izettle

Betaltjänstvillkor

BETALTJÄNSTVILLKOR

Senast uppdaterade och gällande från och med: 1 oktober 2020

Senast uppdaterade: 24 september 2019

Dessa betaltjänstvillkor, inklusive de villkor, policies, riktlinjer och instruktioner som hänvisas till häri, (“Betaltjänstvillkor”) och de allmänna villkor som reglerar din tillgång till våra tjänster (”Allmänna Villkor”) utgör ett juridiskt bindande avtal mellan iZettle AB, org nr 556806-0734, vars registrerade adress är Regeringsgatan 59, 111 56 Stockholm, Sverige (”iZettle”, “vi”, “vår” eller “oss”) och dig, den enskilda firma, aktiebolag eller juridiska person som har skapat ett konto hos oss (”Handlaren”, ”du”, ”dig” eller ”ditt”), vilket reglerar din tillgång till och användning av våra betaltjänster (gemensamt ”Betaltjänsten”).

Genom att acceptera eller på annat sätt godkänna dessa Betaltjänstvillkor bekräftar du att du har läst, förstått och accepterar att bli bunden av dessa Betaltjänstvillkor. Om du inte godkänner dessa Betaltjänstvillkor (eller om du inte är behörig att binda den juridiska person som du representerar) är du inte berättigad tillgång till eller användning av Betaltjänsten och ska inte godkänna dessa Betaltjänstvillkor.

Definitioner som används i dessa Betaltjänstvillkor ska ges samma innebörd som framgår av de Allmänna Villkoren, såvida de inte definierats häri.

iZettle är ett svenskt e-pengainstitut med tillstånd att utge elektroniska pengar och tillhandahålla betaltjänster enligt lagen om elektroniska pengar (2011:755) och lagen om betaltjänster (2010:751) (tillsammans ”Bestämmelserna”) och är registrerad av och under tillsyn hos den svenska Finansinspektionen.

I egenskap av betaltjänstleverantör hanterar vi inlösen av korttransaktioner och, för att vi ska kunna göra detta, har vi ingått avtal med inlösande banker (“Inlösare”). En lista över de Inlösare iZettle vid var tid samarbetar med finns här.

Betaltjänsten regleras, i tillägg till dessa Betaltjänstvillkor och Bestämmelserna, av de krav och riktlinjer som fastställts av våra Inlösare liksom de krav och riktlinjer (gemensamt “Kortnätverksreglerna”) som fastställts av Visa Europe Limited, MasterCard Europe S.A., American Express Limited och andra tillämpliga kortnätverk (gemensamt “Kortnätverken”). Betaltjänsten kan också vara föremål för särskilda villkor som gäller för användningen av en specifik betalmetod (”Särskilda Villkor”) som tillhandahålls av oss eller av en tredje part (”Tredjepartsbetaltjänstleverantör”).

Det är viktigt att du är medveten om de risker som är förknippade med användning av Betaltjänsten och vi uppmanar dig att läsa dessa Betaltjänstvillkor noggrant innan du godkänner dem och innan du börjar använda Betaltjänsten.

Om du har några frågor eller funderingar avseende innehållet i dessa Betaltjänstvillkor eller skulle vilja få en bättre förståelse för hur Betaltjänsten fungerar, tveka inte att höra av dig till oss via telefon till vår kundsupport på 08-535 279 53 eller skicka ett mail till help@izettle.com.

AVSNITT 1 – TILLGÅNG TILL OCH ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA

1. Registrering

För att få tillgång till och kunna använda Betaltjänsten måste du skapa ett iZettle-konto, vilket närmare beskrivs i punkt 1 i de Allmänna Villkoren.

I tillägg till de garantier som du gett i punkt 1 i de Allmänna Villkoren, garanterar du att: a) du kommer att använda Betaltjänsten endast i din näringsverksamhet i Sverige, b) du kommer varken direkt eller indirekt använda Betaltjänsten i eller till någon annat land såvida du inte särskilt överenskommit med oss därom, c) du, i egenskap av fysisk person, är minst 18 år gammal eller, för det fall du är under 18 år, har erhållit godkännande från din förälder eller förmyndare att du godkänner dessa Betaltjänstvillkor och använder Betaltjänsten på det sätt som föreskrivs av oss.

För att få tillgång till och kunna använda Betaltjänsten måste du tillhandahålla ytterligare information om dig och din verksamhet, inklusive ditt namn, ditt registrerade företagsnamn, registrerade adress, de namn som du bedriver verksamhet under, verksamhetsadresser, syfte och föremål för din verksamhet, en komplett beskrivning av dina produkter och tjänster och, om tillämpligt, information om verkliga huvudmän och företrädare för din verksamhet. Du måste säkerställa att all information som du tillhandahåller är och förblir korrekt, fullständig och aktuell. Du ska informera oss om alla ändringar och uppdatera informationen kopplad till ditt iZettle-konto i enlighet därmed utan onödigt dröjsmål. Vi förbehåller oss rätten att suspendera din tillgång till och användning av Betaltjänsten och att säga upp och stänga ner ditt iZettle-konto för det fall du tillhandahåller felaktig, osann eller ofullständig information eller om du inte uppfyller alla förutsättningar för kontoregistrering.

Om det inte förekommit någon aktivitet på ditt iZettle-konto under en sammanhängande period om minst två (2) år och du har ett innestående saldo på ditt iZettle-konto, kommer vi skicka ett meddelande till den e-postadress som du registrerat och /eller kopplat till ditt iZettle-konto och ge dig valmöjligheten att behålla ditt iZettle-konto aktivt eller att stänga ned ditt iZettle-konto och begära ett uttag av de medel som vi håller för din räkning. Om du inte besvarar vårt meddelande inom 30 dagar kommer vi automatiskt att stänga ner ditt iZettle-konto och eventuella innestående medel som vi håller för din räkning kommer att hanteras i enlighet med tillämplig lag och, för det fall det är tillåtet, tillfalla oss.

För att vi ska kunna betala ut medel innestående på ditt iZettle-konto i enlighet med punkt 14, måste du ange, och för det fall vi så begär, verifiera ett bankkonto som innehas i ditt namn i en bank i Sverige. Du bemyndigar oss att ställa frågor till och erhålla information från tillämplig bank, bland annat i syfte att i förekommande fall verifiera ditt angivna bankkonto. Du åtar dig att, för det fall vi så begär, vidta alla rimliga åtgärder för att hjälpa oss att kunna verifiera ditt bankkonto. För det fall ditt angivna bankkonto är felaktigt eller ofullständigt eller om vi av någon anledning inte kan verifiera att bankkontot innehas i ditt namn, har vi rätt att koppla ifrån bankkontot från ditt iZettle-konto, och du bekräftar och accepterar att vi inte har någon skyldighet att betala ut några medel till dig innan du har tillhandahållit korrekt och fullständig bankkontoinformation och vi, i förekommande fall, har kunnat verifiera att du är innehavare av sådant bankkonto.

2. Kontroller

I samband med att du skapar ett iZettle-konto och registrerar dig för Betaltjänsten kommer vi att utföra kreditupplysningar och andra kontroller som kan komma att kräva att du lämnar sådan ytterligare information och dokumentation som rimligen krävs för att vi ska kunna bekräfta din identitet samt för att uppfylla, och säkerställa att vi har fullföljt alla våra skyldigheter gällande åtgärder mot penningtvätt, finansiering av terrorism och liknande regulatoriska skyldigheter. Vi kan komma att utföra ytterligare kreditkontroller och kontroller från tid till annan för att avgöra huruvida du även framöver är berättigad tillgång till och användning av Betaltjänsten. Vi kan också begära din tillåtelse att göra en fysisk kontroll av din verksamhet och att granska dina underlag och register som är hänförliga till din efterlevnad av dessa Betaltjänstvillkor. Du samtycker till att följa alla sådana förfrågningar utan onödigt dröjsmål. Du auktoriserar våra Inlösare och oss att, från tid till annan, inhämta information om dig från, och tillhandahålla information om dig till, tredje part, inklusive kreditupplysningsföretag och andra informationsleverantörer, och du godkänner och instruerar sådana tredje parter att sammanställa och tillhandahålla sådan information till oss.

När vi har erhållit, samlat in och kontrollerat all din information, kommer vi att bedöma om du är berättigad att få tillgång till och använda Betaltjänsten. Du samtycker till att vi har rätt, enligt eget gottfinnande, att avgöra huruvida du är, eller inte är, berättigad tillgång till och användning av Betaltjänsten. Vi är först bundna av dessa Betaltjänstvillkor när vi fastställt att du är berättigad tillgång till och användning av Betaltjänsten.

Vi förbehåller oss rätten att suspendera din tillgång till och användning av Betaltjänsten och att säga upp och stänga ner ditt iZettle-konto för det vi bedömer att du inte längre är berättigad tillgång till och användning av Betaltjänsten eller för det fall du inte omedelbart besvarar förfrågningar från oss i enlighet med ovan.

3. Vår roll

Betaltjänsten ger dig möjlighet att ta emot och hantera betalningar från dina kunder som sker (i) med kort genom användning av Appen som installerats på din smartphone, surfplatta eller annan kompatibel enhet ansluten till din Kortläsare, (ii) när dina kunder betalar en faktura online genom att använda Kort eller sådan annan betalningsmetod som möjliggör betalning online som iZettle tillhandahåller i din jurisdiktion (”Fakturatjänsten”), och (iii) när dina kunder betalar för dina varor och/eller produkter genom en betalningslänk som tillhandahålls dina kunder per e-post, SMS eller annat kommunikationsverktyg.

Under förutsättning att du har aktiverat vår tjänst som gör det möjligt för dig att sälja produkter och/eller tjänster online (“iZettle E-commerce”) kan du genom Betaltjänsten acceptera och hantera betalningar från dina kunder, som kommer ha möjlighet att betala online med Kort eller genom att använda sådan annan betalningsmetod som möjliggör betalning online och som iZettle tillhandahåller i din jurisdiktion. Tillgängligheten av dessa betalningsmetoder varierar beroende på jurisdiktion. För mer information, besök vår hemsida.

Betaltjänsten ger dig möjlighet att ta emot och behandla Kortbetalningar från dina kunder genom användning av Appen som installerats på din smartphone, surfplatta eller annan kompatibel enhet ansluten till din Kortläsare.

Genom att tillhandahålla Betaltjänsten, kommer vi att, för din räkning, hantera behandlingen av Korttransaktioner som utförs genom användning av Betaltjänsten, kreditera ditt iZettle-konto de medel som erhållits av oss för sådana transaktioner och betala sådana medel (med avdrag för våra Avgifter, Återkrav, återbetalningar, fordringar och andra medel som du är skyldig oss) till det bankkonto du angivit i enlighet med dessa Betaltjänstvillkor. Vi kommer att hålla ett belopp som motsvarar saldot på ditt iZettle-konto, för din räkning och åtskilt från våra egna medel, men tillsammans med medel som hålls för andra handlares räkning, på ett särskilt klientmedelskonto ("Klientmedelskonto") hos en bank i enlighet med Bestämmelserna.

Du auktoriserar och instruerar oss att ta emot, hålla och betala ut medel i enlighet med dessa Betaltjänstvillkor för din räkning. Denna auktorisation och instruktion ska förbli giltiga till dess ditt iZettle-konto har stängts ned eller avslutats.

Du godkänner att vi när som helst kan uppdatera eller ändra Betaltjänsten. Vi kommer alltid att försöka underrätta dig om sådana uppdateringar eller ändringar med rimligt varsel i enlighet med punkt 19 i de Allmänna Villkor. Vi förbehåller oss dock rätten att genomföra sådana uppdateringar och ändringar med omedelbar verkan utan meddelande därom i förväg i de fall det är nödvändigt för att upprätthålla säkerheten i våra system eller för att följa gällande lagar, regler och föreskrifter, inklusive Kortnätverksreglerna.

4. Servicenivå

Även om vi kommer att vidta kommersiellt rimliga åtgärder för att tillhandahålla Betaltjänsten 24 timmar om dagen, sju dagar i veckan, garanterar vi inte att Betaltjänsten kommer vara fri från avbrott, försening eller fel orsakade av våra system, handlingar eller underlåtenhet av våra Inlösare, Kortnätverken eller leverantörer av tredjepartstjänster, allmänna nätverksfel eller force majeure. Du åtar dig att underrätta oss utan onödigt dröjsmål via vår hemsida eller genom att kontakta vår kundservice via help@izettle.com för det fall du upplever avbrott, försening eller fel i Betaltjänsten och att tillhandahålla all rimligen efterfrågad information och hjälp att identifiera och lösa sådana avbrott, förseningar eller fel.

Från tid till annan kommer vi att genomföra underhåll och uppgraderingar av Betaltjänsten, vilket kan leda till avbrott, försening eller fel i Betaltjänsten. Även om vi kommer att göra vårt bästa för att i förväg underrätta dig om planerat underhåll i enlighet med punkt 19 i de Allmänna Villkoren, kan vi inte garantera att sådant meddelande alltid kommer att tillhandahållas.

5. Kortnätverksreglerna och Särskilda Villkor

Ditt användande av en särskild betalmetod som tillhandahålls av oss eller en Tredjepartsbetaltjänstleverantör kan vara föremål för Kortnätverksreglerna eller Särskilda Villkor som utgör del av ditt avtal med oss. Ett exempel på detta är när du accepterar kortbetalningar, då måste du även följa kortnätverksreglerna i den utsträckning de är tillämpliga för handlare och tillgängliga online eller vi, våra Inlösare eller Kortnätverken tillhandahållit dem. Ytterligare information om Kortnätverksreglerna och de Särskilda Villkoren finns här.

Du bekräftar och godkänner härmed att du ska efterleva Kortnätverksreglerna och de Särskilda Villkoren och att Kortnätverksreglerna och de Särskilda Villkoren har företräde framför dessa Betaltjänstvillkor i förhållande till den specifika betalmetoden och att i händelse av konflikt mellan en bestämmelse i dessa Betaltjänstvillkor och Kortnätverksreglerna/de Särskilda Villkoren så äger de två senare företräde.

Vi kan komma att närsomhelst lägga till, ta bort och uppdatera specifika betalmetoder och Kortnätverksreglerna och de Särskilda Villkoren kan också ändras från tid till annan. En ändring kan göras ensidigt av oss men vi kommer att försöka informera dig i förväg. Ditt fortsatta användande av en specifik betalmetod innebär att du godkänner sådana tillägg, borttaganden och ändringar. För undvikande av missförstånd, om du använder den betalmetod som Klarna tillhandahåller har vi rätt att köpa och sälja vidare fordringar som genereras från din försäljning av varor och tjänster mot din slutkund, i enlighet med vad som framgår av de Särskilda Villkoren.

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa Betaltjänstvillkor i enlighet med punkt 24 i de Allmänna Villkoren, eller med kortare varsel om så krävs av Kortnätverken eller Tredjepartsbetaltjänstleverantör, såsom nödvändigt för att uppfylla Kortnätverksreglerna eller på annat sätt hantera ändringar i Betaltjänsten.

6. Appen och kortläsare

För att kunna använda Betaltjänsten måste du ladda ner och installera Appen och ha tillgång till en av våra kompatibla kortläsare (”Kortläsare”).

Du kan ladda ner Appen från Apple Store eller Google Play. Du måste ladda ner och använda den senast tillgängliga versionen av Appen samt ladda ner och installera eventuella uppdateringar som görs tillgängliga från tid till annan. Appen kan även vara tillgänglig i andra format, såsom SDK-format.

Information om tillgängliga Kortläsare och hur de kan köpas hittar du på vår hemsida. Du kan också köpa Kortläsare från vår återförsäljare online via Tillbehörsbutiken eller från andra auktoriserade återförsäljare.

7. Restriktioner och begränsningar

Genom att godkänna dessa Betaltjänstvillkor bekräftar och godkänner du att du inte kommer att använda Betaltjänsten i samband med de verksamheter eller aktiviteter som framgår av vår lista över Otillåtna Segment.

Vidare godkänner och bekräftar du att du inte kommer att använda Betaltjänsten för att acceptera betalningar i samband med följande verksamheter eller aktiviteter utan vårt uttryckliga skriftliga godkännande, ett godkännande som vi har rätt att, enligt eget gottfinnande, innehålla eller återkalla, i de fall vi anser att det innebär en risk för vår verksamhet och/eller vårt renommé: a) privata vårdtjänster, b) spel- och vadhållningstjänster (oavsett om sådana spel- och vadhållningstjänster tillhandahålls i enlighet med alla tillämpliga lagar och godkänts av alla tillämpliga tillsynsmyndigheter), c) finansiella tjänster (oavsett om sådana finansiella tjänster tillhandahålls i enlighet med alla tillämpliga lagar och godkänts av alla tillämpliga tillsynsmyndigheter), d) presentkort, e) evenemangsarrangörer, eller e) transporter och resor.

I tillägg till andra skyldigheter, krav, restriktioner eller begränsningar som anges i dessa Betaltjänstsvillkor, bekräftar och godkänner du att du inte kommer att: a) tillämpa ett lägsta belopp för att ta emot ett Kort, b) tillämpa ett högre pris eller extra avgifter för användning av ett Kort i samband med en transaktion, såvida detta inte tillåts enligt några lagar, regler och föreskrifter i din tillämpliga jurisdiktion, c) utnyttja någon kredit tillgänglig på ett Kort för att ge förskott till kunder, d) utföra transaktioner i andra länder än i Sverige och i andra valutor än svenska kronor, e) göra skillnad mellan olika Kort oavsett anledning, såvida detta inte tillåts enligt några lagar, regler och föreskrifter i din tillämpliga jurisdiktion, f) överlämna en Korttransaktion, som inte härrör från din försäljning av produkter eller tjänster till din kund, för behandling, dvs. du har inte rätt att överlämna en Korttransaktion för behandling, som härrör från försäljning eller aktiviteter som erbjuds av andra parter, g) överlämna en Korttransaktion för behandling som du vet eller borde ha vetat är bedräglig eller inte godkänts av kunden, h) agera som betalningsförmedlare eller aggregator eller på annat sätt återförsälja Betaltjänsten, i) överlämna en Korttransaktion för behandling, vilken innebär en refinansiering av en kunds befintliga åtagande, j) begära att någon kund avstår från sin rätt att bestrida en Korttransaktion, k) begära att någon kund avslöjar sin PIN-kod vid något tillfälle vid en Korttransaktion l) när en kund använder ett chip och PIN-Kort, skriva ut data på något kvitto som refererar till en kunds PIN-kod eller m) inte hantera ett köp av varor och/eller tjänster som flera Korttransaktioner.

Våra Inlösare och Kortnätverken kan från tid till annan komma att införa vissa begränsningar när det gäller de årliga transaktionsvolymer våra handlare kan använda Betaltjänsten till. Om din årliga transaktionsvolym överstiger vissa belopp specificerade av Kortnätverken kan du komma att behöva ingå ett utvidgat avtal direkt med våra Inlösare. Genom att acceptera dessa Betaltjänstvillkor ger du oss behörighet att ingå ett sådant avtal å dina vägnar med våra Inlösare. Om du inte vill ingå ett sådant avtal eller av någon anledning inte kan godtas av våra Inlösare, har vi inte möjlighet att acceptera transaktioner som överstiger ovannämnda gränser. I ett sådant fall kan vi även behöva suspendera din tillgång till och användning av Betaltjänsten och säga upp och stänga ner ditt iZettle-konto.

Du får inte använda Betaltjänsten till att utföra Korttransaktioner med egna Kort eller några Kort som utfärdats i ditt namn.

Du får inte på något sätt hänvisa till oss, våra Inlösare eller Kortnätverken så att det framstår som att vi eller de har godkänt dina produkter och/eller tjänster.

Användningen av Betaltjänsten är föremål för vissa begränsningar gällande daglig Korttransaktionsvolym, vilket framgår av vår hemsida.

8. Fel och otillåten eller illegal användning

Vi kommer att utgå från att du är avsändaren av alla transaktioner och andra instruktioner till oss när de skickas med hjälp av dina Kontouppgifter. Du ska omedelbart underrätta oss genom vår hemsida eller genom att kontakta vår kundservice via help@izettle.com om du upptäcker eller har anledning att tro att det har skett ett fel eller otillåten eller olaglig användning av ditt iZettle-konto och, om möjligt, byta Kontouppgifter för att förhindra ytterligare fel och/eller otillåten eller olaglig användning. Du ska tillhandahålla oss all information och dokumentation i din ägo gällande omständigheterna avseende sådant fel och/eller sådan otillåten eller olaglig användning av ditt iZettle-konto och vidta alla rimliga åtgärder som begärs av oss för att bistå i vår undersökning.

9. Godkända Kort

Betaltjänsten kan användas för att ta emot korttransaktioner med de flesta konto- och kreditkort samt andra typer av kort ("Kort"), på vilka de av Kortnätverkens varumärken som framgår av vår hemsida återfinns. Vi kan komma att ta bort eller lägga till Kort som vi accepterar när som helst utan föregående meddelande till dig. Vi kommer endast att behandla Korttransaktioner som har godkänts av det tillämpliga Kortnätverket eller den tillämpliga Kortutgivaren.

Du är medveten om att du är ensamt ansvarig för att kontrollera dina kunders identitet och att varje presenterat Kort är giltigt att användas för att köpa dina produkter och tjänster och för alla återbetalningar eller återkrav, oavsett orsak eller tidpunkt för sådana återbetalningar eller återkrav som regleras närmare i punkt 18.

10. Avgift

Du åtar dig att betala de avgifter (”Avgifterna”) för användning av Betaltjänsten som beräknas och fastställs av oss i enlighet med den prislista som finns tillgänglig på vår hemsida alternativt via ditt iZettle-konto.

Genom att godkänna dessa Betaltjänstvillkor, godkänner du och begär att vi debiterar Avgifterna (som en blandad serviceavgift för handlare) fastställd och beräknad av oss i enlighet med prislistan.

Betaltjänsten är en betaltjänst undantagen mervärdesskatt. Vi förbehåller oss rätten att vid var tidpunkt justera våra Avgifter i enlighet med punkt 24 i våra Allmänna Villkor. Beräkning av Avgifter sker vid den tidpunkt en Korttransaktion behandlas och dras från de medel som erhållits av oss och krediteras ditt iZettle-konto.

11. Skatter

I tillägg till vad som framgår av punkt 10 i våra Allmänna Villkor, är du införstådd med och godkänner att vi från tid till annan kan vara skyldiga att rapportera ditt namn, adress och information gällande Korttransaktioner som behandlats av oss för din räkning genom din användning av Betaltjänsten till skattemyndigheter.

12. Behandling av transaktioner

Du åtar dig att följa alla eventuella instruktioner som vi tillhandahåller dig gällande godkännande och auktorisering av Korttransaktioner, inklusive de som finns tillgängliga på vår hemsida. Då åtar dig att säkerställa att alla dina anställda och andra behöriga representanter som hanterar Korttransaktioner för din räkning i förväg informeras om innehållet i dessa Betaltjänstvillkor och att de har erhållit erforderlig utbildning för att uppfylla kraven i dessa Betaltjänstvillkor.

Så snart en Korttransaktion genomförts kommer vi uppdatera transaktionsinformationen i ditt iZettle-konto så att den bekräftar att transaktionen har ägt rum och innehållande detaljer gällande transaktionen såsom beskrivs i punkt 15.

Du är skyldig att tillhandahålla kunder ett kvitto för det fall de efterfrågar ett. Kunder kan erhålla ett elektroniskt kvitto per e-post eller SMS, istället för ett papperskvitto.

En godkänd Korttransaktion får inte återkallas av dig eller din kund efter utgången av den dag då kunden godkänt transaktionen.

Du samtycker till att du inte kommer att tillhandahålla några falska eller vilseledande beskrivningar av någon Korttransaktion som du utför genom Betaltjänsten och att de beskrivningar som görs gällande en specifik transaktion kommer ge en korrekt och sann beskrivning av de produkter och/eller tjänster som köps.

Vi förbehåller oss rätten att inte godkänna och behandla en Korttransaktion som du utför genom Betaltjänsten som vi tror kan strida mot dessa Betaltjänstvillkor eller tillämpliga lagar, regler eller föreskrifter eller kan komma att utsätta dig eller oss för skada, inklusive men inte begränsat till bedrägeri eller andra kriminella handlingar. Du auktoriserar oss att dela information om dig, dina transaktioner och din användning av Betaltjänsten med brottsbekämpande myndigheter om vi skäligen misstänker att ditt iZettle-konto har använts för obehöriga, olagliga eller kriminella syften.

13. Behandling av Korttransaktioner

Du har rätt att använda Betaltjänsten för att behandla transaktioner som utförs med Kort (dvs. transaktioner där både Kortet och kunden är samtidigt fysiskt närvarande vid tiden för transaktionen) genom att föra in Kortet i Kortläsaren eller dra Kortet och erhålla kundens PIN-kod eller erhålla kundens underskrift. Appen kommer, baserat på en kunds Kort, att ange vilken typ av kontroll som krävs. Om en kunds Kort har ett elektroniskt chip måste du alltid först försöka erhålla godkännande genom chip och PIN-kod innan godkännande genom underskrift kan ske.

Du har även rätt att använda Betaltjänsten för att behandla kontaktlösa transaktioner (dvs. transaktioner som genomförs med stöd av den kontaktlösa induktionstekniken i en Kortläsare som stödjer kontaktlösa transaktioner och som inkluderar en Korttransaktion eller transaktion med smartphone eller annan enhet som använder närfältskommunikation via en Kortläsare som stödjer kontaktlösa transaktioner), men du har inte rätt att behandla kontaktlösa transaktioner till ett värde som överstiger den beloppsgräns som fastställts av en Inlösare, Kortnätverk och/eller av oss för sådan transaktion från tid till annan.

14. Återbetalning och retur

Du måste utföra alla återbetalningar och justeringar för retur av dina produkter eller tjänster genom Betaltjänsten till kundens Kort i enlighet med villkoren i dessa Betaltjänstvillkor och tillämpliga Kortnätverksregler. Kortnätverksreglerna kräver att du: a) upprätthåller en rättvis policy för retur, avbeställning och justering, b) tillgängliggör din retur- eller avbeställningspolicy till kunder vid köptillfället, c) inte utför återbetalningar i kontantbelopp till en kund i samband med en Korttransaktion, om det inte krävs enligt lag, och d) inte accepterar kontantbelopp eller någon annan artikel av värde för att förbereda en återbetalning med Kort.

Full återbetalning ska ske till exakt det ursprungliga transaktionsbeloppet inklusive skatt och administrationskostnader. Det återbetalda beloppet får inte överstiga det ursprungliga försäljningspriset förutom med ett belopp motsvarande ersättning till kunden för kostnader för porto och returnering av produkter. Återbetalning som hanteras genom Betaltjänsten ska genomföras inom 30 dagar från den ursprungliga transaktionen. För återbetalningar vi behandlar kommer vi att göra avdrag för återbetalningsbeloppet (inklusive tillämpliga avgifter) från medel som vi är skyldiga dig för behandling av andra transaktioner eller medel som krediterats ditt iZettle-konto. Om dessa medel inte är tillräckliga åtar du dig att omedelbart på vår begäran betala alla medel du är skyldig oss till oss. Du är ensamt ansvarig för att ta emot och hantera returer av dina produkter eller tjänster.

I inställningarna för ditt iZettle-konto kan du välja och instruera oss att hålla en balans på ditt iZettle-konto avsedd för att finansiera återbetalningar eller för att påskynda hanteringen av återbetalningar.

15. Utbetalning av medel

Medel som krediterats ditt iZettle-konto för en Korttransaktion kommer inte utbetalas till ditt angivna bankkonto förrän transaktionen anses slutförd. En Korttransaktion anses slutförd när vi har erhållit medel från det relevanta Kortnätverket eller Inlösaren, såsom tillämpligt, på Klientmedelskontot. Så snart vi har verifierat ditt angivna bankkonto (för det fall detta krävs) kommer vi att initiera utbetalning av medel (med avdrag för Avgifter, Återkrav, återbetalningar, fordringar och andra belopp som du är skyldig oss) till ditt angivna bankkonto på den bankdag som omedelbart följer den bankdag då vi erhöll medlen på Klientmedelskontot, om inte annat framgår av dessa Betaltjänstvillkor.

I inställningarna för ditt iZettle-konto kan du välja och instruera oss att skjuta upp eller fördröja utbetalning av medel till ditt angivna bankkonto. Utbetalning av medel till ditt angivna bankkonto är föremål för vissa begränsningar i enlighet med vad som framgår på vår hemsida.

Utbetalningar till ditt angivna bankkonto utförs, åtminstone delvis, av externa finansiella institut och vi ansvarar inte för den slutliga krediteringen av medel till ditt angivna konto när vi har betalat ut medlen till ditt angivna konto. Vi ansvarar inte heller för några medel som, på grund av felaktig eller ofullständig bankkontoinformation som du tillhandahållit oss, har betalats till ett bankkonto som inte hålls i ditt namn.

Vi förbehåller oss rätten att temporärt avbryta och/eller fördröja utbetalning till ditt angivna bankkonto och/eller begränsa åtkomsten till medel som krediterats ditt iZettle-konto i de fall vi behöver genomföra en utredning eller lösa en pågående tvist gällande ditt iZettle-konto och/eller i de fall det krävs för att uppfylla Kortnätverksreglerna, tillämpliga lagar eller domstolsbeslut eller om så krävs av brottsbekämpande eller annan statlig myndighet.

16. Transaktionsinformation

Du får tillgång till din transaktionsinformation genom att logga in på ditt iZettle-konto. Du har även tillgång till rapporter som du kan ladda ner. Transaktionsinformationen kommer visa alla Avgifter som debiterats, eventuella andra belopp som debiterats ditt iZettle-konto under den relevanta perioden samt information om utbetalningar till ditt angivna bankkonto.

Vi kommer att tillhandahålla dig information avseende Korttransaktioner med en referens som gör det möjligt för dig att identifiera en transaktion, transaktionsbeloppet i den valuta som ditt iZettle-konto krediteras och det belopp Avgiften för transaktionen uppgår till. Genom att godkänna dessa Betaltjänstvillkor begär och godkänner du att vi kan sammanställa denna information enligt märke, applikation, kategori av betalningsinstrument och procentsats på de förmedlingsavgifter som tillämpas på transaktionen, såsom tillämpligt, och att vi kan tillhandahålla denna information regelbundet, minst en gång per månad, genom ditt iZettle-konto i ett format som gör det möjligt för dig att lagra och återskapa informationen i oförändrad form.

17. Reservbelopp

Vi förbehåller oss rätten att ange ett belopp som du måste bibehålla på ditt iZettle-konto och/eller ackumulera en reserv för din räkning (ett ”Reservbelopp”) för att säkerställa att du fullgör dina betalningsförpliktelser enligt dessa Betaltjänstvillkor. Vi kan komma att kräva och/eller hålla ett Reservbelopp av flera anledningar, inklusive för det fall du har en hög grad av Återkrav, återbetalningar eller andra indikationer på prestationsproblem relaterade till din användning av Betaltjänsten.

Reservbeloppet ska fungera som säkerhet för att täcka förväntade Återkrav, återbetalningar och/eller ej uppfyllda produkter eller tjänster eller kreditrisker baserad på din transaktionshistorik, och vi kommer ha rätt att inkassera och göra avdrag för sådana belopp som du är skyldig oss enligt dessa Betaltjänstvillkor från Reservbeloppet. Du godkänner och instruerar oss att, utan meddelande därom i förväg, göra uttag från och debitera Reservbeloppet för att inkassera och göra avdrag för belopp som du är skyldig oss enligt dessa Betaltjänstvillkor.

18. Återkrav

Eventuella belopp som är hänförliga till en Korttransaktion kan komma att återkallas eller återkrävas från ditt iZettle-konto (envar ett ”Återkrav”) om transaktionen: a) ifrågasätts på något sätt, b) av någon anledning återkallas av Kortnätverken, våra Inlösare, Kortinnehavaren eller Kortutgivaren, c) inte godkänts eller vi har anledning att misstänka att den inte godkänts, och/eller d) påstås vara olaglig, misstänkt eller i strid med dessa Betaltjänstvillkor.

För varje Korttransaktion som vi bedömer kan komma att resultera i ett Återkrav har vi rätt att hålla inne det belopp Återkravet troligen kan uppgå till som ett Reservbelopp. Vi har rätt att återkräva det belopp ett Återkrav uppgår till inklusive tillämpliga avgifter, viten och/eller böter som fastställts av Kortnätverken eller våra Inlösare från medel som krediterats ditt iZettle-konto eller medel som ska betalas till dig enligt dessa Betaltjänstvillkor. Om vi anser att ett Återkrav troligen kommer ske i förhållande till en Korttransaktion kan vi hålla inne ett belopp motsvarande det potentiella Återkravet från utbetalning till dig enligt dessa Betaltjänstvillkor fram till dess att: a) ett Återkrav fastställts på grund av klagomål från en kund, i vilket fall vi kommer att behålla medlen, b) den tid under vilken en kund kan komma att bestrida en transaktion har löpt ut, eller c) vi fastställer att ett Återkrav gällande transaktionen inte kommer att ske. Om vi inte har möjlighet att få tillbaka medel som du är skyldig oss i samband med ett Återkrav åtar du dig att omedelbart på vår uppmaning betala det fulla belopp som Återkravet uppgår till. Du samtycker till att betala alla kostnader och utgifter, inklusive men inte begränsat till, advokatarvoden och andra juridiska kostnader som åsamkas oss eller för vår räkning i samband med hantering av medel som du inte betalat.

Om vi fastställer att du åsamkas ett överdrivet antal Återkrav eller att Återkrav som är hänförliga till dig sker alltför ofta kan vi komma att inrätta kontroller eller uppställa villkor gällande ditt iZettle-konto, inklusive men inte begränsat till: a) att hålla ett Reservbelopp som rimligen fastställts av oss för att täcka förväntade Återkrav inklusive tillämpliga avgifter, viten och/eller böter, b) suspendera din tillgång till och användning av Betaltjänsten, och/eller c) avsluta och stänga ner ditt iZettle-konto.

Du samtycker till att när så efterfrågas, på egen bekostad, vara oss behjälplig i att undersöka transaktioner som utförts genom Betaltjänsten. Du samtycker vidare till att vi kan komma att dela information om ett Återkrav med din kund, kundens finansiella institut och ditt finansiella institut i syfte att undersöka och/eller hantera ett Återkrav. Du är medveten om att din underlåtenhet att vara oss behjälplig i god tid i samband med att vi undersöker en transaktion, inklusive att tillhandahålla nödvändig information och dokumentation inom tio dagar från vår begäran, kan leda till ett oåterkalleligt Återkrav. Vi förbehåller oss rätten att, efter att ha informerat dig därom, ta ut en avgift för att hantera och/eller utreda tvister gällande Återkrav.

19. Din integritet och säkerhet

I tillägg till vad som framgår i punkt 12 i våra Allmänna Villkor är du införstådd med att vi är skyldiga att rapportera ditt företagsnamn och namnet på dina verkliga huvudmän och/eller företrädare till den MATCH-lista som förs av MasterCard och som American Express har tillgång till och uppdaterar, VMAS-databasen som upprätthålls av VISA, om tillämpligt, enligt Kortnätverksreglerna. Du accepterar specifikt uppfyllandet av skyldigheter i samband med upptagande på sådana listor och rapportering och du avstår rätten till, och åtar dig att hålla oss skadeslösa från, samtliga krav som du kan komma att ha som ett resultat av upptagande på sådana listor och rapportering.

Vi ansvarar för att skydda säkerheten för Kortuppgifter i vår ägo. Vi har implementerat administrativa, tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda Kortinformation som lagras på våra servrar från obehörig åtkomst och oavsiktlig förlust, förändring eller utlämnande.

20. Andras integritet vid användning av Fakturatjänsten

iZettle och du förbinder sig att vid var tid följa tillämpliga regler gällande skydd av personuppgifter, inklusive gällande krav på t.ex. registrering eller anmälan till relevant tillsynsmyndighet samt att implementera lämpliga säkerhetsåtgärder och genomföra integritetsriskbedömningar. Vardera part förbinder sig att säkerställa vilka skyldigheter som åligger denne gällande dataskydd och att fullgöra sådana skyldigheter.

I de fall iZettle samlar in ytterligare personuppgifter direkt från Handlarens kund eller i övrigt använder Kundinformation som innefattar personuppgifter för andra ändamål än att möjliggöra för dig att skapa, administrera och hantera fakturor genom Fakturatjänsten kommer iZettle i denna del vara personuppgiftsansvarig, och ansvarar ensam för att sådan behandling sker i enlighet med tillämpliga regler gällande skydd av personuppgifter och iZettles Sekretesspolicy.

Fakturatjänsten gör det möjligt för dig att självständigt, i samband med att din kund väljer att betala mot faktura, samla in information om din kund samt därefter genom ditt iZettle-Konto lagra och behandla sådan information om din kund i den utsträckning det krävs för att du ska kunna skapa, administrera och hantera fakturor genom Fakturatjänsten (”Kundinformation”). Med Kundinformation avses e-postadress, namn, adress, personnummer, firma, organisationsnummer, telefonnummer och annan information hänförlig till köpet. De genom Fakturatjänsten utställda fakturorna kan antingen skickas till den e-postadress som du samlat in i samband med att din kund valt att betala mot faktura.

När du använder Fakturatjänsten godkänner du att du är ansvarig för att a) skapa, administrera och hantera fakturor som genereras genom användning av Fakturatjänsten i enlighet med din integritetspolicy, b) tillse att all insamling, lagring och behandling av Kundinformation sker i enlighet med tillämplig lag och din integritetspolicy.

Du förbinder sig att inte använda personuppgifter som behandlas och/eller som du fått tillgång till genom Fakturatjänsten för andra ändamål än att använda Fakturatjänsten i enlighet med dessa Betaltjänstvillkor. För undvikande av missförstånd, du förbinder dig att inte använda personuppgifter som du fått tillgång till och/eller behandlar genom Fakturatjänsten för något ändamål som är oförenligt med det ändamål som du ursprungligen samlade in personuppgifterna för, vilket är att skapa, administrera och hantera fakturor hänförliga till de köp av produkter och/eller tjänster som dina kunder gjort.

I de fall iZettle behandlar Kundinformation som innefattar personuppgifter för din räkning när du använder Fakturatjänsten (”Slutkunders Personuppgifter”), ska vad som framkommer av bilaga 1 äga tillämpning på iZettles behandling av personuppgifter i dess egenskap av personuppgiftsbiträde.

21. Dina ytterligare garantier

I tillägg till övriga garantier som framgår av dessa Betaltjänstvillkor och punkt 15 i de Allmänna Villkoren, garanterar du att: a) du är behörig att registrera dig för och använda Betaltjänsten och har rätten, behörigheten och förmågan att ingå och fullgöra dessa Betaltjänstvillkor, b) varje Korttransaktion som du genomför genom Betaltjänsten representerar en försäljning bona fide av dig, c) varje Korttransaktion som du genomför genom Betaltjänsten på ett korrekt sätt beskriver de produkter eller tjänster som sålts och levererats till din kund, d) du kommer att fullfölja alla dina skyldigheter gentemot varje kund för vars räkning du utför en Korttransaktion och kommer att lösa alla tvister eller klagomål direkt med kunden, e) du och samtliga Korttransaktioner som utförs av dig genom Betaltjänsten kommer att följa alla lagar, regler och föreskrifter som gäller för din verksamhet och Betaltjänsten, f) med undantag för transaktioner inom ramen för den löpande verksamheten, inga Korttransaktioner som utförs av dig genom Betaltjänsten representerar en försäljning till någon föreståndare, partner, innehavare eller ägare av din verksamhet, och g) du inte kommer att använda Betaltjänsten, vare sig direkt eller indirekt, för bedrägligt beteende eller på något sätt som stör användningen av Betaltjänsten.

22. Ditt ytterligare ansvar och skadeslöshetsförbindelse

I tillägg till vad som framgår av punkt 16 i de Allmänna Villkoren, är du ansvarig för alla Återkrav, återbetalningar, avgifter, böter, viten och annan skada som orsakats en tredje part eller oss på grund av din tillgång till och användning av dessa Betaltjänstvillkor och/eller som uppstår på grund av ditt brott mot någon bestämmelse i dessa Betaltjänstvillkor. Du åtar dig att ersätta sådan tredje part eller oss för all sådan skada.

Oaktat ovan eller någon annan bestämmelse i dessa Betaltjänstvillkor och i tillägg till vad som framgår i punkt 16 i våra Allmänna Villkor, åtar du dig att försvara, gottgöra och hålla oss, våra Inlösare, Kortnätverken och var och en av våra styrelseledamöter, agenter, koncernbolag och representanter skadeslösa från och mot envar och alla anspråk, kostnader, krav, förluster, ansvar, skador, handlingar, rättegång, dom, vite, ränta och utlägg (inklusive utan begränsning rimliga advokatkostnader) som härrör från eller uppkommer i samband med: a) faktiska eller påstådda brott av dig mot någon bestämmelse i dessa Betaltjänstvillkor, inklusive utan begränsning eventuellt brott mot Kortnätverksreglerna, b) din olagliga eller felaktiga användning av Betaltjänsten, c) Korttransaktioner som genomförs med stöd av Betaltjänsten, och d) skadeslöshetsförbindelser gentemot tredje man som orsakas oss som en direkt eller indirekt följd av dina handlingar eller underlåtelser (inklusive ersättning till Inlösare och Kortnätverk).

För det fall du är ersättningsskyldig gentemot oss, har vi rätt att omedelbart inkassera sådana belopp från medel som krediterats ditt iZettle-konto eller från andra medel som förfallit till betalning i enlighet med dessa Betaltjänstvillkor. Om det inte finns tillräckliga medel för att täcka ditt ansvar, samtycker du till att omedelbart på vår uppmaning ersätta oss på annat sätt.

Du är också skyldig att kontakta oss för det fall du misstänker att din Kortläsare har blivit manipulerad eller stulen.

23. Vårt ansvar

Med förbehåll för punkt 17 och 18 i våra Allmänna Villkor ansvarar vi för att säkerställa att de Korttransaktioner som initieras genom Betaltjänsten på korrekt sätt överförs till kundens (Kortinnehavarens) betaltjänstleverantör och att Korttransaktioner som utförs genom Betaltjänsten genomförs på korrekt sätt, dock under förutsättning att: a) transaktionen har godkänts av kunden (Kortinnehavaren), b) transaktionen uppfyller villkoren i dessa Betaltjänstvillkor, och c) du har uppfyllt dina skyldigheter enligt dessa Betaltjänstvillkor. Med förbehåll för punkt 17 och 18 i de Allmänna Villkoren, ansvarar vi för att säkerställa att de medel som krediteras ditt iZettle-konto betalas ut till ditt angivna bankkonto i enlighet med punkt 14, under förutsättning att vi har erhållit sådana medel från relevant Kortnätverk eller Inlösare, såsom tillämpligt, på Klientmedelskontot.

Om en auktoriserad Korttransaktion inte utförs på korrekt sätt eller inte utförs alls, kommer vi, på din begäran, vidta rimliga åtgärder för att spåra transaktionen och försöka att rätta eventuella fel som du eller vi upptäcker och meddela dig resultatet. Om felet innebär att du erhåller mindre än det belopp du var berättigad till kommer vi att kreditera mellanskillnaden på ditt iZettle-konto. Om felet resulterar i att du erhåller ett större belopp än det du var berättigad till kommer vi att debitera överskottet från ditt iZettle-konto. Vi kommer endast att försöka att rätta transaktioner som du behandlar felaktigt i de fall du underrättar oss om sådant fel utan oskäligt dröjsmål och senast inom sextio (60) dagar från när felet först uppenbarades i din elektroniska transaktionshistorik.

AVSNITT 2 – ÖVRIGA VILLKOR

24. Näringsidkare

Genom att godkänna dessa Betaltjänstvillkor bekräftar du att du registrerar dig för Betaltjänsten i egenskap av näringsidkare och inte i egenskap av konsument (vilket innebär en fysisk person som agerar för andra ändamål än hans/hennes närings- eller yrkesverksamhet). I egenskap av näringsidkare accepterar du att även om vi kan komma att göra det, så har vi ingen skyldighet att följa de krav som framgår av kapitel 4 i lag (2010:751) om betaltjänster eller några motsvarande lagar, regler och föreskrifter i din jurisdiktion. Du accepterar vidare att paragraf 1, 28, 29, 30, 35, 36, 37, 47, 48, 50, 51, 53 och 54 i kapital 5 i lag (2010:751) om betaltjänster eller några motsvarande lagar, regler och föreskrifter i din jurisdiktion inte äger tillämpning på din tillgång till och användning av Betaltjänsten. Detta innebär att, oaktat andra bestämmelser i dessa Betaltjänstvillkor, vi inte är ansvariga gentemot dig för några skador eller förluster som du orsakas som ett resultat av de frågor som refereras till i paragraf 1, 28, 29, 30, 35, 36, 37, 47, 48, 50, 51, 53 och 54 i kapital 5 i lag (2010:751) om betaltjänster eller några motsvarande lagar, regler och föreskrifter i din jurisdiktion, om inte annat framgår av dessa Betaltjänstvillkor.

25. Avtalstid och uppsägning

Dessa Betaltjänstvillkor gäller från det datum du accepterar dem och gäller till dess de sägs upp av dig eller av oss.

I tillägg till vad som framgår i punkt 23 i de Allmänna Villkoren, har vi rätt att säga upp dessa Betaltjänstvillkor eller din användning av Betaltjänsten eller suspendera eller stänga ner ditt iZettle-konto utan meddelande i förväg därom: a) på begäran av Kortnätverken eller en Inlösare, b) om vårt avtal med en Inlösare eller ett Kortnätverk av någon anledning löper ut eller sägs upp, c) för det fall vi avregistreras som betalningsaggregator av ett Kortnätverk eller en Inlösare, d) om dina förehavanden eller åtgärder, enligt vår rimliga uppfattning, skadar eller kan komma att skada vårt anseende eller rykte eller ett Kortnätverks eller Inlösares anseende eller rykte, e) om du har registrerat dig för Betaltjänsten som ett bolag eller annan juridisk person och det sker en förändring gällande kontrollen över sådant bolag eller juridisk person, eller f) om ägare eller andra individer associerade med dig upptas på europeiska eller amerikanska sanktionslistor (såsom OFAC:s SDN-lista och EU:s lista över ekonomiska sanktioner eller lista över terrorister).

Alla medel som krediterats ditt iZettle-konto och som hålls av oss för din räkning vid den tidpunkt då ditt iZettle-konto suspenderas eller stängs kommer att betalas ut till dig i enlighet med punkt 14, om inte annat anges i dessa Betaltjänstvillkor.

Uppsägning av dessa Betaltjänstvillkor eller suspendering av ditt iZettle-konto befriar dig inte från dina skyldigheter enligt dessa Betaltjänstvillkor och vi kan välja att fortsätta innehålla de medel som anses nödvändiga i avvaktan på avgörande gällande andra villkor och skyldigheter som definierats i dessa Betaltjänstvillkor, inklusive men inte begränsat till Återkrav, Avgifter, återbetalningar eller andra undersökningar eller förfaranden.

26. Personlig borgen och annan säkerhet

Om du har registrerat dig för Betaltjänsten i egenskap av bolag eller annan juridisk person, bekräftar du och samtycker till att vi kan komma att kräva ett personligt borgensåtagande från en ägare, styrelseledamot, föreståndare eller annan representant för din verksamhet eller utställande av en bankgaranti eller tillhandahållande av annan lämplig säkerhet för ditt rätta fullgörande av dina betalningsskyldigheter enligt dessa Betaltjänstvillkor. Om vi skulle kräva ett personligt borgensåtagande, bankgaranti eller annan form av säkerhet kommer vi att särskilt meddela dig därom. Du accepterar att vi bestämmer omfattningen av sådana garantier eller säkerheter. Vi förbehåller oss rätten att suspendera din tillgång till och användning av Betaltjänsten och att säga upp och stänga ner ditt iZettle-konto om du misslyckas med att tillhandahålla sådana garantier eller annan säkerhet på vår begäran.

27. Rätt till granskning

Du bekräftar och accepterar att vi kan komma att kräva att du tillåter oss, eller en tredje part som utsetts av oss, att genomföra en granskning av din verksamhet och lokaler för att säkerställa att du följer dessa Betaltjänstvillkor och Kortnätverksreglerna. Vi förbehåller oss rätten att suspendera din tillgång till och användning av Betaltjänstvillkoren och att säga upp och stänga ner ditt iZettle-konto om du misslyckas med att låta oss, eller en tredje part som utsetts av oss, att genomföra sådan granskning på vår begäran.

28. Särskilda villkor gällande Fakturatjänsten

Du får endast använda Fakturatjänsten i syfte att skapa, hantera och administrera fakturor i enlighet med dessa Betaltjänstvillkor.

Varje enskild faktura som skapats genom användning av Fakturatjänsten får inte överstiga sådant belopp som iZettle från tid till annan meddelar och som framgår av vår hemsida.

När du ställer ut en faktura genom Fakturatjänsten kommer din kund få ett e-postmeddelande som innehåller fakturan och en länk till en landningssida där din kund kan betala fakturan online. När din kund betalat fakturan online med Kort, eller genom sådan annan betalningsmetod som möjliggör betalning online som iZettle har gjort tillgänglig i din jurisdiktion, på ett korrekt sätt, anses din kund ha betalat dig med befriande verkan.

Du är medveten om och accepterar att du ensamt ansvarar för:

a) att skapa, hantera och administrera de fakturor som genereras genom användning av Fakturatjänsten i enlighet med alla tillämpliga lagar, regler och förordningar samt din sekretesspolicy, b) att dina fakturor är fullständiga och korrekta, c) att tillse att betalningar från dina kunder sker i enlighet med de betalningsanvisningar som anges på fakturan, d) inkorrekta betalningsanvisningar, e) medel som på grund av dina felaktiga uppgifter utbetalts till bankkonto, bank - eller plusgiro som inte är ditt, f) det fall att fakturamottagarens tekniska inställningar, brandvägg, domän, mjukvara etc. omöjliggör mottagande av elektroniska utskick, och g) tillhandahållande av support, i de fall sådan efterfrågas, till dina kunder avseende de fakturor som skapats genom användning av Fakturatjänsten och dina produkter och/eller tjänster.

Oaktat ovan, kommer iZettle att hantera felaktigheter i enlighet med vårt ansvar i punkt 23 i dessa Betaltjänstvillkor.

BILAGA 1 – PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL - FAKTURATJÄNST

iZettle förbinder sig att enbart behandla Slutkunders Personuppgifter i enlighet med dina skriftliga instruktioner, som följer av dessa Betaltjänstvillkor eller annat skriftligt avtal mellan parterna och enbart för de ändamål som framgår av dessa Betaltjänstvillkor, dvs. för att ställa ut, hantera och administrera fakturor som ställs ut genom användande av Fakturatjänsten. Slutkunders personuppgifter kan inbegripa (i) identifieringsinformation såsom personnummer (eller motsvarande), (ii) kontaktinformation såsom namn, adress, mailadress, telefonnummer och (iii) information gällande köpet.

Du bekräftar att du är medveten om att vi förlitar oss på dina instruktioner beträffande hur vi får använda och behandla Slutkunders Personuppgifter som samlats in genom din användning av Fakturatjänsten. iZettle ansvarar därför inte för krav som förs fram från den som personuppgift avser på grund av underlåtenhet eller handling orsakad som ett direkt resultat av dina instruktioner.

iZettle förbinder sig att utan dröjsmål underrätta dig för det fall iZettle bedömer att en instruktion bryter mot tillämpliga dataskyddsregler. Försummelse från iZettles sida att meddela dig kommer inte att påverka din skyldighet eller ditt ansvar för dina instruktioner.

iZettle förbinder sig att implementera lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig med hänsyn till de risker som är förenade med behandlingen av personuppgifter, särskilt oavsiktlig eller otillåten förstörelse, förlust, förändring, obehörig spridning eller tillgång till Slutkunders Personuppgifter inklusive implementering av behörighets-– och åtkomstkontroller till kontor, lokaler, system och data, loggning, säkerhetskopiering, åtgärder för säkerställande av behandling i enlighet med instruktioner och segregering av data.

iZettle förbinder sig att inte överföra Slutkunders Personuppgifter till eller behandla Slutkunders Personuppgifter i land utanför EES utan ditt skriftliga samtycke. I de fall du samtycker till överföring av Slutkunders Personuppgifter till eller behandling av Slutkunders Personuppgifter i land utanför EES förbinder sig iZettle att följa alla tillämpliga lagar som reglerar sådan överföring.

iZettle förbinder sig att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa tillförlitligheten och kompetensen hos de anställda hos iZettle som har tillgång till Slutkunders Personuppgifter och iZettle förbinder sig att säkerställa att samtliga sådana anställda är informerade om att Slutkunders Personuppgifter ska behandlas som din konfidentiella information.

Du accepterar att iZettle kan komma att överföra Slutkunders Personuppgifter till underleverantörer, under förutsättning att iZettle i avtal med sådan underleverantör säkerställer att garantier finns på plats som är till förmån för dig och som motsvarar vad som framgår av denna bilaga 1 och att iZettle kvarstår som fullt ansvarig gentemot dig för underleverantörs handling eller underlåtenhet på samma sätt som om sådan handling eller underlåtenhet utförts av iZettle. iZettle förbinder sig att på din skriftliga begäran tillhandahålla dig information om underleverantörs behandling av Slutkunders personuppgifter i sådan utsträckning som krävs för att du ska kunna följa tillämpliga lagar och tillsynsmyndighets beslut.

iZettle äger rätt att vid var tid och utan angivande av anledning anlita ny underleverantör. Från och med den 25 maj 2018 förbinder sig iZettle att ge dig femton (15) dagars föregående skriftligt meddelande genom publikation på vår hemsida under vilken period du äger rätt att framföra legitima invändningar avseende sådan förändring. Legitima invändningar måste innehålla rimliga och dokumenterade skäl beträffande underleverantörs bristande efterlevnad av gällande dataskyddslagstiftning. Om, enligt iZettles skäliga uppfattning, sådana invändningar är legitima, har du rätt att, genom att skriftligt meddela iZettle, säga upp Faktureringstjänsten med omedelbar verkan.

iZettle ska omgående underrätta dig vid upptäckt av sådan säkerhetsbrist som leder till oavsiktlig eller otillåten förstörelse, förlust, ändring, otillåten tillgång till eller spridning av Slutkunders Personuppgifter och iZettle förbinder sig att tillhandahålla sådan ytterligare information som du skäligen kan komma att behöva för att fullgöra dina skyldigheter enligt tillämpliga dataskyddsregler.

iZettle förbinder sig att samarbeta, assistera och tillhandahålla information i skälig utsträckning (genom användning av lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder) och inom sådana tidsramar som du rimligen kan begära för att möjliggöra för dig att: (i) besvara förfrågan och begäran från den som personuppgift avser eller tillsynsmyndighet i enlighet med tillämpliga dataskyddsregler inklusive begäran om att få tillgång till, rätta, radera eller blockera personuppgift, och (ii) fullgöra dina skyldigheter i samband med säkerhets- och integritetsriskbedömningar (med hänsyn tagen till den typ av information som finns tillgänglig för iZettle) som kan komma att krävas enligt tillämpliga dataskyddsregler. I den utsträckning det är lagligt, ska du ansvara för de kostnader som uppstår med anledning av sådan assistans.

iZettle förbinder sig vidare att utan dröjsmål underrätta dig för det fall iZettle mottar en förfrågan om information direkt från den som personuppgift avser eller tillsynsmyndighet avseende din behandling av personuppgifter.

iZettle ska tillhandahålla dig underlag för att verifiera vår efterlevnad av våra skyldigheter enligt denna bilaga 1, och ska på din skäliga begäran tillhandahålla dig sådan nödvändig ytterligare information som krävs för att verifiera att iZettle uppfyller sina skyldigheter under denna bilaga 1.

Om du har objektivt verifierbara skäl att tro att iZettles eller vår underleverantörs behandling av Slutkunders Personuppgifter inte överensstämmer med bestämmelserna i denna bilaga 1, har du rätt, antingen själv eller genom att utse en oberoende extern granskare, och förutsatt att du informerar iZettle minst 30 dagar i förväg, att (i) inspektera iZettles processer, riktlinjer, system och åtgärder som används i samband med behandling av Slutkunders Personuppgifter och/eller ii) annars kontrollera iZettles efterlevnad av bestämmelserna i denna bilaga 1.

iZettle har rätt att motsätta sig anlitandet av en granskare för att utföra en granskning enligt denna bilaga 1 om granskaren, enligt iZettles skäliga åsikt, inte är lämplig, kvalificerad eller oberoende, om sådan granskare är en konkurrent till iZettle, eller om det annars visar sig att granskaren är olämplig.

En sådan inspektion eller granskning kommer att utföras under iZettles ordinarie kontorstider utan att störa eller inkräkta på den pågående verksamheten och i närvaro av en anställd som utsetts av iZettle. Varje granskning och/eller inspektion ska utföras enligt iZettles riktlinjer och processer gällande säkerhet och sekretess. Din rätt att utföra en inspektion eller granskning enligt detta avsnitt är begränsad till en dag per kalenderår.

Du ansvarar för alla kostnader hänförliga till utseendet av en tredjepartsgranskare och, på iZettles begäran, för att ersätta iZettle för nedlagd tid på sådan granskning i enlighet med iZettles vid var tid gällande prislista för professionella tjänster.

iZettle ska vid upphörandet av dess kontraktuella åtaganden, i enlighet med din instruktion, radera eller återlämna Slutkunders Personuppgifter som vi behandlat för din räkning inom en rimlig tidsram, om inte annat följer av tillämplig lag.

BETALTJÄNSTVILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV IZETTLE – EN PAYPAL TJÄNST

Senast uppdaterade och gällande från och med: 1 oktober 2020

Dessa betaltjänstvillkor, inklusive de villkor, policies, riktlinjer och instruktioner som hänvisas till häri, (“Betaltjänstvillkor”) och de allmänna villkor som reglerar din tillgång till våra tjänster (”Allmänna Villkor”) utgör ett juridiskt bindande avtal PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349), ett luxemburgskt kreditinstitut under tillsyn hos den luxemburgiska finansiella tillsynsmyndigheten, Commission de Surveillance du Secteur Financier (“vi”, “vår” eller “oss”) och dig, den enskilda firma, aktiebolag eller juridiska person som har skapat ett konto hos oss (”Handlaren”, ”du”, ”dig” eller ”ditt”), vilket reglerar din tillgång till och användning av våra betaltjänster som tillhandahålls under iZettle-varumärket (gemensamt ”Betaltjänsten”).

Genom att skapa och använda ett iZettle-konto (så som definierats nedan) godkänner och accepterar du att upprätthålla dessa Betaltjänstvillkor bekräftar du att du har läst, förstått och accepterar att bli bunden av dessa Betaltjänstvillkor. Om du inte godkänner dessa Betaltjänstvillkor (eller om du inte är behörig att binda den juridiska person som du representerar) är du inte berättigad tillgång till eller användning av Betaltjänsten.

Definitioner som används i dessa Betaltjänstvillkor ska ges samma innebörd som framgår av de Allmänna Villkoren, såvida de inte definierats häri.

I egenskap av kreditinstitut hanterar vi inlösen av korttransaktioner och, för att vi ska kunna göra detta, har vi ingått avtal med inlösande banker (“Inlösare”). En lista över de Inlösare vi vid var tid samarbetar med för tillhandahållandet av Betaltjänsten finns här.

Betaltjänsten regleras, i tillägg till dessa Betaltjänstvillkor och tillämpliga lagar, regler eller föreskrifter, av de krav och riktlinjer som fastställts av våra Inlösare liksom de krav och riktlinjer (gemensamt “Kortnätverksreglerna”) som fastställts av Visa Europe Limited, MasterCard Europe S.A., American Express Limited och andra tillämpliga kortnätverk (gemensamt “Kortnätverken”).

Det är viktigt att du är medveten om de risker som är förknippade med användning av Betaltjänsten och du bör läsa dessa Betaltjänstvillkor noggrant innan du godkänner dem och innan du börjar använda Betaltjänsten.

Om du har några frågor eller funderingar avseende innehållet i dessa Betaltjänstvillkor eller skulle vilja få en bättre förståelse för hur Betaltjänsten fungerar, tveka inte att kontakta oss.

AVSNITT 1 – TILLGÅNG TILL OCH ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA

1. Registrering

För att få tillgång till och använda Betaltjänsten måste du skapa ett iZettle-konto, vilket beskrivs i punkt 1 i de Allmänna Villkoren.

Om det inte förekommit någon aktivitet på ditt iZettle-konto under en sammanhängande period om minst två (2) år och du har ett innestående saldo på ditt iZettle-konto, kommer vi skicka ett meddelande till den e-postadress som du registrerat och/eller kopplat till ditt iZettle-konto och ge dig valmöjligheten att behålla ditt iZettle-konto aktivt eller att stänga ned ditt iZettle-konto och begära ett uttag av de medel som vi håller för din räkning. Om du inte besvarar vårt meddelande inom 30 dagar kommer vi automatiskt att stänga ner ditt iZettle-konto och eventuella innestående medel som vi håller för din räkning kommer att hanteras i enlighet med tillämplig lag.

För att erhålla medel från ditt iZettle-konto måste du antingen (i) ansluta ditt iZettle-konto med ditt PayPal-konto (som definierat nedan) eller (ii) ange, och för det fall vi så begär, verifiera ett bankkonto som innehas i ditt namn i en bank i Sverige (ditt “Bankkonto”). Du kommer att motta medel i enlighet med punkt 14 i antingen ditt PayPal-konto eller ditt Bankkonto (ditt “Angivna Konto”).

I detta Betaltjänstvillkor ska “PayPal-konto” betyda ett digitalt betalningsinstrument som kan användas för att skicka eller motta pengar eller göra betalningar genom en betalningsmetod som stödjs och vilket har öppnats i enlighet med PayPals Användaravtal. Den dag du godkänner dessa Betaltjänstvillkor kommer du tillhöra en av de kategorier Handlare som beskrivs i avsnitt (a) till (d) nedan. Dessa avsnitt anger de bemyndiganden du kommer behöva utfärda till oss för att överföra innestående medel från ditt iZettle-konto eller PayPal-konto (som tillämpligt) till ditt Bankkonto eller PayPal-konto (som tillämpligt).

a) Innehavare av existerande PayPal-konto enbart

Om du har ett existerande PayPal-konto och önskar öppna ett iZettle-konto, bemyndigar och instruerar du oss att initiera betalning av innestående medel från ditt iZettle-konto till ditt PayPal-konto.

b) Innehavare av existerande PayPal-konto och iZettle-konto

Om du har öppnat ett PayPal-konto men har anslutit ett Bankkonto till ditt iZettle-konto (så som anges i c nedan), kommer du behöva ansluta ditt iZettle-konto till ditt PayPal-konto för att kunna motta utbetalningar av innestående medel från ditt iZettle-konto till ditt PayPal-konto. I den mån det är tekniskt möjligt bemyndigar och instruerar du oss att ansluta ditt iZettle-konto med ditt PayPal-konto på dina vägnar och godkänner att utbetalningar av medel från ditt iZettle-konto kommer att göras till ditt PayPal-konto istället för ditt Bankkonto.

c) Innehavare av existerande iZettle-konto enbart

Om du enbart använder Betaltjänsten och inte har ett PayPal-konto, måste du ange ett Bankkonto och, för det fall vi så begär, verifiera Bankkontot. I samband med att du anger ett Bankkonto, bemyndigar och instruerar du oss att initiera betalning av innestående medel från ditt iZettle-konto till ditt Bankkonto. Du bemyndigar oss att ställa frågor till och erhålla information från tillämplig bank, bland annat i syfte verifiera ditt angivna Bankkonto. Du åtar dig att, för det fall vi så begär, vidta alla rimliga åtgärder för att hjälpa oss att kunna verifiera ditt Bankkonto. För det fall uppgifter avseende ditt angivna Bankkonto är felaktiga eller ofullständiga eller om vi av någon anledning inte kan verifiera att Bankkontot innehas i ditt namn, har vi rätt att koppla ifrån Bankkontot från ditt iZettle-konto, och du bekräftar och accepterar att vi inte har någon skyldighet att betala ut några medel till dig innan du har tillhandahållit korrekt och fullständig bankkontoinformation och vi, i förekommande fall, har kunnat verifiera att du är innehavare av sådant Bankkonto.

d) Innehavare av existerande iZettle-konto och nytt PayPal-konto

Om du har ett iZettle-konto och därefter öppnar ett PayPal-konto, kommer du behöva ansluta ditt iZettle-konto till ditt PayPal-konto för att kunna erhålla innestående medel från ditt iZettle-konto till ditt PayPal-konto. I den mån det är tekniskt möjligt bemyndigar och instruerar du oss att ansluta ditt iZettle-konto med ditt PayPal-konto på dina vägnar och godkänner att utbetalningar av medel från ditt iZettle-konto kommer att göras till ditt PayPal-konto istället för ditt Bankkonto.

2. Kontroller

Genom att du registrerar dig för Betaltjänsten instruerar och auktoriserar du oss att utföra kreditupplysningar, sanktionskontroller och andra kontroller som kan komma att kräva att du lämnar sådan ytterligare information och dokumentation som rimligen krävs för att vi ska kunna bekräfta din identitet samt för att uppfylla våra skyldigheter gällande åtgärder mot penningtvätt, finansiering av terrorism och andra regulatoriska skyldigheter. Vi kan komma att utföra ytterligare kreditkontroller och kontroller från tid till annan för att avgöra huruvida du även framöver är berättigad tillgång till och användning av Betaltjänsten. Vi kan också begära din tillåtelse att göra en fysisk kontroll av din verksamhet och att granska dina underlag och register som är hänförliga till din efterlevnad av dessa Betaltjänstvillkor. Du samtycker till att följa alla sådana förfrågningar utan onödigt dröjsmål. Du auktoriserar våra Inlösare och oss att, från tid till annan, inhämta information om dig från, och tillhandahålla information om dig till, tredje part, inklusive kreditupplysningsföretag och andra informationsleverantörer, och du godkänner och instruerar sådana tredje parter att sammanställa och tillhandahålla sådan information till oss.

När vi har erhållit, samlat in och kontrollerat all din information, kommer vi att bedöma om du är berättigad att få tillgång till och använda Betaltjänsten. Du samtycker till att vi har rätt, enligt eget gottfinnande, att avgöra huruvida du är, eller inte är, berättigad tillgång till och användning av Betaltjänsten. Vi är först bundna av dessa Betaltjänstvillkor när vi fastställt att du är berättigad tillgång till och användning av Betaltjänsten.

Vi förbehåller oss rätten att suspendera din tillgång till och användning av Betaltjänsten och att säga upp och stänga ner ditt iZettle-konto och PayPal-konto för det vi bedömer att du inte längre är berättigad tillgång till och användning av Betaltjänsten eller för det fall du inte omedelbart besvarar förfrågningar från oss i enlighet med ovan.

3. Vår roll

Betaltjänsten ger dig möjlighet att ta emot och hantera betalningar från dina kunder som sker (i) med Kort eller smartphone, surfplatta eller annan kompatibel enhet som tillåter dem att göra kontaktlösa transaktioner genom användning av Appen som installerats a) på din smartphone, surfplatta eller annan kompatibel enhet ansluten till din Kortläsare, eller b) direkt på en Kortläsare som tillåter dig att motta kontaktlösa betalningar, (ii) när dina kunder betalar en faktura online genom att använda Kort eller sådan annan betalningsmetod som möjliggör betalning online som vi tillhandahåller i din jurisdiktion (”Fakturatjänsten”), (iii) när dina kunder betalar för dina varor och/eller produkter genom en betalningslänk som tillhandahålls dina kunder per e-post, SMS eller annat kommunikationsverktyg, och (iv) genom inlösning av presentkort som utfärdats av dig genom användandet av vår presentkorttjänst (”iZettles Presentkorttjänst”).

Om du har aktiverat en tjänst som gör det möjligt för dig att sälja produkter och/eller tjänster online, och sådan tjänst har de nödvändiga förutsättningarna för vår Betaltjänst, kan du måhända acceptera och hantera betalningar från dina kunder, som kommer ha möjlighet att betala online med Kort eller genom att använda sådan betalningsmetod som möjliggör betalning online och som vi tillhandahåller i din jurisdiktion. Dessa betalningsmetoder såväl som funktionerna i punkten 12 kanske inte är tillgängliga i din jurisdiktion. För mer information, besök vår hemsida.

Genom att tillhandahålla Betaltjänsten, kommer vi att, för din räkning, hantera behandlingen av Korttransaktioner som utförs genom användning av Betaltjänsten, kreditera ditt iZettle-konto de medel som erhållits av oss för sådana transaktioner och betala sådana medel (med avdrag för våra Avgifter, Återkrav, återbetalningar, fordringar och andra medel som du är skyldig oss eller ett annat bolag inom PayPal-koncernen) till ditt Angivna Konto i enlighet med dessa Betaltjänstvillkor.

Du auktoriserar och instruerar oss att ta emot, hålla och betala ut medel i enlighet med dessa Betaltjänstvillkor för din räkning. Denna auktorisation och instruktion ska förbli giltiga till dess ditt iZettle-konto har stängts ned eller avslutats.

4. Kortnätverksreglerna och Särskilda Villkor

Betaltjänsten är föremål för Kortnätverksreglerna och kan också vara föremål för särskilda villkor som tillämpas gentemot användandet av en särskild betalmetod (“Särskilda Villkor”) som tillhandahålls av oss eller en tredje art (en “Tredjepartsbetaltjänstleverantör”). Kortnätverksreglerna, i den utsträckning de är tillämpliga för Handlare, och de Särskilda Villkoren avseende den betaltjänst du registrerat dig med utgör en del av ditt avtal med oss. Ytterligare information om Kortnätverksreglerna och de Särskilda Villkoren finner du här.

Du bekräftar och godkänner att du ska efterleva Kortnätverksreglerna och de Särskilda Villkoren och att Kortnätverksreglerna och de Särskilda Villkoren har företräde framför dessa Betaltjänstvillkor i förhållande till den relevanta betalmetoden och att i händelse av konflikt mellan en bestämmelse i dessa Betaltjänstvillkor och Kortnätverksreglerna/de Särskilda Villkoren ska följande tolkningsorder tillämpas: (i) Kortnätverksreglerna, (ii) de Särskilda Villkoren och (iii) Betaltjänstvillkoren.

Vi kan komma att närsomhelst lägga till, ta bort och uppdatera specifika betalmetoder och Kortnätverksreglerna och de Särskilda Villkoren kan också ändras från tid till annan i enlighet med relevanta villkor. En ändring kan göras ensidigt av oss men vi kommer att försöka informera dig i förväg. Ditt fortsatta användande av en specifik betalmetod innebär att du godkänner sådana tillägg, borttaganden och ändringar. För undvikande av missförstånd, om du använder den betalmetod som Klarna tillhandahåller har vi rätt att köpa och sälja vidare fordringar som genereras från din försäljning av varor och tjänster mot din slutkund, i enlighet med vad som framgår av de Särskilda Villkoren.

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa Betaltjänstvillkor i enlighet med punkt 23 i de Allmänna Villkoren, eller med kortare varsel om så krävs av Kortnätverken eller Tredjepartsbetaltjänstleverantör, såsom nödvändigt för att uppfylla Kortnätverksreglerna eller på annat sätt hantera ändringar i Betaltjänsten.

5. Appen och kortläsare

För att använda Betaltjänsten måste du ladda ner och installera Appen och ha tillgång till en av våra kompatibla kortläsare (”Kortläsare”).

Information om tillgängliga Kortläsare och hur de kan köpas hittar du på vår hemsida. Du kan också köpa Kortläsare från vår återförsäljare online via Tillbehörsbutiken eller från andra auktoriserade återförsäljare.

Du ansvarar för att kontakta oss om din kortläsare har manipulerats eller stulits.

6. Restriktioner och begränsningar

Genom att godkänna dessa Betaltjänstvillkor bekräftar du att du inte kommer att använda Betaltjänsten för att acceptera betalningar i samband med följande verksamheter eller aktiviteter utan vårt uttryckliga skriftliga godkännande, ett godkännande som vi har rätt att, enligt eget gottfinnande, innehålla eller återkalla, i de fall vi anser att det innebär en risk för vår verksamhet och/eller vårt renommé: a) privata vårdtjänster, b) spel- och vadhållningstjänster (oavsett om sådana spel- och vadhållningstjänster tillhandahålls i enlighet med alla tillämpliga lagar och godkänts av alla tillämpliga tillsynsmyndigheter), c) finansiella tjänster (oavsett om sådana finansiella tjänster tillhandahålls i enlighet med alla tillämpliga lagar och godkänts av alla tillämpliga tillsynsmyndigheter), d) presentkort (utöver vad som anges i punkten 3 och punkten 28 såväl som i enlighet med våra Allmänna Villkor), e) tjänster som omfattar organisering av planerade offentliga eller privata sociala evenemang så som försäljning av biljetter, eller e) transporter och resor.

I tillägg till andra skyldigheter, krav, restriktioner eller begränsningar som anges i dessa Betaltjänstsvillkor, godkänner du att du inte kommer att: a) tillämpa ett lägsta belopp för att ta emot ett Kort, b) tillämpa ett högre pris eller extra avgifter för användning av ett Kort i samband med en transaktion, såvida detta inte tillåts enligt några lagar, regler och föreskrifter i din tillämpliga jurisdiktion, c) utnyttja någon kredit tillgänglig på ett Kort för att ge förskott till kunder, d) i förhållande till transaktioner i fysisk butik, utföra transaktioner i andra länder än i Sverige och i andra valutor än svenska kronor, e) göra skillnad mellan olika Kort oavsett anledning, såvida detta inte tillåts enligt några lagar, regler och föreskrifter i din tillämpliga jurisdiktion, f) överlämna en Korttransaktion, som inte härrör från din försäljning av produkter eller tjänster till din kund, för behandling, dvs. du har inte rätt att överlämna en Korttransaktion för behandling, som härrör från försäljning eller aktiviteter som erbjuds av andra parter, g) överlämna en Korttransaktion för behandling som du vet eller borde ha vetat är bedräglig eller inte godkänts av kunden, h) agera som betalningsförmedlare eller aggregator eller på annat sätt återförsälja Betaltjänsten, i) överlämna en Korttransaktion för behandling, vilken innebär en refinansiering av en kunds befintliga åtagande, j) begära att någon kund avstår från sin rätt att bestrida en Korttransaktion, k) begära att någon kund avslöjar sin PIN-kod vid något tillfälle vid en Korttransaktion, l) när en kund använder ett chip och PIN-Kort, skriva ut data på något kvitto som refererar till en kunds PIN-kod eller m) hantera ett köp av varor och/eller tjänster som flera Korttransaktioner.

Våra Inlösare och Kortnätverken kan från tid till annan komma att införa vissa begränsningar när det gäller de årliga transaktionsvolymer Handlare kan använda Betaltjänsten till. Om din årliga transaktionsvolym överstiger belopp som specificerats av Kortnätverksreglerna kommer du att behöva ingå ett ytterligare avtal direkt med våra Inlösare (“Commercial Entity Agreement”). Genom att acceptera dessa Betaltjänstvillkor godkänner du att, när dessa gränsvärden nås, ska Commercial Entity Agreement automatiskt tillämpas mellan dig, oss och den relevanta Inlösaren. Du hittar dessa avtal här. Utan det relevanta Commercial Entity Agreement kommer vi inte kunna acceptera transaktioner som överstiger dessa gränsvärden.

Du får inte använda Betaltjänsten till att utföra Korttransaktioner med egna Kort eller några Kort som utfärdats i ditt namn.

Du får inte på något sätt hänvisa till oss, våra Inlösare eller Kortnätverken så att det framstår som att vi eller de har godkänt dina produkter och/eller tjänster.

Användningen av Betaltjänsten är föremål för vissa begränsningar gällande daglig Korttransaktionsvolym, vilket framgår av vår hemsida.

7. Fel och otillåten eller illegal användning

Vi kommer att utgå från att du är avsändaren av alla transaktioner och andra instruktioner till oss när de skickas med hjälp av dina Kontouppgifter. Du ska omedelbart underrätta oss genom vår hemsida eller genom att kontakta vår kundservice via help@izettle.com om du upptäcker eller har anledning att tro att det har skett ett fel eller otillåten eller olaglig användning av ditt iZettle-konto och, om möjligt, byta Kontouppgifter för att förhindra ytterligare fel och/eller otillåten eller olaglig användning. Du ska tillhandahålla oss all information och dokumentation i din ägo gällande omständigheterna avseende sådant fel och/eller sådan otillåten eller olaglig användning av ditt iZettle-konto och vidta alla rimliga åtgärder som begärs av oss för att bistå i vår undersökning.

8. Godkända Kort

Betaltjänsten kan användas för att ta emot korttransaktioner med de flesta konto- och kreditkort samt andra typer av kort (var och en ett “Kort”), på vilka de av Kortnätverkens varumärken som framgår av vår hemsida återfinns. Vi kan komma att ta bort eller lägga till Kort som vi accepterar när som helst utan föregående meddelande till dig. Vi kommer endast att behandla Korttransaktioner som har godkänts av det tillämpliga Kortnätverket eller den tillämpliga Kortutgivaren.

Du är medveten om att du är ensamt ansvarig för att kontrollera dina kunders identitet och att varje presenterat Kort är giltigt att användas för att köpa dina produkter och tjänster och för alla återbetalningar eller återkrav, oavsett orsak eller tidpunkt för sådana återbetalningar eller återkrav som regleras närmare i punkt 17.

9. Avgift

Du åtar dig att betala de avgifter (”Avgifterna”) för användning av Betaltjänsten som beräknas och fastställs av oss i enlighet med den prislista som finns tillgänglig på vår hemsida.

Genom att godkänna dessa Betaltjänstvillkor, godkänner du och begär att vi debiterar Avgifterna (som en blandad serviceavgift för handlare) fastställd och beräknad av oss i enlighet med prislistan.

Betaltjänsten är en betaltjänst undantagen mervärdesskatt. Vi förbehåller oss rätten att vid var tidpunkt justera våra Avgifter i enlighet med punkt 23 i våra Allmänna Villkor. Beräkning av Avgifter sker vid den tidpunkt en Korttransaktion behandlas och dras från de medel som erhållits av oss och krediteras ditt iZettle-konto.

10. Skatter

I tillägg till vad som framgår av punkt 10 i våra Allmänna Villkor, är du införstådd med och godkänner att vi från tid till annan kan vara skyldiga att rapportera ditt namn, adress och information gällande Korttransaktioner som behandlats av oss för din räkning genom din användning av Betaltjänsten till skattemyndigheter.

11. Behandling av transaktioner

Du åtar dig att följa alla eventuella instruktioner som vi tillhandahåller dig gällande godkännande och auktorisering av Korttransaktioner, inklusive de som finns tillgängliga på vår hemsida. Då åtar dig att säkerställa att alla dina anställda och andra behöriga representanter som hanterar Korttransaktioner för din räkning i förväg informeras om innehållet i dessa Betaltjänstvillkor och att de har erhållit erforderlig utbildning för att uppfylla kraven i dessa Betaltjänstvillkor.

Så snart en Korttransaktion genomförts kommer vi uppdatera transaktionsinformationen i ditt iZettle-konto så att den bekräftar att transaktionen har ägt rum och innehållande detaljer gällande transaktionen såsom beskrivs i punkt 14.

Du är skyldig att tillhandahålla kunder ett kvitto för det fall de efterfrågar ett. Kunder kan erhålla ett elektroniskt kvitto per e-post eller SMS, istället för ett papperskvitto. Det är ditt ansvar att informera dina kunder att du kommer använda Appen för att skicka dem ett kvitto via e-post eller SMS innan du gör det.

En godkänd Korttransaktion får inte återkallas av dig eller din kund efter utgången av den dag då kunden godkänt transaktionen.

Du samtycker till att du inte kommer att tillhandahålla några falska eller vilseledande beskrivningar av någon Korttransaktion som du utför genom Betaltjänsten och att de beskrivningar som görs gällande en specifik transaktion kommer ge en korrekt och sann beskrivning av de produkter och/eller tjänster som köps.

Vi förbehåller oss rätten att inte godkänna och behandla en Korttransaktion som du utför genom Betaltjänsten som vi tror kan strida mot de Allmänna Villkoren, dessa Betaltjänstvillkor eller tillämpliga lagar, regler eller föreskrifter eller kan komma att utsätta dig eller oss för skada, inklusive men inte begränsat till bedrägeri eller andra kriminella handlingar. Du auktoriserar oss att dela information om dig, dina transaktioner och din användning av Betaltjänsten med brottsbekämpande myndigheter om vi skäligen misstänker att ditt iZettle-konto har använts för obehöriga, olagliga eller kriminella syften.

12. Behandling av Korttransaktioner

Du har rätt att använda Betaltjänsten för att behandla transaktioner som utförs med Kort (dvs. transaktioner där både Kortet och kunden är samtidigt fysiskt närvarande vid tiden för transaktionen) genom att föra in Kortet i Kortläsaren eller dra Kortet och erhålla kundens PIN-kod eller erhålla kundens underskrift. Appen kommer, baserat på en kunds Kort, att ange vilken typ av kontroll som krävs. Om en kunds Kort har ett elektroniskt chip måste du alltid prioritera att erhålla godkännande genom chip och PIN-kod innan godkännande genom underskrift kan ske.

Med förbehåll för tillgänglighet i din jurisdiktion, kan du måhända också använda Betaltjänster för att hantera manuella transaktioner (dvs. transaktioner där varken kunden eller Kortet är tillgängliga vid transaktionstillfället och du istället manuellt anger kortnummer, giltighetstid och CVC kod), men du får inte hantera manuella transaktioner när din kunds Kort är tillgängligt.

Du kan använda Betaltjänsten för att behandla kontaktlösa transaktioner (dvs. transaktioner som genomförs med stöd av den kontaktlösa induktionstekniken i en Kortläsare eller en kompatibel mobil enhet som stödjer kontaktlösa transaktioner genom Kort eller transaktion med smartphone eller annan enhet som använder närfältskommunikation eller QR-koder), men du har inte rätt att behandla kontaktlösa transaktioner till ett värde som överstiger den beloppsgräns som fastställts av en Inlösare, Kortnätverk och/eller av oss för sådan transaktion från tid till annan vilket anges på vår hemsida.

13. Återbetalning och retur

Du måste lämna in alla ansökningar om återbetalningar och justeringar för retur av dina produkter eller tjänster genom Betaltjänsten till kundens Kort i enlighet med villkoren i dessa Betaltjänstvillkor och tillämpliga Kortnätverksregler. Du åtar dig att: a) upprätthålla en rättvis policy för retur, avbeställning och justering, b) tillgängliggöra din retur- eller avbeställningspolicy till kunder vid köptillfället, c) inte utföra återbetalningar i kontantbelopp till en kund i samband med en Korttransaktion, om det inte krävs enligt lag, och d) inte acceptera kontantbelopp eller någon annan artikel av värde för att förbereda en återbetalning med Kort.

Full återbetalning ska ske till exakt det ursprungliga transaktionsbeloppet inklusive skatt och administrationskostnader. Det återbetalda beloppet får inte överstiga det ursprungliga försäljningspriset förutom med ett belopp motsvarande ersättning till kunden för kostnader för porto och returnering av produkter. Återbetalning som hanteras genom Betaltjänsten ska genomföras inom 30 dagar från den ursprungliga transaktionen. För godkända återbetalningar kommer vi att göra avdrag för återbetalningsbeloppet (inklusive tillämpliga avgifter) från medel som vi är skyldiga dig för behandling av andra transaktioner eller medel som krediterats ditt iZettle-konto. Om dessa medel inte är tillräckliga åtar du dig att omedelbart på vår begäran betala alla medel du är skyldig oss till oss. Du är ensamt ansvarig för att ta emot och hantera returer av dina produkter eller tjänster.

I inställningarna för ditt iZettle-konto kan du välja och instruera oss att hålla medel på ditt iZettle-konto avsedd för att finansiera återbetalningar eller för att påskynda hanteringen av återbetalningar.

14. Utbetalning av medel

Medel som krediterats ditt iZettle-konto för en Korttransaktion kommer inte utbetalas till ditt Angivna Konto förrän transaktionen anses slutförd. En Korttransaktion anses slutförd när vi har erhållit medel från det relevanta Kortnätverket eller Inlösaren. En betaltransaktion som använder en annan betalningsmetod anses slutförd när vi har erhållit medel på vårt klientmedelskonto (“Klientmedelskontot”). När vi har verifierat ditt Angivna Konto (för det fall detta krävs) kommer vi att ta kommersiellt rimliga åtgärder för att initiera utbetalning av medel (med avdrag för Avgifter, Återkrav, Reservbelopp, återbetalningar, fordringar och andra belopp som du är skyldig oss) till ditt Angivna Konto på den bankdag som omedelbart följer den bankdag då vi erhöll medlen på Klientmedelskontot, om inte annat framgår av dessa Betaltjänstvillkor.

I inställningarna för ditt iZettle-konto kan du välja intervall för utbetalning av medel till ditt Angivna Konto. Vi kommer då automatiskt att betala ut samtliga av dina medel i enlighet med de valda intervallerna. Utbetalning av medel till ditt Angivna Konto är föremål för vissa begränsningar i enlighet med vad som framgår på vår hemsida.

Utbetalningar till ditt Bankkonto utförs, åtminstone delvis, av externa finansiella institut. Vi ansvarar inte för den slutliga krediteringen av medel till ditt Bankkonto när vi har lämnat instruktion om utbetalning till ditt Bankkonto. Vi ansvarar inte heller för några medel som, på grund av felaktig eller ofullständig bankkontoinformation som du tillhandahållit oss, har betalats till ett bankkonto som inte hålls i ditt namn.

Vi förbehåller oss rätten att temporärt avbryta och/eller fördröja utbetalning till ditt Angivna Konto och/eller begränsa åtkomsten till medel som krediterats ditt iZettle-konto i de fall vi behöver genomföra en utredning eller lösa en pågående tvist gällande ditt iZettle-konto och/eller i de fall det krävs för att uppfylla Kortnätverksreglerna, tillämpliga lagar eller domstolsbeslut eller om så krävs av brottsbekämpande eller annan statlig myndighet.

15. Transaktionsinformation

Du får tillgång till din transaktionsinformation genom att logga in på ditt iZettle-konto. Du har även tillgång till rapporter som du kan ladda ner. Transaktionsinformationen kommer visa alla Avgifter som debiterats, eventuella andra belopp som debiterats ditt iZettle-konto under den relevanta perioden samt information om utbetalningar till ditt Angivna Konto.

Vi kommer att tillhandahålla dig information avseende Korttransaktioner med en referens som gör det möjligt för dig att identifiera en transaktion, transaktionsbeloppet i den valuta som ditt iZettle-konto krediteras och det belopp Avgiften för transaktionen uppgår till. Genom att godkänna dessa Betaltjänstvillkor begär och godkänner du att vi kan sammanställa denna information enligt märke, applikation, kategori av betalningsinstrument och procentsats på de förmedlingsavgifter som tillämpas på transaktionen, såsom tillämpligt, och att vi kan tillhandahålla denna information regelbundet, minst en gång per månad, genom ditt iZettle-konto i ett format som gör det möjligt för dig att lagra och återskapa informationen i oförändrad form.

16. Reservbelopp

Vi förbehåller oss rätten att ange ett belopp som du måste bibehålla på ditt iZettle-konto och/eller ackumulera en reserv för din räkning (ett ”Reservbelopp”) för att säkerställa att du fullgör dina betalningsförpliktelser enligt dessa Betaltjänstvillkor eller sådant annat krav som vi kan anse nödvändigt för att skydda mot risker i förhållande till vårt kommersiella förhållande med dig. Vi kan komma att kräva och/eller hålla ett Reservbelopp av flera anledningar, inklusive för det fall du har en hög grad av Återkrav, återbetalningar eller andra indikationer på prestationsproblem relaterade till din användning av Betaltjänsten.

Reservbeloppet ska fungera som säkerhet för att täcka förväntade Återkrav, återbetalningar och/eller ej uppfyllda produkter eller tjänster eller kreditrisker baserad på din transaktionshistorik, och vi kommer ha rätt att inkassera och göra avdrag för sådana belopp som du är skyldig oss enligt dessa Betaltjänstvillkor från Reservbeloppet. Du godkänner och instruerar oss att, utan meddelande därom i förväg, göra uttag från och debitera Reservbeloppet för att inkassera och göra avdrag för belopp som du är skyldig oss enligt dessa Betaltjänstvillkor.

17. Återkrav

Eventuella belopp som är hänförliga till en Korttransaktion kan komma att återkallas eller återkrävas från ditt iZettle-konto (”Återkrav”) om transaktionen: a) ifrågasätts på något sätt, b) av någon anledning återkallas av Kortnätverken, våra Inlösare, Kortinnehavaren eller Kortutgivaren, c) inte godkänts eller vi har anledning att misstänka att den inte godkänts, och/eller d) påstås vara olaglig, misstänkt eller i strid med dessa Betaltjänstvillkor.

För varje Korttransaktion som vi bedömer kan komma att resultera i ett Återkrav har vi rätt att hålla inne det belopp Återkravet möjligen kan uppgå till som ett Reservbelopp. Vi har rätt att återkräva det belopp ett Återkrav uppgår till inklusive tillämpliga avgifter, viten och/eller böter som fastställts av Kortnätverken eller våra Inlösare från medel som krediterats ditt iZettle-konto eller medel som ska betalas till dig enligt dessa Betaltjänstvillkor. Om vi anser att ett Återkrav troligen kommer ske i förhållande till en Korttransaktion kan vi hålla inne ett belopp motsvarande det potentiella Återkravet från utbetalning till dig enligt dessa Betaltjänstvillkor fram till dess att: a) ett Återkrav fastställts på grund av klagomål från en kund, i vilket fall vi kommer att behålla medlen, b) den tid under vilken en kund kan komma att bestrida en transaktion har löpt ut, eller c) vi fastställer att ett Återkrav gällande transaktionen inte kommer att ske. Om vi inte har möjlighet att få tillbaka medel som du är skyldig oss i samband med ett Återkrav åtar du dig att omedelbart på vår uppmaning betala det fulla belopp som Återkravet uppgår till. Du samtycker till att betala alla kostnader och utgifter, inklusive men inte begränsat till, advokatarvoden och andra juridiska kostnader som åsamkas oss eller för vår räkning i samband med hantering av medel som du inte betalat.

Om vi fastställer att du åsamkas ett överdrivet antal Återkrav eller att Återkrav som är hänförliga till dig sker alltför ofta kan vi komma att inrätta kontroller eller uppställa villkor gällande ditt iZettle-konto, inklusive men inte begränsat till: a) att hålla ett Reservbelopp som rimligen fastställts av oss för att täcka förväntade Återkrav inklusive tillämpliga avgifter, viten och/eller böter, b) suspendera din tillgång till och användning av Betaltjänsten, och/eller c) avsluta och stänga ner ditt iZettle-konto och PayPal-konto.

Du samtycker till att när så efterfrågas, på egen bekostad, vara oss behjälplig i att undersöka transaktioner som utförts genom Betaltjänsten. Du samtycker vidare till att vi kan komma att dela information om ett Återkrav med din kund, kundens finansiella institut och ditt finansiella institut i syfte att undersöka och/eller hantera ett Återkrav. Du är medveten om att din underlåtenhet att vara oss behjälplig i god tid i samband med att vi undersöker en transaktion, inklusive att tillhandahålla nödvändig information och dokumentation inom tio dagar från vår begäran, kan leda till ett oåterkalleligt Återkrav. Vi förbehåller oss rätten att, efter att ha informerat dig därom, ta ut en avgift för att hantera och/eller utreda tvister gällande Återkrav.

18. Din integritet och säkerhet

I tillägg till vad som framgår i punkt 11 och 12 i våra Allmänna Villkor är du införstådd med att vi är skyldiga att rapportera ditt företagsnamn och namnet på dina verkliga huvudmän och/eller företrädare till den MATCH-lista som förs av MasterCard och som American Express har tillgång till och uppdaterar, VMAS-databasen som upprätthålls av VISA, om tillämpligt, enligt Kortnätverksreglerna. Du accepterar specifikt uppfyllandet av skyldigheter i samband med upptagande på sådana listor och rapportering och du avstår rätten till, och åtar dig att hålla oss skadeslösa från, samtliga krav som du kan komma att ha som ett resultat av upptagande på sådana listor och rapportering.

Vi ansvarar för att skydda säkerheten för Kortuppgifter i vår ägo. Vi har implementerat administrativa, tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda Kortinformation som lagras på våra servrar från obehörig åtkomst och oavsiktlig förlust, förändring eller utlämnande.

19. Dina ytterligare garantier

I tillägg till övriga garantier som framgår av dessa Betaltjänstvillkor och punkt 14 i de Allmänna Villkoren, garanterar du att: a) varje Korttransaktion som du genomför genom Betaltjänsten representerar en försäljning bona fide av dig, b) varje Korttransaktion som du genomför genom Betaltjänsten på ett korrekt sätt beskriver de produkter eller tjänster som sålts och levererats till din kund, c) du kommer att fullfölja alla dina skyldigheter gentemot varje kund för vars räkning du utför en Korttransaktion och kommer att lösa alla tvister eller klagomål direkt med kunden, d) du kommer och samtliga Korttransaktioner som utförs av dig genom Betaltjänsten kommer att följa alla lagar, regler och föreskrifter som gäller för din verksamhet och Betaltjänsten, e) med undantag för transaktioner inom ramen för den löpande verksamheten, inga Korttransaktioner som utförs av dig genom Betaltjänsten representerar en försäljning till någon föreståndare, partner, innehavare eller ägare av din verksamhet, och f) du inte kommer att använda Betaltjänsten, vare sig direkt eller indirekt, för bedrägligt beteende eller på något sätt som stör användningen av Betaltjänsten.

20. Ditt ytterligare ansvar och skadeslöshetsförbindelse

I tillägg till vad som framgår av punkt 15 i de Allmänna Villkoren, är du ansvarig för alla Återkrav, återbetalningar, avgifter, böter, viten och annan skada som orsakats en tredje part eller oss på grund av din tillgång till och användning av dessa Betaltjänstvillkor och/eller som uppstår på grund av ditt brott mot någon bestämmelse i dessa Betaltjänstvillkor. Du åtar dig att ersätta sådan tredje part eller oss för all sådan skada.

Oaktat ovan eller någon annan bestämmelse i dessa Betaltjänstvillkor och i tillägg till vad som framgår i punkt 15 i våra Allmänna Villkor, åtar du dig att försvara, gottgöra och hålla oss, våra Inlösare, Kortnätverken och var och en av våra styrelseledamöter, agenter, koncernbolag och representanter skadeslösa från och mot envar och alla anspråk (inklusive anspråk från tredje part), kostnader, krav, förluster, ansvar, skador, handlingar, rättegång, dom, vite, ränta och utlägg (inklusive utan begränsning rimliga advokatkostnader) som härrör från eller uppkommer i samband med: a) faktiska eller påstådda brott av dig mot någon bestämmelse i Kortnätverksreglerna, b) Korttransaktioner som genomförs med stöd av Betaltjänsten, och c) skadeslöshetsförbindelser gentemot tredje man som orsakas oss som en direkt eller indirekt följd av dina handlingar eller underlåtelser (inklusive ersättning till Inlösare och Kortnätverk).

Om du är skyldig oss ersättning, har vi rätt att omedelbart inkassera sådana belopp från medel som innehas av oss på dina vägnar. Om det inte finns tillräckliga medel för att täcka ditt ansvar, samtycker du till att omedelbart på vår uppmaning ersätta oss på annat sätt.

21. Vårt ansvar

Med förbehåll för punkt 16 och 17 i våra Allmänna Villkor ansvarar vi för att säkerställa att de Korttransaktioner som initieras genom Betaltjänsten på korrekt sätt överförs till kundens (Kortinnehavarens) betaltjänstleverantör och att Korttransaktioner som utförs genom Betaltjänsten genomförs på korrekt sätt, dock under förutsättning att: a) transaktionen har godkänts av kunden (Kortinnehavaren), b) transaktionen uppfyller villkoren i dessa Betaltjänstvillkor, och c) du har uppfyllt dina skyldigheter enligt dessa Betaltjänstvillkor. Med förbehåll för punkt 16 och 17 i de Allmänna Villkoren, ansvarar vi för att säkerställa att de medel som krediteras ditt iZettle-konto betalas ut till ditt Angivna Konto i enlighet med punkt 13, under förutsättning att vi har erhållit sådana medel från relevant Kortnätverk eller Inlösare, såsom tillämpligt, på Klientmedelskontot.

Om en auktoriserad Korttransaktion inte utförs på korrekt sätt eller inte utförs alls, kommer vi, på din begäran, vidta rimliga åtgärder för att spåra transaktionen och försöka att rätta eventuella fel som du eller vi upptäcker och meddela dig resultatet. Om felet innebär att du erhåller mindre än det belopp du var berättigad till kommer vi att kreditera mellanskillnaden på ditt iZettle-konto. Om felet resulterar i att du erhåller ett större belopp än det du var berättigad till kommer vi att debitera överskottet från ditt iZettle-konto. Vi kommer endast att försöka att rätta transaktioner som du behandlar felaktigt i de fall du underrättar oss om sådant fel utan oskäligt dröjsmål och senast inom sextio (60) dagar från när felet först uppenbarades i din elektroniska transaktionshistorik.

AVSNITT 2 – ÖVRIGA VILLKOR

22. Tillämpning av vissa bestämmelser i EU:s direktiv om betaltjänster (direktiv (EU) 2015/2366) (“PSD2”)

Genom att acceptera dessa Betaltjänstvillkor godkänner du att, om och i den mån tillhandahållandet av Tjänster vid något tillfälle är föremål för någon annan lagstiftning i någon jurisdiktion som implementerats i syfte att införliva PSD2 (“PSD2 Lagar”) ska följande avsnitt av PSD2, så som införlivat av PSD2 Lagar, inte tillämpas på dessa Betaltjänstvillkor eller tillhandahållandet av Tjänsterna:

  1. Artikel 40 (Informationsavgifter), 41 (Bevisbörda för informationskrav), 42 (Undantag från informationskraven för betalningsinstrument som avser låga belopp och elektroniska pengar), 44 (Allmän förhandsinformation), 45 (Information och villkor), 46 (Information till betalaren och betalningsmottagaren efter initieringen av en betalningsorder), 47 (Information till betalarens kontoförvaltande betaltjänstleverantör vid en betalningsinitieringstjänst), 48 (Information till betalaren efter mottagande av betalningsordern), 49 (Information till betalningsmottagaren efter genomförande), 51 (Allmän förhandsinformation), 52 (Information och villkor), 53 (Tillgång till information och villkor i ramavtalet), 54 (Förändringar av villkoren i ramavtalet), 55 (Avslutande), 56 (Information innan enskilda betalningstransaktioner genomförs), 57 (Information till betalaren om enskilda betalningstransaktioner), 58 (Information till betalningsmottagaren om enskilda betalningstransaktioner), 59 (Valuta och valutakonvertering), 60 (Information om extra avgifter eller nedsättning), 62(1) (Tillämpliga avgifter), 64(3) (Godkännande och återkallande av godkännande), 71 (Underrättelse och rättelse i samband med icke auktoriserade eller felaktigt utförda betalningstransaktioner), 72 (Bevis för autentisering och genomförande av betalningstransaktioner), 74 (Betalarens ansvar för icke auktoriserade betalningstransaktioner), 76 (Återbetalning av betalningstransaktioner som initierats av eller via en betalningsmottagare), 77 (Begäran om återbetalning för betalningstransaktioner initierade av eller via en betalningsmottagare), 80 (Betalningsorderns oåterkallelighet), 89 (Betaltjänstleverantörens ansvar för betalningstransaktioner som inte genomförts eller genomförts bristfälligt eller sent), 90 (Ansvar vid betalningsinitieringstjänster för uteblivet genomförande, bristfälligt genomförande eller försenat genomförande av betalningstransaktioner); och
  2. där transaktioner inte är transaktioner i varken euro eller svenska kronor, ska, i den mån tillåtet under tillämplig lag, kraven avseende genomförandetid och valuteringsdag som anges i någon PSD2 Lags införlivande av Artiklar 83 till 85 av PSD2 inte tillämpas på dessa Betaltjänstvillkor eller tillhandahållandet av sådana Tjänster.

23. Avtalstid och uppsägning

Dessa Betaltjänstvillkor gäller från det datum du accepterar dem och gäller till dess de sägs upp av dig eller av oss.

I tillägg till vad som framgår i punkt 22 i de Allmänna Villkoren, har vi rätt att säga upp dessa Betaltjänstvillkor eller din användning av Betaltjänsten eller suspendera eller stänga ner ditt iZettle-konto och ditt PayPal-konto, utan meddelande i förväg därom: a) på begäran av Kortnätverken eller en Inlösare, b) om vårt avtal med en Inlösare eller ett Kortnätverk av någon anledning löper ut eller sägs upp, c) för det fall vi avregistreras som betalningsaggregator av ett Kortnätverk eller en Inlösare, d) om dina förehavanden eller åtgärder, enligt vår rimliga uppfattning, skadar eller kan komma att skada vårt anseende eller rykte eller ett Kortnätverks eller Inlösares anseende eller rykte, e) om du har registrerat dig för Betaltjänsten som ett bolag eller annan juridisk person och det sker en förändring gällande kontrollen över sådant bolag eller juridisk person, f) om ägare eller andra individer associerade med dig upptas på europeiska eller amerikanska sanktionslistor (såsom OFAC:s SDN-lista och EU:s lista över ekonomiska sanktioner eller lista över terrorister), eller g) om ditt Angivna Konto är ditt PayPal-konto och ditt PayPal-konto stängs ner antingen av oss eller av dig.

Alla medel som krediterats ditt iZettle-konto och som hålls av oss för din räkning vid den tidpunkt då ditt iZettle-konto suspenderas eller stängs kommer att betalas ut till dig i enlighet med punkt 13, om inte annat anges i dessa Betaltjänstvillkor.

Uppsägning av dessa Betaltjänstvillkor eller suspendering av ditt iZettle-konto befriar dig inte från dina skyldigheter enligt dessa Betaltjänstvillkor och vi kan välja att fortsätta innehålla de medel som anses nödvändiga i avvaktan på avgörande gällande andra villkor och skyldigheter som definierats i dessa Betaltjänstvillkor, inklusive men inte begränsat till Återkrav, Avgifter, återbetalningar eller andra undersökningar eller förfaranden.

24. Personlig borgen och annan säkerhet

Om du har registrerat dig för Betaltjänsten i egenskap av bolag eller annan juridisk person, bekräftar du och samtycker till att vi kan komma att kräva ett personligt borgensåtagande från en ägare, styrelseledamot, föreståndare eller annan representant för din verksamhet eller utställande av en bankgaranti eller tillhandahållande av annan lämplig säkerhet för ditt rätta fullgörande av dina betalningsskyldigheter enligt dessa Betaltjänstvillkor. För att säkra din prestation under dessa Betaltjänstvillkoren ger du oss en rättslig fordran mot medel i ditt Angivna Konto som säkerhet för de belopp du kan vara skyldig oss. Om vi skulle kräva ett personligt borgensåtagande, bankgaranti eller annan form av säkerhet kommer vi att särskilt meddela dig därom. Du accepterar att vi bestämmer omfattningen av sådana garantier eller säkerheter. Vi förbehåller oss rätten att suspendera din tillgång till och användning av Betaltjänsten och att säga upp och stänga ner ditt iZettle-konto om du misslyckas med att tillhandahålla sådana garantier eller annan säkerhet på vår begäran.

25. Rätt till granskning

Du bekräftar och accepterar att vi kan komma att kräva att du tillåter oss, eller en tredje part som utsetts av oss, att genomföra en granskning av din verksamhet och lokaler för att säkerställa att du följer dessa Betaltjänstvillkor och Kortnätverksreglerna. Vi förbehåller oss rätten att suspendera din tillgång till och användning av Betaltjänstvillkoren och att säga upp och stänga ner ditt iZettle-konto om du misslyckas med att låta oss, eller en tredje part som utsetts av oss, att genomföra sådan granskning på vår begäran.

26. Delgivnings-, avdrags- och uppbördskostnader

Om du har tagit ett lån från, eller utnyttjat en annan form av finansieringsarrangemang som tillhandahålls av ett annat bolag inom PayPal-koncernen, godkänner du och instruerar oss att alla utestående (eller i övrigt överenskomna) fordringar i förhållande till sådant lån eller finansiering kan insamlas, göras avdrag från och sedermera efterges till den relevanta långivaren eller finansiären (eller deras respektive kontobank eller annan tjänsteleverantör) på dina vägnar från dina transaktionsinkomster eller andra medel som innehas av oss på dina vägnar tills det belopp du är skyldig under sådant lån eller finansiering har betalts till fullo. I samband därmed auktoriserar och instruerar du oss att efterfölja förfrågningar om insamling, avdrag och eftergivning so mottas av relevanta långivare eller finansiärer (eller deras respektive kontobank eller annan tjänsteleverantör) på dina vägnar.

27. Särskilda villkor gällande Fakturatjänsten

Du får endast använda Fakturatjänsten i syfte att skapa, hantera och administrera fakturor i enlighet med dessa Betaltjänstvillkor. Faktura som skapats genom användning av Fakturatjänsten får inte överstiga sådant belopp som vi från tid till annan meddelar och som framgår av vår hemsida.

Fakturatjänsten tillåter dig att självständigt, när din kund väljer att betala med faktura, samla in information avseende dina kunder och att därefter lagra och behandla sådan information om dina kunder till den gräns det är nödvändigt för dig att utfärda, förvalta och administrera fakturor genom Fakturatjänsten (“Kundinformation”). Kundinformation kan inkludera e-postadress, namn, adress, personnummer, firma, organisationsnummer, telefonnummer och annan information hänförlig till köpet.

När du ställer ut en faktura genom Fakturatjänsten kommer din kund få ett e-postmeddelande som innehåller fakturan och en länk till en hemsida där din kund kan betala fakturan online. När din kund betalat fakturan online med Kort, eller genom sådan annan betalningsmetod som möjliggör betalning online som vi har gjort tillgänglig i din jurisdiktion, på ett korrekt sätt, anses din kund ha fullgjort sina betalningsskyldigheter gentemot dig i förhållande till sådan faktura.

När du använder Fakturatjänsten accepterar du att vi inte är ansvariga för, och inte har något skadeståndsansvar avseende, och att du ensamt ansvarar för a) att skapa, hantera och administrera de fakturor som genereras genom användning av Fakturatjänsten i enlighet med alla tillämpliga lagar, regler och förordningar samt din sekretesspolicy, b) att dina fakturor är fullständiga och korrekta, c) att tillse att betalningar från dina kunder sker i enlighet med de betalningsanvisningar som anges på fakturan, d) inkorrekta betalningsanvisningar, e) medel som på grund av dina felaktiga uppgifter utbetalts till bankkonto, bank - eller plusgiro som inte är ditt, f) det fall att fakturamottagarens tekniska inställningar, brandvägg, domän, mjukvara etc. omöjliggör mottagande av elektroniska utskick, och g) tillhandahållande av support, i de fall sådan efterfrågas, till dina kunder avseende de fakturor som skapats genom användning av Fakturatjänsten och dina produkter och/eller tjänster.

Du ansvarar för och garanterar att insamlingen, lagringen och behandlingen av Kundinformation sker i enlighet med tillämpliga lagar, regler och föreskrifter och din sekretesspolicy, vilket inkluderar att ha rätt och ha säkerställt en lämplig rättslig grund för att samla in, lagra och behandla Kundinformationen som erhålls genom användandet av Fakturatjänsten. Oaktat ovan, kommer iZettle att hantera felaktigheter i enlighet med vårt ansvar i punkt 21.

28. Särskilda villkor gällande Presentkortstjänsten

iZettles Presentkorttjänst ger dig en plattform där du kan erbjuda dina kunder presentkort att använda i din fysiska butik för dina produkter och tjänster och hantera och administrera försäljningen utav presentkort. iZettles Presentkorttjänst är integrerad i ditt iZettle-konto och tillåter dig att sälja, spåra och lösa in presentkort i din fysiska butik. iZettles Presentkorttjänst inkluderar inte tillhandahållandet av fysiska kort eller andra typer av legitimationspapper. Ytterligare information om iZettles Presentkorttjänst finner du på vår hemsida.

Du är ensamt ansvarig för utfärdandet och administreringen av presentkort. Vi har inget ansvar för verifiering eller annan kontroll av presentkort som utfärdats av dig till kunder och du är ensamt ansvarig för att tillhandahålla korrekt beskrivning, information och innehåll om presentkorten som utfärdas av dig genom iZettles Presentkorttjänst.

Presentkort som utfärdas av dig ska enbart kunna lösas in i din(a) butik(er) för produkter och/eller tjänster som tillhandahålls av dig i din(a) lokal(er).

Utfärdandet av presentkort genom iZettles Presentkorttjänst är föremål för mervärdesbeskattning. Du är införstådd med att Presentkorttjänster enbart stödjer flerfunktionsvouchers vilket innebär att eventuell mervärdesskatt enbart är betalbar när presentkortet löses in för produkter eller tjänster.

Du får inte utfärda presentkort med ett värde över 10 000 SEK (eller motsvarande belopp i utländsk valuta) eller lägga till medel till ett tidigare utfärdat presentkort så att det totala värdet på presentkortet under en och samma dag överstiger 10 000 SEK. Vidare får du inte utfärda mer än 50 000 SEK i presentkort till en enda person under en och samma dag.

Du får inte utfärda presentkort genom iZettles Presentkorttjänst med giltighetstid som överstiger trettiosex (36) månader från dagen för utfärdande.

Du får inte tillhandahålla kontant återbetalning för presentkorten förutom i den mån tillåtet enlig lag. Du får inte lösa in ett tidigare utfärdat presentkort med ett annat presentkort. Du är ensamt ansvarig för allt skadeståndsansvar till följd av eller avseende användandet eller missbrukandet av dina presentkort och samtliga krav från tredje part.

Du får enbart acceptera betalning av presentkort genom sådan betalningsmetod som vi tillhandahåller från tid till annan i din jurisdiktion, så som Kortbetalning eller kontanter.

Du ansvarar för att tillhandahålla dina kunder med information om villkor som tillämpas på presentkort i dessa Betaltjänstvillkor, t.ex. att du inte får ge kontant återbetalning, att monetära gränsvärden är tillämpliga och att enbart vissa betalningsmetoder accepteras. Vidare åtar du dig att informera dina kunder om giltighetstiden för utfärdade presentkort så som anges på det kvitto du är skyldig att tillhandahålla i enlighet med punkten 11.

Du är ensamt ansvarig för regelefterlevnad med lagar och föreskrifter som är tillämpliga på dina presentkort. Du är också ansvarig för att tillhandahålla kundtjänst till köpare och innehavare av presentkort.

Din användning av iZettles Presentkorttjänst kan betyda att du: a) utfärdar elektroniska pengar i Sverige, vilket kan kräva att du erhåller tillstånd från Finansinspektionen (“FI“) enligt lagen om elektroniska pengar och/eller b) tillhandahåller betaltjänster i Sverige enligt betaltjänstlagen, vilket kan kräva att du erhåller tillstånd från FI.

Enligt betaltjänstlagen, undantas tillståndsplikten för tjänster som baseras på betalningsinstrument som enbart kan nyttjas inom ett begränsat nätverk av leverantörer, hos en leverantör i dennes affärsställe eller i fråga om ett mycket begränsat varu- eller tjänsteutbud. Om det sammanlagda värdet av de betalningstransaktioner som genomförts under de senaste tolv månaderna överstiger ett belopp motsvarande en miljon euro måste den som bedriver verksamheten anmäla detta till Finansinspektionen. Du ansvarar ensamt för eventuella rapporteringsskyldigheter till FI eller annan relevant myndighet i enlighet med dina skyldigheter under lag.

Med förbehåll att du följer dessa Betaltjänstvillkor, är vår bedömning att din användning av iZettles Presentkortstjänst faller inom undantaget som gäller för betalningsinstrument som enbart kan nyttjas inom ett begränsat nätverk, vilket innebär att du inte bedöms utfärda elektroniska pengar enligt lagen om elektroniska pengar eller tillhandahåller tillståndspliktig betaltjänst enligt betaltjänstlagen. Oaktat förgående, kan tillämplig lag och förordning som gäller i Sverige ändras vid var gällande tidpunkt och du ansvarar ensamt, vid var given tidpunkt, för att genomföra en bedömning av lagar och föreskrifters tillämpning på ditt användande av iZettles Presentkorttjänst och huruvida tillstånd från FI krävs för att använda tjänsten.