iZettle

Betaltjänstvillkor

BETALTJÄNSTVILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV IZETTLE – EN PAYPAL TJÄNST

Senast uppdaterade och gällande från och med: 1 oktober 2020

Dessa betaltjänstvillkor, inklusive de villkor, policies, riktlinjer och instruktioner som hänvisas till häri, (“Betaltjänstvillkor”) och de allmänna villkor som reglerar din tillgång till våra tjänster (”Allmänna Villkor”) utgör ett juridiskt bindande avtal PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349), ett luxemburgskt kreditinstitut under tillsyn hos den luxemburgiska finansiella tillsynsmyndigheten, Commission de Surveillance du Secteur Financier (“vi”, “vår” eller “oss”) och dig, den enskilda firma, aktiebolag eller juridiska person som har skapat ett konto hos oss (”Handlaren”, ”du”, ”dig” eller ”ditt”), vilket reglerar din tillgång till och användning av våra betaltjänster som tillhandahålls under iZettle-varumärket (gemensamt ”Betaltjänsten”).

Genom att skapa och använda ett iZettle-konto (så som definierats nedan) godkänner och accepterar du att upprätthålla dessa Betaltjänstvillkor bekräftar du att du har läst, förstått och accepterar att bli bunden av dessa Betaltjänstvillkor. Om du inte godkänner dessa Betaltjänstvillkor (eller om du inte är behörig att binda den juridiska person som du representerar) är du inte berättigad tillgång till eller användning av Betaltjänsten.

Definitioner som används i dessa Betaltjänstvillkor ska ges samma innebörd som framgår av de Allmänna Villkoren, såvida de inte definierats häri.

I egenskap av kreditinstitut hanterar vi inlösen av korttransaktioner och, för att vi ska kunna göra detta, har vi ingått avtal med inlösande banker (“Inlösare”). En lista över de Inlösare vi vid var tid samarbetar med för tillhandahållandet av Betaltjänsten finns här.

Betaltjänsten regleras, i tillägg till dessa Betaltjänstvillkor och tillämpliga lagar, regler eller föreskrifter, av de krav och riktlinjer som fastställts av våra Inlösare liksom de krav och riktlinjer (gemensamt “Kortnätverksreglerna”) som fastställts av Visa Europe Limited, MasterCard Europe S.A., American Express Limited och andra tillämpliga kortnätverk (gemensamt “Kortnätverken”).

Det är viktigt att du är medveten om de risker som är förknippade med användning av Betaltjänsten och du bör läsa dessa Betaltjänstvillkor noggrant innan du godkänner dem och innan du börjar använda Betaltjänsten.

Om du har några frågor eller funderingar avseende innehållet i dessa Betaltjänstvillkor eller skulle vilja få en bättre förståelse för hur Betaltjänsten fungerar, tveka inte att kontakta oss.

AVSNITT 1 – TILLGÅNG TILL OCH ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA

1. Registrering

För att få tillgång till och använda Betaltjänsten måste du skapa ett iZettle-konto, vilket beskrivs i punkt 1 i de Allmänna Villkoren.

Om det inte förekommit någon aktivitet på ditt iZettle-konto under en sammanhängande period om minst två (2) år och du har ett innestående saldo på ditt iZettle-konto, kommer vi skicka ett meddelande till den e-postadress som du registrerat och/eller kopplat till ditt iZettle-konto och ge dig valmöjligheten att behålla ditt iZettle-konto aktivt eller att stänga ned ditt iZettle-konto och begära ett uttag av de medel som vi håller för din räkning. Om du inte besvarar vårt meddelande inom 30 dagar kommer vi automatiskt att stänga ner ditt iZettle-konto och eventuella innestående medel som vi håller för din räkning kommer att hanteras i enlighet med tillämplig lag.

För att erhålla medel från ditt iZettle-konto måste du antingen (i) ansluta ditt iZettle-konto med ditt PayPal-konto (som definierat nedan) eller (ii) ange, och för det fall vi så begär, verifiera ett bankkonto som innehas i ditt namn i en bank i Finland (ditt “Bankkonto”). Du kommer att motta medel i enlighet med punkt 14 i antingen ditt PayPal-konto eller ditt Bankkonto (ditt “Angivna Konto”).

I detta Betaltjänstvillkor ska “PayPal-konto” betyda ett digitalt betalningsinstrument som kan användas för att skicka eller motta pengar eller göra betalningar genom en betalningsmetod som stödjs och vilket har öppnats i enlighet med PayPals Användaravtal. Den dag du godkänner dessa Betaltjänstvillkor kommer du tillhöra en av de kategorier Handlare som beskrivs i avsnitt (a) till (d) nedan. Dessa avsnitt anger de bemyndiganden du kommer behöva utfärda till oss för att överföra innestående medel från ditt iZettle-konto eller PayPal-konto (som tillämpligt) till ditt Bankkonto eller PayPal-konto (som tillämpligt).

a) Innehavare av existerande PayPal-konto enbart Om du har ett existerande PayPal-konto och önskar öppna ett iZettle-konto, bemyndigar och instruerar du oss att initiera betalning av innestående medel från ditt iZettle-konto till ditt PayPal-konto.

b) Innehavare av existerande PayPal-konto och iZettle-konto Om du har öppnat ett PayPal-konto men har anslutit ett Bankkonto till ditt iZettle-konto (så som anges i c nedan), kommer du behöva ansluta ditt iZettle-konto till ditt PayPal-konto för att kunna motta utbetalningar av innestående medel från ditt iZettle-konto till ditt PayPal-konto. I den mån det är tekniskt möjligt bemyndigar och instruerar du oss att ansluta ditt iZettle-konto med ditt PayPal-konto på dina vägnar och godkänner att utbetalningar av medel från ditt iZettle-konto kommer att göras till ditt PayPal-konto istället för ditt Bankkonto.

c) Innehavare av existerande iZettle-konto enbart

Om du enbart använder Betaltjänsten och inte har ett PayPal-konto, måste du ange ett Bankkonto och, för det fall vi så begär, verifiera Bankkontot. I samband med att du anger ett Bankkonto, bemyndigar och instruerar du oss att initiera betalning av innestående medel från ditt iZettle-konto till ditt Bankkonto. Du bemyndigar oss att ställa frågor till och erhålla information från tillämplig bank, bland annat i syfte verifiera ditt angivna Bankkonto. Du åtar dig att, för det fall vi så begär, vidta alla rimliga åtgärder för att hjälpa oss att kunna verifiera ditt Bankkonto. För det fall uppgifter avseende ditt angivna Bankkonto är felaktiga eller ofullständiga eller om vi av någon anledning inte kan verifiera att Bankkontot innehas i ditt namn, har vi rätt att koppla ifrån Bankkontot från ditt iZettle-konto, och du bekräftar och accepterar att vi inte har någon skyldighet att betala ut några medel till dig innan du har tillhandahållit korrekt och fullständig bankkontoinformation och vi, i förekommande fall, har kunnat verifiera att du är innehavare av sådant Bankkonto.

d) Innehavare av existerande iZettle-konto och nytt PayPal-konto Om du har ett iZettle-konto och därefter öppnar ett PayPal-konto, kommer du behöva ansluta ditt iZettle-konto till ditt PayPal-konto för att kunna erhålla innestående medel från ditt iZettle-konto till ditt PayPal-konto. I den mån det är tekniskt möjligt bemyndigar och instruerar du oss att ansluta ditt iZettle-konto med ditt PayPal-konto på dina vägnar och godkänner att utbetalningar av medel från ditt iZettle-konto kommer att göras till ditt PayPal-konto istället för ditt Bankkonto.

2. Kontroller

Genom att du registrerar dig för Betaltjänsten instruerar och auktoriserar du oss att utföra kreditupplysningar, sanktionskontroller och andra kontroller som kan komma att kräva att du lämnar sådan ytterligare information och dokumentation som rimligen krävs för att vi ska kunna bekräfta din identitet samt för att uppfylla våra skyldigheter gällande åtgärder mot penningtvätt, finansiering av terrorism och andra regulatoriska skyldigheter. Vi kan komma att utföra ytterligare kreditkontroller och kontroller från tid till annan för att avgöra huruvida du även framöver är berättigad tillgång till och användning av Betaltjänsten. Vi kan också begära din tillåtelse att göra en fysisk kontroll av din verksamhet och att granska dina underlag och register som är hänförliga till din efterlevnad av dessa Betaltjänstvillkor. Du samtycker till att följa alla sådana förfrågningar utan onödigt dröjsmål. Du auktoriserar våra Inlösare och oss att, från tid till annan, inhämta information om dig från, och tillhandahålla information om dig till, tredje part, inklusive kreditupplysningsföretag och andra informationsleverantörer, och du godkänner och instruerar sådana tredje parter att sammanställa och tillhandahålla sådan information till oss.

När vi har erhållit, samlat in och kontrollerat all din information, kommer vi att bedöma om du är berättigad att få tillgång till och använda Betaltjänsten. Du samtycker till att vi har rätt, enligt eget gottfinnande, att avgöra huruvida du är, eller inte är, berättigad tillgång till och användning av Betaltjänsten. Vi är först bundna av dessa Betaltjänstvillkor när vi fastställt att du är berättigad tillgång till och användning av Betaltjänsten.

Vi förbehåller oss rätten att suspendera din tillgång till och användning av Betaltjänsten och att säga upp och stänga ner ditt iZettle-konto och PayPal-konto för det vi bedömer att du inte längre är berättigad tillgång till och användning av Betaltjänsten eller för det fall du inte omedelbart besvarar förfrågningar från oss i enlighet med ovan.

3. Vår roll

Betaltjänsten ger dig möjlighet att ta emot och hantera betalningar från dina kunder som sker (i) med Kort eller smartphone, surfplatta eller annan kompatibel enhet som tillåter dem att göra kontaktlösa transaktioner genom användning av Appen som installerats a) på din smartphone, surfplatta eller annan kompatibel enhet ansluten till din Kortläsare, eller b) direkt på en Kortläsare som tillåter dig att motta kontaktlösa betalningar, (ii) när dina kunder betalar en faktura online genom att använda Kort eller sådan annan betalningsmetod som möjliggör betalning online som vi tillhandahåller i din jurisdiktion (”Fakturatjänsten”), (iii) när dina kunder betalar för dina varor och/eller produkter genom en betalningslänk som tillhandahålls dina kunder per e-post, SMS eller annat kommunikationsverktyg, och (iv) genom inlösning av presentkort som utfärdats av dig genom användandet av vår presentkorttjänst (”iZettles Presentkorttjänst”).

Om du har aktiverat en tjänst som gör det möjligt för dig att sälja produkter och/eller tjänster online, och sådan tjänst har de nödvändiga förutsättningarna för vår Betaltjänst, kan du måhända acceptera och hantera betalningar från dina kunder, som kommer ha möjlighet att betala online med Kort eller genom att använda sådan betalningsmetod som möjliggör betalning online och som vi tillhandahåller i din jurisdiktion. Dessa betalningsmetoder såväl som funktionerna i punkten 12 kanske inte är tillgängliga i din jurisdiktion. För mer information, besök vår hemsida.

Genom att tillhandahålla Betaltjänsten, kommer vi att, för din räkning, hantera behandlingen av Korttransaktioner som utförs genom användning av Betaltjänsten, kreditera ditt iZettle-konto de medel som erhållits av oss för sådana transaktioner och betala sådana medel (med avdrag för våra Avgifter, Återkrav, återbetalningar, fordringar och andra medel som du är skyldig oss eller ett annat bolag inom PayPal-koncernen) till ditt Angivna Konto i enlighet med dessa Betaltjänstvillkor.

Du auktoriserar och instruerar oss att ta emot, hålla och betala ut medel i enlighet med dessa Betaltjänstvillkor för din räkning. Denna auktorisation och instruktion ska förbli giltiga till dess ditt iZettle-konto har stängts ned eller avslutats.

4. Kortnätverksreglerna och Särskilda Villkor

Betaltjänsten är föremål för Kortnätverksreglerna och kan också vara föremål för särskilda villkor som tillämpas gentemot användandet av en särskild betalmetod (“Särskilda Villkor”) som tillhandahålls av oss eller en tredje art (en “Tredjepartsbetaltjänstleverantör”). Kortnätverksreglerna, i den utsträckning de är tillämpliga för Handlare, och de Särskilda Villkoren avseende den betaltjänst du registrerat dig med utgör en del av ditt avtal med oss. Ytterligare information om Kortnätverksreglerna och de Särskilda Villkoren finner du här.

Du bekräftar och godkänner att du ska efterleva Kortnätverksreglerna och de Särskilda Villkoren och att Kortnätverksreglerna och de Särskilda Villkoren har företräde framför dessa Betaltjänstvillkor i förhållande till den relevanta betalmetoden och att i händelse av konflikt mellan en bestämmelse i dessa Betaltjänstvillkor och Kortnätverksreglerna/de Särskilda Villkoren ska följande tolkningsorder tillämpas: (i) Kortnätverksreglerna, (ii) de Särskilda Villkoren och (iii) Betaltjänstvillkoren.

Vi kan komma att närsomhelst lägga till, ta bort och uppdatera specifika betalmetoder och Kortnätverksreglerna och de Särskilda Villkoren kan också ändras från tid till annan i enlighet med relevanta villkor. En ändring kan göras ensidigt av oss men vi kommer att försöka informera dig i förväg. Ditt fortsatta användande av en specifik betalmetod innebär att du godkänner sådana tillägg, borttaganden och ändringar. För undvikande av missförstånd, om du använder den betalmetod som Klarna tillhandahåller har vi rätt att köpa och sälja vidare fordringar som genereras från din försäljning av varor och tjänster mot din slutkund, i enlighet med vad som framgår av de Särskilda Villkoren.

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa Betaltjänstvillkor i enlighet med punkt 23 i de Allmänna Villkoren, eller med kortare varsel om så krävs av Kortnätverken eller Tredjepartsbetaltjänstleverantör, såsom nödvändigt för att uppfylla Kortnätverksreglerna eller på annat sätt hantera ändringar i Betaltjänsten.

5. Appen och kortläsare

För att använda Betaltjänsten måste du ladda ner och installera Appen och ha tillgång till en av våra kompatibla kortläsare (”Kortläsare”).

Information om tillgängliga Kortläsare och hur de kan köpas hittar du på vår hemsida. Du kan också köpa Kortläsare från vår återförsäljare online via Tillbehörsbutiken eller från andra auktoriserade återförsäljare.

Du ansvarar för att kontakta oss om din kortläsare har manipulerats eller stulits.

6. Restriktioner och begränsningar

Genom att godkänna dessa Betaltjänstvillkor bekräftar du att du inte kommer att använda Betaltjänsten för att acceptera betalningar i samband med följande verksamheter eller aktiviteter utan vårt uttryckliga skriftliga godkännande, ett godkännande som vi har rätt att, enligt eget gottfinnande, innehålla eller återkalla, i de fall vi anser att det innebär en risk för vår verksamhet och/eller vårt renommé: a) privata vårdtjänster, b) spel- och vadhållningstjänster (oavsett om sådana spel- och vadhållningstjänster tillhandahålls i enlighet med alla tillämpliga lagar och godkänts av alla tillämpliga tillsynsmyndigheter), c) finansiella tjänster (oavsett om sådana finansiella tjänster tillhandahålls i enlighet med alla tillämpliga lagar och godkänts av alla tillämpliga tillsynsmyndigheter), d) presentkort (utöver vad som anges i punkten 3 och punkten 28 såväl som i enlighet med våra Allmänna Villkor), e) tjänster som omfattar organisering av planerade offentliga eller privata sociala evenemang så som försäljning av biljetter, eller e) transporter och resor.

I tillägg till andra skyldigheter, krav, restriktioner eller begränsningar som anges i dessa Betaltjänstsvillkor, godkänner du att du inte kommer att: a) tillämpa ett lägsta belopp för att ta emot ett Kort, b) tillämpa ett högre pris eller extra avgifter för användning av ett Kort i samband med en transaktion, såvida detta inte tillåts enligt några lagar, regler och föreskrifter i din tillämpliga jurisdiktion, c) utnyttja någon kredit tillgänglig på ett Kort för att ge förskott till kunder, d) i förhållande till transaktioner i fysisk butik, utföra transaktioner i andra länder än i Finland och i andra valutor än EUR, e) göra skillnad mellan olika Kort oavsett anledning, såvida detta inte tillåts enligt några lagar, regler och föreskrifter i din tillämpliga jurisdiktion, f) överlämna en Korttransaktion, som inte härrör från din försäljning av produkter eller tjänster till din kund, för behandling, dvs. du har inte rätt att överlämna en Korttransaktion för behandling, som härrör från försäljning eller aktiviteter som erbjuds av andra parter, g) överlämna en Korttransaktion för behandling som du vet eller borde ha vetat är bedräglig eller inte godkänts av kunden, h) agera som betalningsförmedlare eller aggregator eller på annat sätt återförsälja Betaltjänsten, i) överlämna en Korttransaktion för behandling, vilken innebär en refinansiering av en kunds befintliga åtagande, j) begära att någon kund avstår från sin rätt att bestrida en Korttransaktion, k) begära att någon kund avslöjar sin PIN-kod vid något tillfälle vid en Korttransaktion, l) när en kund använder ett chip och PIN-Kort, skriva ut data på något kvitto som refererar till en kunds PIN-kod eller m) hantera ett köp av varor och/eller tjänster som flera Korttransaktioner.

Våra Inlösare och Kortnätverken kan från tid till annan komma att införa vissa begränsningar när det gäller de årliga transaktionsvolymer Handlare kan använda Betaltjänsten till. Om din årliga transaktionsvolym överstiger belopp som specificerats av Kortnätverksreglerna kommer du att behöva ingå ett ytterligare avtal direkt med våra Inlösare (“Commercial Entity Agreement”). Genom att acceptera dessa Betaltjänstvillkor godkänner du att, när dessa gränsvärden nås, ska Commercial Entity Agreement automatiskt tillämpas mellan dig, oss och den relevanta Inlösaren. Du hittar dessa avtal här. Utan det relevanta Commercial Entity Agreement kommer vi inte kunna acceptera transaktioner som överstiger dessa gränsvärden.

Du får inte använda Betaltjänsten till att utföra Korttransaktioner med egna Kort eller några Kort som utfärdats i ditt namn.

Du får inte på något sätt hänvisa till oss, våra Inlösare eller Kortnätverken så att det framstår som att vi eller de har godkänt dina produkter och/eller tjänster.

Användningen av Betaltjänsten är föremål för vissa begränsningar gällande daglig Korttransaktionsvolym, vilket framgår av vår hemsida.

7. Fel och otillåten eller illegal användning

Vi kommer att utgå från att du är avsändaren av alla transaktioner och andra instruktioner till oss när de skickas med hjälp av dina Kontouppgifter. Du ska omedelbart underrätta oss genom vår hemsida eller genom att kontakta vår kundservice via tuki@izettle.com om du upptäcker eller har anledning att tro att det har skett ett fel eller otillåten eller olaglig användning av ditt iZettle-konto och, om möjligt, byta Kontouppgifter för att förhindra ytterligare fel och/eller otillåten eller olaglig användning. Du ska tillhandahålla oss all information och dokumentation i din ägo gällande omständigheterna avseende sådant fel och/eller sådan otillåten eller olaglig användning av ditt iZettle-konto och vidta alla rimliga åtgärder som begärs av oss för att bistå i vår undersökning.

8. Godkända Kort

Betaltjänsten kan användas för att ta emot korttransaktioner med de flesta konto- och kreditkort samt andra typer av kort (var och en ett “Kort”), på vilka de av Kortnätverkens varumärken som framgår av vår hemsida återfinns. Vi kan komma att ta bort eller lägga till Kort som vi accepterar när som helst utan föregående meddelande till dig. Vi kommer endast att behandla Korttransaktioner som har godkänts av det tillämpliga Kortnätverket eller den tillämpliga Kortutgivaren.

Du är medveten om att du är ensamt ansvarig för att kontrollera dina kunders identitet och att varje presenterat Kort är giltigt att användas för att köpa dina produkter och tjänster och för alla återbetalningar eller återkrav, oavsett orsak eller tidpunkt för sådana återbetalningar eller återkrav som regleras närmare i punkt 17.

9. Avgift

Du åtar dig att betala de avgifter (”Avgifterna”) för användning av Betaltjänsten som beräknas och fastställs av oss i enlighet med den prislista som finns tillgänglig på vår hemsida.

Genom att godkänna dessa Betaltjänstvillkor, godkänner du och begär att vi debiterar Avgifterna (som en blandad serviceavgift för handlare) fastställd och beräknad av oss i enlighet med prislistan.

Betaltjänsten är en betaltjänst undantagen mervärdesskatt. Vi förbehåller oss rätten att vid var tidpunkt justera våra Avgifter i enlighet med punkt 23 i våra Allmänna Villkor. Beräkning av Avgifter sker vid den tidpunkt en Korttransaktion behandlas och dras från de medel som erhållits av oss och krediteras ditt iZettle-konto.

10. Skatter

I tillägg till vad som framgår av punkt 10 i våra Allmänna Villkor, är du införstådd med och godkänner att vi från tid till annan kan vara skyldiga att rapportera ditt namn, adress och information gällande Korttransaktioner som behandlats av oss för din räkning genom din användning av Betaltjänsten till skattemyndigheter.

11. Behandling av transaktioner

Du åtar dig att följa alla eventuella instruktioner som vi tillhandahåller dig gällande godkännande och auktorisering av Korttransaktioner, inklusive de som finns tillgängliga på vår hemsida. Då åtar dig att säkerställa att alla dina anställda och andra behöriga representanter som hanterar Korttransaktioner för din räkning i förväg informeras om innehållet i dessa Betaltjänstvillkor och att de har erhållit erforderlig utbildning för att uppfylla kraven i dessa Betaltjänstvillkor.

Så snart en Korttransaktion genomförts kommer vi uppdatera transaktionsinformationen i ditt iZettle-konto så att den bekräftar att transaktionen har ägt rum och innehållande detaljer gällande transaktionen såsom beskrivs i punkt 14.

Du är skyldig att tillhandahålla kunder ett kvitto för det fall de efterfrågar ett. Kunder kan erhålla ett elektroniskt kvitto per e-post eller SMS, istället för ett papperskvitto. Det är ditt ansvar att informera dina kunder att du kommer använda Appen för att skicka dem ett kvitto via e-post eller SMS innan du gör det.

En godkänd Korttransaktion får inte återkallas av dig eller din kund efter utgången av den dag då kunden godkänt transaktionen.

Du samtycker till att du inte kommer att tillhandahålla några falska eller vilseledande beskrivningar av någon Korttransaktion som du utför genom Betaltjänsten och att de beskrivningar som görs gällande en specifik transaktion kommer ge en korrekt och sann beskrivning av de produkter och/eller tjänster som köps.

Vi förbehåller oss rätten att inte godkänna och behandla en Korttransaktion som du utför genom Betaltjänsten som vi tror kan strida mot de Allmänna Villkoren, dessa Betaltjänstvillkor eller tillämpliga lagar, regler eller föreskrifter eller kan komma att utsätta dig eller oss för skada, inklusive men inte begränsat till bedrägeri eller andra kriminella handlingar. Du auktoriserar oss att dela information om dig, dina transaktioner och din användning av Betaltjänsten med brottsbekämpande myndigheter om vi skäligen misstänker att ditt iZettle-konto har använts för obehöriga, olagliga eller kriminella syften.

12. Behandling av Korttransaktioner

Du har rätt att använda Betaltjänsten för att behandla transaktioner som utförs med Kort (dvs. transaktioner där både Kortet och kunden är samtidigt fysiskt närvarande vid tiden för transaktionen) genom att föra in Kortet i Kortläsaren eller dra Kortet och erhålla kundens PIN-kod eller erhålla kundens underskrift. Appen kommer, baserat på en kunds Kort, att ange vilken typ av kontroll som krävs. Om en kunds Kort har ett elektroniskt chip måste du alltid prioritera att erhålla godkännande genom chip och PIN-kod innan godkännande genom underskrift kan ske.

Med förbehåll för tillgänglighet i din jurisdiktion, kan du måhända också använda Betaltjänster för att hantera manuella transaktioner (dvs. transaktioner där varken kunden eller Kortet är tillgängliga vid transaktionstillfället och du istället manuellt anger kortnummer, giltighetstid och CVC kod), men du får inte hantera manuella transaktioner när din kunds Kort är tillgängligt.

Du kan använda Betaltjänsten för att behandla kontaktlösa transaktioner (dvs. transaktioner som genomförs med stöd av den kontaktlösa induktionstekniken i en Kortläsare eller en kompatibel mobil enhet som stödjer kontaktlösa transaktioner genom Kort eller transaktion med smartphone eller annan enhet som använder närfältskommunikation eller QR-koder), men du har inte rätt att behandla kontaktlösa transaktioner till ett värde som överstiger den beloppsgräns som fastställts av en Inlösare, Kortnätverk och/eller av oss för sådan transaktion från tid till annan vilket anges på vår hemsida.

13. Återbetalning och retur

Du måste lämna in alla ansökningar om återbetalningar och justeringar för retur av dina produkter eller tjänster genom Betaltjänsten till kundens Kort i enlighet med villkoren i dessa Betaltjänstvillkor och tillämpliga Kortnätverksregler. Du åtar dig att: a) upprätthålla en rättvis policy för retur, avbeställning och justering, b) tillgängliggöra din retur- eller avbeställningspolicy till kunder vid köptillfället, c) inte utföra återbetalningar i kontantbelopp till en kund i samband med en Korttransaktion, om det inte krävs enligt lag, och d) inte acceptera kontantbelopp eller någon annan artikel av värde för att förbereda en återbetalning med Kort.

Full återbetalning ska ske till exakt det ursprungliga transaktionsbeloppet inklusive skatt och administrationskostnader. Det återbetalda beloppet får inte överstiga det ursprungliga försäljningspriset förutom med ett belopp motsvarande ersättning till kunden för kostnader för porto och returnering av produkter. Återbetalning som hanteras genom Betaltjänsten ska genomföras inom 30 dagar från den ursprungliga transaktionen. För godkända återbetalningar kommer vi att göra avdrag för återbetalningsbeloppet (inklusive tillämpliga avgifter) från medel som vi är skyldiga dig för behandling av andra transaktioner eller medel som krediterats ditt iZettle-konto. Om dessa medel inte är tillräckliga åtar du dig att omedelbart på vår begäran betala alla medel du är skyldig oss till oss. Du är ensamt ansvarig för att ta emot och hantera returer av dina produkter eller tjänster.

I inställningarna för ditt iZettle-konto kan du välja och instruera oss att hålla medel på ditt iZettle-konto avsedd för att finansiera återbetalningar eller för att påskynda hanteringen av återbetalningar.

14. Utbetalning av medel

Medel som krediterats ditt iZettle-konto för en Korttransaktion kommer inte utbetalas till ditt Angivna Konto förrän transaktionen anses slutförd. En Korttransaktion anses slutförd när vi har erhållit medel från det relevanta Kortnätverket eller Inlösaren. En betaltransaktion som använder en annan betalningsmetod anses slutförd när vi har erhållit medel på vårt klientmedelskonto (“Klientmedelskontot”). När vi har verifierat ditt Angivna Konto (för det fall detta krävs) kommer vi att ta kommersiellt rimliga åtgärder för att initiera utbetalning av medel (med avdrag för Avgifter, Återkrav, Reservbelopp, återbetalningar, fordringar och andra belopp som du är skyldig oss) till ditt Angivna Konto på den bankdag som omedelbart följer den bankdag då vi erhöll medlen på Klientmedelskontot, om inte annat framgår av dessa Betaltjänstvillkor.

I inställningarna för ditt iZettle-konto kan du välja intervall för utbetalning av medel till ditt Angivna Konto. Vi kommer då automatiskt att betala ut samtliga av dina medel i enlighet med de valda intervallerna. Utbetalning av medel till ditt Angivna Konto är föremål för vissa begränsningar i enlighet med vad som framgår på vår hemsida.

Utbetalningar till ditt Bankkonto utförs, åtminstone delvis, av externa finansiella institut. Vi ansvarar inte för den slutliga krediteringen av medel till ditt Bankkonto när vi har lämnat instruktion om utbetalning till ditt Bankkonto. Vi ansvarar inte heller för några medel som, på grund av felaktig eller ofullständig bankkontoinformation som du tillhandahållit oss, har betalats till ett bankkonto som inte hålls i ditt namn.

Vi förbehåller oss rätten att temporärt avbryta och/eller fördröja utbetalning till ditt Angivna Konto och/eller begränsa åtkomsten till medel som krediterats ditt iZettle-konto i de fall vi behöver genomföra en utredning eller lösa en pågående tvist gällande ditt iZettle-konto och/eller i de fall det krävs för att uppfylla Kortnätverksreglerna, tillämpliga lagar eller domstolsbeslut eller om så krävs av brottsbekämpande eller annan statlig myndighet.

15. Transaktionsinformation

Du får tillgång till din transaktionsinformation genom att logga in på ditt iZettle-konto. Du har även tillgång till rapporter som du kan ladda ner. Transaktionsinformationen kommer visa alla Avgifter som debiterats, eventuella andra belopp som debiterats ditt iZettle-konto under den relevanta perioden samt information om utbetalningar till ditt Angivna Konto.

Vi kommer att tillhandahålla dig information avseende Korttransaktioner med en referens som gör det möjligt för dig att identifiera en transaktion, transaktionsbeloppet i den valuta som ditt iZettle-konto krediteras och det belopp Avgiften för transaktionen uppgår till. Genom att godkänna dessa Betaltjänstvillkor begär och godkänner du att vi kan sammanställa denna information enligt märke, applikation, kategori av betalningsinstrument och procentsats på de förmedlingsavgifter som tillämpas på transaktionen, såsom tillämpligt, och att vi kan tillhandahålla denna information regelbundet, minst en gång per månad, genom ditt iZettle-konto i ett format som gör det möjligt för dig att lagra och återskapa informationen i oförändrad form.

16. Reservbelopp

Vi förbehåller oss rätten att ange ett belopp som du måste bibehålla på ditt iZettle-konto och/eller ackumulera en reserv för din räkning (ett ”Reservbelopp”) för att säkerställa att du fullgör dina betalningsförpliktelser enligt dessa Betaltjänstvillkor eller sådant annat krav som vi kan anse nödvändigt för att skydda mot risker i förhållande till vårt kommersiella förhållande med dig. Vi kan komma att kräva och/eller hålla ett Reservbelopp av flera anledningar, inklusive för det fall du har en hög grad av Återkrav, återbetalningar eller andra indikationer på prestationsproblem relaterade till din användning av Betaltjänsten.

Reservbeloppet ska fungera som säkerhet för att täcka förväntade Återkrav, återbetalningar och/eller ej uppfyllda produkter eller tjänster eller kreditrisker baserad på din transaktionshistorik, och vi kommer ha rätt att inkassera och göra avdrag för sådana belopp som du är skyldig oss enligt dessa Betaltjänstvillkor från Reservbeloppet. Du godkänner och instruerar oss att, utan meddelande därom i förväg, göra uttag från och debitera Reservbeloppet för att inkassera och göra avdrag för belopp som du är skyldig oss enligt dessa Betaltjänstvillkor.

17. Återkrav

Eventuella belopp som är hänförliga till en Korttransaktion kan komma att återkallas eller återkrävas från ditt iZettle-konto (”Återkrav”) om transaktionen: a) ifrågasätts på något sätt, b) av någon anledning återkallas av Kortnätverken, våra Inlösare, Kortinnehavaren eller Kortutgivaren, c) inte godkänts eller vi har anledning att misstänka att den inte godkänts, och/eller d) påstås vara olaglig, misstänkt eller i strid med dessa Betaltjänstvillkor.

För varje Korttransaktion som vi bedömer kan komma att resultera i ett Återkrav har vi rätt att hålla inne det belopp Återkravet möjligen kan uppgå till som ett Reservbelopp. Vi har rätt att återkräva det belopp ett Återkrav uppgår till inklusive tillämpliga avgifter, viten och/eller böter som fastställts av Kortnätverken eller våra Inlösare från medel som krediterats ditt iZettle-konto eller medel som ska betalas till dig enligt dessa Betaltjänstvillkor. Om vi anser att ett Återkrav troligen kommer ske i förhållande till en Korttransaktion kan vi hålla inne ett belopp motsvarande det potentiella Återkravet från utbetalning till dig enligt dessa Betaltjänstvillkor fram till dess att: a) ett Återkrav fastställts på grund av klagomål från en kund, i vilket fall vi kommer att behålla medlen, b) den tid under vilken en kund kan komma att bestrida en transaktion har löpt ut, eller c) vi fastställer att ett Återkrav gällande transaktionen inte kommer att ske. Om vi inte har möjlighet att få tillbaka medel som du är skyldig oss i samband med ett Återkrav åtar du dig att omedelbart på vår uppmaning betala det fulla belopp som Återkravet uppgår till. Du samtycker till att betala alla kostnader och utgifter, inklusive men inte begränsat till, advokatarvoden och andra juridiska kostnader som åsamkas oss eller för vår räkning i samband med hantering av medel som du inte betalat.

Om vi fastställer att du åsamkas ett överdrivet antal Återkrav eller att Återkrav som är hänförliga till dig sker alltför ofta kan vi komma att inrätta kontroller eller uppställa villkor gällande ditt iZettle-konto, inklusive men inte begränsat till: a) att hålla ett Reservbelopp som rimligen fastställts av oss för att täcka förväntade Återkrav inklusive tillämpliga avgifter, viten och/eller böter, b) suspendera din tillgång till och användning av Betaltjänsten, och/eller c) avsluta och stänga ner ditt iZettle-konto och PayPal-konto.

Du samtycker till att när så efterfrågas, på egen bekostad, vara oss behjälplig i att undersöka transaktioner som utförts genom Betaltjänsten. Du samtycker vidare till att vi kan komma att dela information om ett Återkrav med din kund, kundens finansiella institut och ditt finansiella institut i syfte att undersöka och/eller hantera ett Återkrav. Du är medveten om att din underlåtenhet att vara oss behjälplig i god tid i samband med att vi undersöker en transaktion, inklusive att tillhandahålla nödvändig information och dokumentation inom tio dagar från vår begäran, kan leda till ett oåterkalleligt Återkrav. Vi förbehåller oss rätten att, efter att ha informerat dig därom, ta ut en avgift för att hantera och/eller utreda tvister gällande Återkrav.

18. Din integritet och säkerhet

I tillägg till vad som framgår i punkt 11 och 12 i våra Allmänna Villkor är du införstådd med att vi är skyldiga att rapportera ditt företagsnamn och namnet på dina verkliga huvudmän och/eller företrädare till den MATCH-lista som förs av MasterCard och som American Express har tillgång till och uppdaterar, VMAS-databasen som upprätthålls av VISA, om tillämpligt, enligt Kortnätverksreglerna. Du accepterar specifikt uppfyllandet av skyldigheter i samband med upptagande på sådana listor och rapportering och du avstår rätten till, och åtar dig att hålla oss skadeslösa från, samtliga krav som du kan komma att ha som ett resultat av upptagande på sådana listor och rapportering.

Vi ansvarar för att skydda säkerheten för Kortuppgifter i vår ägo. Vi har implementerat administrativa, tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda Kortinformation som lagras på våra servrar från obehörig åtkomst och oavsiktlig förlust, förändring eller utlämnande.

19. Dina ytterligare garantier

I tillägg till övriga garantier som framgår av dessa Betaltjänstvillkor och punkt 14 i de Allmänna Villkoren, garanterar du att: a) varje Korttransaktion som du genomför genom Betaltjänsten representerar en försäljning bona fide av dig, b) varje Korttransaktion som du genomför genom Betaltjänsten på ett korrekt sätt beskriver de produkter eller tjänster som sålts och levererats till din kund, c) du kommer att fullfölja alla dina skyldigheter gentemot varje kund för vars räkning du utför en Korttransaktion och kommer att lösa alla tvister eller klagomål direkt med kunden, d) du kommer och samtliga Korttransaktioner som utförs av dig genom Betaltjänsten kommer att följa alla lagar, regler och föreskrifter som gäller för din verksamhet och Betaltjänsten, e) med undantag för transaktioner inom ramen för den löpande verksamheten, inga Korttransaktioner som utförs av dig genom Betaltjänsten representerar en försäljning till någon föreståndare, partner, innehavare eller ägare av din verksamhet, och f) du inte kommer att använda Betaltjänsten, vare sig direkt eller indirekt, för bedrägligt beteende eller på något sätt som stör användningen av Betaltjänsten.

20. Ditt ytterligare ansvar och skadeslöshetsförbindelse

I tillägg till vad som framgår av punkt 15 i de Allmänna Villkoren, är du ansvarig för alla Återkrav, återbetalningar, avgifter, böter, viten och annan skada som orsakats en tredje part eller oss på grund av din tillgång till och användning av dessa Betaltjänstvillkor och/eller som uppstår på grund av ditt brott mot någon bestämmelse i dessa Betaltjänstvillkor. Du åtar dig att ersätta sådan tredje part eller oss för all sådan skada.

Oaktat ovan eller någon annan bestämmelse i dessa Betaltjänstvillkor och i tillägg till vad som framgår i punkt 15 i våra Allmänna Villkor, åtar du dig att försvara, gottgöra och hålla oss, våra Inlösare, Kortnätverken och var och en av våra styrelseledamöter, agenter, koncernbolag och representanter skadeslösa från och mot envar och alla anspråk (inklusive anspråk från tredje part), kostnader, krav, förluster, ansvar, skador, handlingar, rättegång, dom, vite, ränta och utlägg (inklusive utan begränsning rimliga advokatkostnader) som härrör från eller uppkommer i samband med: a) faktiska eller påstådda brott av dig mot någon bestämmelse i Kortnätverksreglerna, b) Korttransaktioner som genomförs med stöd av Betaltjänsten, och c) skadeslöshetsförbindelser gentemot tredje man som orsakas oss som en direkt eller indirekt följd av dina handlingar eller underlåtelser (inklusive ersättning till Inlösare och Kortnätverk).

Om du är skyldig oss ersättning, har vi rätt att omedelbart inkassera sådana belopp från medel som innehas av oss på dina vägnar. Om det inte finns tillräckliga medel för att täcka ditt ansvar, samtycker du till att omedelbart på vår uppmaning ersätta oss på annat sätt.

21. Vårt ansvar

Med förbehåll för punkt 16 och 17 i våra Allmänna Villkor ansvarar vi för att säkerställa att de Korttransaktioner som initieras genom Betaltjänsten på korrekt sätt överförs till kundens (Kortinnehavarens) betaltjänstleverantör och att Korttransaktioner som utförs genom Betaltjänsten genomförs på korrekt sätt, dock under förutsättning att: a) transaktionen har godkänts av kunden (Kortinnehavaren), b) transaktionen uppfyller villkoren i dessa Betaltjänstvillkor, och c) du har uppfyllt dina skyldigheter enligt dessa Betaltjänstvillkor. Med förbehåll för punkt 16 och 17 i de Allmänna Villkoren, ansvarar vi för att säkerställa att de medel som krediteras ditt iZettle-konto betalas ut till ditt Angivna Konto i enlighet med punkt 13, under förutsättning att vi har erhållit sådana medel från relevant Kortnätverk eller Inlösare, såsom tillämpligt, på Klientmedelskontot.

Om en auktoriserad Korttransaktion inte utförs på korrekt sätt eller inte utförs alls, kommer vi, på din begäran, vidta rimliga åtgärder för att spåra transaktionen och försöka att rätta eventuella fel som du eller vi upptäcker och meddela dig resultatet. Om felet innebär att du erhåller mindre än det belopp du var berättigad till kommer vi att kreditera mellanskillnaden på ditt iZettle-konto. Om felet resulterar i att du erhåller ett större belopp än det du var berättigad till kommer vi att debitera överskottet från ditt iZettle-konto. Vi kommer endast att försöka att rätta transaktioner som du behandlar felaktigt i de fall du underrättar oss om sådant fel utan oskäligt dröjsmål och senast inom sextio (60) dagar från när felet först uppenbarades i din elektroniska transaktionshistorik.

AVSNITT 2 – ÖVRIGA VILLKOR

22. Tillämpning av vissa bestämmelser i EU:s direktiv om betaltjänster (direktiv (EU) 2015/2366) (“PSD2”)

Genom att acceptera dessa Betaltjänstvillkor godkänner du att, om och i den mån tillhandahållandet av Tjänster vid något tillfälle är föremål för någon annan lagstiftning i någon jurisdiktion som implementerats i syfte att införliva PSD2 (“PSD2 Lagar”) ska följande avsnitt av PSD2, så som införlivat av PSD2 Lagar, inte tillämpas på dessa Betaltjänstvillkor eller tillhandahållandet av Tjänsterna:

  1. Artikel 40 (Informationsavgifter), 41 (Bevisbörda för informationskrav), 42 (Undantag från informationskraven för betalningsinstrument som avser låga belopp och elektroniska pengar), 44 (Allmän förhandsinformation), 45 (Information och villkor), 46 (Information till betalaren och betalningsmottagaren efter initieringen av en betalningsorder), 47 (Information till betalarens kontoförvaltande betaltjänstleverantör vid en betalningsinitieringstjänst), 48 (Information till betalaren efter mottagande av betalningsordern), 49 (Information till betalningsmottagaren efter genomförande), 51 (Allmän förhandsinformation), 52 (Information och villkor), 53 (Tillgång till information och villkor i ramavtalet), 54 (Förändringar av villkoren i ramavtalet), 55 (Avslutande), 56 (Information innan enskilda betalningstransaktioner genomförs), 57 (Information till betalaren om enskilda betalningstransaktioner), 58 (Information till betalningsmottagaren om enskilda betalningstransaktioner), 59 (Valuta och valutakonvertering), 60 (Information om extra avgifter eller nedsättning), 62(1) (Tillämpliga avgifter), 64(3) (Godkännande och återkallande av godkännande), 71 (Underrättelse och rättelse i samband med icke auktoriserade eller felaktigt utförda betalningstransaktioner), 72 (Bevis för autentisering och genomförande av betalningstransaktioner), 74 (Betalarens ansvar för icke auktoriserade betalningstransaktioner), 76 (Återbetalning av betalningstransaktioner som initierats av eller via en betalningsmottagare), 77 (Begäran om återbetalning för betalningstransaktioner initierade av eller via en betalningsmottagare), 80 (Betalningsorderns oåterkallelighet), 89 (Betaltjänstleverantörens ansvar för betalningstransaktioner som inte genomförts eller genomförts bristfälligt eller sent), 90 (Ansvar vid betalningsinitieringstjänster för uteblivet genomförande, bristfälligt genomförande eller försenat genomförande av betalningstransaktioner); och

  2. där transaktioner inte är transaktioner i euro, ska, i den mån tillåtet under tillämplig lag, kraven avseende genomförandetid och valuteringsdag som anges i någon PSD2 Lags införlivande av Artiklar 83 till 85 av PSD2 inte tillämpas på dessa Betaltjänstvillkor eller tillhandahållandet av sådana Tjänster.

23. Avtalstid och uppsägning

Dessa Betaltjänstvillkor gäller från det datum du accepterar dem och gäller till dess de sägs upp av dig eller av oss.

I tillägg till vad som framgår i punkt 22 i de Allmänna Villkoren, har vi rätt att säga upp dessa Betaltjänstvillkor eller din användning av Betaltjänsten eller suspendera eller stänga ner ditt iZettle-konto och ditt PayPal-konto, utan meddelande i förväg därom: a) på begäran av Kortnätverken eller en Inlösare, b) om vårt avtal med en Inlösare eller ett Kortnätverk av någon anledning löper ut eller sägs upp, c) för det fall vi avregistreras som betalningsaggregator av ett Kortnätverk eller en Inlösare, d) om dina förehavanden eller åtgärder, enligt vår rimliga uppfattning, skadar eller kan komma att skada vårt anseende eller rykte eller ett Kortnätverks eller Inlösares anseende eller rykte, e) om du har registrerat dig för Betaltjänsten som ett bolag eller annan juridisk person och det sker en förändring gällande kontrollen över sådant bolag eller juridisk person, f) om ägare eller andra individer associerade med dig upptas på europeiska eller amerikanska sanktionslistor (såsom OFAC:s SDN-lista och EU:s lista över ekonomiska sanktioner eller lista över terrorister), eller g) om ditt Angivna Konto är ditt PayPal-konto och ditt PayPal-konto stängs ner antingen av oss eller av dig.

Alla medel som krediterats ditt iZettle-konto och som hålls av oss för din räkning vid den tidpunkt då ditt iZettle-konto suspenderas eller stängs kommer att betalas ut till dig i enlighet med punkt 13, om inte annat anges i dessa Betaltjänstvillkor.

Uppsägning av dessa Betaltjänstvillkor eller suspendering av ditt iZettle-konto befriar dig inte från dina skyldigheter enligt dessa Betaltjänstvillkor och vi kan välja att fortsätta innehålla de medel som anses nödvändiga i avvaktan på avgörande gällande andra villkor och skyldigheter som definierats i dessa Betaltjänstvillkor, inklusive men inte begränsat till Återkrav, Avgifter, återbetalningar eller andra undersökningar eller förfaranden.

24. Personlig borgen och annan säkerhet

Om du har registrerat dig för Betaltjänsten i egenskap av bolag eller annan juridisk person, bekräftar du och samtycker till att vi kan komma att kräva ett personligt borgensåtagande från en ägare, styrelseledamot, föreståndare eller annan representant för din verksamhet eller utställande av en bankgaranti eller tillhandahållande av annan lämplig säkerhet för ditt rätta fullgörande av dina betalningsskyldigheter enligt dessa Betaltjänstvillkor. För att säkra din prestation under dessa Betaltjänstvillkoren ger du oss en rättslig fordran mot medel i ditt Angivna Konto som säkerhet för de belopp du kan vara skyldig oss. Om vi skulle kräva ett personligt borgensåtagande, bankgaranti eller annan form av säkerhet kommer vi att särskilt meddela dig därom. Du accepterar att vi bestämmer omfattningen av sådana garantier eller säkerheter. Vi förbehåller oss rätten att suspendera din tillgång till och användning av Betaltjänsten och att säga upp och stänga ner ditt iZettle-konto om du misslyckas med att tillhandahålla sådana garantier eller annan säkerhet på vår begäran.

25. Rätt till granskning

Du bekräftar och accepterar att vi kan komma att kräva att du tillåter oss, eller en tredje part som utsetts av oss, att genomföra en granskning av din verksamhet och lokaler för att säkerställa att du följer dessa Betaltjänstvillkor och Kortnätverksreglerna. Vi förbehåller oss rätten att suspendera din tillgång till och användning av Betaltjänstvillkoren och att säga upp och stänga ner ditt iZettle-konto om du misslyckas med att låta oss, eller en tredje part som utsetts av oss, att genomföra sådan granskning på vår begäran.

26. Delgivnings-, avdrags- och uppbördskostnader

Om du har tagit ett lån från, eller utnyttjat en annan form av finansieringsarrangemang som tillhandahålls av ett annat bolag inom PayPal-koncernen, godkänner du och instruerar oss att alla utestående (eller i övrigt överenskomna) fordringar i förhållande till sådant lån eller finansiering kan insamlas, göras avdrag från och sedermera efterges till den relevanta långivaren eller finansiären (eller deras respektive kontobank eller annan tjänsteleverantör) på dina vägnar från dina transaktionsinkomster eller andra medel som innehas av oss på dina vägnar tills det belopp du är skyldig under sådant lån eller finansiering har betalts till fullo. I samband därmed auktoriserar och instruerar du oss att efterfölja förfrågningar om insamling, avdrag och eftergivning so mottas av relevanta långivare eller finansiärer (eller deras respektive kontobank eller annan tjänsteleverantör) på dina vägnar.

27. Särskilda villkor gällande Fakturatjänsten

Du får endast använda Fakturatjänsten i syfte att skapa, hantera och administrera fakturor i enlighet med dessa Betaltjänstvillkor. Faktura som skapats genom användning av Fakturatjänsten får inte överstiga sådant belopp som vi från tid till annan meddelar och som framgår av vår hemsida.

Fakturatjänsten tillåter dig att självständigt, när din kund väljer att betala med faktura, samla in information avseende dina kunder och att därefter lagra och behandla sådan information om dina kunder till den gräns det är nödvändigt för dig att utfärda, förvalta och administrera fakturor genom Fakturatjänsten (“Kundinformation”). Kundinformation kan inkludera e-postadress, namn, adress, personnummer, firma, organisationsnummer, telefonnummer och annan information hänförlig till köpet.

När du ställer ut en faktura genom Fakturatjänsten kommer din kund få ett e-postmeddelande som innehåller fakturan och en länk till en hemsida där din kund kan betala fakturan online. När din kund betalat fakturan online med Kort, eller genom sådan annan betalningsmetod som möjliggör betalning online som vi har gjort tillgänglig i din jurisdiktion, på ett korrekt sätt, anses din kund ha fullgjort sina betalningsskyldigheter gentemot dig i förhållande till sådan faktura.

När du använder Fakturatjänsten accepterar du att vi inte är ansvariga för, och inte har något skadeståndsansvar avseende, och att du ensamt ansvarar för a) att skapa, hantera och administrera de fakturor som genereras genom användning av Fakturatjänsten i enlighet med alla tillämpliga lagar, regler och förordningar samt din sekretesspolicy, b) att dina fakturor är fullständiga och korrekta, c) att tillse att betalningar från dina kunder sker i enlighet med de betalningsanvisningar som anges på fakturan, d) inkorrekta betalningsanvisningar, e) medel som på grund av dina felaktiga uppgifter utbetalts till bankkonto, bank - eller plusgiro som inte är ditt, f) det fall att fakturamottagarens tekniska inställningar, brandvägg, domän, mjukvara etc. omöjliggör mottagande av elektroniska utskick, och g) tillhandahållande av support, i de fall sådan efterfrågas, till dina kunder avseende de fakturor som skapats genom användning av Fakturatjänsten och dina produkter och/eller tjänster.

Du ansvarar för och garanterar att insamlingen, lagringen och behandlingen av Kundinformation sker i enlighet med tillämpliga lagar, regler och föreskrifter och din sekretesspolicy, vilket inkluderar att ha rätt och ha säkerställt en lämplig rättslig grund för att samla in, lagra och behandla Kundinformationen som erhålls genom användandet av Fakturatjänsten. Oaktat ovan, kommer iZettle att hantera felaktigheter i enlighet med vårt ansvar i punkt 21.

28. Särskilda villkor gällande Presentkortstjänsten

iZettles Presentkorttjänst ger dig en plattform där du kan erbjuda dina kunder presentkort att använda i din fysiska butik för dina produkter och tjänster och hantera och administrera försäljningen utav presentkort. iZettles Presentkorttjänst är integrerad i ditt iZettle-konto och tillåter dig att sälja, spåra och lösa in presentkort i din fysiska butik. iZettles Presentkorttjänst inkluderar inte tillhandahållandet av fysiska kort eller andra typer av legitimationspapper. Ytterligare information om iZettles Presentkorttjänst finner du på vår hemsida.

Du är ensamt ansvarig för utfärdandet och administreringen av presentkort. Vi har inget ansvar för verifiering eller annan kontroll av presentkort som utfärdats av dig till kunder och du är ensamt ansvarig för att tillhandahålla korrekt beskrivning, information och innehåll om presentkorten som utfärdas av dig genom iZettles Presentkorttjänst.

Presentkort som utfärdas av dig ska enbart kunna lösas in i din(a) butik(er) för produkter och/eller tjänster som tillhandahålls av dig i din(a) lokal(er).

Utfärdandet av presentkort genom iZettles Presentkorttjänst är föremål för mervärdesbeskattning. Du är införstådd med att Presentkorttjänster enbart stödjer flerfunktionsvouchers vilket innebär att eventuell mervärdesskatt enbart är betalbar när presentkortet löses in för produkter eller tjänster.

Du får inte utfärda presentkort med ett värde över 1,000 EUR (eller motsvarande belopp i utländsk valuta) eller lägga till medel till ett tidigare utfärdat presentkort så att det totala värdet på presentkortet under en och samma dag överstiger 1,000 EUR. Vidare får du inte utfärda mer än 5,000 EUR i presentkort till en enda person under en och samma dag.

Du får inte utfärda presentkort genom iZettles Presentkorttjänst med giltighetstid som överstiger trettiosex (36) månader från dagen för utfärdande.

Du får inte tillhandahålla kontant återbetalning för presentkorten förutom i den mån tillåtet enlig lag. Du får inte lösa in ett tidigare utfärdat presentkort med ett annat presentkort. Du är ensamt ansvarig för allt skadeståndsansvar till följd av eller avseende användandet eller missbrukandet av dina presentkort och samtliga krav från tredje part.

Du får enbart acceptera betalning av presentkort genom sådan betalningsmetod som vi tillhandahåller från tid till annan i din jurisdiktion, så som Kortbetalning eller kontanter.

Du ansvarar för att tillhandahålla dina kunder med information om villkor som tillämpas på presentkort i dessa Betaltjänstvillkor, t.ex. att du inte får ge kontant återbetalning, att monetära gränsvärden är tillämpliga och att enbart vissa betalningsmetoder accepteras. Vidare åtar du dig att informera dina kunder om giltighetstiden för utfärdade presentkort så som anges på det kvitto du är skyldig att tillhandahålla i enlighet med punkten 11.

Du är ensamt ansvarig för regelefterlevnad med lagar och föreskrifter som är tillämpliga på dina presentkort. Du är också ansvarig för att tillhandahålla kundtjänst till köpare och innehavare av presentkort.

Din användning av iZettles Presentkorttjänst kan betyda att du: a) utfärdar elektroniska pengar i Finland, vilket kan kräva att du erhåller tillstånd från Finansinspektionen (“Fiva“) eller registrering som en utgivare av elektroniska pengar (SRL) i enlighet med betaltjänstlagen och/eller b) tillhandahåller betaltjänster i Finland, vilket kan kräva att du erhåller tillstånd från Fiva eller registrering hos Fiva som en SRL i enlighet med betaltjänstlagen för att vara behörig att tillhandahålla betaltjänster.

Enligt betaltjänstlagen, måste en person som tillhandahåller betaltjänster eller utfärdar elektroniska pengar utan Fiva:s tillstånd eller registrering i enlighet med det ”begränsade nätverksundantaget” (RVP) meddela Fiva om det sammanlagda värdet av de betalningstransaktioner som genomförts under de senaste tolv månaderna överstiger ett belopp motsvarande en miljon euro. Du ansvarar ensamt för eventuella rapporteringsskyldigheter till Fiva eller annan relevant myndighet i enlighet med dina skyldigheter under lag.

Med förbehåll att du följer dessa Betaltjänstvillkor, är vår bedömning att din användning av iZettles Presentkortstjänst faller inom undantaget som gäller för betalningsinstrument som enbart kan nyttjas inom ett begränsat nätverk (RVP), vilket innebär att du inte bedöms utfärda elektroniska pengar eller tillhandahåller tillståndspliktig betaltjänst enligt betaltjänstlagen. Oaktat förgående, kan tillämplig lag och förordning som gäller i Finland ändras vid var gällande tidpunkt och du ansvarar ensamt, vid var given tidpunkt, för att genomföra en bedömning av lagar och föreskrifters tillämpning på ditt användande av iZettles Presentkorttjänst och huruvida tillstånd från Fiva krävs för att använda tjänsten.