Villkor

ALLMÄNNA VILLKOR

Senast uppdaterade: 8 april 2016

iZettle AB, organisationsnummer: 556806-0734, (”iZettle”), Regeringsgatan 59, 111 56 Stockholm, Sverige, tillhandahåller en tjänst som gör det möjligt att ta emot konto- och kreditkortsbetalningar genom mobiltelefon och surfplatta (”Tjänsten”). Dessa allmänna villkor, inkluderande alla lagar, föreskrifter och instruktioner som hänvisas till häri, (tillsammans "Avtalet") utgör ett avtal mellan iZettle och betaltjänstanvändaren ("Användaren") som har registrerat ett konto hos iZettle ("Kontot") och reglerar Användarens tillgång till och användning av Tjänsten förutsatt av iZettles godkännande närmare beskrivet i punkten 3.5 nedan.

iZettle har enligt den svenska lagen om elektroniska pengar (2011:755) och lagen om betaltjänster (2010:751) (tillsammans "Bestämmelserna") tillstånd att utge elektroniska pengar och tillhandahålla betaltjänster och är registrerad hos den svenska Finansinspektionen. För att kunna tillhandahålla Tjänsten har iZettle avtalat med kortinlösande banker ("Kortinlösare") om kreditering av korttransaktioner samt mottagning och behandling av material. Därutöver regleras Tjänsten av regler, bestämmelser och riktlinjer (tillsammans "Kortnätverksreglerna") publicerat av sådana kortnätverk med kortmärken som från tid till annan godkänds som betalning via Tjänsten, inklusive Visa Europe Ltd., MasterCard Europe S.A., American Express och andra tillämpliga Kortnätverk (tillsammans "Kortnätverk").

Genom att på angivet ställe vid registreringen godkänna Avtalet, försäkrar Användaren att denne läst igenom och godkänt detta Avtal och accepterar att dennes rättigheter och skyldigheter med avseende på Tjänsten regleras av Avtalet och förbinder sig därmed att följa Avtalet. Användaren medger vidare att det är dennes ansvar att tillse att Användarens eventuella anställda, eller andra som använder Tjänsten för Användarens räkning, har läst, samtycker till och följer detta Avtal. Tillämpliga lagar kräver att viss information och vissa meddelanden som iZettle skickar till Användaren ska vara skriftliga. Användaren är dock fullt ansvarig för all användning av Tjänsten relaterat till Kontot, oavsett vem som faktiskt använder Tjänsten. Härigenom godkänner Användaren även att upplysningar som krävs enligt lag och annan information om dennes juridiska rättigheter och skyldigheter kan sändas till Användaren elektroniskt och att Användarens elektroniska signatur i avtal och andra dokument har samma verkan som om denne skrev dem i bläck.

TJÄNSTEN

1. Allmänt

1.1 Med Tjänsten kan Användaren enligt punkten 15.1 ta emot betalningar gjorda med konto- och kreditkort (”Kort”) genom mobiltelefon och surfplatta. I enlighet med detta Avtal och enligt punkten 22 kommer iZettle att på Användarens Konto registrera de belopp som mottagits av iZettle vid betalningstransaktioner som genomförts genom Tjänsten och utbetala beloppen till det bankkonto som Användaren angivit (efter avdrag för de avgifter som anges i punkten 9 nedan). Kontot hålls på en central server hos iZettle. Ett belopp motsvarande saldot på Kontot hålls för Användarens räkning avskilt från iZettles medel (men tillsammans med de belopp som hålls för andra användares räkning) på klientmedelskonto i bank enligt Bestämmelserna.

1.2 Användaren får tillgång till Tjänsten och Kontot via iZettles mobilapplikation (”Applikationen”) och webbsida www.izettle.com/fi-sv (”Webbsidan”). Tjänsten kan användas genom en kompatibel konto- och kreditkortsläsare.

1.3 iZettle kan när som helst revidera eller ändra Tjänsten. iZettle försöker att alltid meddela Användaren om eventuella ändringar med rimligt varsel på Webbsidan och via email på den adress som Användaren angivit, eller genom Applikationen. iZettle förbehåller sig dock rätt att genomföra sådana förändringar med omedelbar verkan för att upprätthålla säkerheten i sitt system eller för att följa lagar, förordningar eller regler utfärdade av iZettles Kortinlösare eller Kortnätverken.

1.4 Användandet av Tjänsten är föremål för vissa begränsningar vad gäller daglig korttransaktionsvolym och utbetalningar till Användarens bankkonto enligt vad som närmare anges på Webbsidan. Vänligen kontakta kundservice tuki@izettle.com om du har frågor om dessa begränsningar.

2. Förutsättningar för och begränsningar att använda Tjänsten

2.1 Genom att godkänna detta Avtal bekräftar Användaren: (i) att Användaren – om denne är en fysisk person –, och eventuella personer som använder Tjänsten för Användarens räkning, är minst 18 år, att Användaren har hemvist i Finland, att Användaren företräder sig själv och inte representerar någon annan i avtalsrelationen och (ii) att inbetalningar som genomförs genom Tjänsten är förenliga med tillämpliga lagar och föreskrifter.

2.2 Användaren får inte använda Tjänsten för att erhålla betalning för varor och tjänster som (i) innehåller tobak och som förvärvats via internet, (ii) avser pornografi, inklusive sexklubbar, escortservice, prostitution, tidningar, filmer eller bilder med pornografiskt innehåll samt sexhjälpmedel i fall då dessa är de enda produkter som saluförs, (iii) avser s.k. time sharing, (iv) utgör receptbelagda läkemedel (förutsatt att säljaren inte har meddelats tillstånd att saluföra sådana läkemedel enligt tillämpliga lagar och föreskrifter) eller narkotika, (v) avser dating (inklusive sexdating), (vi) utgör vapen, (vii) avser spel, vadslagning, lotterier, bingo och andra casinotjänster (detta gäller dock inte sådan spel- och lotteriverksamhet som sker i enlighet med tillämpliga lagar och myndigheternas tillstånd ), (viii) avser s.k. anonymitetstjänster, (ix) avser värdebevis med längre giltighetstid än 36 månader, (x) avser virtuell valuta, (xi) avser erotisk dans eller jämförbara tjänster, (xii) utgör finansiella tjänster, eller (xiii) är förbjudna enligt lag eller enligt iZettles exklusiva gottfinnande i övrigt tveksamma från ett risk-, reklamations- eller renomméperspektiv. iZettle förbehåller sig exklusiva rätten att avgöra om en Användarens användning av Tjänsten ska anses hänförlig till någon av ovan angivna varor eller tjänster och därmed inte är i enlighet med detta Avtal.

2.3 Användaren får inte (i) tillämpa beloppsgränser för att acceptera ett Kort, (ii) tillämpa ett högre pris eller lägga på tilläggsavgifter för användningen av ett Kort i samband med en betalningstransaktion, (iii) göra kontantavdrag vid betalningstransaktionen, (iv) utföra betalningstransaktioner på andra ställen än i Finland och i annan valuta än euro, (v) diskriminera användning av något Kort av någon anledning, (vi) initiera betalning eller återbetalning, direkt eller indirekt, av någon betalningstransaktion som inte härstammar från en betalningstransaktion direkt mellan Användaren och en kortinnehavare eller av en betalningstransaktion som Användaren vet, eller borde ha vetat, är bedräglig eller ej auktoriserad av kortinnehavaren, (vii) initiera en betalningstransaktion för att refinansiera en redan existerande skyldighet hos kortinnehavaren, (viii) kräva av någon kortinnehavare att avsäga sig sin rätt att invända mot en betalningstransaktion, (ix) kräva av en kortinnehavare att avslöja dennes PIN-kod vid något tillfälle under betalningstransaktionen, (x) för det fall en kortinnehavare använder ett Kort med chip och PIN-kod, ange information på något kvitto som avser kortinnehavarens PIN-kod, eller (xi) behandla ett köp av varor och/eller tjänster såsom flera betalningstransaktioner.

2.4 Användaren får inte använda Tjänsten för att genomföra betalningstransaktioner med Kort som är utställda på Användaren eller registrerad av Användaren.

2.5 För att kunna tillhandahålla Tjänsten har iZettle ingått vissa avtal med dess Kortinlösare och Kortnätverken. Kortinlösaren och Kortnätverken sätter vissa begränsningar avseende Användarens årliga volym av korttransaktioner med MasterCard-Kort och Visa-Kort genom användning av Tjänsten. Gränsen som satts av dels MasterCard och dels Visa är USD 100 000. Om Användarens årliga volym av korttransaktioner beträffande antingen MasterCard-Kort eller Visa-Kort genom användning av Tjänsten överstiger sådant belopp, eller motsvarande belopp i euro, kommer iZettle meddela Användaren och ge Användaren möjligheten att ingå ett utvidgat avtal (ett "Premium iZettle Merchant Agreement") som inkluderar iZettles Kortinlösare som avtalspart, för fortsatt användning av Tjänsten. Om Användaren inte kan accepteras som avtalspart i ett sådant Premium iZettle Merchant Agreement, kommer iZettle inte ha möjlighet att behandla ytterligare transaktioner överstigande ovan nämnda belopp. I sådant fall kan iZettle också bli tvunget att upphöra tillhandahålla Tjänsten och säga upp detta Avtal i enlighet med punkten 26.3 nedan. Användaren ska omedelbart informera iZettle för det fall denne misstänker att den årliga volymen korttransaktioner kan överstiga ovan nämnda belopp.

2.6 Om Användaren har registrerat sig hos iZettle som en fysisk person och den årliga omsättningen hänförlig till Användarens Konto, antalet betalningar mottagna av Användaren eller Användarens användning av Tjänsten på annat sätt, enligt iZettles rimliga åsikt, tyder på att Användaren bedriver yrkesverksamhet, kan iZettle sluta tillhandahålla Tjänsten och begära att Användaren registrerar sig som företag istället. Om Användaren inte följer sådan begäran, kan iZettle säga upp Avtalet i enlighet med punkten 26.3.

2.7 Användaren får inte referera till iZettle, iZettles Kortinlösare eller Kortnätverken i syfte att visa på lämplighet, kvalitet eller liknande av Användarens varor eller tjänster.

3. Kontot och anslutning till Tjänsten

3.1 För att använda Tjänsten måste Användaren skapa ett Konto. Vid registreringen av detta är Användaren skyldig att ange korrekta och fullständiga uppgifter. Så länge Användaren är ansluten till Tjänsten är denne också skyldig att utan dröjsmål uppdatera uppgifterna om de skulle komma att ändras. Om Användaren inte tillhandahåller iZettle korrekt, fullständig och uppdaterad information, kan iZettles möjlighet att tillhandahålla Tjänsten eller på annat sätt uppfylla Avtalet begränsas. Användaren medger att iZettle också kan spärra Användarens Konto, vägra Användaren tillgång till Tjänsten och/eller säga upp Avtalet i enlighet med punkten 26.3, om Användaren inte tillhandahållit korrekt, fullständig och uppdaterad information.

3.2 I syfte att verifiera att Användaren är innehavare av det av bankkonto som avses i punkten 7.1, äger iZettle rätt att ställa nödvändiga frågor till den relevanta banken. Användaren samtycker till att iZettle har sådan rätt och förbinder sig att i nödvändig utsträckning bistå härvid.

3.3 Om åtgärder som avses i punkten 3.2 skulle visa, eller om det på annat sätt blir känt för iZettle, att uppgifter avseende bankkontot som avses i punkten 7.1, i något avseende är felaktiga eller ofullständiga förbehåller sig iZettle rätten att inte utbetala några medel till det berörda bankkontot tills uppgifterna har korrigerats och kompletterats av Användaren och därefter kunnat verifieras av iZettle (i enlighet med punkten 3.2). Till undvikande av missförstånd, oavsett om sådan verifiering har utförts eller inte av iZettle, ansvarar iZettle inte för några medel som, på grund av Användarens felaktiga eller ofullständiga uppgifter, utbetalts till bankkonto som inte är Användarens.

3.4 När Användaren har registrerat sig för Tjänsten och godkänt detta Avtal, kan iZettle inhämta kreditupplysning om Användaren och kräva att Användaren tillhandahåller all dokumention och annan bevisning som begärs av iZettle för att iZettle ska kunna utföra alla nödvändig kontroller och följa alla krav rörande sådana kontroller i enlighet med Direktiv 2005/60/EG om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism, den svenska lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och därtill hörande föreskrifter och allmänna råd, och för att iZettle och Kortinlösare ska kunna följa tillämpliga lagar och regler. Användaren samtycker till att iZettle inhämtar sådan kreditupplysning och förbinder sig att i nödvändig utsträckning bistå härvid. Se vidare punkten 27 för mer information.

3.5 iZettle avgör efter eget exklusiva gottfinnande huruvida Användaren ska beredas tillgång till Tjänsten. Först efter att iZettle beslutat ge Användaren tillgång till Tjänsten är iZettle bunden av Avtalet.

3.6 De tekniska krav som iZettle ställer på Användarens mobiltelefon och surfplatta finns angivet på Webbsidan. Det är inte tillåtet att använda Tjänsten tillsammans med en mobiltelefon eller surfplatta vars tekniska skyddsåtgärder har kringgåtts, exempelvis genom så kallad jailbreak-metod.

3.7 Användarens tillgång till Tjänsten via mobiltelefon och surfplatta är beroende av tjänster som Användaren erhåller från tredje part. Dessa tredje parter kan komma att debitera Användaren avgifter för att få tillgång till Tjänsten (t.ex. för tillgång till, och överföring av data på Internet). Användaren är ensamt ansvarig för betalningen av dessa. Användarens användning av Tjänsten kan också omfattas av villkoren för dennes avtal med sin leverantör av mobiltelefonitjänster.

3.8 Om Användaren ingår Avtalet i egenskap av konsument, har denne rätt att säga upp Avtalet skriftligen inom fjorton dagar från det att Avtalet är ingånget enligt detta Avtal. Om Användaren på giltigt sätt så säger upp Avtalet, kommer iZettle att behandla utestående återbetalningar till Användaren inom trettio dagar från det att Användaren meddelade iZettle om uppsägningen. I sådant fall, kommer iZettle att återbetala eventuella belopp som har betalats i anknytning till Tjänsten till fullo. iZettle kommer normalt att återbetala eventuella medel mottagna från Användaren genom samma metod som använts av Användaren för att betala för Tjänsten. iZettle kommer dock inte vara skyldiga att till Användaren återbetala några avgifter som betalats för genomförda transaktioner genom användning av Tjänsten före Avtalets upphörande.

4. Utformning och skydd av inloggningsuppgifter etc.

4.1 Användaren är skyldig att följa iZettles vid var tid gällande rutiner och säkerhetsinstruktioner för utformning av lösenord och andra inloggningsuppgifter, vilka återfinns på Webbsidan.

4.2 Det är Användarens ansvar att tillse att dennes kontonummer och lösenord och dennes övriga inloggningsuppgifter till Tjänsten (”Kontouppgifterna”) förvaras säkert och att andra inte tillåts ta del av dessa. Användaren förbinder sig att bevara Kontouppgifterna så att de förblir otillgängliga för obehöriga. Kontouppgifterna är personliga och får inte överlåtas eller användas av annan än Användaren.

4.3 iZettle utgår från att det är Användaren som är avsändare av betalningsorder och andra instruktioner då dessa skickats med stöd av Användarens inloggningsuppgifter och lösenord. Användaren måste därför omedelbart antingen meddela iZettle via Webbsidan eller ändra inloggningsuppgifterna om det finns anledning att anta att någon obehörig fått tillgång till eller kännedom om inloggningsuppgifterna eller lösenordet.

5. Användarens skyldigheter avseende användningen av Tjänsten

5.1 I tillägg till vad som angivits i punkten 3.1 ovan är Användaren skyldig att – försåvitt Användaren inte använder Tjänsten i egenskap av konsument – till iZettle ange adresser till alla sina kontor och affärsställen, samtliga firmor som används och en fullständig beskrivning av de produkter och tjänster som Användaren tillhandahåller. Så länge Användaren är ansluten till Tjänsten är denne också skyldig att utan dröjsmål meddela iZettle om ändringar genom att uppdatera sitt Konto om uppgifterna skulle komma att ändras. Om någon information är felaktig eller ofullständig, har iZettle rätt att avsluta Kontot och avbryta Användarens tillgång till Tjänsten.

5.2 Användaren är skyldig att alltid följa tillämpliga lagar och regler och ska, på iZettles begäran, i rimlig utsträckning tillhandahålla sådan assistans som är nödvändig för att iZettle ska kunna följa tillämpliga lagar och regler, regler utfärdade av iZettles Kortinlösare eller Kortnätverken eller för att fullgöra andra skyldigheter som åligger iZettle. Användaren samtycker vidare till att följa eventuella riktlinjer relaterade till Tjänsten tillhandahållna av iZettle från tid till annan.

5.3 Användaren är skyldig att hålla iZettle skadeslös från krav som reses av tredje part gentemot iZettle till följd av Användarens användning av Tjänsten i strid med detta Avtal, gällande lag eller föreskrift eller de regler som utfärdats eller annars tillämpas av iZettles Kortinlösare eller Kortnätverken.

5.4 Användaren ska omedelbart meddela iZettle för det fall Användaren eller någon av dennes ägare, blir insolvent eller föremål för konkurs, utmätning eller liknande. Användaren ska också omedelbart meddela iZettle om Användaren blir medveten om någon lagöverträdelse som har samband med Avtalet eller Tjänsten.

5.5 Användaren garanterar att alla betalningstransaktioner är bona fide.

6. Licens

6.1 iZettle upplåter till Användaren en icke-exklusiv, icke-överlåtbar licens till Applikationen och rätt att använda sådana andra programvaror och internetbaserade tjänster som erfordras för att använda Tjänsten. Användaren har även – på de villkor som särskilt anges i samband därmed –rätt att ladda ner och installera uppdateringar av Tjänsten.

6.2 Användaren har inte rätt att (i) överlåta, licensiera, kopiera, publicera eller distribuera Tjänsten; (ii) tillåta tredje part att använda Tjänsten; (iii) överlåta rättigheter som Användaren erhållit enligt detta Avtal; eller (iv) kringgå någon av de tekniska begränsningarna av Tjänsten, eller dekompilera eller på annat sätt omkonstruera Tjänsten, såvida inte annat följer av tvingande lag.

7. Kontot

7.1 Medel som inbetalats till Användaren på iZettles Klientmedelskonto utbetalas till ett av Användaren angivet bankkonto i enlighet med punkten 22 nedan.

7.2 Medel som iZettle håller för Användarens räkning sammanförs med andra användares medel på ett eller flera klientmedelskonton i bank enligt Bestämmelserna (”Klientmedelskonton”). iZettle har ensam bestämmanderätt över upprättande och underhåll av alla Klientmedelskonton.

8. Vilande konton

8.1 Om det inte förekommit någon aktivitet på Kontot under minst två efterföljande år och Användaren innehar ett saldo på Klientmedelskontona, kommer iZettle att meddela Användaren härom via email till Användarens registrerade adress och/eller genom Applikationen och ge denne möjlighet att behålla Kontot aktiv eller avsluta det och att ta ut innestående saldo från Klientmedelskontona. Om Användarens svar inte kommit iZettle till känna inom trettio dagar från den dag meddelandet avsändes, avslutar iZettle automatiskt Kontot och Användarens tillgångar behandlas enligt gällande lag och tillfaller – i den utsträckningen så är tillåtet – iZettle.

9. Betalningsvillkor

9.1 För användandet av Tjänsten utgår de avgifter som anges på Webbsidan. Tjänsterna är såsom betaltjänster undantagna från moms. iZettle har rätt att ändra avgifterna i enlighet med punkten 30 nedan.

9.2 iZettle har rätt att mot innestående saldo på Användarens Konto kvitta fordringar som iZettle har gentemot denne på grund av detta Avtal.

9.3 Alla avgifter debiteras Användaren i samband med att det aktuella beloppet överförs från iZettles Klientmedelskonton till Användarens bankkonto i enlighet med punkten 22 nedan.

10. Växelkurser

10.1 På Webbsidan anges de växelkurser som vid var tid tillämpas för betalningar som sker i annan valuta än euro. Användaren ska före varje betalningstransaktion slutförs informera kunden om att en valutakonvertering sker samt till vilken växelkurs.

11. Tjänstens tillhandahållande

11.1 Tjänsten tillhandahålls normalt 24 timmar per dygn, sju dagar i veckan. iZettle garanterar emellertid inte att Tjänsten är fri från fel eller avbrott under denna tid.

11.2 Från tid till annan utför iZettle underhåll på och uppgraderingar av Tjänsten, vilket kan resultera i avbrott, förseningar eller fel i denna. iZettle försöker att alltid meddela på förhand om planerade underhåll, men kan inte garantera att meddelande härom alltid kommer att tillhandahållas. Därtill kan Tjänsten innehålla fel och “buggar” som kan leda till avbrott och fel. Användaren är införstådd med detta och accepterar att iZettle kan komma att kontakta denne i syfte att hjälpa Användaren med Tjänsten och begära information som behövs för att identifiera och åtgärda fel.

11.3 Användarens tillgång till Tjänsten är dessutom beroende av tjänster från tredje part (såsom mobiltelefonitjänster). iZettle har inget ansvar för sådana tjänsters utförande.

12. Reklamationer och skyldighet att påtala obehöriga transaktioner

12.1 Om Användaren (i) vill åberopa fel i Tjänsten eller (ii) anser att ett misstag har begåtts eller att obehöriga transaktioner hänförliga till Användarens Konto har förekommit, måste Användaren underrätta iZettle härom utan dröjsmål efter det att Användaren märkt eller borde ha märkt felet eller sådan transaktioner genom att via Webbsidan kontakta iZettle.

13. iZettles ansvar för Tjänsten

13.1 iZettle ansvarar, med de begränsningar som anges i punkten 14 nedan, för att betalningstransaktioner som genomförs genom Tjänsten utförs korrekt, att betalningsordrar initierade genom användning av Tjänsten är korrekt överförda till kortinnehavarens betaltjänstleverantör och att medel krediterade till Användaren utbetalas till Användaren såsom beskrivs vidare i punkten 22, om inte annat följer av detta Avtal. Om en betalningstransaktion inte är utförd korrekt eller inte utförd alls, ska iZettle, på begäran från Användaren, försöka spåra betalningstransaktionen och meddela Användaren om resultatet.

13.2 iZettle ansvarar vidare för avgifter och/eller ränta som Användaren, om denne är en konsument, måste betala på grund av att en betalningstransaktion inte har genomförts korrekt eller inte alls, under förutsättning att sådan omständighet beror på iZettles fel. Om Användaren inte är en konsument, ska iZettle inte ha sådant ansvar.

13.3 iZettle ansvarar inte för (i) andra brister eller felaktigheter i eller vid utförandet av Tjänsten (inklusive vad som anges in punkt 11.1), (ii) att Tjänsten vid varje tidpunkt är tillgänglig för att genomföra betalningstransaktioner, eller (iii) obehörig tillgång till eller användning av Kontouppgifter lagrade på iZettles servrar, såvida inte annat följer av tvingande lag.

13.4 För det fall iZettle får kännedom om att obehörig har, eller har haft, tillgång till Kontouppgifter på iZettles servrar ska iZettle informera drabbade Användare om detta samt, i den mån det är möjligt, om vilka Kontouppgifter som omfattas.

14. Ansvarsbegränsning

14.1 Såvida inte annat följer av punkten 14.2, ansvarar inte iZettle under några omständigheter för indirekt skada, utebliven vinst, förlust av data eller andra förluster i samband med användningen av eller utebliven användning av Tjänsten.

14.2 Oaktat vad som anges i punkten 14.1, ska iZettle ansvara för dödsfall eller personskada orsakad av iZettle, skador åsamkade Användaren som beror på iZettles uppsåt eller grova oaktsamhet, eller annat som det vore olagligt för iZettle att undandra sig, eller försöka undandra sig, ansvar för.

14.3 Vidare ska iZettle endast vara ansvarig för skador som beror på iZettles egna fel och åtar sig inget ansvar för någon tredje parts handling eller underlåtenhet. Dessutom ansvarar iZettle inte i något fall för några skador eller förluster åsamkade Användaren som beror på iZettles skyldighet att följa tillämpliga lagar och regler, handling eller underlåtenhet av myndighet, krig, olycka, naturkatastrof, strejk, blockad, eller annan liknande omständighet, oavsett om iZettle ligger bakom sådan omständighet eller är föremål för den.

BETALNINGSTRANSAKTIONER

15. Accepterade kontokort och betalningsmetoder etc.

15.1 Inom ramen för Tjänsten kan betalningstransaktioner endast genomföras med de Kort som är angivna på Webbsidan. Utbudet av de Kort som accepteras kan när som helst och utan föregående meddelande ändras. Användaren ska acceptera samtliga Kort som anges på Webbsidan för samtliga varor och/eller tjänster som denne erbjuder.

15.2 Om något Kort inte är utrustat med ett EMV-chip (s.k. EMV-chip teknologi), kan Användaren, beroende på funktionaliteten i den kortläsaren som används av Användaren för Tjänsten, behöva ange erforderliga uppgifter hänförliga till Kortet manuellt.

15.3 Man kan använda Tjänsten bara för transaktioner som utförs med Kort, d.v.s. då både Kortet och kunden är samtidigt fysiskt närvarande vid tiden för transaktionen.

16. Kontroller i samband med en betalningstransaktion

16.1 Användaren ska i samband med betalning utföra nedan angivna kontroller:

Kortet

Användaren ska genom visuell kontroll säkerställa att (i) Kortet inte har utgått, (ii) kontonumret präglat på Kortet är det samma som eventuellt kontonummer som visas på Kortets baksida, (iii) Kortet är försett med kortinnehavarens namnteckning och att sådan signatur är den samma som eventuell signatur gjord av kortinnehavaren på skärmen i den enhet som används för Tjänsten, (iv) Kortet inte bär spår av ändringar eller på annat sätt ser manipulerat ut, (v) information från Kortet såsom kön för kortinnehavaren motsvarar Användarens observation, och att (vi), för det fall legitimationshandling uppvisas, namnet präglat på Kortet är det samma som på kortinnehavarens legitimationshandling. Vid misstanke om brister i ovan angivna avseenden får Kortet inte accepteras som betalningsmedel.

Legitimationskontroll

Om köpesumman överstiger ett belopp som bestäms av iZettle från tid till annan, vilken i sådant fall kommer kommuniceras genom Applikationen eller på annat sätt, ska kortinnehavaren legitimera sig med en accepterad legitimationshandling. Om legitimationshandling saknas eller kortinnehavaren kan inte legitimera sig som kortinnehavare, får Kortet inte accepteras som betalningsmedel.

Namnteckning

Användaren ska jämföra kortinnehavarens underskrift av signaturkvittot med namnteckningen på Kortet och på legitimationshandlingen. Vid misstanke om bristande överensstämmelse i detta avseende får Kortet inte accepteras som betalningsmedel.

16.2 Om ett chip och PIN-Kort används, ska Användaren inte begära någon signatur från sådan kortinnehavare eller begära någon annan form av identifikation, såvida annat inte följer av tvingande lag.

17. Godkännande av betalningstransaktionen

17.1 Användaren ska tillse att kortinnehavaren godkänner betalningstransaktionen och att beloppet dras från dennes konto genom att på angiven plats i Applikationen underteckna det elektroniska signaturkvittot med sitt namn, såvida inte Applikationen anger att PIN-kod ska användas.

18. Kvitton

18.1 iZettle tillhandahåller endast elektroniska kvitton per email eller sms.

18.2 Användaren ska på begäran från en kortinnehavare tillhandahålla sådan kortinnehavare ett skriftligt kvitto beträffande en genomförd betalningstransaktion.

18.3 Det ligger på Användarens ansvar att försäkra sig att det i bokföringslagen (1997:1336) och motsvarande normer angivna eventuellt tillämpliga skyldigheter efterföljs.

19. Återkallelse av betalningsorder

19.1 Betalningsordern får inte återkallas efter slutet på den dag på vilken kortinnehavaren överfört betalningsordern eller gett sitt godkännande till att genomföra betalningstransaktionen.

20. Bekräftelser av transaktioner

20.1 När en inbetalning görs till Användarens Konto uppdaterar iZettle dennes kontohistorik på Webbsidan och i Applikationen. Uppdateringen av kontohistoriken utgör kvittens på transaktionen. Vid uppsägning av Avtalet har iZettle, utöver vad som följer av lag, ingen skyldighet att lagra eller tillhandahålla dokumentation eller annan information i samband med någon transaktion genomförd genom Tjänsten.

21. Återbetalningar och returer

21.1 Genom att godkänna detta Avtal samtycker Användaren till att utföra alla återbetalningar och justeringar för retur av sina produkter och/eller tjänster via Tjänsten till kundens Kort i enlighet med Avtalet och tillämpliga Kortnätverksregler. Kortnätverksreglerna kräver att Användaren (i) ska upprätthålla en rättvis policy för retur, avbeställning och justering, (ii) ska göra tillgängliga Användarens retur- eller avbeställningspolicy till kunden vid köptillfället, (iii) inte utföra återbetalningar i kontantbelopp till en kund i samband med en korttransaktion, såvida den tillämpliga lagen inte kräver annat, och (iv) inte acceptera kontantbelopp eller någon annan artikel med värde för att förbereda en återbetalning med Kort.

21.2 Fulla återbetalningar ska motsvara summan som betalas för den ursprungliga transaktion, inklusive skatt, expeditionsavgifter och annat. Summan som återbetalas ska inte överstiga det ursprungliga försäljningspriset om det inte rör sig om ersättning av summan som motsvarar porton som en kund måste betala för att returnera varor. När det rör sig om behandlade återbetalningar kommer iZettle att avräkna summan som återbetalas (inklusive alla tillämpliga avgifter) (i) medel som ska betalas till Användaren för behandling av andra korttransaktioner eller (ii) medel på Användarens Konto. Om dessa medel inte är tillräckliga, auktoriserar Användaren iZettle att initiera en debetpost i Användarens bankkonto som räcker till att komplettera återbetalningen till kundens Kort. Om iZettle inte har tillgång till Användarens bankkonto för att initiera debetposten, samtycker Användaren till att betala alla medel som måste betalas till iZettle på första begäran. Användaren är uteslutande ansvarig för att godkänna och behandla retur för sina varor och/eller tjänster. iZettle är inte ansvarig för eller förpliktad att behandla sådana returer.

22. Utbetalningar till Användarens bankkonto

22.1 Medel krediterade till Användaren för en betalningstransaktion kommer inte utbetalas till Användarens bankkonto förrän transaktionen anses genomförd. En betalningstransaktion kommer för detta syfte anses genomförd när iZettle har mottagit medlen från tillämpliga Kortinlösaren eller Kortnätverk på Klientmedelskontona. När iZettle har verifierat Användarens bankkonto, kommer iZettle initiera en betalning av medlen som krediterats Användaren (netto betalningar, återdebiteringar, fordran och andra medlen som måste betalas till iZettle) till Användarens bankkonto på den bankdag som följer närmast efter den bankdag då iZettle har mottagit medlen på Klientmedelskontona, såvida inte annat framgår av detta Avtal. Beroende på vilken typ av kortläsare som använts, om information relaterad till Kortet har inhämtats genom användning av en kortläsare eller manuellt och om Användarens kunder har godkänt betalningstransaktionen med signatur eller med PIN-kod eller i övrigt till följd av risk- och transaktionshistoria, kommer utbetalningar av medlen till Användarens bankkonto att variera enligt de tidsramar och begränsningar som meddelas Användaren från tid till annan. Information om gällande tidsramar och begränsningar återfinns på Webbsidan. Genom Webbsidan kommer Användaren att informeras om initierade utbetalningar till Användarens bankkonto. Användaren kan genom Kontot välja alternativa utbetalningsplaner och/eller instruera iZettle att upprätthålla balansen i Kontot för att räcka till återbetalningarna.

22.2 iZettle förbehåller sig rätten att innehålla medel som mottagits och krediterats Användaren i den utsträckning det är nödvändigt för iZettle för att slutföra pågående utredning eller lösa en pågående tvist eller krävs enligt lag eller på grund av domstolsbeslut eller det annars begärts av brottsbekämpande myndighet eller annan statlig enhet.

23. Återdebitering och omtvistade transaktioner

23.1 Ett belopp hänförligt till en transaktion kan återdebiteras eller dras tillbaka från Klientmedelskontona, eller, om sådant belopp redan har utbetalats till Användaren, återkrävas från Användaren (båda sådana situationer utgörande en ”Återdebitering”) om transaktionen (i) är omtvistad (inklusive situationer där varor eller tjänster inte levererats eller situationer där sådana varor eller tjänster inte motsvarar de standarder som krävts), (ii) av något skäl dras tillbaka av Kortnätverken, Kortinlösare , kunden eller kortutgivaren, (iii) inte är tillåten eller iZettle har anledning att tror att transaktionen inte är godkänd, eller (iv) påstås vara olaglig, tvivelaktig eller i strid mot detta Avtal eller regler från Kortinlösare eller Kortnätverken. Användaren ska inte återigen initiera eller behandla en betalningstransaktion som har varit föremål för en Återdebitering.

23.2 För var transaktion som iZettle anser kan resultera i en Återdebitering, har iZettle rätt att hålla inne ett belopp som motsvarar det troliga beloppet för Återdebiteringen i Klientmedelskontona i väntan på avgörande om Återdebitering är aktuellt. I samband med eventuell Återdebitering, har iZettle rätt att göra avdrag från Användarens Klientmedelskonton, eller kräva från Användaren, ett belopp som motsvarar Återdebiteringen och sådana avgifter eller böter som uppbärs av Kortnätverken och som är hänförliga till Återdebiteringen.

23.3 Om det saknas tillräckliga medel på Klientmedelskontona för att täcka en Återdebitering, ska Användaren omedelbart ersätta iZettle härför (inklusive iZettles omkostnader i samband med Återdebiteringen).

23.4 Om iZettle anser att det förekommer alltför frekventa Återdebiteringar relaterat till Användaren, förbehåller iZettle sig rätten att genomföra kontroller eller ställa villkor som reglerar Kontot och Tjänsten, inklusive att fastställa nya avgifter för bearbetning av transaktioner, begära ett skäligt reservbelopp för att täcka kommande eventuella Återdebiteringar och avgifter, begränsa Användarens möjligheter till uttag från Klientmedelskontona samt säga upp Avtalet och avsluta Tjänsten.

23.5 Användaren förbinder sig att på begäran hjälpa iZettle i samband med omtvistade transaktioner, som till exempel ontrollera transaktioner som genomförts genom Tjänsten. iZettle kan komma att begära erforderlig information från Användaren i syfte att t.ex. bestrida Återdebiteringar.

23.6 Användaren förbinder sig att hålla iZettle skadeslös från skador och förluster som iZettle kan komma att åsamkas som ett resultat av krav mot iZettle som härrör från tillhandahållande av Tjänsten, inklusive, men inte begränsat till, eventuella krav relaterat till defekter i varor eller tjänster som köps med Kort som behandlas av iZettle.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

24. Sekretess och lagring av data

24.1 Användaren är skyldig att skydda och att inte obehörigen avslöja information relaterad till Kort eller annan information relaterad till kortinnehavaren som Användaren får del av vid genomförandet av betalningstransaktioner, såvida inte annat följer av detta Avtal. Om Användaren blir varse eller misstänker någon obehörig tillgång till eller avslöjande av sådan information, ska Användaren omedelbart meddela iZettle och tillhandahålla iZettle sådan dokumentation och assistans som iZettle rimligen kräver och i övrigt agera i enlighet med iZettles rimliga instruktioner. Användaren är vidare skyldig att hantera information relaterad till Kort i enlighet med de standarder och riktlinjer som PCI DSS utfärdar från tid till annan och som finns att tillgå på www.pcisecuritystandards.org.

24.2 Den information som avses i punkten 24.1 ovan ska under tiden för detta Avtal och därefter, användas av Användaren enbart för användning av Tjänsten och i enlighet med detta Avtal och tillämpliga lagar och regler, inklusive men inte begränsat till lagar och regler rörande personuppgiftsbehandling.

24.3 I tillägg till vad som följer av punkten 27 nedan, samtycker Användaren till att iZettle får avslöja all eventuell information som tillhandahålls iZettle eller dess Kortinlösare till Kortnätverken, i syfte att fastställa identiteten på en individ, inklusive kunder, i enlighet med Kortnätverkens regler och i enlighet med tillämpliga lagar och regler.

25. Synpunkter på Tjänsten

25.1 Användaren kan lämna synpunkter eller idéer om Tjänsten genom att skicka ett mail till emailadressen tuki@izettle.com eller direkt till iZettles ansvarige genom emailadressen thisisnotok@izettle.com. iZettle tar inte något ansvar för sådana synpunkter och idéer. Användaren har inte någon rätt till ersättning för synpunkter och idéer som lämnas, utan iZettle kan fritt använda dessa och tillgodogöra sig alla rättigheter hänförliga till dessa.

26. Avtalstid och uppsägning

26.1 Avtalet gäller tills vidare. Användaren har rätt att när som helst säga upp Avtalet och avsluta sitt Konto med omedelbar verkan genom att via Webbsidan kontakta iZettle. iZettle har rätt att säga upp Avtalet med iakttagande av en uppsägningstid om två månader.

26.2 Detta Avtal upphör att gälla med omedelbar verkan om iZettles avtal med dess Kortinlösare upphör att gälla av någon anledning, eller om iZettle upphör att vara registrerad hos Kortnätverken.

26.3 iZettle har rätt att spärra Användarens Konto, vägra denne tillgång till Tjänsten och/eller häva Avtalet med omedelbar verkan, om (i) det kommer till iZettles kännedom eller iZettle annars har skälig anledning att anta att Användaren använder eller kommer att använda Tjänsten i strid mot Avtalet eller annars mot gällande lag eller föreskrift eller regler utfärdade av iZettles Kortinlösare eller Kortnätverken, (ii) det framkommit sådana uppgifter rörande tekniska eller administrativa rutiner för informationssäkerhet att det finns skälig anledning att befara att Användarens Konto kommer att missbrukas, (iii) det annars finns skälig anledning att anta att Användarens Konto har missbrukats eller kommer att missbrukas, (iv) Användaren återkallar sitt samtycke till behandling av Personuppgifter såsom beskrivs i punkten 27.1, (v) om ett borgensåtagande inte utfärdas på iZettles begäran och i enlighet med punkten 33.1, (vi) Om Användarens årliga volym av korttransaktioner beträffande antingen MasterCard-Kort eller Visa-Kort genom användning av Tjänsten överstiger sådant belopp som anges i punkten 2.5 och/eller om Användaren inte kan accepteras som avtalspart i ett Premium iZettle Merchant Agreement, (vii) om Användaren inte följer iZettles begäran enligt punkten 2.6, eller (viii) om Användaren inte tillhandahåller korrekt, fullständig och uppdaterad information till Kontot.

26.4 Vid Avtalets upphörande ska iZettle, såvida inte annat följer av detta Avtal, redovisa till Användaren eventuella medel som hållits avskilda för dennes räkning med avdrag för eventuella avgifter. Vid upphörandet har Användaren inte längre rätt att använda Tjänsten och den licens som upplåtits upphör att gälla.

26.5 Bestämmelserna i punkterna 13, 14 och 23 ovan ska fortsätta att gälla efter Avtalets upphörande.

27. Behandling av personuppgifter

27.1 Användarens integritet och skydd av Användarens uppgifter är mycket viktiga för iZettle. Användaren bekräftar att Användaren har mottagit, läst i sin helhet och samtycker till villkoren i iZettles Sekretesspolicy, som utgör en del av detta Avtal genom hänvisning, vilken innehåller Användarens samtycke till iZettles insamling, behandling, bevarande och avslöjande av personuppgifter och andra ämnen som anges däri och vilken förklarar hur och för vilka ändamål iZettle samlar in, behandlar, bevarar, avslöjer och säkrar information som Användaren tillhandahåller iZettle. iZettle är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter och behandlingen sker i enlighet med den tillämpliga dataskyddslagar och särskilt i enlighet med svenska personuppgiftslagen (1998:204) och Bestämmelserna.

28. Meddelanden och information

28.1 Skriftliga meddelanden från iZettle till Användaren avfattas på svenska och sänds per email till den adress Användaren angivit eller genom Applikationen. Meddelande som på så sätt har sänts till Användaren ska anses ha kommit denne tillhanda senast påföljande dag. 28.2 Information som iZettle är skyldig att tillhandahålla Användaren enligt Bestämmelserna och är alltid tillgänglig genom Webbsidan. Användaren har rätt att på begäran få detta Avtal och eventuell övrig information som ska tillhandahållas enligt Bestämmelserna, i läsbar och varaktig form. Sådan begäran ska framställas skriftligen till den adress som anges i inledningen av detta Avtal. 29. Överlåtelse

29.1 Användaren har inte rätt att överlåta rättigheter eller skyldigheter kopplade till Tjänsten eller till sitt Konto till annan utan iZettles skriftliga godkännande. iZettle har rätt att helt eller delvis överlåta rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till annan part utan Användarens samtycke.

30. Tillägg och ändringar

30.1 iZettle har rätt att från tid till annan göra tillägg till och ändringar i Avtalet. Sådana ändringar och tillägg kommer vara på svenska. Om Användaren är konsument, ska Användaren underrättas om ändringar eller tillägg och sådana ändringar eller tillägg ska träda i kraft två månader därefter. Om Användaren inte accepterar aviserade ändringar eller tillägg har denne rätt att säga upp Avtalet på sätt som anges i punkten 26. Om Användaren inte underrättat iZettle om att denne inte godkänner ändringarna eller tilläggen före den dag de träder i kraft, anses Användaren ha godkänt dem. För undvikande av missförstånd, om Användaren inte är en konsument, ska ändringar och tillägg gälla omedelbart.

30.2 iZettle har alltid rätt att med omedelbar verkan vidta de ändringar (inklusive prisändring) som föranleds av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller av förordningar och regler utfärdade av iZettles Kortinlösare eller Kortnätverken.

31. Tvist och lagval

31.1 Tvist angående tolkning och tillämpning av Avtalet, som inte kan lösas efter förhandling mellan parterna, ska avgöras i svensk domstol enligt svensk rätt. Om Användaren är konsument, har Användaren obeaktat vad som anges ovan i denna punkt, rätt att åberopa tvingande lagstiftning och få en tvist behandlad i enlighet med tvingande lagstiftning.

31.2 I tillägg till ovan och möjligheten för Användaren att kontakta iZettle med eventuella frågor eller klagomål rörande Tjänsten, kan en användare som är konsument vända sig till konsumentskyddsmyndigheten i händelse av tvist mellan Användaren och iZettle.

31.3 I händelse av motstridighet mellan detta Avtal och reglerna utfärdade av Kortnätverken, ska sådana regler äga företräde i den utsträckning det är tillåtet enligt lag.

32. Webbsidor från tredje parter

32.1 Webbsidan kan innehålla länkar eller hänvisningar till webbsidor som inte drivs av iZettle. iZettle har inte någon kontroll över, och tar inget ansvar för, något innehåll på sådana webbsidor. Användaren är fullt ansvarig för sin användning av sådana webbsidor och är därför rekommenderad att noggrant läsa eventuella allmänna villkor och policys rörande personuppgiftsbehandling och sekretess som kan vara tillämpliga.

33. Borgensåtagande

33.1 Om Användaren inte är en fysisk person kan iZettle efter eget gottfinnande, före eller efter iZettles beslut enligt punkten 3.5 ovan, begära att en företrädare för Användaren till fördel för iZettle utfärdar ett borgensåtagande för Användarens fullgörande av sina skyldigheter enligt Avtalet. Avtalet för ett sådant borgensåtagande ska vara i den form och med det innehåll som iZettle finner tillfredställande och måste utfärdas inom den tidsperiod som iZettle bestämmer.

34. Revision

34.1 Användaren intygar och samtycker till att iZettle ska ha rätt att, före eller efter iZettles beslut enligt punkten 3.5 ovan, själv, eller genom tredje part utsedd av iZettle, genomföra revision av Användarens verksamhet (vilket inkluderar revision av Användarens lokaler) in den utsträckning och på det sätt som iZettle anser nödvändigt för att kunna säkerställa fullgörande av sina skyldigheter enligt tillämpliga lagar och regler, regler utfärdade av iZettles Kortinlösare eller Kortnätverken och/eller detta Avtal.

Detta Avtal gäller från 6 juli 2015 och tills vidare.