izettle

Integritetspolicy för vår Advance-tjänst

Välkommen till vår Integritetspolicy för vår Advance-tjänst

Last updated: 1 oktober 2020

Din personliga integritet är viktig för oss.

Här kan du se exempel på:

 • vilka personuppgifter vi behandlar om dig,
 • varför och hur vi gör det,
 • varifrån vi fick dessa,
 • vem som är involverad, och
 • hur det är lagligt för oss att behandla dem.

Här förklarar vi hur vi behandlar dina personuppgifter och vad vi gör för att se till att din personliga integritet skyddas när du använder Advance-tjänsten. Vi uppmanar dig att läsa denna Integritetspolicy för att du kan göra informerade val.

Vänligen läs noggrant igenom denna Integritetspolicy. Genom att läsa denna Integritetspolicy hoppas vi att du känner dig säker på att vi arbetar hårt för att leva upp till dina förväntningar.

Tveka inte att höra av dig om du har några frågor om denna Integritetspolicy eller om du har frågor om dina personuppgifter.

Du kan alltid kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till dataprotection@izettle.com.

iZettle Capital AB, org.no. 559068-5433, Regeringsgatan 59, 111 56 Stockholm, svenskt finansiellt institut, registrerat med Finansinspektionen(“iZettle”, “vi”,”vår” or “oss”), inklusive närstående bolag är dedikerade att skydda och respektera varje enskild individ vars personuppgifter vi behandlar som en del av tillhandahållandet av vår kredittjänst som kallas för Advance (“Advance-tjänsten” eller “Tjänsten” nedan).

Samtliga hänvisningar till “PayPal” eller “PayPal-koncernen” som en del av denna Integritetspolicy ska menas grupp av bolag vilka direkt eller indirekt kontrollerar, kontrolleras av, eller under gemensam kontroll med oss.

Denna Integritetspolicy har till syfte att ge dig tillräcklig information om vår användning av dina personuppgifter inklusive ge dig svar på följande frågor.

 • Vad är en personuppgift?
 • Vad är behandling av personuppgifter?
 • Vem bör läsa denna Integritetspolicy?
 • Täcker denna Integritetspolicy all vår behandling?
 • Vad gäller om jag använder andra tjänster än Advance-tjänsten och har frågor?
 • I relation till vem är vi personuppgiftsansvarig?
 • Vilken information behandlar vi om dig, för vilka ändamål och på vilken rättslig grund behandlar vi dina personuppgifter?
 • Vad samlar vi in för personuppgifter från tredje parter när du använder Advance-tjänsten?
 • Hur kommer vi inte att använda din information när du använder Advance-tjänsten?
 • Vad gäller beträffande automatiskt individuellt beslutsfattande är du använder Advance-tjänsten?
 • Vill du veta mer om vår policy att dela personuppgifter med tredje parter är du använder Advance-tjänsten?
 • Vad gäller beträffande överföring till tredje land är du använder Advance-tjänsten?
 • Säkerhet och integritet – vad gör vi för att skydda dina personuppgifter när du använder Advance-tjänsten?
 • Hur längre lagrar vi dina personuppgifter är du använder Advance-tjänsten?
 • Vad har du för möjlighet att säga ifrån (dvs. dina rättigheter)?
 • Hur utövar du dina rättigheter och hur kan du komma i kontakt med oss eller en dataskyddsmyndighet?
 • Vad gäller beträffande cookies?
 • Vad gäller beträffande tredje parts hemsida eller tjänster?
 • Hur kan vi ändra denna Integritetspolicy?

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det betyder att t.ex. namn, adress, telefonnummer men också logg-data, krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer som är i livet.

Vad är behandling av personuppgifter?

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Vem bör läsa denna Integritetspolicy?

Denna Integritetspolicy är relevant för alla som använder Advance-tjänsten och som annars interagerar med oss.

Täcker denna Integritetspolicy all vår behandling?

Nej, den täcker bara den personuppgiftsbehandling för vilken vi är personuppgiftsansvarig – med andra ord där vi bestämmer ändamålet (varför personuppgifterna samlas in) och medlen (vilka personuppgifter som samlas in, hur länge dessa lagras m.m.) för behandlingen av personuppgifter.

Vad gäller om jag använder andra tjänster än Advance-tjänsten och har frågor?

Om du har frågor kopplat till andra iZettle-tjänster, vänligen rikta dina frågor och/eller förfrågningar hit.

Om du har frågor kopplade till andra tjänster som tillhandahålls av annat bolag inom PayPal-koncernen, vänligen rikta dina frågor och/eller förfrågningar hit.

I relation till vem är vi personuppgiftsansvariga?

Handlare

Vi är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas när våra kunder registrerar sig för och/eller använder våra tjänster och när våra kunder köper produkter från oss såsom t.ex. kortläsare, om de är en fysisk person (“Handlare”).

Det betyder att vi är personuppgiftsansvariga för alla personuppgifter som vi behandlar beträffande enskilda näringsidkare och fysiska personer när du använder Advance-tjänsten.

VD, styrelseledamöter, verkliga huvudmän och behörig firmatecknare hos våra kunder

Vi är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som vi får tillgång till när våra kunder, andra än enskilda näringsidkare, registrerar sig för våra tjänster och i samband med registreringsprocessen tillhandahåller information om sin bolagsstruktur som kan innehålla personuppgifter vid användning av Advance-tjänsten.

Detta betyder att vi är personuppgiftsansvariga i förhållande till personuppgifter gällande den som är VD, styrelseledamot hos våra företagskunder som är aktiebolag eller motsvarande och i förhållande till personuppgifter gällande verkliga huvudmän, i de fall de är fysiska personer, hos våra företagskunder.

Vi är också personuppgiftsansvariga i förhållande till behöriga firmatecknare hos våra företagskunder.

Våra kunders företrädare

Vi är också personuppgiftsansvariga för personuppgifter i förhållande till våra kunders företrädare som är företrädare för våra företagskunder.

Vilken information behandlar vi om dig, för vilka ändamål och på vilken rättslig grund behandlar vi dina personuppgifter?

Handlare

Kategorier av personuppgifter vi behandlar

 • Identifikationsinformation: t.ex. personnummer, identifikationshandling, lösenord eller motsvarande.
 • Kontaktinformation: t.ex. namn, adress, telefonnummer, e-post eller motsvarande.
 • Finansiell information: t.ex. bankkontonummer, kredit- och kontokortsinformation, finansiella transaktioner eller motsvarande, kredithistorik (inklusive uppgifter om kreditvärdighet),
 • Information pga. av lagliga krav: t.ex. kundkännedomsinformation som följer av tillämpliga regler beträffande penningtvätt och terrorism, bokföringsinformation.
 • Beteende- och spårningsdetaljer: t.ex. platsdata, beteendemönster, personliga preferenser, IP-nummer, cookie-identifierare, unik identifierare av enheter som du använder för att komma åt och använda tjänsterna och våra hemsidor.
Ändamål med behandlingen Rättslig grund för behandlingen (varför behandlingen är nödvändig)
För att tillhandahålla Advance-tjänsten, för att fullgöra relevanta avtal med dig och för att i övrigt administrera vår affärsrelation med dig. Fullgörande av avtal, rättslig förpliktelse och berättigat intresse
För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter. Fullgörande av avtal samt rättslig förpliktelse
För att fastställa, utöva och försvara våra lagliga anspråk samt för indrivningsändamål. Fullgörande av avtal, rättslig förpliktelse samt berättigat intresse
För att följa interna processer. Fullgörande av avtal samt rättslig förpliktelse
För att administrera din betalning för Advance-tjänsten och för att uppfylla våra skyldigheter som uppstår i samband med avtal som ingåtts mellan oss samt för att tillhandahålla dig information om våra produkter och tjänster som du efterfrågar från oss. Fullgörande av avtal, rättslig förpliktelse och berättigat intresse
För att bedöma din förmåga att betala tillbaka ditt Advance i enlighet med dit användande av Advance-tjänsten, vilket till exempel skerl genom att utföra intern och extern kreditbedömning. Fullgörande av avtal, rättslig förpliktelse och berättigat intresse
För kundanalys, för att administrera iZettles tjänster, samt för intern styrning och kontroll, inklusive för att felsöka, genomföra dataanalystester, undersökning och för statistiska ändamål. Fullgörande av avtal, rättslig förpliktelse och berättigat intresse
För att tillförsäkra att vårt innehåll presenteras på det mest effektiva sättet för dig och din enhet. Fullgörande av avtal samt berättigat intresse
För att motverka att Advance-tjänsten inte utnyttjas på olagligt eller otillåtet sätt och som del av vårt arbete att hålla våra tjänster säkra. Berättigat intresse
För bedrägeriändamål och riskhantering. Berättigat intresse
För att förbättra vår Advance-tjänst och för generell affärsutveckling såsom att förbättra våra kreditriskmodeller i syfte att minska bedrägeri samt för att utveckla nya produkter och funktioner och för att utforska nya affärsmöjligheter. Berättigat intresse
Marknadsföring, produkt- och kundanalys. Denna behandling utgör underlag för vår marknadsföring, process- och systemutveckling, inklusive testning. Detta för att förbättra vårt produktsortiment och optimera vårt erbjudande. Berättigat intresse
För att följa tillämplig lag såsom reglerna om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och krav på kapitaltäckning. Det betyder att vi behandlar personuppgifter på grund av kundkännedomskrav, för att förhindra, upptäcka och utreda penningtvätt och terrorism samt bedrägerier. Vi utför också screening mot sanktionslistor, rapporterar till skattemyndigheter, polismyndigheter, andra verkställande myndigheter och tillsynsmyndigheter. Rättslig förpliktelse samt berättigat intresse
För riskhantering såsom kreditscoring och kvalitet, försäkringsrisker samt efterlevnad av kapitaltäckningskrav under tillämplig lag. Rättslig förpliktelse samt berättigat intresse
För att administrera betalningar som genomförs genom användning av våra tjänster. Rättslig förpliktelse samt berättigat intresse
För att kommunicera med dig angående våra tjänster och/eller produkter. Fullgörande av avtal samt berättigat intresse

Andra än Handlare

VD, styrelseledamöter, verkliga huvudmän och behörig firmatecknare hos våra kunder

Kategorier av personuppgifter vi behandlar

 • Identifikationsinformation: t.ex. personnummer, identifikationshandling eller motsvarande.
 • Kontaktinformation: t.ex. ditt namn, adress, telefonnummer, e-postadress eller motsvarande.
 • Information pga. av rättsliga krav: t.ex. kundkännedomsinformation som följer av tillämpliga regler beträffande penningtvätt och terrorism och bokföringsinformation.
Ändamål med behandlingen Rättslig grund för behandlingen (varför behandlingen är nödvändig)
För att tillhandahålla vår Advance-tjänst Rättslig förpliktelse och berättigat intresse
För att bekräfta din identitet och verifiera din personliga information och dina kontaktuppgifter. Rättslig förpliktelse
För att fastställa, utöva och försvara våra lagliga anspråk samt för indrivningsändamål. Rättslig förpliktelse och berättigat intresse
För att kunna följa interna processer. Berättigat intresse
För att undersöka och upptäcka otillåten användning, felaktig användning och utnyttjande av Advance-tjänsten. Berättigat intresse
För legitima kreditbedömnings- och riskhanteringsändamål, inklusive för att förebygga bedrägerier och försäkringsrisker samt uppfylla kapitaltäckningskrav enligt tillämplig lag. Berättigat intresse
För att följa tillämpliga regler och lagar såsom våra skyldigheter enligt regler om penningtvätt och terrorism, samt regler som utfärdats av våra banker och relevanta kortnätverk. Rättslig förpliktelse och berättigat intresse

Företrädare hos våra kunder

Kategorier av personuppgifter vi behandlar

 • Identifikationsinformation: t.ex. personnummer, identifikationshandling eller motsvarande.
 • Kontaktinformation: t.ex. ditt namn, adress, telefonnummer, e-postadress eller motsvarande för företrädare hos befintliga kunder:
 • Beteende- och spårningsdetaljer: t.ex. platsdata, beteendemönster, personliga preferenser, IP-nummer, cookie-identifierare, unik identifierare av enheter som du använder för att komma åt och använda tjänsterna och våra hemsidor.
Ändamål med behandlingen Rättslig grund för behandlingen (varför behandlingen är nödvändig)
För att tillhandahålla Advance-tjänsten Rättslig förpliktelse och berättigat intresse
För att bekräfta din identitet och verifiera din personliga information och dina kontaktuppgifter. Berättigat intresse
För att fastställa, utöva och försvara våra lagliga anspråk samt för indrivningsändamål. Rättslig förpliktelse och berättigat intresse
För att kunna följa interna processer. Berättigat intresse
För att tillförsäkra att vårt innehåll presenteras på det mest effektiva sättet för dig och din enhet. Berättigat intresse
För att undersöka och upptäcka otillåten användning, felaktig användning och utnyttjande av vår Advance-tjänst Berättigat intresse
För legitima kreditbedömnings- och riskhanteringsändamål, inklusive för att förebygga bedrägerier. Rättslig förpliktelse och berättigat intresse
För att tillhandahålla dig information, nyheter och marknadsföring beträffande våra och andra liknande tjänster. Berättigat intresse

Vad samlar vi in för personuppgifter från tredje parter?

Vi behandlar personuppgifter som vi fått tillgång till från utvalda tredje parter såsom kreditupplysningsföretag, företag som tillhandahåller tjänster för att motverka bedrägeri, andra finansiella institut och informationsleverantörer, samt från allmänt tillgängliga källor (såsom offentliga register och register som förs av skattemyndigheter, bolagsverk, verkställighetsorgan och myndigheter).

Andra externa källor från vilka vi kan komma att samla in information från är sanktionslistor (som hålls tillgängliga av organisationer/organ såsom EU och Förenta Nationerna såväl som nationella organisationer såsom OFAC), register som förs av kreditupplysningsbyråer och andra kommersiella informationsleverantörer som tillhandahåller information om bl.a. verkliga huvudmän samt personer i politiskt utsatt ställning.

Hur kommer vi inte använda din information?

Vi kommer aldrig att använda dina personuppgifter för annat ändamål än som framgår av denna Integritetspolicy, om vi inte har samlat in ditt föregående samtycke eller informerar dig innan vi påbörjar en behandling för nytt ändamål eller ett ändamål som är förenligt med det ändamål för vilket vi samlade in personuppgifter, allt i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Vad vi inte kommer göra med dina personuppgifter: Vi kommer inte att dela dina personuppgifter med tredje parter för att de ska kunna använda dessa för sina egna marknadsföringsändamål utan att vi har tillsett att det finns en rättslig grund för att göra detta.

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje parter.

Vad gäller beträffande automatiskt individuellt beslutsfattande och profilering?

Automatiskt individuellt beslutsfattande är en process där beslut fattas genom automatiserade medel utan mänsklig involvering. Profilering innebär en analys av en individs personlighet, beteende, intressen och vanor som tillåter för förutsägningar eller beslut om sådan individ. Det finns sådana individuellt automatiserade beslut som kan ha en rättslig följd eller på liknande sätt i betydande grad påverkan på dig som individ. Vi kan i vissa fall använda automatiserat beslutsfattande för beslut om tillåtet enligt EU eller nationell rätt eller där så är nödvändigt för att ingå eller uppfylla ett avtal.

Du kan alltid be om att få ett manuellt beslutsfattande istället, yttra din åsikt eller bestrida ett beslut som är fattat enbart genom automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, om ett sådant beslut resulterar i rättsliga följder eller på liknande sätt i betydande grad påverkar dig.

Vänligen kontakta oss om du behöver mer information om automatiskt individuellt beslutsfattande.

Vill du veta mer om vår policy beträffande att dela personuppgifter med tredje parter?

PayPal-koncernen

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med bolag i PayPal-koncernen för de ändamål som framgår av denna Integritetspolicy.

Tredjepartsleverantörer. För att kunna tillhandahålla våra tjänster kan vi komma att behöva lämna ut dina personuppgifter i den utsträckning som behövs för att identifiera dig och för att kunna utföra ett uppdrag eller fullgöra ett avtal med de bolag vi samarbetar med för att kunna tillhandahålla våra tjänster. Dessa tjänster inbegriper, men är inte begränsade till, leverantörer av säkra identifieringstjänster och kreditupplysningsbyråer samt finansiella aktörer såsom banker.

Våra banker och relevanta kortnätverk kan också komma att behandla dina personuppgifter för deras egna bedrägeribekämpning och riskhantering. Utvalda tjänsteleverantörer, såsom kreditupplysningsbyråer, kan också komma att behandla dina personuppgifter för att förbättra och utveckla sina egna tjänster.

Kreditupplysningsföretag. Vi kommer att dela dina personuppgifter med kreditupplysningsföretag och de kommer att tillhandahålla oss information om dig såsom din finansiella historia. Detta gör vi för att bedöma din kreditvärdighet och produktlämplighet, bekräfta din identitet, administrera ditt konto och förebygga kriminell aktivitet.

Vi använder följande kreditupplysningsföretag:

Bisnode www.bisnode.se Creditsafe www.creditsafe.se

Tredje parter som är personuppgiftsbiträden.

Vissa tredje parter som vi delar information med är personuppgiftsbiträden. Ett personuppgiftsbiträde är en sådan part som behandlar personuppgifter på våra instruktioner och för vår räkning.

Vi samarbetar med utvalda leverantörer, inklusive sådana som behandlar personuppgifter för vår räkning. Exempel på sådana leverantörer är leverantörer av IT-tjänster, underhåll, hosting och support men även leverantörer som stöttar oss i vår marknadsföring.

I de fall vi delar dina personuppgifter med personuppgiftsbiträden delar vi enbart personuppgifterna för ändamål som är förenliga med de ändamål som vi har samlat in personuppgifterna för (såsom för att fullgöra ett avtal). Vi kontrollerar alltid våra personuppgiftsbiträden och tillser att de lämnar oss adekvata garantier avseende säkerhet och sekretess beträffande personuppgifter. Vi har skriftliga avtal på plats med samtliga personuppgiftsbiträden som vi använder i vilka de garanterar säkerhet och sekretess för de personuppgifter som de behandlar för vår räkning och vilka innehåller begränsningar avseende tredjelandsöverföring.

Tredje parter som är personuppgiftsansvariga.

Vissa tredje parter som vi delar personuppgifter med är självständigt personuppgiftsansvariga. Det betyder att vi inte är de som dikterar hur den information som vi tillhandahåller ska behandlas. Exempel är myndigheter, kreditupplysningsbyråer, inlösare och andra finansiella institut. När dina personuppgifter delas med självständiga personuppgiftsansvariga gäller deras integritetspolicys och processer för personuppgiftshantering.

Myndigheter. Vi kan också komma att dela dina personuppgifter med myndigheter i den utsträckning som vi har en laglig skyldighet att göra så. Sådana myndigheter inkluderar skattemyndigheter, polismyndigheter, verkställighetsorgan och andra tillsynsmyndigheter i relevanta länder. Vi kan också komma att behöva tillhandahålla behöriga myndigheter information om din användning av våra tjänster, t.ex. gällande din omsättning till skattemyndigheter, såsom krävs enligt lag, vilket kan innehålla personuppgifter såsom ditt namn, adress och information gällande korttransaktioner som utförts av oss för din räkning genom användning av våra tjänster.

Vad gäller överföring till tredje land?

I de fall vi överför dina personuppgifter till tredje land, dvs. ett land utanför Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet kommer vi att följa alla tillämpliga lagar avseende sådan överföring, inklusive att tillse att dina personuppgifter hålls säkra, och att adekvata skyddsmekanismer finns på plats för att tillförsäkra adekvat skydd, såsom ingåendet av standardavtalsklausuler som godkänts av Europeiska Kommissionen.

Vi föredrar att använda standardavtalsklausuler som godkänts av Europeiska Kommissionen för överföring av personuppgifter till tredje land eftersom vi anser att det ger bäst skydd. Du kan få en kopia av de relevanta standardavtalsklausulerna som vi använder genom att surfa in på www.eur-lex.europa.eu och söka efter 32010D0087.

Vi överför din data till tjänsteleverantörer i USA och baserar sådan överföring på standardavtalsklausuler.

Vid överföring av personuppgifter mellan företag inom PayPal-koncernen så använder vi Bindande företagsinterna regler som stöd (tillgängliga här: https://www.paypal.com/se/webapps/mpp/ua/bcr).

Säkerhet och integritet - vad gör vi för att skydda dina personuppgifter?

Säkerhet är viktigt för oss.

Vi behandlar alltid personuppgifter i enlighet med tillämpliga lagar och regler, och vi har implementerat lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra att dina personuppgifter används för olagliga ändamål eller görs tillgängliga till obehöriga tredje parter och för att dessa skyddas mot oavsiktlig eller otillåten förstörelse, förlust, förändring, obehörig spridning eller tillgång till dina personuppgifter.

De tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som vi har implementerat är designade för säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig med hänsyn till de risker som är förenade med behandlingen av personuppgifter, särskilt oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, ändring, obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till personuppgifter, inklusive implementering av behörighets- och åtkomstkontroller till kontor, lokaler, system och data, loggning, säkerhetskopiering, åtgärder för säkerställande av behandling i enlighet med instruktioner och segregering av data.

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Vi kommer inte att behandla dina personuppgifter för en längre period än vad som är nödvändigt för att uppfylla det ändamål för vilket de behandlas och som framgår av denna Integritetspolicy. Vi kommer enbart att behålla dina personuppgifter för att vi ska kunna följa tillämplig lag. Dina personuppgifter anonymiseras eller raderas i de fall de inte längre är relevanta i förhållande till det ändamål för vilket de samlades in.

Det betyder t.ex. att vi enbart kommer att behålla dina personuppgifter så länge som det krävs för att vi ska kunna fullgöra avtalet och som krävs enligt tillämplig lag. Om vi behåller dina personuppgifter för annat ändamål än för att fullgöra avtalet, såsom för att fullgöra våra skyldigheter enligt regler om penningtvätt och terrorism, bokföringsändamål och kapitaltäckningskrav, kommer vi att behålla personuppgifterna bara om det är nödvändigt och enbart i enlighet med vad som följer av respektive lag och för respektive ändamål.

De lagringsperioder som vi tillämpar kan variera inom iZettle-koncernen på grund av hur de lokala reglerna kring lagring ser olika ut.

Nedan följer exempel på de lagringsperioder som vi tillämpar:

 • För att förebygga, upptäcka och utreda penningtvätt, terrorismfinansiering och bedrägeri: minst fem (5) år efter att affärsförbindelsen upphörde
 • Bokföringslagen: sju (7) år
 • Information om fullgörelse av ett avtal: upp till tio (10) år efter att kundrelationen upphörde för att kunna försvara oss mot rättsliga krav.
 • Samtal som spelas in när du ringer vår kundsupport: upp till nittio (90) dagar från det att du ringt vår kundsupport men kan lagras i upp till två (2) år för att utreda bedrägeri.

Ovan är enbart förklarande exempel och lagringsperioderna kan skilja från land till land.

Vad har du för möjligheter att säga ifrån (dvs dina rättigheter)?

Vi kanske sitter i förarsätet när det kommer till behandlingen av dina personuppgifter när du använder våra hemsidor och tjänster. Men det innebär inte att du inte kan göra något åt det! Du har rättigheter och de är viktiga för oss!

Generellt så anser vi att du har rätt att få dina personuppgifter behandlas i enlighet med dina förväntningar. Du har också rättigheter som följer av tillämplig lag. Nedan kan du läsa mer om dina rättigheter, i den följd som vi tror att de är mest relevanta för dig.

De rättigheter som vi tror är mest relevanta för dig

 • Du har rätt att bli informerad om vissa detaljer om vår behandling av dina personuppgifter. Vi tillhandahåller denna information genom denna Integritetspolicy.
 • Du har en rätt att få en kopia på de personuppgifter som vi behandlar om dig. Du kan få en sådan kopia genom att kontakta oss.
 • Du har rätt att begära rättelse avseende de personuppgifter som vi behandlar om dig om du anser att dessa inte är korrekta.
 • Du har rätt att göra invändningar gällande vår behandling av dina personuppgifter.

Vänligen notera att det finns undantag till rättigheterna nedan, vilket innebär att tillgång kan komma att nekas t.ex. i de fall vi är lagligen förhindrade att göra personuppgifterna tillgängliga.

Dina rättigheter i förhållande till dina personuppgifter

Rätten till information

Du har rätt att bli informerad om hur vi behandlar personuppgifter om dig. Vi gör detta genom denna Integritetspolicy. Du kan emellertid alltid kontakta oss om du har ytterligare frågor.

Rätt till tillgång

Du har rätt att få tillgång till den information som vi har om dig. Du har rätt att få en kopia på den information som vi har om dig. För ytterligare kopior förbehåller vi oss rätten att utkräva en skälig avgift baserad på våra administrativa kostnader. För att utöva denna rättighet, vänligen kontakta oss genom att följa instruktionerna nedan. Vänligen notera att stor del av den information som vi har om dig finns tillgänglig för dig i ditt iZettle-konto.

Denna rätt innebär att du har rätt att:

 • få bekräftelse på vilka personuppgifter som vi behandlar om dig
 • få tillgång till dina personuppgifter, och
 • få sådan ytterligare information om vår behandling (som motsvarar vad som framgår i denna Integritetspolicy)

Vänligen notera att vi kan komma att begära ytterligare information om dig för att vi ska kunna identifiera dig och för att hantera din begäran på ett effektivt och säkert sätt. Det kan innebära att vi kommer att kräva att du skickar in en undertecknad kopia av giltig ID-handling.

Rätt till rättelse

Vi tillser att felaktiga eller ofullständiga personuppgifter raderas eller rättas. Du har rätt att begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter som vi behandlar om dig.

Rätt till radering av dina personuppgifter (”rätten att bli glömd”)

Du har rätt till radering om:

 • personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlats (och det inte längre föreligger någon ny rättslig grund)
 • din särskilda situation ger dig rätt att motsätta behandlingen som grundar sig på berättigat intresse (se mer nedan) och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen,
 • grunden för behandlingen är samtycke och du återkallar ditt samtycke och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen,
 • personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt.
 • det föreligger en rättslig förpliktelse för oss att radera personuppgifterna.

Var vänlig notera att på grund av att vi bedriver finansiell verksamhet som är tillståndspliktig kommer vi i många fall att behålla dina personuppgifter under pågående kundrelation och även efter det, för att kunna uppfylla lagliga skyldigheter eller i de fall vi måste behandla personuppgifterna för att hantera rättsliga anspråk. Det betyder till exempel att vi kommer att bevara den kundkännedomsinformation som vi har om dig i enlighet med de krav på bevarande som framkommer av tillämplig penningtvättslagstiftning.

Rätt till begränsning av behandling av dina personuppgifter

När vår lagliga grund för att behandla dina personuppgifter är berättigat intresse har du rätt att göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter om: du kan visa att ditt berättigade intresse, rättigheter och friheter beträffande dina personuppgifter väger tyngre än vårt intresse att behandla dina personuppgifter, eller vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring, inkluderande profilering i den utsträckning som denna har samband med sådan direktmarknadsföring. Det betyder att vi måste upphöra med behandlingen om vi inte kan påvisa berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller påvisa att vi måste ha personuppgifterna för fastställande, utövande och försvar av rättsliga anspråk.

Vänligen notera att om du väljer att motsätta dig vidare behandling av dina personuppgifter såsom beskrivs i denna Integritetspolicy kan det innebära att vi inte längre kan tillhandahålla de tjänster som du efterfrågar och vi kan därmed välja att avsluta relevanta avtal med dig. Vänligen läs våra relevanta villkor för mer information. I tillägg till detta, kan vi komma att fortsätta behandla dina personuppgifter för andra berättigade ändamål, såsom att uppfylla vårt avtal med dig, skydda våra intressen i samband med rättsliga anspråk och för att uppfylla våra legala skyldigheter.

Val avseende kommunikation och marknadsföring Om du har erhållit marknadsföring från oss har du möjlighet att vid var tidpunkt välja att avstå från marknadsföring. Det enklaste sättet att göra det är genom att följa de instruktioner som följer med marknadsföringsmaterialet du har mottagit.

Om du har ett PayPal handlarkonto eller ett konto som konsument för användning av PayPal som en betalningsmetod, innebärande andra tjänster än Advance-tjänsten, kan du också justera dina kommunikationspreferenser under dina kontoinställningar. Meddelanden som skickas genom push-notiser kan hanteras i din enhet.

Vänligen notera att vi kan fortsätta skicka kommunikation som är obligatorisk eller nödvändig för användare av våra tjänster, inklusive att tillhandahålla sådana notifikationer som inkluderar viktig information och annan kommunikation som du kan efterfråga från oss. Du kan inte välja att avstå från sådan kommunikation

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt till dataportabilitet:

 • avseende personuppgifter som du har tillhandahållit oss och som rör dig, och
 • om den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är fullgörande av avtal eller samtycke.

Vi kommer att skicka en kopia av dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till dig eller/och den person/organisation som du angett, i de fall det är tekniskt möjligt och i de fall ditt utövande av denna rättighet inte negativt påverkar andras rättigheter och friheter.

Hur utövar du dina rättigheter och hur kan du komma i kontakt med oss eller en dataskyddsmyndighet?

Skicka en begäran via vårt webbformulär som hittas här så ska vi göra vårt bästa för att lösa situationen.

Du kan också alltid kontakta oss genom att skicka ett mail till dataprotection@izettle.com eller skicka ett brev till iZettle Capital AB, Attn. Privacy Function, Regeringsgatan 59, 111 45 Stockholm, Sweden.

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du lämna in ett klagomål till den nationella tillsynsmyndigheten för dataskydd. Du kan också utkräva dina rättigheter genom lokal domstol om du anser att dina rättigheter har blivit kränkta.

Vad gäller för Cookies?

Cookies är textfiler placerade på din dator för att samla in besöksstatistik och för att sammanställa statistiska rapporter om webbplatsaktiviteter. Du kan ställa in din webbläsare för att inte acceptera cookies. Som ett resultat av detta kanske dock viss funktionalitet på vår hemsida inte fungerar.

Vår hemsida använder cookies för att särskilja dig från andra användare av vår hemsida. Detta hjälper oss att erbjuda en bra upplevelse när du besöker vår hemsida och gör det möjligt för oss att förbättra vår hemsida. För detaljerad information om vilka cookies vi använder och för vilka ändamål vi använder dem, läs vår Cookie policy.

Vad gäller avseende tredje parts webbsida eller tjänster?

Våra webbsidor och tjänster kan från tid till annan innehålla länkar till en tredje parts hemsida som inte kontrolleras av oss. Om du besöker sådan hemsida eller använder sådana tjänster, vänligen notera att denna Integritetspolicy inte gäller för sådan tredje parts behandling, och vi uppmuntrar dig att noggrant granska sådan tredje parts processer för hantering av personuppgifter innan du använder deras hemsida eller tjänster.

Hur kan vi ändra denna Integritetspolicy?

Vi jobbar ständigt med att förbättra och utveckla våra tjänster, produkter och hemsidor. Därför kan vi komma att uppdatera denna Integritetspolicy från tid till annan. Vi kommer inte att försämra dina rättigheter enligt denna Integritetspolicy eller enligt tillämplig dataskyddslag. Om de ändringar som vi gör är materiella, kommer vi att tillhandahålla dig tydlig information om detta, allt i enlighet med tillämplig lag. Vänligen kika in här från tid till annan för att hålla dig uppdaterad om våra ändringar.