iZettle E-COMMERCE

Villkor för izettle e-commerce

VILLKOR FÖR IZETTLE E-COMMERCE

Senast uppdaterade: 24 September 2019

Dessa villkor för iZettle E-commerce, inklusive de villkor, policies, riktlinjer och instruktioner som hänvisas till häri (“Villkor för iZettle E-commerce”) utgör ett juridiskt bindande avtal mellan iZettle Merchant Services AB, org nr 556806-0734, vars registrerade address är Regeringsgatan 59, 111 56 Stockholm, Sverige (“iZettle”, “vi”,”vår” eller “oss”) och dig, den enskilda firma, aktiebolag eller juridiska person som har skapat ett konto hos oss (“Handlaren”, “du”,”dig” eller “ditt”), vilket reglerar din tillgång till och användning av våra tjänster för e-commerce (gemensamt “iZettle E-commerce”)

Genom att acceptera eller på annat sätt elektroniskt godkänna dessa Villkor för iZettle E-commerce bekräftar du att du har läst, förstått och accepterar att bli bunden av dessa Villkor för iZettle E-commerce. Om du inte godkänner dessa Villkor för iZettle E-commerce (eller om du inte är behörig att binda den juridiska person som du representerar) är du inte berättigad tillgång till eller användning av iZettle E-commerce och ska inte godkänna dessa Villkor för iZettle E-commerce.

De allmänna villkor som reglerar din tillgång till iZettles tjänster och som du godkänner när du registrerar dig som iZettle-användare (“Allmänna Villkoren”) ska anses utgöra del av dessa Villkor för iZettle E-commerce i de avsnitt där de Allmänna Villkoren hänvisar till ”Tilläggsvillkor” för specifika tjänster (vilket inkluderar dessa Villkor för iZettle E-commerce) och i den utsträckning dessa Villkor för iZettle E-commerce hänvisar till specifika avsnitt i de Allmänna Villkoren.

Du kommer ges möjlighet att ta emot och behandla betalningar från dina kunder i din Onlinebutik (såsom definierat nedan) genom olika betalningsmetoder som iZettle AB från tid till annan tillhandahåller i din jurisdiktion, såsom kortbetalning, faktura och andra alternativa betalningsmetoder (”Betaltjänsten”). Din tillgång till och användning av Betaltjänsten regleras av betaltjänstvillkoren med iZettle AB (“Betaltjänstvillkoren”). För ytterligare information, besök vår hemsida.

Definitioner som används i dessa Villkor för iZettle E-commerce ska ges samma innebörd som framgår av de Allmänna Villkoren och Betaltjänstvillkoren, såvida de inte definierats häri.

1. Registrering

För att få tillgång till och kunna använda iZettle E-commerce måste du skapa ett iZettle-konto, vilket närmare beskrivs i avsnitt 1 i de Allmänna Villkoren.

I tillägg till de garantier som du gett i avsnitt 1 i de Allmänna Villkoren, garanterar du att:

a) du kommer att använda iZettle E-commerce endast i din näringsverksamhet,

b) du kommer att följa alla tillämpliga lagar, regler och förordningar, inklusive tillse att konsumenter kan tillvarata de rättigheter som följer av direktiv 2011/83/EU om konsumenträttigheter, direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden och Direktiv 93/13/EEC om oskäliga villkor i konsumentavtal och direktiv om elektronisk handel 2001/31/EC, så som de har implementerats i tillämplig lokal lagstiftning,

c) du inte kommer använda iZettle E-commerce för något olagligt eller otillåtet ändamål, vilket inkluderar ett förbud att använda iZettle E-commerce för de aktiviteter som framgår av listan över Otillåtna Segment,

d) om du inte använder ett domännamn som vi har tillhandahållit, du äger det domännamn som du använder när du sätter upp Onlinebutiken (såsom definierat nedan) och du är ansvarig för att sådant domännamn fungerar och är tillgängligt online, och

e) du inte kommer att vidta någon åtgärd som inverkar eller kan komma att inverka på vår tekniska infrastruktur på ett oskäligt eller oproportionerligt sätt. Vi äger rätt att enligt eget gottfinnande avgöra huruvida sådan påverkan på vår tekniska infrastruktur föreligger eller kan komma att föreligga.

Vi förbehåller oss rätten att suspendera din tillgång till och användning av iZettle E-commerce och att säga upp och stänga ner ditt iZettle-konto för det fall du tillhandahåller felaktig, osann eller ofullständig information.

2. Vår roll

iZettle E-commerce ger dig tillgång till en plattform där du kan erbjuda dina produkter och tjänster till försäljning genom din egen onlinebutik (“Onlinebutiken”) och att hantera sådan försäljning.

Vi har inget ansvar för att kontrollera sådant innehåll som du laddar upp när du använder iZettle E-commerce och du är ensamt ansvarig för alla beskrivningar, information och innehåll som du laddar upp, samlar in, genererar, lagrar, distribuerar eller visar upp i Onlinebutiken eller i samband med din användning av iZettle E-commerce såsom, men inte begränsat till, foton, bilder och skrivet material m.m. och för att sådant material inte är felaktigt eller vilseledande. Vi har rätt att, efter eget gottfinnande, ta bort innehåll som du har laddat upp i Onlinebutiken som vi anser är olagligt, kränkande vilseledande, bryter mot tredje parts integritetsskydd eller immateriella rättigheter eller annars strider mot dessa Villkor för iZettle E-commerce. För undvikande av missförstånd har vi inte en sådan skyldighet.

Vi äger rätt att vid var tidpunkt ändra, ta bort eller uppdatera dessa Villkor för iZettle E-commerce förutsatt att vi informerar dig om eventuella ändringar och uppdateringar i rimlig tid i förväg i enlighet med avsnitt 19 i de Allmänna Villkoren. Vi förbehåller oss rätten att implementera sådana uppdateringar och vidta sådana ändringar som krävs för att vi ska kunna upprätthålla säkerheten i våra system, eller för att följa tillämpliga lagar, regler och förordningar, med omedelbar verkan och utan föregående information.

3. Din roll

Du är ensamt ansvarig för Onlinebutiken, produkterna och/eller tjänsterna som du tillhandahåller i Onlinebutiken samt kvalitén och marknadsföringen av sådana produkter och/eller tjänster.

All försäljning av produkter och/eller tjänster via Onlinebutiken är en transaktion mellan dig och din kund och ska regleras genom ett avtal mellan dig och din kund.

Vi är inte delaktig i transaktionen mellan dig och din kund och har inget ansvar för, eller någon kontroll över, fullgörandet av sådan transaktion för någon parts räkning eller produkterna och/eller tjänsternas för kvalitét, laglighet eller ändamålsenlighet.

Du är ensamt ansvarig för att tillhandahålla korrekt beskrivning och information beträffande de produkter och/eller tjänster som du erbjuder i din Onlinebutik.

Utan begränsning av dina garantier som i avsnitt 1 (Registrering), ansvarar du för att:

a) presentera dina produkter och/eller tjänster på ett komplett och korrekt sätt inklusive att att detaljerat beskriva dessa i din Onlinebutik,

b) presentera de priser, inklusive tillämpliga skatter, som gäller för dina produkter och/eller tjänster i den valuta som de säljs för i Onlinebutiken,

c) tillhandahålla information till dina kunder om begränsningar i leverans innan din kund påbörjar orderprocessen samt information om leveranstid i din Onlinebutik,

d) hålla dina kunder informerade om statusen på deras order,

e) besvara frågor från kunder på ett effektivt och snabbt sätt,

f) informera dina kunder om dina rutiner för leverans, rätten att ångra och genomföra returer i din Onlinebutik,

g) bedöma, beräkna, samla in, och rapportera eventuella skatter som tillkommer på din försäljning av produkter och/eller tjänster,

h) inte distribuera eller posta spam, oönskad reklam eller kommunikation, kommunikation i bulk, kedjebrev, virus, pyramidspel eller annat som enligt vårt eget gottfinnande kan skada, störa eller innebära olägenhet för oss eller dina kunder,

i) presentera Kortnätverkens märken på din webbplats och i din Onlinebutik som betalmetoder som är tillgängliga för dina kunder, samt göra samtliga betalmetoder kända innan orderprocessen startar,

j) tydligt ha din kontaktinformation inklusive ditt firmanamn, momsnummer, organisationsnummer, adress, information om tillhörighet i branschorganisation (om tillämpligt), telefonnummer och/eller e-postadress till kundsupport tillgänglig i din Onlinebutik, inklusive tillse att denna information finns tillgänglig antingen på checkout-sidan (där totalbelopp framgår) eller i den serie av webbsidor som presenteras för din kund i samband med check-outprocessen,

k) ge kunder information om de olika tekniska stegen som är en del av att lägga en order, samt de tekniska åtgärder som används för att identifiera och korrigera eventuella inmatningsfel innan din kund lägger en order,

l) innan en kund lägger en order, tillse att de huvudsakliga egenskaperna produkterna och/eller tjänsterna har visas på checkout-sidan, såsom totalpris för produkterna och/eller tjänsterna, inklusive skatter (såsom moms), samtliga leveranskostnader och andra kostnader samt, i de fall det rör sig om abonnemangsavtal, den totala kostnaden per relevant faktureringsperiod eller den totala månadskostnaden, och i de fall avtalet gäller för obestämd tid eller förlängs automatiskt, förutsättningarna för att avsluta avtalet, och när tillämpligt, den kortast möjliga varaktighet för konsumentens skyldigheter under avtalet,]

m) bekräfta varje order utan onödigt dröjsmål,

n) bekräfta varje avtal på ett varaktigt medium,

o) inkludera villkor för köpet av produkterna och/eller tjänsterna i din Onlinebutik inklusive betalningsvillkor, leveransvillkor, information om ångerrätt, uppsägning, rätten att returnera, byta ut, avsluta eller återbetala samt information om exportbegränsningar eller andra legala begränsningar gällande dina produkter och/eller tjänster inklusive tillse att en sekretesspolicy som beskriver din behandling av dina kunders personuppgifter som du samlar in från dina kunder finns tillgänglig i Onlinebutiken,

p) endast genomföra transaktionen när produkterna är redo att levereras eller när leveransdatum har bekräftats,

q) skicka produkterna inom tre bankdagar efter att transaktionen genomförts,

r) skicka produkterna med fraktsedel och vid förfrågan från oss uppvisa sådan fraktsedel, och

s) tillse att det inte är möjligt att köpa produkter och/eller tjänster i din Onlinebutik från ett land där sådana produkter och/eller tjänster är olagliga.

4. Licens

Den personliga, begränsade, oåterkalleliga, icke-exklusiva, icke-överlåtbara, icke-underlicensierbara licensen att använda Tjänsterna som framgår av punkt 20 i de Allmänna Villkoren ska anses inkludera en licens till iZettle E-commerce.

5. Begränsningar

Genom att acceptera dessa Villkor för iZettle E-commerce, bekräftar du och accepterar att du inte får använda Onlinebutiken i samband med de verksamheter eller aktiviteter som framgår i listan över Otillåtna Segment.

iZettle E-commerce är tillgänglig för näringsidkare som är registrerade inom EU (vilket ska anses inkludera Storbritannien även om Storbritannien skulle upphöra att vara medlem i EU). Oaktat den begränsning som framgår i Betaltjänstvillkoren kommer Onlinebutiken att vara tillgänglig för slutkunder i samtliga jurisdiktioner och du har möjlighet att utföra transaktioner från alla jurisdiktioner som Onlinebutiken kan nås ifrån, med förbehåll för de begränsningar som anges i dessa Villkor för iZettle E-commerce.

6. Avgifter

Genom att registrera dig för iZettle E-commerce, inklusive efter utgången av en kostnadsfri provperiod, åtar du dig att betala de avgifter samt tillämpliga skatter som finns tillgängliga på vår hemsida och/eller via ditt iZettle-konto eller som annars skriftligen överenskommet.

Du åtar dig att betala de avgifter för Betaltjänsten som framgår av Betaltjänstvillkoren för behandling av transaktioner som sker i din Onlinebutik.

7. Din integritet

Personuppgifter som vi samlar in om dig kommer att hanteras i enlighet med vad som framgår av avsnitt 12 i de Allmänna Villkoren.

Du är ansvarig för att tillse att all insamling, lagring och behandling av dina kunders personuppgifter sker i enlighet med tillämplig lag och din integritetspolicy. Du förbinder dig att inte använda personuppgifter som behandlas och/eller som du får tillgång till genom användning av iZettle E-commerce för andra ändamål än att använda iZettle E-commerce i enlighet med dessa Villkor för iZettle E-commerce.

iZettle E-commerce inkluderar tredjepartshosting utanför EES och för dessa ändamål har vi tillsett att lämpliga skyddsåtgärder vidtagits i enlighet med Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679.

8. Immateriella rättigheter

Du ger oss och våra närstående bolag en begränsad, icke-exklusiv rätt att visa och använda varje firma, varumärke, logotyp, bild och annat innehåll som är kopplat till din Onlinebutik i syfte att tillhandahålla Onlinebutiken samt för att marknadsföra iZettle E-commerce.

9. Ditt ansvar och skadeslöshetsförbindelse

Utöver vad som framgår av avsnitt 16 i de Allmänna Villkoren, är du ansvarig för alla krav och annan skada som åsamkats en tredje part eller oss på grund av din tillgång till och användning av iZettle E-commerce och/eller som uppstår på grund av ditt brott mot någon bestämmelse i dessa Villkor för iZettle E-commerce. Du åtar dig att ersätta sådan tredje part eller oss för all sådan skada.

Oaktat ovan eller någon annan bestämmelse i dessa Villkor för iZettle E-commerce och i tillägg till vad som framgår av avsnitt 16 i våra Allmänna Villkor, åtar du dig att försvara, gottgöra och hålla oss, våra Inlösare, Kortnätverken och var och en av våra styrelseledamöter, agenter, koncernbolag och representanter skadeslösa från anspråk, kostnader, krav, förluster, ansvar, skador, handlingar, rättegång, dom, vite, ränta och utlägg (inklusive utan begränsning rimliga advokatkostnader) som härrör från eller uppkommer i samband med: a) faktisk eller påstådd överträdelse av dig mot någon bestämmelse i dessa Villkor för iZettle E-commerce, b) din olagliga eller felaktiga användning av iZettle E-commerce, och c) skadeslöshetsförbindelser gentemot tredje man som åsamkas oss som en direkt eller indirekt följd av dina handlingar eller underlåtelser.

För det fall du är ersättningsskyldig gentemot oss, har vi rätt att omedelbart dra sådant belopp från medel som krediterats ditt iZettle-konto. Om det inte finns tillräckliga medel för att täcka ditt ansvar, samtycker du till att omedelbart på vår uppmaning ersätta oss på annat sätt.

10. Vårt ansvar

Vårt ansvar för iZettle E-commerce regleras av avsnitt 5 (Servicenivå), 17 (Inga garantier) och 18 (Ansvarsbegränsning) i de Allmänna Villkoren.

11. Avtalstid och uppsägning

Dessa Villkor för iZettle E-commerce gäller från den tidpunkt som du accepterar dem och gäller till dess de sägs upp av oss eller av dig i enlighet med dessa Villkor för iZettle E-commerce eller de Allmänna Villkoren.

I tillägg till vad som framgår i avsnitt 23 i de Allmänna Villkoren, har vi rätt att säga upp dessa Villkor för iZettle E-commerce eller suspendera eller stänga ned din Onlinebutik utan meddelande i förväg: a) om de produkter och/eller tjänster som du erbjuder till försäljning i Onlinebutiken eller om innehåll som du laddar upp eller tillhandahåller genom iZettle E-commerce strider mot listan över Otillåtna Segment eller dessa Villkor för iZettle E-commerce, b) om vi enligt vårt eget gottfinnande anser att ditt agerande eller handlingar skadar eller kan komma att skada bilden av oss eller vårt renommé eller ett Kortnätverkes eller en Inlösares verksamhet och/eller renommé.

Vid uppsägning av dessa Villkor för iZettle E-commerce eller uppsägning eller suspendering av din Onlinebutik kommer din Onlinebutik inte längre vara tillgänglig online. Om inte annat framgår av dessa Villkor för iZettle E-commerce har du inte rätt till återbetalning av avgifter som du redan erlagt.