iZettle-konto, men ditt Innehåll kan kvarstå i historiska, arkiverade eller cachade kopior och versioner därav, vilka är tillgängliga via Tjänsterna.

Du samtycker till att inte med stöd av Tjänsterna ladda upp eller tillhandahålla Innehåll eller annars överföra, distribuera eller sprida något material som är: a) falskt, vilseledande, olagligt, obscent, oanständigt, pornografiskt, kränkande, hotfullt, trakasserande, hatiskt eller förolämpande, b) uppmuntrar ett beteende som skulle anses brottsligt eller föranleda skadeståndsansvar, c) bryter mot någon skyldighet gentemot eller rättighet som en person har, inklusive integritetsskydd och immateriella rättigheter, d) innehåller korrupt data eller andra skadliga, störande eller förstörande filer, eller e) enligt iZettles eget gottfinnande är stötande eller kan utsätta oss, våra närstående bolag eller kunder för skada eller ansvar av vad slag det än må vara.

14. Dina garantier

Genom att godkänna dessa Allmänna Villkor, godtar du att du inte ska använda våra Tjänster i samband med de juridiska personerna eller verksamhet som inkluderats i listan av Otillåtna Segment och att du alltid ska upprätthålla och efterfölja PayPals policy för godtagbar användning.

Utöver andra garantier lämnade i dessa Allmänna Villkor och eventuella Tilläggsvillkor garanterar du att: a) du har rätt att registrera dig för och använda Tjänsterna och har rättskapacitet och förmåga att ingå och följa dessa Allmänna Villkor, b) det namn som du angivit när du registrerade dig är ditt namn eller ditt företagsnamn, som du säljer produkter och/eller tjänster under, c) du och din användning av Tjänsterna följer alla lagar, regler och föreskrifter som är tillämpliga på din verksamhet, inklusive men ej begränsat till de som hänför sig till konsumenters rättigheter i enlighet med direktiv 2011/83/EU om konsumenträttigheter, direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter, direktiv 93/13/EEG om oskäliga villkor i konsumentavtal och direktiv 2000/31/EG om elektronisk handel, så som implementerats i nationell lag och tillämpliga skattelagar och regler, och d) du inte kommer att använda Tjänsterna, varken direkt eller indirekt, i bedrägligt syfte eller på något sätt som kan påverka användningen av Tjänsterna.

15. Ditt ansvar och skadeslöshetsförbindelse

Du ansvarar för all skada som åsamkas tredje part och/eller orsakas på grund av din tillgång till och användning av Tjänsterna och/eller som uppstår som en följd av ditt brott mot någon av bestämmelserna i dessa Allmänna Villkor och eventuella Tilläggsvillkor. Du åtar dig att ersätta sådan tredje part och/eller oss för all sådan skada.

Oaktat ovan eller någon annan bestämmelse i dessa Allmänna Villkor eller eventuella Tilläggsvillkor åtar du dig att försvara, ersätta och hålla oss och våra styrelseledamöter, agenter, närstående bolag och representanter skadeslösa från och mot alla anspråk (inklusive anspråk från tredje part), kostnader, stämningar, krav, förluster, ansvar, skador, handlingar, förfaranden, domar, viten, räntor och utgifter (inklusive men ej begränsat till rimliga advokatarvoden) som uppstår på grund av eller i samband med: a) dina faktiska eller påstådda brott mot dessa Allmänna Villkor eller eventuella Tilläggsvillkor, b) din felaktiga eller otillbörliga användning av Tjänsterna, c) ditt brott mot tredje parts rättigheter, inklusive men ej begränsat till integritetsskydd och immateriella rättigheter, d) skadeslöshetsförbindelser gentemot tredje man som åsamkas oss som en direkt eller indirekt följd av dina handlingar och underlåtelser, e) ditt brott mot tillämplig lag, regel eller föreskrift i din jurisdiktion, och f) fel begångna av dig i tillhandahållandet av information eller instruktioner till oss genom ditt iZettle-konto eller andra kommunikationsmedel.

16. Inga garantier

Vi tillhandahåller Tjänsterna i befintligt skick utan några garantier eller villkor, uttryckliga eller underförstådda, utöver vad som anges i dessa Allmänna Villkor. Vi garanterar inte kontinuerlig, oavbruten eller säker tillgång till någon del av Tjänsterna och vi ansvarar enligt dessa Allmänna Villkor inte för eventuella avbrott eller försämringar av Tjänsterna.

Utan att begränsa det föregående garanterar vi inte att Tjänsterna är korrekta eller tillförlitliga, att Tjänsterna uppfyller dina krav, att Tjänsterna kommer att vara tillgängliga, oavbrutna eller säkra, vid en viss tidpunkt eller plats, att eventuella brister eller fel kommer att undanröjas eller att Tjänsterna är fria från virus eller andra skadliga komponenter. Användandet av Tjänsterna sker på egen risk: allt innehåll eller data som laddats ner eller på annat sätt erhålls genom användning av Tjänsterna laddas ned på egen risk och du kommer att vara ensamt ansvarig för eventuella skador på din egendom eller förlust av data som orsakas av sådan nedladdning.

17. Ansvarsbegränsning

Vi ansvarar inte under några omständigheter för någon av följande typer av förlust eller skada som uppstår under eller i förhållande till ditt användande av Tjänsterna, dessa Allmänna Villkor, eventuella Tilläggsvillkor eller på annat sätt: a) indirekta skador eller förluster eller följdskador (inklusive utebliven vinst, goodwill, avtal, intäkter eller förväntade besparingar, även i de fall vi blivit informerade om möjligheten till sådana skador), b) förlust eller förstörelse av data, c) förlust eller skada som inte direkt är ett resultat av vårt brott mot dessa Allmänna Villkor, d) förlust eller skada utöver den förlust eller skada som är ett direkt resultat av vårt brott mot dessa Allmänna Villkor (oavsett om du kan bevisa sådan förlust eller skada eller inte), eller e) förlust eller skada som åsamkas dig till följd av din eller tredje parts handling eller underlåtenhet eller vår skyldighet att följa tillämplig lag, åtgärd eller underlåtelse av myndighet, krigs- eller krigshandling, olycka, naturkatastrof, strejk, blockad eller andra liknande händelser oavsett om vi är orsaken till händelsen eller drabbas av den.

Oaktat några motstridiga bestämmelser som kan finnas i dessa Allmänna Villkor eller eventuella Tilläggsvillkor, ska inget i dessa Allmänna Villkor eller eventuella Tilläggsvillkor avse att begränsa vårt ansvar för bedrägeri eller bedrägligt beteende från vår sida, grov vårdslöshet, uppsåt, dödsfall eller personskada som orsakats av vår oaktsamhet eller i den utsträckning vi enligt gällande lag inte kan begränsa vårt ansvar.

Vårt totala ansvar gentemot dig för alla förluster som uppstår under eller i samband med dessa Allmänna Villkor eller eventuella Tilläggsvillkor är begränsat till det sammanlagda belopp som de avgifter för Tjänsterna som du betalat till oss under den tremånadersperiod som föregick händelsen som gav upphov till ditt ersättningskrav uppgår till, eller, för det fall du inte har använt Tjänsterna under tre (3) månader, din genomsnittliga månatliga avgift multiplicerat med tre (3).

AVSNITT 2 – ÖVRIGA VILLKOR

18. Meddelanden och information

Du samtycker till att vi kan lämna skriftliga meddelanden och information till dig elektroniskt genom att publicera den på vår Hemsida eller genom att maila den till den e-postadress du kopplat till ditt iZettle-konto. Sådana meddelanden och information ska anses mottagen av dig inom 24 timmar från publikation på vår Hemsida eller inom 24 timmar från det att vi skickat mail till dig, såvida vi inte erhåller meddelande om att e-postmeddelandet inte har levererats. I detta syfte åtar du dig att alltid bibehålla minst en giltig e-postadress kopplad till ditt iZettle-konto. Vi ansvarar inte för e-post som inte levererats för det fall den enda e-postadress du angivit inte är giltig eller om du har bytt e-postadress, men inte har meddelat oss om sådan ändring.

Du åtar dig att regelbundet och frekvent kontrollera inkommande meddelanden och information. E-post kan innehålla länkar till ytterligare information på vår Hemsida. I de fall lagar och regler kräver att vi tillhandahåller information till dig i varaktig form, kommer vi antingen att skicka ett e-postmeddelande eller ett meddelande som hänvisar dig till information på vår Hemsida på ett sätt som möjliggör för dig att behålla informationen i utskriftsformat.

Utöver meddelanden via e-post, för det fall lämpligt, förbehåller vi oss rätten att kontakta dig via brev eller telefon. Varje meddelande eller information som skickas via post ska anses mottaget inom fem dagar från det att det postades.

Du instruerar oss att underrätta dig om säkerhetsrisker, som vi under tillämplig lag är skyldig att underrätta våra kunder om, genom att maila till den e-postadress du kopplat till ditt iZettle-konto.

Vi kommer att ange ditt valda språk baserat på det land du väljer under registreringsprocessen och vi kommer att skicka standardmeddelanden och information på ditt valda språk. För icke-standardiserade meddelanden förbehåller vi oss rätten att kommunicera med dig på engelska.

19. Din licens

Vi ger dig en personlig, begränsad, återkallelig, icke-exklusive, icke-överlåtbar, icke-underlicensierbar licens att elektroniskt få tillgång till och använda Tjänsterna enbart för att hantera ditt iZettle-konto och använda sådana andra tjänster som vi från tid till annan kan komma att tillhandahålla genom Appen i enlighet med dessa Allmänna Villkor och eventuella Tilläggsvillkor. Tjänsterna inkluderar våra hemsidor, våra mobila applikationer, mjukvara, program, dokumentation, verktyg, internetbaserade tjänster, komponenter och eventuella uppdateringar (inklusive mjukvaruunderhåll, serviceinformation, hjälpinformation, buggfixar eller underhållsversioner) därtill. Du har rätt att ladda ner uppdateringar avseende Tjänsterna med förbehåll för eventuella Tilläggsvillkor som du tagit del av vid den tidpunkt vi gör sådana uppdateringar tillgängliga.

Oaktat att vi vill att du ska ha glädje av Tjänsterna har du inte rätt att, och får inte heller tillåta en tredje part, att göra något av följande: a) få tillgång till eller övervaka material eller information i något av våra system med hjälp av någon manuell process, robot, spindel, skrapa eller andra automatiserade metoder förutom om du har ingått ett separat skriftligt avtal med oss som uttryckligen ger dig ett undantag från dessa förbud, b) kopiera, reproducera, förändra, modifiera, skapa härledda arbeten, visa offentligt, publicera, ladda upp, posta, överföra, sälja eller distribuera Tjänsterna eller något material eller information som du erhåller, eller ges tillgång till, av oss, c) tillåta någon tredje part att använda och dra nytta av Tjänsterna genom någon agentur för uthyrning, leasing, s.k. time-sharing, tjänster eller annat upplägg, d) överlåta några rättigheter som upplåtits till dig enligt dessa Allmänna Villkor eller eventuella Tilläggsvillkor, e) bryta mot några av begränsningarna gällande Tjänsterna, kringgå någon av de tekniska begränsningarna av Tjänsterna, använda något verktyg för att aktivera funktioner eller funktionalitet som annars är inaktiverad i Tjänsterna, dekompilera, om- eller dekonstruera Tjänsterna, f) utföra eller försöka utföra några åtgärder som skulle störa funktionaliteten i Tjänsterna, förhindra tillgång till eller användning av Tjänsterna för våra andra kunder eller innebära en orimligt eller oproportionerligt stor belastning på vår infrastruktur, eller g) på annat sätt använda Tjänsterna utöver vad som uttryckligen tillåts enligt dessa Allmänna Villkor och eventuella Tilläggsvillkor.

20. Äganderätt

Tjänsterna licensieras ut och säljs inte. Vi förbehåller oss samtliga rättigheter som inte uttryckligen upplåtits dig i enlighet med dessa Allmänna Villkor och eventuella Tilläggsvillkor. Tjänsterna skyddas av patent, upphovsrätt, varumärkesskydd, affärshemlighet och andra immaterialrättsliga lagar. Gällande förhållandet mellan dig och oss har vi äganderätt och upphovsrätt och äger alla andra globala immateriella rättigheter i Tjänsterna och alla versioner därav. Varken dessa Allmänna Villkor eller eventuella Tilläggsvillkor ger dig några rättigheter till våra varumärken.

Du kan välja, eller vi kan erbjuda dig, att lämna kommentarer eller feedback som rör Tjänsterna, inklusive men inte begränsat till hur Tjänsterna eller våra andra produkter eller tjänster kan förbättras (”Feedback”). Genom att lämna Feedback godkänner du att det görs frivilligt och utan restriktioner och att vi har rätt att fritt använda Feedback utan ersättning till dig och/eller offentliggöra Feedback till vem som helst utan omfattande av sekretess. Du bekräftar vidare att vårt emottagande av din Feedback inte innebär att vi avstår från några rättigheter att använda liknande eller relaterade idéer som sedan tidigare är kända av oss, som utvecklats av våra anställda eller som vi erhållit från andra källor än dig.

21. Tredje parts hemsidor

Vår Hemsida kan komma att innehålla länkar till tredje parts hemsidor. Att vi inkluderar en länk till en hemsida innebär inte ett godkännande eller en rekommendation från oss. Du accepterar att du får tillgång till sådan hemsida på egen risk och att sådan hemsida inte regleras av de villkor som innefattas i dessa Allmänna Villkor eller eventuella Tilläggsvillkor. Vi frånsäger oss uttryckligen allt ansvar för dessa hemsidor. Ditt agerande på andra hemsidor, inklusive de som länkas till på vår Hemsida, regleras av villkor och riktlinjer för sådana hemsidor.

22. Avtalstid och uppsägning

Dessa Allmänna Villkor och eventuella Tilläggsvillkor gäller från det datum du godkänner dem och tillsvidare till dess de sägs upp av dig eller av oss.

Du har rätt att säga upp dessa Allmänna Villkor och eventuella Tilläggsvillkor genom att stänga ned ditt iZettle-konto i enlighet med de instruktioner som finns tillgängliga på vår hemsida eller i ditt iZettle-konto eller genom att kontakta vår kundsupport på help@izettle.com med iakttagande av 30 dagars uppsägningstid.

Vi har rätt säga upp dessa Allmänna Villkor och eventuella Tilläggsvillkor eller suspendera eller stänga ditt iZettle-konto vid var tidpunkt med iakttagande av 30 dagars uppsägningstid eller annars genom att i förväg skicka ett meddelande i enlighet med punkt 18.

Vi har även rätt att säga upp dessa Allmänna Villkor och eventuella Tilläggsvillkor eller suspendera eller stänga ditt iZettle-konto utan meddelande i förväg för det fall: a) du bryter eller på annat sätt inte följer något villkor i dessa Allmänna Villkor, eventuella Tilläggsvillkor eller PayPals Användaravtal (i den mån detta är tillämpligt gentemot dig), b) vi har anledning att tro att du på något sätt är involverad i bedräglig verksamhet, penningtvätt, finansiering av terrorism eller annan brottslig verksamhet, c) du utgör en oacceptabel kredit- eller bedrägeririsk för oss, eller d) du är insolvent, blivit föremål för skuldsanering, utmätning, ackordsförfarande, rekonstruktion eller liknande förfarande, försatts i konkurs eller trätt i likvidation. Du godkänner att vi, i det fall vi har grund att säga upp dessa Allmänna Villkor och eventuella Tilläggsvillkor eller suspendera eller stänga ditt iZettle-konto, även har rätt att stänga ditt PayPal Konto (så som definieras i Betaltjänstvillkoren)

Om ditt iZettle-konto skulle suspenderas eller stängas ned eller om dessa Allmänna Villkor eller Tilläggsvillkor sägs upp (antingen av dig eller av oss) samtycker du till: a) att fortsättningsvis vara bunden av dessa Allmänna Villkor och eventuella Tilläggsvillkor till dess att samtliga utestående rättigheter och skyldigheter mellan dig och oss slutligt har reglerats, b) att omedelbart upphöra med att använda Tjänsterna, c) att den licens som upplåtits enligt dessa Allmänna Villkor och eventuella Tilläggsvillkor ska upphöra, d) att vi har rätt att radera all din information och kontouppgifter som lagras på våra servrar, förutom i de fall vi är skyldiga att behålla sådan information enligt tillämplig lag, e) att vi inte är ersättningsskyldiga för någon kompensation eller skadestånd i samband med radering av din information eller kontouppgifter.

Vi är inte ansvariga gentemot dig för någon kompensation, ersättning eller skadestånd i samband med uppsägning av dessa Allmänna Villkor, eventuella Tilläggsvillkor eller nedstängning eller suspension av ditt iZettle-konto. Uppsägning av dessa Allmänna Villkor, eventuella Tilläggsvillkor eller nedstängning eller suspension av ditt iZettle-konto befriar inte dig från dina skyldigheter enligt dessa Allmänna Villkor eller eventuella Tilläggsvillkor.

23. Ändringar och tillägg

Vi har rätt att vid var tidpunkt ändra, ta bort eller uppdatera dessa Allmänna Villkor och eventuella Tilläggsvillkor och att ändra, ta bort, upphöra med eller uppställa villkor för varje funktion eller del av Tjänsterna. Vi åtar oss att informera dig om eventuella ändringar 30 dagar i förväg, dock alltid minst i enlighet med tvingande lag, i enlighet med punkt 18. Ändringen träder ikraft efter att sådan 30-dagarsperiod löpt ut, dock att ingen sådan 30-dagarsperiod ska tillämpas när en ändring krävs av Kortnätverksreglerna (så som definieras i Betaltjänstvillkoren) eller tillämplig lag eller avser tillägg av en ny tjänst, extra funktionalitet gällande befintliga Tjänster eller någon annan förändring som vi skäligen anser varken begränsar dina rättigheter eller ökar ditt ansvar. Under sådana omständigheter kommer ändringen göras utan att du informeras på förhand och kommer träda ikraft omedelbart.

Om du inte accepterar en ändring måste du stänga ned ditt iZettle-konto. Om du inte invänder mot en ändring genom att stänga ditt iZettle-konto inom 30 dagar från meddelande därom, kommer du att anses ha accepterat ändringen. Vänligen observera att även om du har rätt att när som helst och utan kostnad stänga ditt iZettle-konto, kan du fortfarande vara ansvarig gentemot oss efter att du sagt upp dessa Allmänna Villkor och eventuella Tilläggsvillkor för skyldigheter som du orsakat och är ansvarig för innan dessa Allmänna Villkor och eventuella Tilläggsvillkor sades upp.

24. Överlåtelse

Dessa Allmänna Villkor och eventuella Tilläggsvillkor och rättigheter och/eller skyldigheter som beviljats inom ramen för dessa, får inte överlåtas eller överföras av dig utan vårt föregående skriftliga godkännande, men får överlåtas av oss utan ditt godkännande eller andra begränsningar.

25. Lagval och tvistelösning

Dessa Allmänna Villkor och eventuella Tilläggsvillkor samt eventuella tvister eller anspråk som uppstår med anledning därav eller i samband därmed (inklusive utomobligatoriska tvister eller anspråk) ska tolkas i enlighet med och vara underkastade luxemburgsk lag.

Luxemburgsk domstol ska vara exklusivt behörig att avgöra varje tvist som uppstår på grund av eller i samband med dessa Allmänna Villkor och eventuella Tilläggsvillkor inklusive tvist rörande brott mot, giltigheten och upphörandet av dessa Allmänna Villkor eller eventuella Tilläggsvillkor.

26. Fullständig reglering

Dessa Allmänna Villkor och eventuella Tilläggsvillkor utgör en fullständig reglering med avseende på tillhandahållandet av Tjänsterna mellan dig och oss. I händelse av konflikt mellan dessa Allmänna Villkor, eventuella Tilläggsvillkor och något annat avtal eller policy ska dessa Allmänna Villkor äga företräde gällande frågor som är föremål för dessa Allmänna Villkor och tillämpliga Tilläggsvillkor ska äga företräde gällande frågor som är föremål för sådana Tilläggsvillkor såvida inte annat framgår av dessa Allmänna Villkor eller eventuella Tilläggsvillkor. I händelse av konflikt mellan dessa Allmänna Villkor och något annat avtal eller policy gällande frågor som är föremål för flera villkor, avtal eller policy, ska följande tolkningsorder tillämpas: (i) dessa Allmänna Villkor, (ii) Tilläggsvillkor, och (iii) annat avtal eller policy, såvida annat inte uttryckligen föreskrivits i dessa dokument.

Utöver vad som uttryckligen anges häri, framgår vårt sammanlagda ansvar gentemot dig av dessa Allmänna Villkor och eventuella Tilläggsvillkor, vilka reglerar de exklusiva påföljder i förhållande till din tillgång till och användning av Tjänsterna. Om någon bestämmelse i dessa Allmänna Villkor eller eventuella Tilläggsvillkor (eller del därav) skulle vara ogiltig eller inte kan verkställas enligt tillämplig lag, ska sådan bestämmelse ändras och tolkas för att uppnå syftet med sådan bestämmelse i största möjliga uträckning i enlighet med tillämplig lag och återstående bestämmelser ska fortsätta att gälla i dess helhet. De rättigheter som ges oss i dessa Allmänna Villkor och eventuella Tilläggsvillkor är inte avsedda att vara exklusiva och utesluter inte andra rättigheter och påföljder enligt lag.

27. Ursäktligt avtalsbrott

Ingendera part ansvarar för försening i behandling eller underlåtenhet att fullgöra förpliktelse som orsakas av händelser såsom brand, telekommunikations- eller internetavbrott, avbrott i allmänna transportmedel, strömavbrott, fel i utrustning, strejk, upplopp, krig, terroristangrepp, underlåtenhet av leverantörer att fullgöra förpliktelser eller andra anledningar som ligger utanför respektive part rimliga kontroll, dock att ingenting i denna punkt är avsett att påverka eller befria dig från dina skyldigheter och förpliktelser enligt punkt 15.

Oaktat ovan är part inte ansvarig under dessa Allmänna Villkor eller Tilläggsvillkor (eller del därav) i fall av extraordinära och oförutsägbara omständigheter som den part som åberopar dessa omständigheter inte kan påverka och vars konsekvenser trots alla ansträngningar hade varit omöjliga att avvärja, eller i de fall vi är bunden av andra lagliga skyldigheter som följer av europeisk eller nationell lagstiftning.

28. Överlevnad

Varje bestämmelse som rimligen är nödvändig för att uppnå eller upprätthålla syftet med dessa Allmänna Villkor och eventuella Tilläggsvillkor ska fortsätta att äga tillämplighet mellan parterna även efter uppsägning av dessa Allmänna Villkor och eventuella Tilläggsvillkor.

DEL 3 – PARTNERAPPLIKATIONER OCH YTTERLIGARE TJÄNSTER

29. Partnerapplikationer

I inställningarna för ditt iZettle-konto har du möjlighet att ge, ta bort och hantera godkännande av vissa tredjepartsleverantörer (”Partners”) att vidta vissa åtgärder för din räkning genom att ansluta sig till ditt iZettle-konto, såsom att få tillgång till och exportera dina iZettle-kontouppgifter. Genom att godkänna att en mjukvaruapplikation från en tredje part (en ”Partnerapplikation”) att koppla upp sig mot ditt iZettle-konto, godkänner du och instruerar iZettle att tillåta Partnerapplikationen att vidta sådana åtgärder som är tillåtna enligt dina godkännanden. Så snart en Partnerapplikation godkänts kommer den fortsätta att ha tillgång till ditt iZettle-konto och vara auktoriserad att vidta sådana åtgärder som tillåts enligt dina godkännanden tills du aktivt drar tillbaka ett godkännande genom att ändra inställningarna i ditt iZettle-konto. Du är införstådd med att en Partners tillgång till information om ditt iZettle-konto och användningen av tjänster som tillhandahålls av en Partner uteslutande regleras av sådan Partners allmänna villkor. Du är ensamt ansvarig för din tillgång till och användning av Partnerapplikationer och du uppmanas därför att noggrant läsa igenom alla villkor och riktlinjer avseende din tillgång till och användning av Partnerapplikationer. Du samtycker till att du inte kommer att hålla oss ansvariga för, och åtar dig att hålla oss skadeslösa från, allt ansvar till följd av varje Partners åtgärder eller underlåtenhet i samband med de godkännanden du ger.

30. Ytterligare tjänster

Vi (eller andra bolag inom PayPal-koncernen) kan komma att erbjuda ytterligare tjänster under iZettle-varumärket som del av Tjänsterna till dig förutsatt att du accepterar de Tilläggsvillkor som är tillämpliga på sådana tilläggstjänster. I de fall du och vi (eller annat bolag inom PayPal-koncernen) överenskommit om tillhandahållandet av sådana Tjänster ska de Tilläggsvillkor som reglerar sådana Tjänster tillämpas mellan oss (eller tillämpligt bolag inom PayPal-koncernen) och dig i förhållande till sådana Tjänster. I den mån det föreskrivs i Tilläggsvillkoren, ska dessa Allmänna Villkor tillämpas i förhållande till sådana Tjänster och sådana Tjänster ska anses inkluderade i definitionen av ”Tjänster” i enlighet med dessa Allmänna Villkor.

Vi (eller andra bolag inom PayPal-koncernen) kan komma att erbjuda en eller flera sådana Tjänster som en prenumeration (”Prenumeration”). Genom att registrera dig för en Prenumeration godkänner du att dessa Allmänna Villkor ska gälla för din tillgång till, och användning av Tjänsterna som ingår i, Prenumerationen, i tillägg till eventuella Tilläggsvillkor. En Prenumeration förnyas automatiskt månadsvis till dess att du säger upp den i enlighet med dessa Allmänna Villkor eller eventuella Tilläggsvillkor.

Genom att registrera dig för ytterligare Tjänster eller Prenumeration, inklusive efter utgången av en gratis testperiod, samtycker du till att betala antingen (i) oss (för egen räkning eller på uppdrag av sådant annat bolag inom PayPal-koncernen som tillhandahåller en tilläggstjänst under iZettle-varumärket eller Prenumeration), eller (ii) sådant annat bolag inom PayPal-koncernen som tillhandahåller en tilläggstjänst under iZettle-varumärket eller Prenumeration, de avgifter och tillämpliga skatter som anges i vår Avgiftsöversikt och/eller i inställningarna för ditt iZettle-konto, eller såsom annars skriftligen överenskommits, när dessa förfaller till betalning. Ytterligare avgifter kan i tillämpliga fall betalas med konto- eller kreditkort, mot faktura eller dras från dina transaktionsöverskott. För det fall du ansluter ett konto- eller kreditkort till ditt iZettle-konto auktoriserar du oss (eller tillämpligt bolag inom PayPal-koncernen) att ta ut ytterligare avgifter genom att debitera ditt ansluta konto- eller kreditkort.

Månatligen återkommande avgifter betalas i förskott. Om inte annat framgår av dessa Allmänna Villkor eller Tilläggsvillkor har du inte rätt till återbetalning av eventuella avgifter som redan betalats. För det fall du säger upp dessa Allmänna Villkor och/eller Tilläggsvillkor i enlighet med avsnitt 22 har du rätt att utnyttja din Prenumeration till dess nästa månadsavgift förfaller till betalning.

31. Kundtjänst

Kundtjänstfunktionen (”Kundtjänsten”) tillåter dig att självständigt, i samband med att dina kunder betalar vid ditt försäljningsställe, eller därefter genom en e-postinbjudan, att samla in din kunds e-postadress och att därefter bevara och behandla din kunds e-postadress i ditt iZettle-konto (”Kundinformationen”). Du får enbart använda Kundinformationen i enlighet med tillämpliga lagar, regler och föreskrifter och din integritetsskyddspolicy.

Du är ansvarig för och garanterar att du har rätten, och har säkerställt att du har tillräcklig rättslig grund för, att samla in, bevara och behandla Kundinformationen som erhålls genom användandet av Kundtjänsten. Du har kunskap om och accepterar att du är ensamt ansvarig för insamlandet, bevarandet och behandlingen av Kundinformationen.

Du åtar dig att efterfölja våra, vid var tid tillämpliga, instruktioner avseende användandet av Kundtjänsten.